Δὲν ἀποδίδει πλέον ἡ προπαγάνδα τους

Βγαίνοντας στοὺς δρόμους καὶ συζητῶντας, καθημερινῶς, μὲ γνωστοὺς κι ἀγνώστους, διαπιστώνουμε εὔκολα πὼς οἱ …πονηρεμένοι, οἱ ὑποψιασμένοι καὶ οἱ καχύποπτοι πολλαπλασιάζονται διαρκῶς. Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἐξαθλιωμένοι, ποὺ ἐπιβιώνουν λόγῳ ἐπιδομάτων, οὐδόλως πείθονται περὶ τοῦ εἴδους τῶν προθέσεων τῶν κρατούντων. Παρὰ τὶς ἐξαρτήσεις τους λοιπὸν διακρίνουν πολὺ καλλίτερα καὶ βαθύτερα, ἀπὸ ὄσο διέκριναν πρὸ μερικῶν ἐτῶν, τὸ εἶδος τῶν μεθοδεύσεων, τῆς προπαγάνδας καί, κυρίως, τῶν «ἐπιδοματικῶν πολιτικῶν» μίας Ἡνωμένης Εὐρώπης τῶν τοκογλύφων (ποὺ πεθαίνει). Ὄχι τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ἀστυνομεύσεως καὶ ἰσχύος, ὅσο ἀπὸ πλευρᾶς λαῶν, ποὺ λίγο-λίγο, ἀλλὰ μὲ γεωμετρικὲς προόδους, πολλαπλασιάζουν τὸν βαθμὸ ἀντιληπτικότητός τους.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (ε) [Κι ἐσὺ κυττᾶς τὸ …«δάκτυλο»!!!]

Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἐξηλήφθησαν οἱ χαζοί, πὼς ἀπέκτησαν συνείδησιν καὶ ἦθος τὰ κομματόσκυλα καὶ πὼς αὔριο τὸ πρωΐ, ἔτσι, στὸ ξαφνικό, θὰ ἀφυπνισθοῦμε, ὠς κοινωνίες, ἀπολύτως καὶ πλήρως καὶ καθολικῶς συνειδητοποιημένοι. Ἁπλῶς, γιὰ τὴν ὤρα, ἐξαπλώνεται ἡ δυνατότης μας νὰ ἀντιληφθοῦμε κάποια πράγματα καὶ νὰ τὰ ἐννοήσουμε, πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἄλλες παρελθοντικὲς ἐποχές, ἐνῷ σύσσωμος ὁ κομματικὸς μηχανισμός, ἐντὸς κι ἐκτὸς τῆς χώρας μας, βρυχᾶται ὡς θηρίον ποὺ πεθαίνει.

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Διότι, ὡς γνωστόν, βασιλευούσης τῆς ἀποχῆς, ἀπονομιμοποεῖται πλήρως ὁ ὁποιοσδήποτε πατᾶ ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ μόρφωμα-μηχανισμό.
Δὲν σημαίνει φυσικὰ πὼς ἤδη γίναμε φωστῆρες. Ἀλλὰ θὰ μᾶς προκύψη κι αὐτό, στὸν βαθμὸ ποὺ ἀντέχουμε βεβαίως.

Γιὰ τὴν ὥρα εὔκολα πλέον μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε πὼς σὲ ἐπίπεδον, τοὐλάχιστον κομματικῆς (γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ καὶ στὰ λοιπὰ ζητήματα) προπαγάνδας ὄχι μόνον ἀντιστεκόμεθα, ἀλλὰ ἔχουμε σχεδὸν πλήρως ἀποῤῥίψη τὶς παπαρολογίες τους, τοὐλάχιστον ἐδῶ, στὴν χώρ μας. Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ τί οἱ δημοσκοπήσεις καὶ οἱ προπαγάνδες μᾶς παρουσιάζουν, εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτὼ πὼς ἡ κατανάλωσις σανοῦ στὴν χώρα μας διαρκῶς μειώνεται. Πρὸς τοῦτον καὶ οἱ ἐπερχόμενες ἐκλογὲς εἶναι ὀλίγον …μουγκές, ἰδίως σὲ ἐπίπεδα συμμετοχῆς καὶ ἀποχῆς τῶν ψηφοφόρων. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε καὶ ἡ «ἑλληνοποίησις» (καί, κατ’ ἀντιστοιχίαν, «εὐρεοποίησις») τῶν ἐποίκων, τότε οἱ πραγματικὲς τοῦ κόσμου μας θὰ ἦσαν σαφῶς καθαρότερες. Ἐν τούτοις ἤδη ἡ ἀποδόμησις ὑφίσταται καί, παρὰ τὶς λυσσώδεις προσπάθειες τοῦ καθεστῶτος, κάτι διαφαίνεται σαφῶς πὼς κινεῖται σὲ σωστὲς κατευθύνσεις γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Καὶ οὐδὲ μίαν ἀξίαν ἔχουν οἱ προσπάθειες τῆς φιμώσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Εἴπαμε πὼς τὸ θηρίον ὅταν ξεψυχᾷ γίνεται ἰδιαιτέρως ἀπειλητικό. Κι αὐτὸ τὸ θηρίον πλέον ξεψυχᾶ…

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Καί τώρα; Τί γίνεται;
Τώρα θὰ περιμένουμε νὰ τελειώσουν καὶ αὐτὲς οἱ νέες ὑπέρ-παραγωγές τους, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὸ τελευταῖον στάδιον τῆς ἀποδομήσεως τοῦ ἐκτρώματός τους. Ὄχι μόνον τῆς ἠνωμένης Ἑβραιώπης τους βεβαίως, ἀλλὰ ὅλου τοῦ μηχανισμοῦ ποὺ ἔως σήμερα μᾶς κατέστρεφε.

Ὑπομονὴ λοιπόν… Ὑπομονή… Ἡ ἀρχὴ ἔγινε καὶ ἡ συνέχεια ἀναμένεται μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

Φιλονόη

(Visited 164 times, 1 visits today)




One thought on “Δὲν ἀποδίδει πλέον ἡ προπαγάνδα τους

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δούρου κατά ψευδῶν (ἤ …σκέτο) εἰδήσεων; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply