Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Τὸ ὅ,τι, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων ἐγχωρίων καρναβάλων, θὰ εἴχαμε καὶ τὸν μεγιστάνα τῆς φοροδιαφυγῆς πSoros, νὰ μᾶς ὑποδεικνύῃ, ὡς μονόδρομο, τὸν δρόμο τῆς …δημοκρατίας…

Ὁ …«φιλάνθρωπος» φοροφυγὰς Soros!!!

…εἰδικῶς δὲ τῆς ἀμέσο-δημοκρατίας…

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

…εἶναι κάτι ποὺ δὲν τὸ χωρᾶ ὁ νοῦς πολλῶν …δημοκρατῶν συμπολιτῶν μας, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν ἐπὶ πλέον ὁ τύπος αὐτὸς μᾶς κουνᾶ καὶ τὸ δάκτυλο, ἀπειλώντας μας καὶ λεηλατώντας μας, ἐνᾦ τὴν ἰδίαν στιγμὴ πρακτοράκια του καὶ εὐνοούμενοί του, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, μέσῳ Μ.Κ.Ο., ἀλλοιώνουν τὶς ἐθνικὲς δομὲς καὶ καταλαμβάνοντας, ἐκ τῶν ἔσω, ὁλόκληρες χῶρες, διαβρώνουν καὶ καταστρέφουν κάθε κοινωνικὸ ἱστό. Εἰδικῶς δὲ στὴν χώρα μας εἶναι αὐτὸς πλέον ποὺ ἀπροκάλυπτα ὁρίζει καὶ καθορίζει τὸ τὶ εἶναι «ἀνθρώπινον δικαίωμα», τὸ τὶ εἶναι δημοκρατία καὶ τὸ πῶς πρέπῃ νὰ καταντήσῃ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία.

Χάθηκαν τά …«ἀνθρώπινα δικαιώματά» σου;

Κι ὅλο αὐτὸ συμβαίνει νομότυπα, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ μας…
Κι, ἐννοεῖται, πὼς δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχῃ, παγκοσμίως, κάτι ποὺ νὰ προωθῇ τὴν δημοκρατία καὶ νὰ μὴν περιλαμβάνῃ ὡς χρηματοδότη του καὶ τὸν πSoros!!!

πηγὴ

Ποὺ ἐδῶ, εἰδικῶς ἐδῶ, ὅπου τὴν …γεννήσαμε αὐτὴν τὴν δημοκρατία, θριαμβεύουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐκδοχές της.

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἵδρυμα ἔχει νὰ μᾶς διδάξῃ πολλά. Κυρίως ὅμως ἔχει νὰ μᾶς ὑποδείξῃ πὼς ἡ δημοκρατία, γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες, εἶναι «μπίζνες» ἐπίσης, ὅπως τόσες καὶ τόσες ἄλλες ἐπιχειρήσεις παγκοσμίως. Διότι πῶς ἀλλοιῶς ὁ μεγάλος αὐτός «φιλάνθρωπος» καί φοροφυγάς θά μποροῦσε νά ἀσχοληθῇ μέ κάτι πού θά τόν ἐζημίωνε; Γίνεται; Δὲν γίνεται…

Ἐπεὶ δὴ ὅμως πSoros σημαίνει Rothschild…

Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Καὶ Rothschild σημαίνει μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καὶ τὸ «the Economist»…

Στρατιὲς ἀνέργων ἀλλὰ προηγεῖται ἡ …ἀτζέντα!!!

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ἐὰν φυσικὰ συνυπολογίσουμε πὼς πλέον οἱ πόλεμοι γίνονται στὸ ὄνομα τῆς …δημοκρατίας…
…ἀρχίζουμε ἴσως, ἀκροθιγῶς, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ πραγματικὰ συμβαίνει πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ὄργιο παραπληροφορήσεως, κοτσανολογίας καὶ «ἀνθρωπισμοῦ»!!!

Δίκτυον ἐγκαταστάσεως (κι ἑλληνοποιήσεως) «μεταναστῶν» σὲ κατοικίες

Καθὼς φυσικὰ κι ὅ,τι ὅλα τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», οἱ φεμινιστικὲς ὀργανώσεις, τὰ ἀποσκιστικὰ κινήματα, τὰ προγράμματα ὁμοφυλοποιήσεώς μας, τὰ νομοσχέδια, τὰ ναρκωτικά, ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις καθοδηγοῦνται ἀπὸ «ἐμπνευσμένους» ὑπαλλήλους τῶν παγκοσμίων …νταβατζήδων, ἐργολάβων καὶ ὑπεργολάβων τῆς δημοκρατίας…

Φεμινιστικὲς ὀργανώσεις ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …Σόρος!!!

Ὁ Soros καί ἡ CIA πίσω (καί) ἀπό τήν avaaz;

Οἱ …«πορτοκαλί» ἐπαναστάσεις τῶν πρακτόρων τῆς CIA καὶ τοῦ Soros!!!

Οἱ ἐπενδύσεις τοῦ Soros στὴν χώρα μας πάντα περνοῦν μέσα ἀπὸ τὰ …κόμματα!!!

…τότε μποροῦμε πολὺ καλλίτερα νὰ διαπιστώσουμε πόσο ἐπικερδὴς εἶναι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρησις, ἐφ΄ ὅσον σαφῶς ἐμπεριέχει, ξεκάθαρα, καὶ τὸ ἐμπόριον ὅπλων, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων (ὅπως τὸ ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων, τὴν ὑφαρπαγὴ δημοσίων περιουσιακῶν στοιχείων, τὴν λεηλασία φυσικοῦ πλούτου, τὸ πλιάτσικο τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν, τὴν καλλιέργεια καὶ ἐμπορία ναρκωτικῶν καθὼς κι ἄλλων, πάντα νομιμοφανῶν, πράξεων, ὅπως ἡ παιδεραστία, τὸ ἡ πορνεία, τὸ δουλεμπόριον καὶ ἄλλα…!!!)
Δυστυχῶς εἶναι ἔτσι καὶ ὁ διεθνὴς αὐτὸς ….νταβατζής (βιτρίνα σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις) καὶ χρηματοδότης πολλῶν κοινωνικοπολιτικῶν  ὀργανώσεων, κινημάτων καὶ ΜΚΟ, μὰ κυρίως τῆς δημοκρατίας, εἶναι ἐδῶ καὶ καθορίζει πολιτικὲς καὶ γραμμὲς σὲ ὅλες τὶς κυβερνήσεις παγκοσμίως καί, κυρίως στὶς «δικές μας».. Τὰ ἱδρύματά του δέ, περὶ «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» εἶναι τόσο ἰσχυρὰ καὶ προβεβλημένα, ποὺ κυριολεκτικῶς, ἐπισήμως, νομοθετοῦν ἀν τὶ γιὰ ἐμᾶς, ἐναντίον μας, μὰ πάντα μισθοδοτούμενα ἀπὸ ἐμᾶς. Διότι, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὄλα ἀπαιτεῖται νὰ εἴμαστε φιλάνθρωποι. Ὄχι «φιλάνθρωποι» σὰν τὰ διεθνῆ ἁρπακτικὰ ἀλλὰ κυριολεκτικῶς, μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ ἄσκημο.

Εἰλικρινῶς, ὡς ἄτομον, ἔχω πράγματι ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ ὕψος τῶν ποσῶν ποὺ διακινοῦνται, παγκοσμίως, μὲ πρόσχημα τὴν δημοκρατία, τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ κυρίως, τὰ «φιλανθρωπικά» προσωπεῖα. Ξέρω πὼς θὰ τρομάξω ἐὰν προσπαθήσω νὰ προσεγγίσω ἔτσι, διερευνητικῶς, ὅλην αὐτὴν τὴν σκηνοθεσία.
Γιὰ τὴν ὥρα μοῦ ἀρκεῖ ποὺ βλέπω μεγαλύτερο κομμάτι ἀπὸ τὸ σκηνοθετημένο «πάζλ» τῆς …«διασώσεως», τῆς «ἐπιμορφώσεως» καὶ τοῦ «ἐξανθρωπισμοῦ» μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις.

Ἐννοεῖται πὼς ὁ ἴδιος ὁ Soros δὲν ἔρχεται πολὺ συχνὰ ἐδῶ.
Ἔχει ὅμως τοὺς δικούς του ἀνθρώπους παντοῦ.
Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἀπὸ τὰ «δικά του μαγαζάκια», ποὺ καθορίζει τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ ὡς χώρας, τὰ ἐθνικά μας ζητήματα ἀλλὰ καὶ τὶς κάθε εἴδους …ἀνανικὲς μειοδοσίες.

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Τὸ ἴδιο καὶ τὸ Solidarity Now. Σὲ αὐτὸ εἰδικῶς τὸ ἵδρυμα (Μ.Κ.Ο.) ἔχει κι ἕναν καταδικό του ἄνθρωπο…
Τὸν Στέλιο Ζαββό, ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ κουμπάρος του…

Ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἦλθε εἰς γάμου κοινωνία μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδου.
Ἔλα ὅμως ποὺ ἕνας ἀκόμη Δοξιάδης, ὁ Ἀρίστος, συμμετέχει στὸ προαναφερόμενον ἵδρυμα, ἀλλὰ ἀρθρογραφεῖ καὶ στὸ ἄλλο χρηματοδοτούμενον, ἐκ τοῦ πSoros φυσικά, ἵδρυμα τῆς δημοκρατίας…

πηγὴ

Καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ «ποταμίσιος»…

πηγὴ

Δραστηριότατος.

…καὶ κυρίως ἀλληλέγγυος…

Σύμπτωσις θὰ εἶναι φαντάζομαι.. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Εὐθύμιος Βιδάλης…

 

πηγὴ

πηγὴ

Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ῥοζάκης-Ῥοζενστάιν… Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος… καὶ ἡ Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (ναί, ἡ ἀνεψιὰ τοῦ ἐπιτίμου παρακαλῶ!!!)…. Κι ἔτσι ἀκριβῶς θὰ δικαιολογεῖται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Νικηφόρου Διαμαντούρου, τῆς Τζένης Καβουνίδου, τοῦ Μάνου Ματσαγγάνη, τῆς Καλυψοῦς Νομικοῦ καὶ τῆς Ἄννας Τριανταφυλλίδου…

Ἂς μὴν τὰ σκαλίσουμε ὅμως σήμερα περισσότερο…
Σᾶς κούρασα…

Πατῆστε ἄφοβα ἐπάνω στὶς ἀπεικονίσεις. Μεγαλώνουν!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply