Βορείως τῆς Βορείου Μακεδονίας

Δὲν εἶναι ἡ ἄποψις ἑνὸς νομισματολόγου, εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ πολὺ εὔκολα ὁδηγεῖ ὅλους στὴν ἀλήθεια. Εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ καταῤῥίπτει τὴν ἀπάτη, ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων καταλαμβάνει τὸ 39% τῶν Μακεδονικῶν ἐδαφῶν. Τὴν ἀπάτη, τοῦ ναὶ μὲν Σλαῦοι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον κατέχουν Μακεδονικὰ ἐδάφη. Ἐδάφη βαρβαρικὰ ἦσαν, ποὺ δὲν συναλλάσσοντο κἂν μὲ νόμισμα.

Εἶναι ὁδηγία, μήπως καὶ ξυπνήσει ἡ ἐντόπιος διανόησις καὶ ἀντιδράσει στὴν ἀπάτη καὶ προδοσία τῶν Πρεσπῶν. Χωρὶς τὸ 39%, ὅλα ἔγιναν ἀπροκάλυπτα. Ὅταν τὸ βασιλικὸ νομισματοκοπεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως, ἔκοβε συναλλακτικὰ νομίσματα Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου γιὰ ὅλη τὴν ἐπικράτεια, σὲ αὐτὴν δὲν ἀνῆκαν τὰ Σκόπια. Τὰ ἀρχαία σύνορα χαράσσονται καὶ διακρίνονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τόσο εὔκολα καὶ εἶναι ὁρατὰ ὅπως ξεχωρίζουν ἡ θάλασσα ἀπὸ τὴν στεριά.

Βορείως της βορείου Μακεδονίας εἶναι τὸ σωστό, γιατί ἡ βόρειος Μακεδονία ἀνῆκε στὴν ἐπικράτεια. Ἐπάνω ἀπὸ ἐκεῖ, τίποτα. Εἶναι πολὺ οὐσιαστικὴ ἀνάρτησις γιὰ νὰ μὴν τὴν κοινοποιήσετε.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Βορείως τῆς Βορείου Μακεδονίας

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βορείως τῆς Βορείου Μακεδονίας – ONLINE-PRESS

Leave a Reply