Θά μᾶς ἐνημερώση κάποιος γιά τό ἐάν ὑπῆρξαν γίγαντες;

Ὑπάρχουν διάφορες ἀναφορὲς, σὲ βίντεο καὶ ἄρθρα, πού ἐμφανίζονται κατὰ καιροὺς καὶ ἀναφέρονται σὲ σκελετοὺς γιγάντων πού εὑρίσκονται σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τὸ ὁποῖο σχεδὸν οὐδέποτε ἀπασχολεῖ  τὰ μέσα ἐνημερώσεως θεωρῶντας ἴσως ὅτι εἶναι πιὸ σημαντικὸ νὰ μιλήσουν γιὰ τὰ αἰσθηματικὰ κάποιας τραγουδιστρίας ἢ γιὰ τὸ κούρεμα κάποιου ἀνθρωποειδοῦς πού κάνει τὸν ποδοσφαιριστή, παρὰ νὰ ἐνημερώσουν τὴν παγκόσμια κοινότητα γιὰ αὐτὰ τὰ γεγονότα, πού οὐσιαστικὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἀναθεώρηση τῶν βιβλίων τῆς ἀνθρωπολογίας καὶ ἄλλων.

Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὅμως καταργοῦν τὶς ἕδρες ἀνθρωπολογίας σὲ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ πείσουν τὸν βαθμιαῖα ἀποβλακούμενο πληθυσμὸ ὅτι ὅλοι προερχόμεθα ἀπὸ μία καὶ τὴν ἰδίαν φυλή, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἀποσκοπεῖ στὴν ἐγκληματικὴ ὁμογενοποίηση τῶν πάντων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν θρησκειῶν. Οἱ πραγματικὲς λοιπὸν εἰδήσεις ἀποκρύπτονται, δὲν ἀναφέρονται καὶ δὲν περιλαμβάνονται στὶς τακτικὲς ἐνημερώσεις. Παράλληλα, παρ᾽ ὅ,τι δὲν ὑπάρχει ἐπίσημος ἄρνησις γιὰ κάποια γεγονότα ἢ ἀνακαλύψεις, ἡ ἀναφορὰ ἢ ἡ παραδοχή τους ἀμέσως κατηγοριοποιεῖται ὥς ἀκραῖα, ὁ δὲ ἄνθρωπος πού φροντίζει νὰ μεταφέρῃ τὴν εἴδηση ὡς συνωμοσιολόγος καὶ συνεπῶς ἀνεπιθύμητο στοιχεῖο τοῦ ἐπικρατοῦντος παραλογισμοῦ πού ἔχει βαπτισθῆ «πολιτικὴ ὀρθότης», γιὰ νὰ ἀποκοιμίζῃ τὶς ἀδύναμες συνειδήσεις.

Ἔχουμε λοιπὸν μία θεωρία συνωμοσίας γιὰ κάποιο γιγαντιαῖο σκελετὸ πού ἀνεκαλύφθη προσφάτως. Πρὸ κειμένου νὰ μὴν δώσουμε τὴν δυνατότητα στὸν ἀναπόφευκτο ἐξυπνόβλακα ἢ ἀλλοιῶς πολιτικόρθιο ζῶο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐφύτρωσαν ἐν μιᾷ νυκτὶ στὴν Ἑλλάδα, νὰ προτάξῃ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπέμβαση Photoshop, προσφέρουμε τὸ βίντεο καὶ τὴν τοποθεσία τοῦ εὑρήματος.

Στὴν συνέχεια μποροῦμε νὰ στοιχηματίσουμε ἁπλᾶ πρὸς τέρψιν, ὅτι οὐδὲν βοθροκάναλο θὰ ἀναφερθῇ σὲ αὐτὴν τὴν ἀνακάλυψη, ἀλλὰ ἐὰν τύχῃ κάτι καὶ ἀκουσθῇ σχετικῶς μὲ τὸ εὔρημα, τὰ βδελύγματα τῆς πρωϊνῆς ζώνης θὰ βιαστοῦν νὰ τὸ χλευάσουν καὶ νὰ προτρέψουν τὸ κοινὸ νὰ δῇ ὴν συλλογὴ τῶν νέων γυναικείων ἐσωρούχων ποὺ ἔχουν νὰ προτείνουν.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Σημείωσεις ἱστολογίου:
Οἱ συγκεκριμένες εἰκόνες προέρχονται ἀπὸ τὴν «Taiwan Bienale (Krabi) 2018» (περισσότερες πληροφορίες
ἐδῶ).
Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι πολλὰ δὲν ἔχουν …εἰπωθῆ, εἰδικῶς στὸ ζήτημα τοῦ ἐὰν ὑπῆρξαν, ἤ ὄχι, γίγαντες, τὸ θέμα (κρατῶντας τὶς -μᾶλλον λίγο ὑπερβολικές- εἰκόνες), ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῇ πολλὰ ἐρωτηματικά.

Ἡ ἄρνησις τῆς (φερομένης ὡς) ἐπιστημονικῆς κοινότητος νὰ ἐνημερώσῃ τὸ κοινὸ σχετικῶς, κατήντησε ὀξύμωρος. Ἡ συνήθης στάσις εἶναι τόσο εἰρωνική, ποὺ τελικῶς οὐδέποτε ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήματα σαφῶς.
Ἀμέτρητες ἀποκαλύψεις, ἐδῶ καὶ δύο τοὐλάχιστον αἰῶνες, ἀκόμη κι ἐὰν δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἢ ἀπαξιώνονται ἤ, ἐκ τῶν (πολὺ) ὑστέρων, διαψεύδονται, συνήθως, μερικῶς. Σὲ ἀρκετὲς μάλιστα περιπτώσεις ἀκόμη καὶ οἱ διαφωνίες τῶν μελετητῶν φθάνουν στὸ νὰ γελοιοποιήσουν τὰ εὑρήματα, παρὰ τοῦ ὅ,τι αὐτὰ ὑφίστανται. Χαρακτηρίζοντας δὲ ὅλα τὰ εὐρήματα ὡς πλαστά, κατασκευασμένα ἢ σκέτο ἀσαφῆ, «μαγειρεύουν» μίαν ἄλλην εἰκόνα ἀναφορικῶς μὲ αὐτά, μὴ χαρακτηρίζοντάς τα σαφῶς. Οὐδὲ μία ἔρευνα ὅμως ὑφίσταται ποὺ νὰ τὰ κατατάσσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ εὑρήματα ὡς ἐντελῶς πλαστὰ ἢ ὡς ἐν τελῶς γνήσια. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πρόβλημα.

Οἱ μυθολογίες ὅμως, ποὺ διαρκῶς ἐπιβεβαιώνονται ὡς ἀπώτερος ἱστορία, ὅλων τῶν λαῶν, ἀναφέρονται καὶ σὲ γίγαντες, πού, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὰ σπάνια εὐρήματα, διαπιστώνουμε πὼς «καπνὸς δίχως φωτιὰ» οὐδέποτε ὑπῆρξε.
Κι ἐάν, γιὰ παράδειγμα, ὁ τάφος τοῦ Οἰδίποδος ὑφίσταται, τότε γιά ποῖον λόγο νά μήν ὑφίστατο ὁ Οἰδίπους ἤ ὁ Μελάμπους ἤ ὁ Κύκλωψ; Καί ποῖος θά ἀπαντήση μέ στοιχεία ἐπ’ αὐτῶν τῶν εὐλόγων ἐρωτημάτων;

 

One thought on “Θά μᾶς ἐνημερώση κάποιος γιά τό ἐάν ὑπῆρξαν γίγαντες;

  1. Μπράβο σας, ποὺ τὸ ἀναφέρετε ἔτσι τεκμηριωμένο! Ἔστω καὶ ἐὰν κομίζω γλαῦκα ἐς Ἀθήνας, ἐπισημαίνω ὅτι μαρτυρίες τῆς ὕπαρξης γιγάντων ἐντοπίζονται σὲ πολλὲς ἀρχαῖες, φιλολογικοῦ χαρακτήρα πηγές.

Leave a Reply