Ἀριστοκρατία – Ἀρισταρχία

(Καί ἐνδεχομένως μέ δικτατορικό τρόπο, ἀφοῦ ὁ μέσος ἄνθρωπος δέν εἶναι ἱκανός νά μοιράσῃ ἄχυρο σέ δύο Γαϊδούρια)
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ=Σύνολον ἀνθρώπων πού ἐνεργοῦν ὡς ὀργανική ὁλότης.
Ἀριστοκρατία - Ἀρισταρχία

Ὁ λαός πολεμάει γιά τήν κοιλιά του καί οἱ εὐγενεῖς γιά τήν τιμή καί τίς ἀξίες.!
Δηλαδή ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων…..ἦταν πάντα ἐναντίον ἐκείνων, πού ἐπιθυμοῦσαν τό καλό, γιατί οἱ μᾶζες δέν εἶναι οὔτε καλές, οὔτε κακές, εἶναι ἐπάνω ἀπ’ ὄλα ἀδρανεῖς καί δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά μισοῦν περισσότερο ἀπό τίς ὅποιες ἑκκλήσεις γίνονται εἰς τήν συνείδησίν των.
Ἡ ἐξέλιξις πρός ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἡ ὑπερνίκησις τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ἀδρανείας, θά εἶναι πάντα ἡ δουλειά τῶν ξεχωριστῶν ἀτόμων, ποτέ ἡ δουλειά τῶν πολλῶν.!»
Ὄχλος ἕνα πλῆθος μέ Δημοκρατική συνείδηση ἀτάκτως ἑρριμμένη μεταξύ κοιλιᾶς καί φτηνοῦ θεάματος.!
Εἰς τήν κάλπη τό φακελάκι πού ψηφίζει, ἔχει μέσα τὰς ἀποδείξεις διά τό ἐπίπεδον γνώσεων τοῦ ἀτόμου.
Εἶναι τό πιστοποιητικό ἀπό τό μαντρί διά τήν ράτσα καί τάς ἐπιμέρους ἰδιότητάς του.! Δηλαδὴ τήν ποιότητα κρέατος, τήν ποιότητα μαλλιοῦ, τήν ποιότητα γάλακτος, καί τήν ἱκανότητα ἀναπαραγωγῆς του.!
Παρασύρθηκα καί νόμιζα ὅτι μιλοῦσα διά πρόβατα.! Ἀλλά δέν ἔχουν καμμιά διαφορά ἀπό τόν λαό-ὄχλο..!»
(Ἀγανακτισμένος ὁ Πλάτων ἀναφωνεῖ «ἐάν ἡ πολιτική δύναμις καί ἡ φιλοσοφία δέν συμπέσουν δέν θά ὑπάρξῃ τέλος κακῶν»)

Τᾶσος Γκολέμης
19 Ὀκτωβρίου 2012

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply