Γιατί πρέπει νά γίνουν τά Σκόπια Μακεδονία;

Πολλὲς ἐκδοχὲς ἀκούγονται, εἰδικῶς γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ὅμως οὐδὲ μία ἐξ αὐτῶν ἐμπεριέχει τὴν πλήρη καὶ ἀπόλυτο ἀλήθεια, παρὰ μόνον μικρὸ ἢ μεγάλο τμῆμα της. Προσωπικῶς ἐπιλέγω νὰ κρατῶ κυρίως τὰ ἱστορικῶς αὐταπόδεικτα στοιχεία, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ κατανοῶ κάποιους ἐκ τῶν πραγματικῶν μηχανισμῶν (καὶ σχεδιασμῶν), ποὺ ὑφίστανται πίσω ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν προπαγάνδα καὶ τὰ μηχανεύματα, γνωρίζοντας, ἐκ τῶν προτέρων, πὼς ἐφ΄ ὄσον δὲν διαθέτω ὅλα τὰ στοιχεία, σαφῶς καὶ μέρος τῶν συμπερασμάτων μου θὰ ἐμπεριέχουν καὶ λάθη. Ὅμως ἀντιλαμβάνομαι σαφῶς πὼς ἡ ἐποχή μας εἶναι τέτοια ποὺ …«δικαιολογεῖ» πλήρως μίαν ἀπόλυτο ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὸν τρόπο καταστολῆς, ἐλέεγχου καὶ χειραγωγήσεως τῶν λαῶν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ «σημάδια» εἶναι ὁρατά, μπορῶ πλέον, σὲ ἔναν βαθμὸ πάντα, νὰ διακρίνω ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὅσα δὲν ὁμολογῶνται δημοσίως.

Καλὸ εἶναι πάντως νὰ ἀφήσουμε κατὰ μέρος κάθε εἴδους γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως, κάθε εἴδους οἰκονομοτεχνικῆς – ἐπιχειρηματικῆς μελέτης ποὺ ἀποδεικνύει διαπλοκὴ καθὼς φυσικὰ καὶ κάθε εἴδους, ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως, τοκογλυφικῆς σκηνοθεσίας.
Ὄχι τόσο διότι δὲν ἰσχύουν στὰ ἐπὶ μέρους ὅλα αὐτά, ἀλλὰ διότι, συνολικῶς πάντα, ἀποτελοῦν μόνον μέρος τοῦ πραγματικοῦ αἰτίου, γιὰ τὸ ὁποῖον συμβαίνουν ὅσα συμβαίνουν στὶς ἡμέρες μας.

Πρὸς ὥρας πάντως, ἐπισήμως ἀποδεικτέα στοιχεία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποιοὶ προσεπάθησαν νὰ δημιουργήσουν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, γιὰ πρώτη φορά, ζήτημα Μακεδονικό, καταδεικνύουν (ἐπισήμως) τὸ ΚΚΕ, ποὺ εἴτε ὡς σιωνιστικο-τοκογλυφικὸ παραμάγαζο (ἐφ’ ὅσον οἱ ἱδρυτές του ἦσαν καὶ ὀλίγον …«περιούσιοι»), εἴτε ὡς οὐρὰ τῆς (πάλαι ποτέ, ἐπίσης σιωνιστικο-τοκογλυφικῆς) Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (βλέπε Ῥωσσία σήμερα), ἦσαν κι αὐτοὶ ποὺ (πάντα ἐπισήμως) ἐνεπνεύσθησαν τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Μακεδονίας. Θεωρητικῶς αὐτοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα. Θεωρητικῶς λέμε.
Στὴν πραγματικότητα ἕνας ὁλόκληρος μηχανισμός, ἀπὸ τοκογλύφους καὶ ἱερατεία, ἔως ἐπιχειρηματίες, πολικάντηδες, πανεπιστημιακοὺς καὶ …«ἰδεολόγους», σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ κάτι περίεργα ἱδρύματα, γνωστὲς πρεσβεῖες, μυστικοὺς πράκτορες, Μ.Κ.Ο., «ἐπενδυτές» καὶ ἐχθρικοὺς γείτονες, πάντα μὲ τὶς ἀνάλογες γενναῖες χρηματοδοτήσεις τους, δημιουργοῦν ἕνα ἀπέραντο δίκτυον διαπλοκῆς, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε μόνον τὸ ποῦ καταλήγει τὸ χρῆμα, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ γιατὶ καταλήγει τὸ χρῆμα ἐκεῖ ποὺ καταλήγει.  Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ γιατί εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐντοπίσουμε, ἐφ΄ ὅσον μὴ γνωρίζοντας ἐν τῷ συνόλῳ τὰ πραγματικὰ αἴτια ἑνὸς προβλήματος, εἶναι ἀδύνατον (γιὰ τὴν ὥρα) νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα καί, τελικῶς, νὰ ἐπιτύχουμε νὰ τὸ ἐπιλύσουμε.
Τὸ μόνον ἀσφαλές μας συμπέρασμα, γιὰ τὴν ὤρα, εἶναι πὼς θέμα «Μακεδονίας» γεννᾶται ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον ἔναν αἰῶνα. Τὸ γιατί, τὸ πῶς, τὸ ποῦ, τὸ  ποιοί, τὸ πότε καὶ τὸ ἐὰν εἶναι ψιλὰ γράμματα, γιὰ τὴν ὤρα.

Γιὰ ἀρχὴ ὅμως ἂς δοῦμε τὸ σκεπτικὸ τῆς Ντίνας:

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κατανοήσουμε γιατί γίνονται τὰ Σκόπια «Μακεδονία» καὶ μάλιστα Βόρειος!

Ἐπειδὴ δὲν γίνεται κάτι τυχαῖα….

Πίσω ἀπὸ τὸ σχέδιο, κρύβεται ἕνα μακρόπνοος σχεδιασμὸς τῆς Γερμανίας.
Ὁ στόχος τῶν Γερμανῶν εἶναι, νὰ δημιουργηθῇ ἕνας ποτάμιος δρόμος μὲ τὴν ἕνωση τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ μὲ τὸν Δούναβη, ποὺ θὰ γίνη ὁ ἐμπορικὸς δρόμος γιὰ τὰ πλοῖα μὲ τὰ προϊόντα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν Κίνα, ἀντὶ νὰ διασχίζουν ὅλη τὴν Μεσόγειο καὶ τὴν Βόρειο Θάλασσα, γλυτώνοντας ἀρκετῶν ἡμερῶν ταξείδι, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ἐπὶ πλέον κόστος μεταφορᾶς!

Δημιουργοῦν δηλαδή, τὸν νέο δρόμο τοῦ μεταξιοῦ, ποτάμιο αὐτὴ τὴν φορά!!!

Τὸ λιμάνι εἰσόδου φυσικά, γίνεται τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ θὰ μετασχηματισθῆ στὸ νέο Ῥόττερνταμ τῆς Εὐρώπης, μὲ τὰ ἀντίστοιχα τεράστια ἔσοδα ποὺ θὰ τοῦ ἀναλογοῦν!

Αὐτὸ τὸ σχέδιο δὲν μπορεῖ φυσικὰ νὰ ὑλοποιηθῇ μὲ συνεργάτη καὶ συνεταῖρο τὴν Ἑλλάδα, ἐφ’ ὅσον οἱ Γερμανοὶ μᾶς θεωροῦν καὶ εἴμαστε ἐχθρικὸ κράτος ἀπὸ τὴν πρόσφατο ἱστορία μας!
Ἤδη στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, περιλαμβάνονται διατάξεις γιὰ τὴν χρήση τοῦ λιμένος τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ θαλασσίου χώρου της ἀπὸ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων!

Τὸ ἑπόμενον στάδιο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου, εἶναι νὰ χρησιμοποιηθῇ ὁ ἀλυτρωτισμὸς τοῦ fake κράτους καὶ οἱ διεκδικήσεις τους, ὥστε νὰ ἀποκοπῇ ἡ Ἑλληνικὴ «Νότιος» Μακεδονία ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ «ἑνωθῇ» μὲ τὴν Βόρειο!
Κάτι ποὺ θὰ χωνευθῆ εὐκόλως ἀπὸ τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου, ποὺ θεωρεῖ πὼς ὁ ὁρισμὸς Βόρειος καὶ τὸ Νότιος ἀντιστοιχεῖ συνήθως στὸν ἴδιο λαὸ καὶ στὸ ἴδιο ἔθνος, ποὺ ἀπὸ κάποιαν ἐσφαλμένη ἐνέργεια ἔχει διαχωρισθῆ!!!

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἱκανοποιητικά, καὶ ἡ φαινομενικὰ παράλογος ἀναγνώρισις τῆς « Μακεδονικῆς» ἰθαγενείας καὶ γλώσσης ἀπὸ τὸ δίδυμο Κοντζιᾶ – Τσίπρα, στὸ Σλαυοαλβανόφωνο συνοθύλευμα ποὺ κατοικεῖ στὸ κρατίδιο Φρανκεστάιν τῶν Σκοπίων!

Ἑτοίμασαν κι ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὴν «ἕνωση» τῶν «Μακεδονιῶν» ποὺ θὰ συγκροτήσουν ἕνα νέο μεγαλύτερο κράτος- προτεκτοράτο, ποὺ θὰ εἶναι δορυφόρος καὶ ὑποχείριό της Γερμανίας.

Ἤδη ἄρχισαν νὰ ἀκούγονται καὶ νὰ γράφονται ἄρθρα σὲ Εὐρωπαικὰ ΜΜΕ γιὰ «κατοχή» τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τοὺς κακοὺς Ἕλληνες καὶ γιὰ καταπίεση τῶν «Μακεδόνων» ποὺ κατοικοῦν στὴν «Μακεδονία του Αἰγαίου»!

Αὐτὸ τὸ σχέδιο ἦταν ζητούμενο γιὰ τὴν Γερμανία ἀπὸ τὸν Β’Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλὰ καὶ σήμερα ἀποτελεῖ τὴν ἀπάντηση τῶν Γερμανῶν στὸ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος ποὺ τοὺς κάνει ὁ Ντόναλντ Τρᾶμπ. Μία ἐπένδυσις τῶν εἴκοσι (20) δισεκατομμυρίων, ποὺ εἶναι ἱκανὴ νὰ μετατρέψῃ τὴν Γερμανία στὸν μεταφορικὸ κόμβο τῆς Εὐρώπης, ἐνᾦ ἰσχυροποιεῖ καὶ γεωπολιτικὰ τὸν ῥόλο της σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα!

Πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ἡ ἐκαιρία νὰ τιμωρηθῇ ἡ Ἑλλὰς γιὰ τὴν στάση της σὲ δύο Παγκόσμιους πολέμους!

ΝΑΤΟ καὶ ΗΠΑ, ἅρπαξαν τὴν εὐκαιρία, τῆς παρουσίας μιᾶς τόσο δοτικῆς καὶ προθύμου ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ὥστε νὰ προσαρτήσουν τὰ Σκόπια στὸν ΝΑΤΟϊκὸ ἄξονα, μόνιμα κι ἐπίσημα, πετώντας ὁριστικὰ ἔξω τὸ ἀντίπαλον δέος τὴν Ῥωσσία τοῦ Ποῦτιν, ποὺ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ τὸ «ὀρθόδοξο τόξο»!

Σὲ ὅλα αὐτά, προσθέστε καὶ ὅσα γνωρίζουμε πὼς γίνονται στὴν Δυτικὴ Θράκη, τὴν κατάργηση οὐσιαστικὰ τῶν συνόρων μας στὸν Ἔβρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐθνολογικὴ ἀλλοίωση ποὺ γίνεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες σὲ ὅλη τὴν Βόρειο Ἑλλάδα, τὸ κλείσιμο τόσων στρατοπέδων ἀπὸ τὴν Λάρισσα καὶ ἐπάνω καὶ θὰ καταλάβετε ὅλοι, τὸ ποῦ σκοπεύουν οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ δορυφόροι τους , Τουρκία καὶ Σκόπια, νὰ κατέβουν τὰ σύνορά της πατρίδος μας, λίαν συντόμως καὶ πρὸς ὄφελός τους!

Ὅμως, αὐτοὶ ποὺ ἔχασαν δύο Παγκόσμους πολέμους καὶ μυαλὸ δὲν ἔβαλαν, ξεχνοῦν πὼς ὑπάρχουν κι ἄλλοι, ἀπρόβλεπτοι παράγοντες, ποὺ μποροῦν νὰ τοὺς ἀνατρέψουν τὰ σχέδια γιὰ ἄλλην μία φορὰ!

Πχ, Ὀρθόδοξο τόξο δὲν γίνεται χωρὶς τὴν Ἑλλάδα, καὶ μόλις ἐχθὲς ἀκούσαμε τὸν καθολικὸ Σαλβίνι ἀπὸ τὸ ταξείδι του στὴν Μόσχα νὰ μιλ γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό, τὴν οἰκονομική του ἀφαίμαξη ἀλλὰ καὶ τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ καὶ παράνομη κατοχὴ τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους!
Τυχαῖο;

Ξεχνοῦν καὶ παραβλέπουν πὼς αὐτὰ τὰ κέντρα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ποὺ ὑπηρετοῦν, χάνουν συνεχῶς τοὺς ὑποστηρικτές τους σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ πολὺ σύντομα ὅλοι μαζὺ θὰ εἶναι παρελθόν!

Καὶ κυρίως ξεχνοῦν πὼς ὑπάρχει νοικοκύρης σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, ποὺ λέγεται Ἑλληνικὸς λαός, μὲ ἱστορία καὶ παράδοση χιλιετηρίδων, ποὺ ἔχει τὸ Δίκαιον μὲ τὸ μέρος του, καὶ ὅσες πλαστογραφίες καὶ νὰ κάνουν, δὲν ἀλλοιώνεται,

Αὐτὸς ὁ λαός, ἔχει ἀποδείξη πὼς πάντα ἀνατρέπει τὰ σχέδια ὅσων τὸν ἐπιβουλεύονται!!!

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Δαρείου, ὡς τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Ντίνα Λαπαθιώτου

Ἂν καὶ πράγματι, ὅπως λέει ἡ φίλη μας, ἡ Γερμανία φαίνεται νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ νέα αὐτὰ παίγνια, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς καὶ ἡ Γερμανία, καθὼς φυσικὰ καὶ κάθε …δημοκρατικὴ χώρα τοῦ κόσμου μας, «κηδεμονεύεται» ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπὸ πολυεθνικὲς μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ φαίνονται μόνον οἱ χῶρες ὡς βιτρίνες, ἀλλὰ οὐδέποτε οἱ πραγματικοὶ διαχειριστὲς τῶν χωρῶν. Ἐμεῖς λοιπὸν βλέπουμε Γερμανούς, Τούρκους, Ἀλβανούς, Σκοπιανούς, Βουλγάρους, ΝΑΤΟϊκοὺς ἀλλὰ ὄχι αὐτοὺς ποὺ ἀποφασίζουν τοὺς ῥόλους ποὺ θὰ ἀνατεθοῦν σὲ κάθε ἕνα προσωπεῖο. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία (καὶ καταστροφή) μᾶς καταδεικνύει τὸν …«Τοῦρκο» Κεμάλ, ποὺ ἦταν πολὺ …«περιούσιος», ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ παίξουμε κι ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ τόσοι ἄλλοι, σὲ ἕνα παιχνίδι, μὲ σημαδεμένη τράπουλα. Τὰ πετρέλαια, γιὰ παράδειγμα, τῆς Μοσούλης, ἦταν ἕνας σαφὴς κι εὐδιάκριτος (τώρα πιά) στόχος τῆς (τότε βιτρίνος) Μεγάλης Βρεταννίας, ποὺ ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, ἐν ἀγνοίᾳ μας, βοηθήσαμε νὰ καταληφθοῦν. Ὅμως ἐπίσης ἀγνοοῦμε πὼς καὶ ἡ Μεγάλη Βρεταννία, εἰδικῶς τότε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολὺ πρίν, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ῥωσσία (τότε ἤδη Σοβιετικὴ Ἕνωσις) καὶ βεβαίως ἡ Γερμανία, ἦσαν μερικὲς ἀκόμη καλοστημένες βιτρίνες προασπίσεως καὶ ἀποκρύψεως συγκεκριμένων τοκογλυφικῶν συμφερόντων καὶ οὐδέποτε τοπικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.
Ὄχι, δὲν ἦσαν σύμμαχοί μας ἢ ἐχθροί μας ὅλοι αὐτοί.
Ἁπλῶς …παιχνίδι γινόταν γιὰ νὰ ἀποκρυβοῦν τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς γενοκτονίας τόσων λαῶν, μὲ σημαντικότερες «βιτρίνες» τῶν κακῶν τὴν Γερμανία καὶ τὴν Τουρκία καί, ἐπίσημο βιτρίνα-σκηνοθέτη τὴν Μεγάλη Βρεταννία. Ἀλλὰ κι ὅταν ἀκόμη φθάσουμε στὰ ἐπίσημα αἴτια, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσις φυσικῶν πόρων, ἀκόμη καὶ τότε ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε ὅλην τὴν ἀλήθεια, ἐφ΄ ὄσον κι αὐτὸ τὸ συμπέρασμα εἶναι ὀλίγον …βιτρίνα!!! Καὶ εἶναι …βιτρίνα, διότι ἀπὸ μόνη της μία γενοκτονία δὲν συμβαίνει ἀπὸ κάποιαν τυχαιότητα ἀλλὰ γιὰ κάποιον σκοπό. Ἐὰν λοιπὸν δὲν ἦταν χρήσιμος, ὄχι φυσικὰ τόσο γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων μόνον, θὰ εἶχε ἀνακοπῆ ἐν τῇ γενέσει της ἢ θὰ εἶχε περιορισθῆ.
Τὸ αὐτὸ (γιὰ νὰ μὴν πῶ περισσότερο) θὰ συνέβαινε μὲ τὴν μετέπειτα γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ νὰ ἀποσιωπηθῇ ὅμως, τὸ νὰ ἐνισχυθῇ (διὰ τῆς …παραπληροφορίας καὶ τῆς χρονοκαθυστερήσεως, ἰδίως ἀπὸ τοὺς …ἐγχωρίους ταρσανάδες), τὸ νὰ …«τύχῃ» ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί, ἀκόμη καὶ σήμερα, νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ἀντικείμενον προστριβῶν, κάτι ἀποκρύπτει. Κι αὐτὸ ποὺ ἀποκρύπτει σαφῶς καὶ δὲν εἶναι μόνον τὰ συμφέροντα τοῦ Χὶ ἢ τοῦ Ψὶ «περιουσίου» μὰ κάτι περισσότερο. Ναί, ἀλλά τί;

Κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ λοιπὸν ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων συνέβη, ἐπισήμως, λόγῳ ὀθωμανικοῦ μένους. Ἀνεπισήμως γιὰ νὰ προσφερθοῦν τὰ πετρέλαια τοῦ Μπακοῦ στὸν Herzl, τσιράκι καὶ βιτρίνα τῶν Rothschild καί, τελικῶς, νὰ παγιώσῃ κι ὁ Λένιν τὸ …δωράκι!!!

Οι Οθωμανοί είχαν συσσωρεύσει ένα τεράστιο χρέος προς τους Rothschild και υπήρχε στα σχέδια η παραχώρηση της γης του Ισραήλ έναντι του χρέους.

Τελικά η γη του Ισραήλ αποκτήθηκε από την Αγγλική κυβέρνηση, όπως φαίνεται και από την διακήρυξη Balfour, πάλι μέσω εκβιασμού, λόγω του χρέους των Άγγλων προς τους Rothschild.

Άλλη μία γενοκτονία δια χειρός των σιωνιστών τοκογλύφων…
…χωρίς να μάθει κάποιος την αλήθεια και τους πραγματικούς εντολείς.

Πόσα εκατομμύρια κόσμου σκότωσαν και θα σκοτώσουν στο μέλλον για την δημιουργία και την ασφάλεια του Ισραήλ;

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἕνας …«περιούσιος»!!!

Ἦταν μόνον τό χρέος τῶν ὀθωμανῶν πρός τούς Rothschild ὅμως; Ἤ καί κάτι περισσότερο;
Καί, ἐν πρὸ κειμένῳ, ποῖον ῥόλο ἔπαιξαν, ἰδίως ἀργότερα, οἱ Ἀρμένιοι σέ ἄλλες …«διεθνεῖς ὑποθέσεις»; Σχετίζεται αὐτός ὁ ῥόλος τους μέ κάτι περισσότερο ἤ ὄλα συμβαίνουν βάσει τυχαιοτήτων;
Κι ἐάν ὁ ῥόλος τῶν Ἀρμενίων, ποὺ τοὺς «ἐφορέθη» λόγῳ γενοκτονίας τους, εἶχε σκοπό, ποῖος εἶναι αὐτός ὁ σκοπός;
Σήμερα πάντως οἱ Ἀρμένιοι μισοῦν τοὺς Τούρκους ἐνᾦ, κάποιοι ἐλάχιστοι ἐξ αὐτῶν, μισοῦν τοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους. Ἀλήθεια, δύνανται αὐτοί νά ἀνακαλύψουν τό τί ῥόλο ἀνέλαβαν καί νά τόν ἀκυρώσουν; Ἤ ὄχι;

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὰ πρόσφατα γεγονότα τῶν Σκοπίων καὶ τῆς, διὰ τῆς πλέον παραλόγου προπαγανδιστικῆς βιαιότητος, ἀναγνωρίσεώς τους ὡς «Μακεδονίας».
Τρελλὰ παρασκήνια, χρηματισμοί, ἀντικρουόμενα συμφέροντα, ἀνισόῤῤοπες συμμαχίες, ἀποκαλύψεις, καταγγελίες, ξεβρακώματα, ἐθνικιστικὲς κορῶνες, λυκοφιλίες (βλέπε καὶ Ἀλβανούς, ἐχθροὺς τῶν Σκοπιανῶν καθὼς φυσικὰ καὶ τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», ποὺ ὅμως ἔσπευσαν νὰ …ψηφίσουν, γιὰ νὰ νομιμοποιήσουν ἕνα δημοψήφισμα, ποὺ κατέπεσε, λόγῳ ἀποχῆς…!!!)… Ἀπὸ ὅλα ἔχει τὸ σκηνικό.
Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, τὰ πιστὰ σκυλιὰ τῶν Ἀμερικανῶν τοὺς Ἀλβανούς,
ποὺ ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν πSoros, νὰ σπεύδουν νὰ …«νομιμοποιήσουν» διὰ τῆς συμμετοχῆς τους, ἕνα ἢδη ἄκυρο δημοψήφισμα, παραμένοντας προσδεδεμένοι (καὶ μόνον ἐκ πρώτης ὄψεως) στὰ συμφέροντα τοῦ πSoros.
Βλέπουμε καὶ τοὺς Γερμανούς, μὰ καὶ ὅλους τοὺς «Εὐρωπαίους» (φερομένους ὡς) ἡγέτες, καθὼς φυσικὰ καὶ σύσσωμο τὸν «πεπολιτισμένο μας κόσμο» νὰ ἐπικροτοῦν αὐτὴν τὴν συμμετοχή, μὰ καὶ ὅλο τὸ καραγκιὸζ σαράι δημοψήφισμα, προσπερνῶντας ἐπιδεικτικῶς τὴν ἀκυρότητά του, ὡς μὴ γενομένη.
Βλέπουμε τὸ ΝΑΤΟ νὰ πανηγυρίζῃ, διότι προωθεῖ, ἐπισήμως πλέον, τὶς θέσεις του, σὲ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἴμου.
Βλέπουμε τὴν Ῥωσσία νὰ ἀντιδρᾷ, νὰ ἐπεμβαίνῃ καὶ νὰ ἀποκαλύπτῃ κάθε μορφῆς διαπλοκή, πρὸ κειμένου νὰ ἀκυρώσῃ, τοὐλάχιστον σὲ τμήματά της, τὴν ἐν λόγῳ «συμφωνία».
Βλέπουμε δῆλα δή, ἀνοικτὰ πλέον, πὼς τὸ ἔδαφος τῶν Σκοπίων θὰ χρησιμοποιηθῇ, μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀλλὰ κυρίως ὡς βάσις ἐξαπολύσεως πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὶς «ἐπενδύσεις» ποὺ ἢδη ἐκεῖ πραγματοποιῶνται ἢ προγραμματίζεται νὰ πραγματοποιηθοῦν.
Κάτι ἐξυφαίνεται, σαφῶς, ἀλλὰ σὲ τὶ μέγεθος ἐννοεῖται πὼς ἀγνοοῦμε.

Βλέπουμε ταὐτοχρόνως θρασύτατα κνώδαλα νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, ἐνᾦ σαφῶς διακρίνουμε πὼς οἱ ἐπίσημες θέσεις τους εἶναι παπαγαλισμὸς «πολιτικὰ ὀρθῶν θέσεων» ἐνᾦ, ἐὰν ἔχουν ῥόλο πολιτικοῦ, οἱ ψῆφοι τους ἦσαν καὶ παραμένουν ἐξαγορασμένες καὶ αὐστηρῶς ἐλεγχόμενες ὑπὲρ ἀντεθνικῶν θέσεων.
Βλέπουμε συνταγματικὲς ἐκτροπές, μὲ νέα νομομαγειρεύματα, ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας προγραμματίζουν διαρκεῖς …ἀσυλίες!!!
Βλέπουμε (κι ἀκοῦμε) καθημερινῶς ἀκραῖες γελοιότητες, ἐνᾦ κάθε λογῆς σαπρόφυτο, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαπολύσῃ τὶς κοτσανολογίες του, προβάλλεται μὲ ὅλα τὰ μέσα κι ὅλους τοὺς τρόπους ἀπὸ τὰ γνωστά μας Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.

Ἐμεῖς βλέπουμε Σκοπιανοὺς (ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας στὴν πλειοψηφία τους ἀρνῶνται τὸ ὄνομα Μακεδονία, ἐφ’ ὅσον ἀπέχουν τοῦ δημοψηφίσματος), νὰ ἀπολαμβάνουν τὸ νέο τους ὄνομα, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μίαν ἐλαχίστη μειοψηφία τους καὶ πολλὲς ἐξαγορασμένες καὶ διαπλεκόμενες κουδουνίστρες.
Βλέπουμε καὶ κάτι ἀγωγοὺς φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ θὰ περάσουν ἀπὸ τὰ πλέον …βολικὰ ἐδάφη, μεταξὺ αὐτῶν, κατὰ πῶς φαίνεται, καὶ ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῶν Σκοπίων.
Βλέπουμε πίσω ἀπὸ ἀρκετὰ σκηνικά, φυσικά, ἀκόμη καὶ τὰ γεωπολιτικὰ παίγνια τῆς Τουρκίας…
Βλέπουμε ἐπίσης καὶ τὰ γεωπολιτικὰ παίγνια τοῦ ΝΑΤΟ.
Βλέπουμε, βεβαίως-βεβαίως, καὶ τὰ γεωπολιτικὰ παίγνια τῆς Κίνας, πού, κάπου στὸ βάθος ὅλων αὐτῶν, βάλλεται πραγματικά.
Βλέπουμε ἐπίσης (καὶ καλῶς βλέπουμε) τὴν διάνοιξιν τοῦ Ἀξιοῦ καὶ τὴν ἔνωσίν του μὲ τοὺς ποταμοὺς τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὡς σημαντικὸ αἴτιον ἀναγνωρίσεως ἀνυπάρκτων ἐθνοτήτων ἀλλὰ (έπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) ἐννοοῦμε τοὺς Γερμανούς, ποὺ ὅμως ἀπὸ τὸ πέρας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παραμένουν ὑποτελεῖς καὶ ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας καὶ ὑπηρετοῦν, ὑπάκουα, τοὺς γνωστοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ συμφέροντά τους. (Πόσοι, ἀλήθεια, ἀληθῶς Γερμανοί σχετίζονται μέ αὐτόν τόν σχεδιασμό πραγματικά;) Δὲν ἀναφέρομαι σὲ βιτρίνες, ἀλλὰ στὶς …«ἀνώνυμες» πολυεθνικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦν κάποιους ἰθαγενεῖς γιὰ νὰ ἀποκρύπτουν τὰ πραγματικὰ σαπρόφυτα (βλέπε καὶ Eldorado τῶν Rothschild, ποὺ ὄμως ἐμφανίζει …βιτρίνα-Μπόμπολα!!!).
Δῆλα δή… Ἐπὶ τῆς οὐσίας βλέπουμε τὶς διαδρομὲς τοῦ χρήματος ἀλλὰ οὐχὶ τὸ γιατὶ τὸ χρῆμα ἀκολουθεῖ αὐτὲς τὶς διαδρομές.

Ἡ Γερμανία λοιπὸν εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καί, φαινομενικῶς, σύμμαχος τῆς Δύσεως. Μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακὸ αὐτὸ βλέπουμε νὰ συμβαίνῃ. Μά εἶναι πράγματι ἔτσι; Ἤ ἔτσι πρέπει νά καταλαβαίνουμε;
Ὡς γνωστὸν πάντως ἡ Γερμανία δὲν πολύ-συμμετέχει οἰκονομικῶς στὰ ἔξοδα τῆς ἐν λόγῳ συμμαχίας.

πηγὴ

πηγὴ

Θεωρητικῶς φυσικὰ ἡ Γερμανία ὑπηρετεῖ πιστὰ τοὺς «συμμάχους μας» καί, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὶς πρόσφατες συμμετοχές της στὶς ΝΑΤΟϊκὲς ἐπιχειρήσεις, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τιμᾶ τὴν συμμαχία της, ἰδίως ἐὰν ἔχῃ σημαντικὲς ἀπολαβὲς ἐκ τῶν συμμετοχῶν της. Ὅμως αὐτὸ βλέπουμε ἐμεῖς, ὡς ἁπλοῖ πολῖτες μίας χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ, ποὺ στὸ παρελθὸν ὑπέστημεν τὰ πάνδεινα (καί) ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς …«συμμάχους» μας. Δὲν βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς (καί) ἡ Γερμανία, ὅπως βεβαίως καὶ οἱ ὅλοι «σύμμαχοί μας» εἶναι θύματα καὶ «ἐργαλεία» τῶν ἰδίων παγκοσμίων τοκογλυφικῶν σαπροφύτων. Δὲν εἴμαστε μόνον ἐμεῖς «ἐργαλεία» φυσικά, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ τοῦ πλανήτου μας.

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς ἀνακύπτουν κάποια ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα.
Πόσο σύμμαχος τῶν ΝΑΤΟϊκῶν εἶναι ἡ Γερμανία; Πόσο ἐχθρός τους; Ποιός μπορεῖ νά ἰσχυρισθῇ πώς ἰσχύει τό μέν ἤ τό δέ;
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε μόνον νὰ διακρίνουμε εἶναι οἱ ῤόλοι ποὺ ἔπαιξε, ἢ ποὺ ὑπεχρεώθη νὰ παίξῃ, ἀλλὰ ὄχι τὸ ἐὰν αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι καὶ τὸ ἀληθές.

Βλέπουμε ἀκόμη, στὸ βάθος, ἰδίως ἐδῶ, ἔναν ὑφέρποντα (καὶ ἀπολύτως τεχνητὸ) διχασμό, ποὺ γεννᾶ καὶ συντηρεῖ ἀμφιβολίες στοὺς ἤδη, ἐξ ἐνστίκτου, μερικῶς ἀφυπνισμένους μηχανισμοὺς αὐτοπροστασίας καὶ αὐτοσυντηρήσεώς μας.
Βλέπουμε ἀκόμη καὶ …ἀποκαλύψεις ἐπὶ ἀποκαλύψεων, γιὰ παρασκήνια διαπλεκομένων…
…μὰ οὐδέποτε τελικῶς βλέπουμε ὅλην τὴν πληροφορία καί, κατ’ ἐπέκτασιν ὅλην τὴν ἀλήθεια.
Καὶ ἡ ἀλήθεια πλέον βοᾶ: Τὰ Σκόπια μετουσιώνονται σὲ «Μακεδονία», ὄχι φυσικὰ μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα ἢ μόνον γιὰ νὰ καλυφθοῦν προωθητικὲς κινήσεις τῶν ΗΠΑ, ποὺ προετοιμάζουν τὶς νέες συγκρούσεις τους μὲ τὴν Ῥωσσία, ἢ μόνον γιὰ νὰ «δομηθῇ» τὸ νέον (ἀπολύτως σιωνιστοελεγχόμενον) «Βυζάντιον» ἀλλὰ κυρίως γιὰ κάτι ἄλλο, ποὺ οὔτε ὁμολογεῖται δημοσίως μὰ καὶ οὐτε ἐπιτρέπεται νὰ προσεγγισθῇ.
Ὅλοι μας, μὰ ὅλοι μας, δυνάμεθα νὰ διακρίνουμε ἐλάχιστο (ἢ ἐλάχιστα) τμῆμα (ἢ τμήματα) τῆς ἀληθείας, διότι τὸ τί πράγματι συμβαίνει οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν δύναται νὰ τὸ ἀντιληφθῇ πλήρως. Ἀκόμη!!!

Τί δέν βλέπουμε ὅμως;
Δὲν βλέπουμε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ἐλέγχου μας. Δὲν βλέπουμε πὼς ἡ ἐπερχομένη ἀλλαγὴ συνόρων θὰ …«δικαιολογήση», γιὰ τὰ ἐπόμενα ἑκατὸ ἢ διακόσια χρόνια, τὴν καταστολὴ τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς μας, ὑπὸ νέες μορφὲς καὶ συνθῆκες δουλείας.  Δὲν βλέπουμε πὼς τὸ νέο αὐτὸ πρίσμα, βεβαίως-βεβαίως, θὰ διέπεται ἀπὸ τὶς «ἀρχὲς» τῆς «ἀμεσοδημοκρατίας» τοῦ (βιτρίνα) πSoros.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Δὲν βλέπουμε πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ σκηνοθετήματα προετοιμασίας τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιῶνται γιὰ νὰ χαθῇ σημαντικὴ καὶ χρήσιμος πληροφορία, ποὺ θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ καταργήσουμε μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ δεσμά μας. Ἤ ἴσως καὶ ὅλα τὰ δεσμά μας.
Δὲν βλέπουμε πὼς ὄλα τὰ παραπάνω, καθὼς καὶ ἀμέτρητα ἄλλα, παρέμεναν, παραμένουν καὶ θὰ παραμένουν μόνον βιτρίνες ἑνὸς διαρκοῦς ἐγκλήματος ποὺ ἐπαναλαμβάνεται εἰς βάρος τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ ἀποβλέπει μονίμως σὲ ἔναν κεντρικὸ στόχο.
Συζητᾶμε γιὰ κάθε εἴδους ἔγκλημα, ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ χρῆμα, τὸν τόκο, τοὺς προθύμως ἐξαγορασμένους, τὸν πλουτισμό, τὴν διαπλοκή, τοὺς νόμους, τὸν ἐκφοβισμό, τὶς γενοκτονίες, τὶς φιμώσεις γιὰ ἔναν καὶ μόνον σκοπό: γιὰ νὰ ἐλέγχεται πλήρως τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Διότι, ὡς γνωστόν, τὸ χρῆμα, ποὺ σήμερα ἐλέγχεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἐκδίδουν, χρησιμοποιεῖται ἁπλῶς καὶ μόνον γιὰ ἕναν λόγο: νὰ διατηρῇ μονίμως στὰ ἴδια χέρια τὸν ἔλεγχο τοῦ πλανήτου. Σαφῶς καὶ ἀκολουθῶντας τὴν διαδρομὴ τοῦ χρήματος θὰ ἐντοπίσουμε τοὺς κάθε λογῆς ἐμπλεκομένους στὰ παρασκήνια. Ὄμως τὸ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν διαδρομὴ τοῦ χρήματος δὲν σημαίνει πὼς μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ τὰ αἴτια ποὺ χαράζουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ διαδρομές, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς ἐντοπίζουμε μόνον τοὺς παρατρεχαμένους καὶ  οὐδέποτε τοὺς ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς Ὕβρεως..

Κατ’ ἐμὲ λοιπὸν ἐξ ἀρχῆς ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς παραστάσεως δὲν ἦταν τὸ νὰ δικαιολογήσῃ ἕνα νέο …«ἔθνος» ἀλλὰ τὸ νὰ «παγιώσῃ» καὶ νὰ «δικαιολογήσῃ» τὸν νέο τρόπο ἐλέγχου τῆς περιοχῆς μας. Κι αὐτὸς ὁ νέος τρόπος ἐλέγχου θὰ εἶναι πρότυπο γιὰ τὸ πῶς θὰ εἶναι τὰ κράτη στὸ ἄμεσον, τὸ πολὺ ἄμεσον, μέλλον τῆς Εὐρώπης.

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Κράτη μαριοννέτες δῆλα δή, ὅπως καὶ τώρα, ἀλλὰ σαφῶς μικροτέρας ἐκτάσεως πού, ἐπισήμως, θὰ ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ καλύπτουν τὰ ἐκάστοτε συμφέροντα καὶ τῶν ὁποίων οἱ λαοὶ θὰ χρησιμοποιῶνται, κατὰ περίπτωσιν, γιὰ νὰ προστατεύουν, ἐπισήμως, πίσω ἀπὸ κάθε λογῆς ἐθνικιστικὲς κορῶνες, τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν ἀλλὰ οὐδέποτε τὴν Ἐλευθερία τους καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τους.
Τυχαίως ἄρα γέ ὅλη ἡ διαχείρισις τῶν ἱστορικῶν ἀρχείων παραμένει στά χέρια αὐτῶν πού μεθοδεύουν τούς παραπάνω κατακερματισμούς;

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Τυχαίως παγκοσμίως τά (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) πανεπιστήμια ἐλέγχονται μόνον ἀπό σιωνιστοσοσιαλιστικά σαπρόφυτα;
Τυχαίως ὅλα τά κρατικά συστήματα ἐκπαιδεύσεως τοῦ «πεπολιτισμένου κόσμου» μας, σοσιαλιστικοποιοῦν τά μυαλά τῶν παιδιῶν ἐνᾦ ἡ ἀδράνεια τῆς σκέψεως διαφημίζεται, ἐπεκτείνεται καί τείνει νά καθιερωθῇ ὡς τρόπος …«ζωῆς»;
Τυχαίως ὅλα τά κόμματα εἶναι …ἀμεσοδημοκρατικά;
Τυχαίως ἀγνοεῖται ἡ ἀποχή τῶν ψηφοφόρων, ἄν καί γνωρίζουν πώς ἐπί τῆς οὐσίας καταργεῖ κάθε ἐκλογική διαδικασία, τήν ὥρα πού ὅλα τά νομομαγειρεύματα πραγματοποιῶνται μέ στόχο τόν ἀφανισμό αὐτῶν τῶν ψηφοφόρων;
Τυχαίως ξυπνᾶ ὁ ἔμφυτος πατριωτισμός τῆς ἀνθρωπότητος, παγκοσμίως, πού ὅμως καπελώνεται καί ἐλέγχεται ἀπό (σταθερῶς σιωνιστοελεγχόμενα) «ἐθνικιστικά» κόμματα;
Τυχαίως ἀλλοιώνουν τούς ἰθαγενεῖς πληθυσμούς τῆς Εὐρώπης κυρίως ἀντιληπτικῶς, ἐνᾦ ὁμοφυλοποιῶνται ὄλες οἱ κοινωνίες μας διά τῆς ἀκράτου προπαγανδιστικῆς βίας;
Τυχαίως διαρκῶς μειώνεται ὁ δείκτης εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων (κι ὄχι μόνον);
Τυχαίως καταργοῦν τήν ἰδιοκτησία;
Τυχαίως πτωχοποιοῦν καί ἐξαθλιώνουν ὅλους αὐτούς πού, ἐν δυνάμει, θά μποροῦσαν νά ἀντιδράσουν στό νέο αὐτό μέγιστον ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;
Τυχαίως οἱ ἐπιδοματικές πολιτικές ἐκτοπίζουν τήν ἀριστεία;
Τυχαίως ὅλα τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ὑπηρετοῦν μία ἐνιαία γραμμή προπαγάνδας;
Τυχαίως ἡ ῥομποτική ἀντικαθιστᾶ, ἀκόμη καὶ σέ κλασσικὰ χειρονακτικὲς ἐργασίες, τόν ἄνθρωπο;
Τυχαίως ὅλα αὐτά ἔχουν ἔνα κέντρο καί ἕναν μόνον σκοπό, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἀναφέρεται, ἀλλά πάντα ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται, ἐνᾦ ἅπαντα τά σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας, συνήθως ἐν ἀγνοίᾳ τους, ἀγωνίζονται, μὲ ὅλες τους τίς δυνάμεις γιά νά τόν καταστρέψουν;
Ἤ μήπως τυχαίως μᾶς …«ἐνημερώνουν» ἐγκαίρως γιά τά ἐπερχόμενα δεινά μας;

Τὸ πείραμα ποὺ ἐφηρμόσθη στὴν χώρα μας εἶναι πλέον κοινό μας συμπέρασμα. Ἄλλος τὸ ἐκτιμᾶ ἔτσι, ἄλλος ἀλλοιῶς, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ἐξ ἠμῶν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὑφίσταται πείραμα καὶ πὼς ἐμεῖς καταντήσαμε πρόθυμα πειραματόζωα.
Γιατί ὅμως ἐδῶ; Ποῖος ὁ λόγος; Τί ῥόλο παίζει σέ αὐτό τό πείραμα ἡ Μακεδονία καί, ὁσονούπω, ἡ Ἤπειρος καί ἡ Θρᾴκη; Γιατί ἡ Βόρειος Ἤπειρος παρέμενε καί παραμένει …ἀπαγορευτική γραμμή;
Ποῦ ἀκριβῶς στοχεύουν ὅλα αὐτά τά σούργελα πού κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα καί διαμορφώνουν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) συνειδήσεις καί ἀντιλήψεις; Γιατί ἡ περιοχή μας, ὄπως ἀκριβῶς ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, ἑτοιμάζεται νά παίξῃ κεντρικό ῥόλο στά τεκταινόμενα τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου; Τί δέν μᾶς ὁμολογοῦν αὐτοί, οἱ ἐλάχιστοι, πού γνωρίζουν; Καί, κυρίως, γιατί ἐμεῖς, οἱ (πολλαβαρῆδες τελικῶς σήμερα) «κληρονόμοι» ἀρνούμεθα νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἀπωτέρα Ἱστορία μας καί νά προλάβουμε κάτι; Καί τί;

Καταληκτικῶς δῆλα δή, μόνον λογικῶς μποροῦμε νὰ τοποθετηθοῦμε σὲ γενικὲς γραμμὲς γιὰ τὰ βαθύτερα αἴτια τῶν ὄσων ἐξυφαίνονται εἰς βάρος μας. Λογικῶς.
«Λογικοφανῶς» ὅμως; Μποροῦμε;
Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν στηθῆ ἤδη μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς συμβαίνουν γιὰ νὰ καλύψουν τὴν βιτρίνα, τῆς δημιουργίας ἑνὸς νέου «ἔθνους». Μά εἶναι μόνον αὐτό;
Στήνεται
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἕνα κράτος-μόρφωμα, μὰ καὶ παρατηρητήριον, μὲ μοναδικό του ῥόλο τὸ νὰ προλειανθῇ μία «Μεγάλη Μακεδονία». Ἐπισήμως.
Κι αὐτὸς ὁ στόχος δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐθνικιστικὲς κορῶνες, ἀλλά, πάντα ἐπισήμως, ἀπροκαλύπτως μὲ συμφέροντα διαχειρίσεως τῆς περιοχῆς. Τὸ ἐὰν ἐπὶ πλέον ἀπὸ ἐκεῖ θὰ περνᾶ, ἢ δὲν θὰ περνᾶ, κάποιος ἀγωγὸς εἶναι δευτερεῦον. Τὸ ἐὰν ἐκ παραλλήλου σχεδιάζεται ἡ σύνδεσις τοῦ Ἀξιοῦ μὲ τοὺς ποταμοὺς τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ἐπίσης δευτερεῦον εἶναι.
Τὸ ἐὰν ὅμως κρύβεται κάτι ἄλλο, τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα ἔως τώρα, πίσω ἀπὸ αὐτά, δὲν λέγεται.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι, βάσει ἱστορικῆς ἐμπειρίας, ὁπωσδήποτε δὲν μᾶς προέκυψε τώρα, ἀλλὰ ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχη.
Ἀλλά τί θά μποροῦεσε νά εἶναι;

Ἐὰν γιὰ λίγο ξεχάσουμε τὸ ποιὸς (καὶ τὸ γιατί) κινεῖ τὶς κατὰ περίπτωσιν …μαριοννέτες του, θὰ πρέπη, γιὰ ἀρχή, νὰ ἑστιάσουμε στὰ κράτη-βιτρίνες, ποὺ χρησιμοποιῶνται ὡς προπέτασμα σκιάσεως τῶν πραγματικῶν διαχειριστῶν τοῦ πλανήτου.
Παραμένοντας ὅμως στὶς βιτρίνες-κράτη, ποὺ παίζουν συγκεκριμένους ῥόλους καὶ τῶν ὁποίων ὁ σκοπός, διαχρονικῶς, εἶναι νὰ ἀναπτύξουν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερες αὐτοκρατορίες, διακρίνουμε πολλές, ἀλληλοδιαδεχόμενες μεταξύ τους, αὐτοκρατορίες, ποὺ ὡς κεντρικόν τους πεδίον δράσεως ἔχουν τὴν Μεσόγειο. Κι ἔτσι ἡ Αὐτοκρατορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἔδωσε τὴν …σκυτάλη στὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία [στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία (ἐν συνεχείᾳ)], στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καί, προσφάτως, στὴν αὐτοκρατορία τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, ποὺ σήμερα μετεξελίχθη σὲ αὐτοκρατορία τῶν Η.Π.Α. (Ἐνδιαμέσως, χρονικῶς, ἔχουμε κι ἄλλες, μικρὲς ἢ μεγαλύτερες, αὐτοκρατορίες, ἀλλὰ παραμένουμε στὶς μεγάλες, γιὰ οἰκονομία χρόνου καὶ χώρου).

Ἡ οὐσιώδης λοιπὸν λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς ἀλληλοδιαδοχῆς εἶναι πὼς κεντρικὸ πεδίον δράσεως, θεάτρου πολέμων καὶ καταληκτικῶς ἀναπτύξεως αὐτοκρατοριῶν παρέμενε καὶ παραμένει ἡ Μεσόγειος καί, ἰδίως, ἡ Ἀνατολική της πλευρά, ἐνᾦ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἀρχιπελάγους, στὴν ὁποίαν ἁπλώνεται ἡ Ἑλλάς, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ταλαιπωρεῖτο μὲ κάθε εἴδους ἔγκλημα εἰς βάρος της.

Καί, τὸ εὔλογον ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει… Γιατί;; Γιατί;

Γιατί πρέπει διά τῆς βίας νά γίνουν τά Σκόπια «Μακεδονία»; Οἰκονομικοί οἱ λόγοι; Ἔλεγχος πληθυσμῶν; Γεωπολιτικά τά αἴτια; Ἤ μήπως κάτι ἄλλο, βαθύτερο ἀλλά τελικῶς …ὀφθαλμοφανές;
Γιατί; Γιατί τόση βία; Γιατί τόσο μεγάλο θανατικό; Γιατί τόσο ψέμμα;
Τί μᾶς ξεφεύγει γιά νά τό ἐπεξεργασθοῦμε καί νά κατανοήσουμε τήν ἀλήθεια;  Τί λησμονήσαμε; Τί ἀρνούμεθα νά συνειδητοποιήσουμε;

Γιὰ τὴν ὥρα πάντως, καλοῦ κακοῦ, ἂς ἑτοιμαζόμεθα γιὰ πόλεμο.
Μᾶς τὸν ἔχουν πανέτοιμο.

Φιλονόη

Σημειώσεις – Ἐρωτήματα

Ἐὰν κυττάξουμε καὶ τὰ διάφορα περὶ δογμάτων Mackinder γιὰ τὴν κατοχὴ θερμῶν θαλασσῶν, θὰ διαπιστώσουμε πὼς κάπως, μερικῶς, δικαιολογῶνται κάποιες μεγάλες ἀνατροπὲς στὴν περιοχή μας. Μερικῶς ὅμως…

Τί στό καλό θά μποροῦσαν λοιπόν νά κερδίσουν οἱ Ῥῶσσοι (ἢ οἱ Γερμανοὶ ἢ οἱ ΝΑΤΟϊκοὶ ἢ ἀκόμη καὶ οἱ Κινέζοι) μέ τήν ἔξοδό τους σέ θερμές θάλασσες; Καί ποιές εἶναι οἱ θερμές θάλασσες; Μήπως γενικῶς ἡ Μεσόγειος θάλασσα; Ἤ μήπως εἰδικῶς τό Ἀρχιπέλαγος;

Ἐπὶ πλέον ὅμως αὐτῶν ποὺ εἴτε ὁμολογεῖ (εἴτε …ὑπονοεῖ) ἡ ἐπίσημος ἱστορία, ὑπάρχουν καὶ μερικὰ ἀκόμη γεγονότα, συνήθως παρασκηνιακά, ποὺ ἂν καὶ δὲν ἀφήνουν ἐπισήμως στοιχεία πίσω τους, ἐφ΄ ὅσον δὲν καταγράφονται κάπου, ἀφήνουν μερικὰ ἀπὸ τὰ ἴχνη τους σὲ νόμους, σὲ διεθνεῖς συμφωνίες καὶ σὲ πολιτικὲς γραμμές. Αὐτά, τὰ ἀσαφῆ στοιχεῖα, ποὺ γιὰ νὰ τὰ ἐντοπίσουμε καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε, πρὸ κειμένου νὰ συνθέσουμε τὸ πᾶζλ τῶν (πραγματικῶν) γεγονότων, γίνονται ὅλο καὶ πιὸ διακριτά, ὅσο αὐξάνονται σὲ ἀριθμὸ καὶ σὲ ἀποφασιστικότητα οἱ συνειδητοποιημένοι ἐρευνητές.

Ἡ Γερμανία, πράγματι, ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες, παραμένοντας ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ὑπάκουα καὶ χρήσιμα ἐργαλεία τῶν τοκογλύφων, ἔχει παίξη σημαντικὸ ῥόλο στὴν διαμόρφωσιν τῶν συνόρων τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας. Σήμερα δέ, ποὺ ἐπισήμως ἐλέγχει αὐτὴν τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, φαίνεται νὰ ὐπηρετῇ κατ’ ἀποκλειστικότητα τὰ ἴδιά της συμφέροντα. Μὲ βάσιν ὅμως αὐτὰ τὰ συμφέροντα ἅπαντες οἱ λαοὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποταχθοῦν στὶς ἐντολὲς τῶν Γερμανῶν. Μά, αὐτὸ ποὺ τελικῶς συμβαίνει εἶναι τὸ νὰ ὑποτάσσονται, μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό, ἅπαντες οἱ λαοὶ στὶς ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων, ποὺ ἐπισήμως πλέον ἐπιβάλλουν στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη μας τὸ πρωταρχικὸ μοντέλο τῆς μίας καὶ μοναδικῆς Ἀρχῆς ποὺ αὐτό-ἀποκαλεῖτα Νέας Τάξις Πραγμάτων.
Αὐτὸ εἶναι ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους διακριτό. Μά εἶναι μόνον αὐτό;

Ἐὰν ἡ Γερμανία λοιπὸν ὑπηρετοῦσε ἐν ἀγνοίᾳ της αὐτὸ τὸ μοντέλο, τότε ἀπλῶς πριονίζει τὸ …κλαδὶ ποὺ ἐπάνω του κάθεται.

Ἐὰν ὅμως ἡ Γερμανία ὑπηρετῇ συνειδητῶς αὐτὸ τὸ μοντέλον, ἐλπίζοντας πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ καταφέρη νὰ ὑποκλέψῃ τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς (ἀφανεῖς ὁμολογουμένως) ἱεράρχες τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τότε ἀλλάζουν ὅλα ὅσα πιστεύουμε γιὰ αὐτήν.
Μά εἶναι ἔτσι; Ἤ μήπως ἔτσι πρέπει νά τά βλέπουμε;

Οἱ (βιτρίνα πλέον κι ἀποδεδειγμένα*) Ῥῶσσοι, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἐξακολουθοῦν νά στοχεύουν σέ λιμένες δικούς μας, τότε πῶς θά τό πράξουν; Μέ τό νά …χαρίζουν τόν πάλαι ποτέ σημαντικότερον καί οὐσιαστικότερόν τους σχεδιασμό, περί δημιουργίας τῆς Μεγάλης Μακεδονίας, σέ αὐτούς πού θέλουν νά τούς ἐμποδίσουν νά ἐξέλθουν στό Ἀρχιπέλαγος; Ἤ μήπως αὐτά πού ἀκούγονται πέρι «ὑπογείου ῥωσσικοῦ πολέμου» στά Σκόπια ἀληθεύουν; Κι ἐάν ἀληθεύουν, τότε γιατί δέν προσέφεραν μερικά παραπάνω ἑκατομμύρια, σέ μερικές πρόθυμες κουδουνίστρες, γιά νά ῥίξουν (τὸν εὔθραυστο ἤδη) Ζάεφ; Δέν μποροῦσαν ἤ δέν ἤθελαν;
Ἀλήθεια, πολεμοῦν τό μόρφωμα τῶν Σκοπίων ἤ μόνον προσπαθοῦν νά τό ἐλέγξουν

Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ἔχουμε κι ἄλλες …«συμπτώσεις». Ἡ Θεσσαλονίκη θεωρεῖται ἕνα εἶδος …ἑβραϊκῆς πόλεως. Κάτι σὰν …πρωτεύουσά τους στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου καί, ὁπωσδήποτε, δικό τους …χωραφάκι. Πῶς; Ἀπό ποῦ; Μέ ποιά αἴτια;
Ὅ,τι καὶ νὰ λέμε ἐμεῖς, αὐτοὶ ἄλλα πιστεύουν καὶ αὐτὰ ποὺ πιστεύουν οὐδόλως σχετίζονται μὲ τὶς δικές μας, ἱστορικὰ τεκμηριωμένες, θέσεις.
Γιατί λοιπόν ἔχουν παίξη τόσο σημαντικό ῥόλο στήν περιοχή; Καί ποιός ὁ ῥόλος τῶν ἑβραίων στήν δημιουργία τοῦ κρατιδίου-μορφώματος; Μήπως ὁ ἴδιος ῥόλος πού ἔπαιξαν καί στήν κομμουνιστικο-σοσιαλιστική «ἰδεολογία»;  Ἤ μήπως δέν ἐμπλέκονται σέ ὅσα συμβαίνουν σήμερα μέ τόν ἐποικισμό τῆς Εὐρώπης; Πάντως σίγουρα κάποιες πληροφορίες, γιὰ τὶς ἀπαρχὲς αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν (ἐπίσημο) ἐγκατάστασιν τῶν ἑβραίων τῆς Ἰσπανίας σὲ ἑλληνικὴ γῆ. Ἀλλὰ ὄχι μόνον. Ἂλλως τέ… μαθαίνουμε στὸ σχολεῖο πὼς οἱ ἑβραίοι ἀναζητοῦσαν τὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας καὶ τὴν ἀνεκάλυψαν στὴν Παλαιστίνη, ὅπου, λέει, ῥέει μέλι καὶ οἶνος…
…μὰ ἐὰν κυττάξουμε προσεκτικὰ τὰ ἐδάφη ἐκεῖ, θὰ διαπιστώσουμε πὼς πρόκειται μόνον γιὰ μίαν προέκτασιν τῆς ἐρήμου, ποὺ …διακόπτεται ἀπὸ ἐλάχιστες εὔφορες περιοχές. Ἀλλά, ἐὰν δὲν εἶναι ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας τους ἡ Παλαιστίνη, τότε ποιά εἶναι;

* Γιατί ἀποδεδειγμένα; Ποῦ κατέληξε ὁ ῥωσσικός πλοῦτος διά χειρός Γέλτσιν; Ποιός ἀντέδρασε σέ αὐτό τό …χάρισμα; Ποῦ κατέληξαν οἱ ἀντιδρῶντες; Ἐπέστρεψε αὐτός ὁ πλοῦτος στούς Ῥώσσους; Πόσον καιρό ἀκοῦμε πώς ὁ Ποῦτιν θά κόψη χρυσό ῥούβλι; Τό ἔπραξε; Κι ἄλλα πολλά, ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης, ἀλλὰ ποὺ ἁπλῶς συμβαίνουν…

Ὑποερωτήματα λοιπόν.
Εἶναι πράγματι ἐχθρός τῆς Ῥωσσίας ἡ Γερμανία; Ἤ ὄχι;
Ἕνα ἀκόμη σημαντικὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ γιατὶ τὰ συμφέροντα τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (Ῥωσσίας) σήμερα ταὐτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τῆς νῦν (φερομένης ὡς) κραταιᾶς ΝΑΤΟϊκῆς ὑβριδικῆς συμμαχίας. Ἄλλη ὑπόθεσις; Δὲν νομίζω… Οὔτε νομίζω πὼς τὰ (φερόμενα ὡς) ῥωσσικὰ συμφέροντα στὴν περιοχὴ σχετίζονται μὲ τὸ ὄνομα, ὅσο μὲ τὴν παλαιοτάτη ἐπιθυμία τῶν Ῥώσσων νὰ ἐξέλθουν σὲ θερμὲς θάλασσες. Κι αὐτὴ ἡ ἔξοδος, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἐμποδίζεται παντοιοτρόπως (ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία), προφανῶς καταδεικνύει κάτι πολὺ σπουδαῖον. Καί, ἴσως, ἕνα μέρος τῶν ἀπαντήσεών μας, νὰ μποροῦν νὰ ἁλιευθοῦν ἀπὸ αὐτὲς τὶς …μικρὲς λεπτομέρειες.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply