Ἀριστοκρατία: Σωκράτης, Ἀρισταρχία, Ἄριστοι-Ἄρχουν.

Ἀριστοκρατία Σωκράτης, Ἀρισταρχία, Ἄριστοι-Ἄρχουν.Ὁ λαός (ὄχλος) εἰς τὴν συντριπτικὴν του πλειοψηφία ἦταν καὶ εἶναι πάντα ἐναντίον ἐκείνων, ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὸ καλό, διότι οἱ μᾶζες δὲν εἶναι οὔτε καλὲς, οὔτε κακές, εἶναι κυρίως ἀδρανεῖς καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ μισοῦν περισσότερο ἀπὸ τὰς ὅποιας ἑκκλήσεις γίνονται εἰς τὴν συνείδησίν των.
Ἡ ἐξέλιξις αὐτῶν εἰς ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἡ ὑπερνίκησις τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς ἀδρανείας, θὰ εἶναι πάντα ἡ ὑποχρέωσις καὶ δουλειά τῶν ξεχωριστῶν ἀτόμων τῶν ὁλίγων, ποτὲ ἡ δουλειὰ τῶν πολλῶν.

«…ὁ λαὸς πολεμᾷ διὰ τὴν κοιλιά του καὶ οἱ Εὐγενεῖς διὰ τὰς ἀξίας.»
Ἀριστοτέλης.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply