Χαρήκαμε ποὺ ἀπαλλαγήκαμε ἀπὸ ὄσους σιχαθήκαμε…

«Φασίστας» μὲ τὸ στανιό… Ἕνας ἀκόμη λόγος ποὺ τοὺς σιχαθήκαμε!!!

Ἂν δὲν ἤσουν μαζύ τους, ἤσουν ἐναντίον τους… Δηλαδὴ  κατ’ αὐτοὺς ἤσουν ….«φασίστας»!
Ὅταν ἀντέδρασες γιὰ τὸ ΟΧΙ ποὺ ἔγινε ναί, ἤσουν «φασίστας»!!!
Ὅταν ἐφώναζες γιὰ τὴν Μακεδονία, ἐκτὸς ἀπὸ ἑτερόκλητος ὄχλος, ἤσουν φυσικὰ καὶ «φασίστας»!
Ὅταν ἐφώναζες γιὰ τὰ σύνορα, ποὺ τὰ ἐνεθυμήθη ξαφνικὰ ὁ Τσίπρας, τώρα μὲ τὶς προκλήσεις Ἐρντογᾶν, λέγοντας πὼς ἡ θάλασσα ἔχει σύνορα, ἤσουν (ἐννοεῖται) «φασίστας»!

Ὅταν εἶπες πὼς τὸ Αἰγαῖο δὲν ἀνήκει στὰ …ψάρια του ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα, πάλι «φασίστας» ἤσουν.
Ὅταν ἐφώναζες γιατί ἔκαναν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι καὶ μπαινόβγαινε ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες κι ὁ κάθε καταζητούμενος στὴν χώρα σου, χωρὶς τὸν στοιχειώδη ἔλεγχο, σκίζοντας ἐπιδεικτικῶς τὰ ἔγγραφά του στὴν ἀκτή, σύμφωνα μὲ πολλὲς μαρτυρίες καὶ συνέχισε αὐτὸ καὶ ἀφοῦ τελείωσε ὁ πόλεμος στὴν Συρία καὶ ἔπαψαν νὰ ὑπάρχουν προσφυγικὲς ῥοές, πάλι «φασίστας» ἤσουν καὶ μάλιστα καρα-«φασίστας»!!!

Ὅταν ἀνερωτήθης γιατί οἱ Σύριοι δὲν μετακινῶνται πρὸς τὶς ἐλεύθερες περιοχὲς τῆς πατρίδος τους καὶ ῥιψοκινδυνεύουν τὴν ζωὴ τῶν παιδιῶν τους στὴν θάλασσα, φασίστας καὶ πάλι ἤσουν!!!
Κι εἰδικὰ ποὺ ἐτόλμησες νὰ ἀναρωτηθῇς γιατί τὸ 80% τοὐλάχιστον, ὅπως παρεδέχθη καὶ ὁ Μουζάλας, ἦσαν ἄνδρες σὲ μάχιμο ἡλικία, ποὺ δὲν ἔμειναν πίσω νὰ ὑπερασπισθοῦν τοὺς γονεῖς, τὴν γυναίκα, τὰ παιδιὰ καὶ τὴν πατρίδα τους.

Τὸ ἴδιο εἶπαν καὶ ὅταν ἔληξε ὁ πόλεμος καὶ τοὺς ἐκάλεσε ὁ Ἀσσαντ πίσω.
Κι ἐπειδὴ ἐσὺ ἐτόλμησες νὰ σκεφθῇς πὼς αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐπιστρέφουν ἢ αὐτοὶ ποὺ τὴν κοπανοῦν ἀκόμη καὶ σήμερα τὸ κάνουν γιὰ νὰ μὴν συλληφθοῦν ὡς ἐγκληματίες πολέμου τῆς γνωστῆς ὀργάνωσεως, πάλι «φασίστας» ἤσουν.

Ὅταν ἀνερωτήθης γιατί νὰ μπαίνουν ἄτομα ἀπὸ 77 χῶρες τοῦ κόσμου, ἐνᾦ ὅλες αὐτὲς οἱ χῶρες δὲν εἶχαν πόλεμο, πάλι «φασίστας»!!!
Κι ἀφοῦ εἶναι φτωχοί, ποῦ στήν εὐχή καταφέρνουν νά εὕρουν τόσα χιλιάρικα γιά νά πληρώνουν τούς διακινητές; «Φασίστας» ἐσὺ ὅμως!!!

Ὅταν τοὺς εἶδες νὰ μπουκάρουν ἀνεξέλεγκτα ἀπὸ τὸν Ἐβρο, πάλι «φασίστας»!
Ὅταν εἶπες πὼς τὸ Πακιστᾶν εἶναι πολὺ πιὸ πλούσια χώρα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, διότι μέχρι πυρηνικὰ ἔχει καὶ ἀπόρησες μὲ αὐτό, πάλι «φασίστας» ἔγινες!

Ὅταν ἀνερωτήθης γιατί δὲν ὑπάρχουν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία ποὺ τὰ παιδάκια κυριολεκτικῶς λιμοκτονοῦν, τὴν μόνη χριστιανικὴ χώρα στὴν Ἀφρική, καθὼς καὶ τὸ γιατί θάβουν τὴν εἴδηση καὶ γιατί ἐκεῖ δὲν φυάνει ὁ «ἀνθρωπισμός» τους, πάλι «φασίστας» κατέληξες, γιατὶ ἐτόλμησες νὰ ἀναρωτηθῇς.

Ὅταν διεμαρτυρήθης γιατί ἔγινε ἡ γειτονιά σου γκέτο, ἤσουν «φασίστας».
Μὲ τὸ ποὺ ἐτόλμησες δὲ νὰ ψελλίσῃς πὼς χιλιάδες Ἕλληνες εἶναι στὸν δρόμο, γιατί ἡ «καλὴ» κυβέρνησις, μὲ ἠλεκτρονικοὺς ἀντισυνταγματικοὺς πλειστηριασμούς, τοὺς πετᾶ ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους, μὴ δίδοντάς τους, ἔστω, τὴν δυνατότητα νὰ ἀμυνθοῦν, ἐνῶ ἄλλοι ζοῦν σὲ ξενοδοχεῖα καὶ μεζονέτες, μὲ τὶς δικές σου εἰσφορὲς καὶ λιάζονται, ζητῶντας τὴν αὐτὴν μεταχείρηση καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἤσουν καρα-«φασισταριό».
Τὸ ἴδιο κι ὅταν ἐμίλησες γιὰ πεταμένα φαγητά, τὴν ὥρα ποὺ συμπατριῶτες μᾶς πεινοῦν καὶ ἀναζητοῦν στὰ πεταμένα της λαικῆς κάτι γιὰ νὰ ξεγελάσουν τὴν πείνα τους…

Φυσικὰ ὅταν διεμαρτυρήθης ποὺ συνελήφθη ὁ καστανὰς ἢ ἡ γιαγιὰ μὲ τὸν μαϊντανὸ καὶ ἡ γιαγιὰ μὲ τὰ καλτσούνια, καθὼς καὶ ὁ σαλεπιτζῆς, ἐνῶ δὲν συλλαμβάνονται χιλιάδες ἄτομα μὲ παράνομη πραμάτεια ἐμπρὸς ἀπὸ μαγαζιὰ ποὺ πληρώνουν ῥεῦμα, δυσβαστάκτους φόρους, προσωπικό, ἐνοίκιο, εἰσφορὲς κλπ, ἐκεῖ κι ἂν ἤσουν «φασίστας»!
Καὶ κυρίως ὅταν ἐμίλησες γιὰ ἑκατομμύρια συνάλλαγμα ποὺ φεύγει ἀπὸ παράνομες συναλλαγὲς καὶ τὸ παρεμπόριο σὲ ἄλλες χῶρες.

Ἐ, τώρα δὲν τὸ συζητᾶμε!
Ἦταν φρικτὰ ῥατσιστικὸ ποὺ διενοήθης ὅτι ὁ «γείτονάς» σου μπορεῖ νὰ στείλῃ καὶ πράκτορες καὶ δολιοφθορεῖς, ἀκόμη καὶ κομάντος, ἔτσι, χωρὶς κάποιον ἰδιαίτερον ἔλεγχο!
Καὶ φυσικά, ἀκόμη πιὸ ῥατσιστικὸ ἦταν ποὺ ἐτόλμησες νὰ σκεφθῇς πὼς τὰ ἑκατομμύρια ναρκωτικὰ ποὺ πρὶν μερικὲς ἡμέρες ἔπιασαν νὰ εἰσάγονται στὴν χώρα μας, ἦσαν καὶ αὐτὰ ποὺ κάποιοι ἔπαιρναν γιὰ νὰ κάνουν φρικαλεότητες στὴν Συρία εἰς βάρος τοῦ ἀνυπερασπίστου πληθυσμοῦ. Αὐτὰ ὅμως δὲν μπῆκαν στὴν τύχη στὴν χώρα σου ἀλλὰ εἶχαν ….παραλήπτη!

Ὅταν διεμαρτυρήθης γιατί ἡ κόρη σου δὲν μποροῦσε νὰ κυκλοφορήσῃ ἔξω ὅταν νύκτωνε,πάλι «φασίστας» ἤσουν.
Ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέρα, ὅταν ἐτόλμησες νὰ διαμαρτυρηθῇς γιὰ τὴν φρικτὰ κακοποιημένη Μυρτῶ ποὺ ἔμεινε φυτὸ τὸ κοριτσάκι, «φασίστα» σὲ ἔλεγαν…!!!

Ὅταν κατετρόμαξες μὲ τὸ νὰ βλέπῃς στὸν δρόμο, στὴν γειτονιά σου συμπλοκὲς καὶ μαχαιρώματα, σὲ εἶπαν καὶ ξενοφοβικὸ ἀπὸ ἐπάνω. Λὲς καὶ φοβόσουν τοὺς ξένους καὶ ὄχι τὰ μαχαίρια ποὺ ἐσφυρίζαν γύρω σου!!!

Ὅταν ζήτησες νὰ ἀπελαθοῦν εἰσαγόμενοι ληστές, βιαστές, ναρκέμποροι, σωματέμποροι, μαχαιροβγάλτες, μπουκαδόροι καὶ σιδερωτές, πάλι «φασίστας» ἤσουν!
Κι ἀκόμη πιὸ «φασίστας» ἔγινες ὅταν διεμαρτυρήθης μὲ τὴν ἀποφυλάκιση τοὺς ἐντοπίων καὶ εἰσαγομένων ἐγκληματιῶν μὲ τὸν νόμο Παρασκευοπούλου .

Εἶχες, μέσα σὲ ὅλα αὐτά, καὶ μία σύσταση ῥὲ «φασίστα»!!! Νὰ κάνῃς πὼς κοιμᾶσαι!
Κι ὄχι νὰ ζητᾷς ἀστυνόμευση !

Φυσικὰ «φασίστας» ἤσουν καὶ μὲ τὸ νὰ διαμαρτύρεσαι γιατί ἀφοῦ πρῶτα τοὺς συλλαμβάνουν, μετὰ τοὺς ἀφήνουν ἀπελευθερώνουν…
Εἰδικὰ προσφάτως, ποὺ ἄλλαξαν καὶ τὸν ποινικὸ κώδικα καὶ ἀμόλησαν 2.500 καταδίκους γιὰ νὰ συνεχίσουν τό…. ξαλάφρωμα τῶν οἰκιῶν (καὶ ὄχι μόνον)! Ναί, εἶναι τότε ποὺ ἔκαναν ἀκόμη καὶ τὴν τρομοκρατία πλημμέλημα !

Ὅταν ἔκαιγαν τὸ λεωφορεῖο ποὺ ἤσουν μέσα, «φασίστα» τὴν ἐγλύτωσες καὶ τολμᾶς νὰ διαμαρτυρηθῇς τώρα κι ἀπὸ ἐπάνω!

Ὅταν ἀντέδρασες γιὰ τὸ Τέμενος καὶ γιὰ τὴν σκοπιμότητα ποὺ ἔγινε ἀντὶ γιὰ τζαμί μιᾶς καὶ δίδει δικαιώματα ἐδαφικὰ καὶ μειονοτήτων στὴν καρδιὰ τῆς πατρίδος σου, πάλι «φασίστας» ἤσουν.
Κι ἀκόμα πιὸ φασίστας ποὺ τολμᾶς καὶ ἀμφισβητῇς τὶς ἱερὲς ἀγελάδες μετὰ τὶς τράπεζες, τὶς ΜΚΟ, λέγοντας ὅτι ἔγιναν κράτος ἐν κράτει (καὶ ὄχι μόνο)!

Ὅταν σοῦ ἀφῄρεσαν ἀπὸ τὰ σχολικὰ τὸν Θουκυδίδη, εἶχες τὴν τόλμη νὰ τὸ ἀναφέρῃς. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς «συνωστισμούς» ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Περσικοὺς πολέμους. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Ἀντιγόνη. Γιατί αὐτὴ διδάσκει ἀντίσταση στοὺς Νόμους τους καὶ βάζει ὑπὲρ ἄνω τους Θεικοὺς καὶ Ἠθικοὺς Νόμους ῥὲ «φασίστα», ποὺ θὰ σηκώσης καὶ κεφάλι καὶ θὰ ἀμφιβητήσης τὸ καθεστώς!!!
Κι ἀκόμα χειρότερα ῥὲ φασισταριό… Ἐτόλμησες κι ἀντέδρασες γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ Παύλου Μελᾶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία!

«Φασίστας» εἶσαι ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ γιατί ἁλωνίζει ὁ Ἐρντογᾶν ἀλλὰ καὶ οἱ γκρίζοι λύκοι στὴν Θράκη!
Καί, φυσικά… Μόλις διεδήλωσες γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶπε ἀκόμη κι ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς γιὰ τὴν Μακεδονία μας, ὄχι μόνον σὲ ἐβάπτισαν «φασίστα», ἀλλὰ ἔβαλαν καὶ τὰ δικά τους παιδιὰ γιὰ νὰ σὲ ἀπειλήσουν κι ἀπὸ ἐπάνω!!!
«Φασίστας» ἦταν κι αὐτός… Δέν ….τό ἤξερες;

Καὶ ὅταν ἐτόλμησες νὰ κρατήσῃς τὴν Ἑλληνικὴ σημαία χωρὶς νὰ εἶσαι τοὐλάχιστον ὁλοτσίτσιδος, πάλι «φασίστας» ἤσουν! Ὅποτε δικαιολογεῖται τὸ ξύλο στὸν «φασίστα]!
Κι ἔφαγες καὶ τοῦ κόσμου τὰ χημικὰ στὴν μούρη κι ἐσὺ καὶ τὰ παδιά σου μαζύ!
Καὶ σοὺ ἄνοιξαν καὶ τὸ κεφάλι στὸ Πισοδέρι καὶ ὄχι μόνοῥὲ «φασίστα»!
Καὶ μέχρι καὶ γιὰ τὸ 1949 σοὺ εἶπαν, μέσα ἀπὸ τὴν Βουλή, μὲ τάσεις ῥεβανσισμοῦ ἀναμοχλεύοντας πληγές!!! !
Χώρια τὶς πλάτες ποὺ ἔκαναν στοὺς κάθε λογὴς «μπαχαλάκηδες», μὲ ἀποκορύφωμα νὰ σοὺ λὲν πὼς οἱ μολότωφ δὲν σκότωσαν κάποιον, λησμονῶντας τὴν ΜΑΡΦΊΝ, μὲ τοὺς «γνωστοὺς – ἀγνώστους» δολοφόνους, ποὺ ὄχι μόνον εἶναι ἀκόμη ἐλεύθεροι, ἀλλὰ καὶ πολιτεύονται κι ἀπὸ ἐπάνω, κουνῶντας μας καὶ τὸ δάκτυλο, τὴν ὤρα ποὺ διευθύνουν ἀπὸ τοὐλάχιστον δέκα ΜΚΟ! Οἱ «ἀλληλέγγυοί» της μάσσας καὶ τῆς κερδοσκοπίας ἀπὸ τὴν δυστυχία τῶν ἄλλων!!!
Καὶ νὰ ἔχῃς κι ἕναν πρωθυπουργὸ νὰ σοὺ λέῃ πὼς οἱ μολότωφ εἶναι καλὲς ἢ κακές, ἀναλόγως τοῦ ἀπὸ ποιὰ μεριὰ …..πέφτουν!!!
Ἐν ὀλίγοις νὰ σοῦ λέῶ πὼς ἡ βία εἶναι κακὴ καὶ καταδικαστέα μόνο ὅταν δὲν προέρχεται ἀπὸ αὐτούς!!!

Ἐ, ἦταν νά μήν τούς σιχαθῇς;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαρήκαμε ποὺ ἀπαλλαγήκαμε ἀπὸ ὄσους σιχαθήκαμε…

Leave a Reply