Ῥαστώνη λέγεται τὸ πρόβλημά μας

Περὶ καταστολῆς τῶν πολιτῶν.

Ἄρθρον 275, παράγραφος 1, Κώδιξ Ποινικῆς Δικονομίας

Πέραν τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, οἱοσδήποτε πολίτης μπορεῖ νὰ συνδράμῃ στὴν σύλληψη φυσικῶν αὐτουργῶν ἐκνόμων πράξεων.

Τηρῶντας τὶς κείμενες διατάξεις τοῦ Συντάγματος παράλληλα μὲ τὸ 279 Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας, γιὰ ἀρωγὴ τῶν πολιτῶν στὸ ἔργο τῆς ἀστυνομίας, ὥστε νὰ παραπέμπονται οἱ δράστες στὸν Εἰσαγγελέα μὲ τὴν αὐτόφωροη διαδικασία.

Ἡ καταστολὴ τοῦ πολίτου δὲν ξεκίνησε ἀπὸ τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς καὶ τὸν ὑπερβάλλοντα ζῆλο κάποιων ἀνεγκεφάλων σὲ συλλαλητήρια.
Ξεκίνησε μὲ τὴν ἐθελουσία λοβοτομή μας, τὴν σιωπὴ-συνενοχή μας καὶ τὴν νοοτροπία φιδιοῦ καὶ τρύπας.

  • Ἐὰν δὲν ῥισκάρῃς νὰ βγάλῃς τὸ φίδι, θὰ βγῆ μόνο του καὶ θὰ σὲ φάη.

Ἐὰν ἐξαντλῇςς τὰ κοινωνικὰ ἀντανακλαστικά σου μόνο μὲ τὴν χαλαρὴ ψῆφο πρὶν τὴν θερινὴ θαλάσσια ῥαστώνη, τὸ κύμα θὰ σὲ πνίξη.

Καὶ ἂν κλείνῃς τὰ μάτια στοὺς μπουκαδόρους τοῦ γείτονος, ἡ ἑπομένη παραβιασμένη πόρτα, θὰ εἶναι ἡ δική σου.

Μὲ εὐρεία κοινωνικὴ ἀναγωγὴ εὐθύνης τὸ 275 ἰσχύει παντοῦ.

Συνεχίστε ὅ,τι κάνατε.

Γ.Λ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply