Βενιζέλος, ὁ …ἄριστος τῶν φαύλων

Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Φώφη ἔκανε ἰσοζύγιο εἰς βάρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Μὲ ἀλλὰ λόγια, λόγῳ τῆς ἀποχωρήσεως Βαγγέλη Βενιζέλου, ὅσοι κεντρογενεῖς ΠαΣόΚοι ἐπρόκειτο νὰ ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν πρὸς ΝΔ, ἐνῶ φεύγοντας ὁ Βενιζέλος ἐπαναπατρίζονται ΠαΣόΚοι ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Φρονῶ ὅτι ἡ ἀλγεβρικὴ πράξις θὰ εἶναι τελικῶς θετικὴ γιὰ τὸ ΠαΣοΚ καὶ βεβαίως ἀρνητικὴ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ ὁδεύει πρὸς αὐτοδυναμία ἀναμφισβήτητο.

Γιὰ τὸν Κυργιάκο γεννοῦν καὶ τὰ κοκκόρια…

Ἔτσι γίνεται συνήθως ὅταν ὑπάρχῃ παράστασις νίκης.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἱκανός;
Ἀσφαλέστατα, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰκανοτέρους μεταπολιτευτικοὺς πολιτικούς.

Εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εὐφυής;
Χωρὶς ἀμφιβολία, ἴσως ὁ εὐφυέστερος τῶν πολιτικῶν τῆς μεταπολιτεύσεως.

Εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος κατηρτισμένος;
Οὐδὲ μία ἀμφιβολία ὑπάρχει, τόσο στὸ γνωστικό του ἀντικείμενο ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν εὑρυτέρα του μόρφωση, ποὺ ἀσυζητητὶ βοηθᾶ στὴν κατανόηση τῆς ἀντιλήψεως τοῦ παγκοσμίου περιβάλλοντος.

Εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος κεντροαριστερός;

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὅπως ὅλοι οἱ ἀριβίστες, εἶναι πέραν τῶν ἰδεολογιῶν.
Ἐὰν ζοῦσε στὴν Ρωσσία τοῦ 1920 θὰ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς σκληροτέρους μπολσεβίκους. Στὴν Ἰταλία τοῦ μεσοπολέμου θὰ ἦταν ἕνας συνεπὴς φασιστὴς καὶ στὴν Γερμανία τοῦ Χίτλερ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ στενοῦ του περιβάλλοντος.
Θὰ μποροῦσε μὲ εὐκολία νὰ εἶναι ὁ Γκαίριγκ στὴν θέση τοῦ Γκαίριγκ.

Εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος φαῦλος;
Ὁ Εὐάγγελος Βενιζελος ὄχι μόνο εἶναι φαῦλος, ἀλλὰ ὁ ὁρισμὸς τῆς φαυλότητος καὶ τῶν παθογενειῶν τῆς μεταπολιτεύσεως.

«Ἕνας»

Σημείωσις

Θὰ πάη ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος στὴν ΝΔ;
Συνήθως ἡ φαυλότης, τὶς περισσότερες φορές, ὑπερισχύει τῆς ἐξυπνάδος. Δὲν γνωρίζω τί συμφωνίες ἔχει κάνη καὶ ὡς ἐκ τούτου σήμερα οὐδεὶς (οὔτε ὁ ἴδιος) μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ σὲ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση.

Θὰ ἀπαντοῦσα ὅμως πὼς ὄχι, ἡ προεδρία τῆς Δημοκρατίας καὶ ἴσως ἡ θέσις τοῦ ἐπιτρόπου στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη εἶναι αὐτὴ τὴν στιγμὴ τὰ ἐπίδικα θέματα.

Ὅταν δὲ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὁμιλῇ περὶ ἀρίστων γενικῶς καὶ κυβέρνηση πέραν τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος ταιριάζει γάντι.

Εἶναι ὁ ἄριστος τῶν φαύλων.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply