Γιὰ τὸν Πατριώτη Νῖκο Σαμψών…

Τὸ κτύπημα ἔγινε στὶς 8:15.
Ὄχι ἀναίτια.
Εἶχε προηγηθῆ σχεδὸν μία δεκαετία προκλήσεων ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρόεδρο ὁ ὁποῖος πάτησε ὅρκους ποὺ εἶχε δώση ὅταν ἀκόμη ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς νήσου ἐκόστιζε σὲ αἷμα.
Τὸ ἀνοσιούργημα τῆς προδοσίας ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Προέδρου ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν τελεσίγραφο διαταγὴ ἀμέσου ἀπομακρύνσεως τῶν Ἑλλαδιτῶν στρατιωτῶν ἀπὸ τὴν νῆσο. Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ἡ τουκικὴ δύναμις ἰσχυροποιεῖτο καὶ ὀργανώνετο.
Αὐτὸ ἦταν καὶ ἡ ἀφορμὴ τῆς ἀντιδράσεως. Δρᾶσις-ἀντίδρασις. Ἔτσι πάει.

Ἡ διαταγὴ ἐξ Ἀθηνῶν δὲν ἀφοροῦσε σὲ δολοφονία. Ἀφοροῦσε σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Προεδρία. Ὅμως τὸ σχέδιο ἐπροδόθη, ὁ Πρόεδρος ἐφυγαδεύθη καὶ ἀντιμετωπίσθη τελικῶς ὡς πεπτωκὼς ἡγέτης.

Ἡ Ἀθῆνα εἶχε λάβη τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸν διάδοχο, ὅμως τὰ πράγματα ἐστράβωσαν.
Τελικῶς, ὁ πατριώτης καὶ ἥρως τῆς ΕΟΚΑ, Νῖκος Σαμψων, λόγῳ ἐγνωσμένου κύρους, ἀνέλαβε (χωρὶς νὰ ἐρωτηθῇ), κατόπιν διαταγῆς, νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Μοῦσκο στὴν Προεδρία. Ἀνέλαβε νὰ ἡγηθῇ μίας νεοτεύκτου κι ἀσταθοῦς «Δημοκρατίας», ἡ ὁποία σπαράσσετο ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς Διχονοίας, ποὺ ἐνέσπειραν μέσῳ τοῦ Μούσκου, οἱ προηγούμενοι δυνάστες τῆς νήσου.

Ὁ Σαμψὼν παρέμεινε μόνον γιὰ ὀκτὼ ἡμέρες, σὲ μία θέση ποὺ οὐδεὶς θὰ ἤθελε καί, τελικῶς, ἐπλήρωσε γιὰ κρίματα ἄλλων, γιὰ ὅλη τὴν ὑπόλοιπο ζωή του, τὸ ὅτι ἀνέλαβε μίαν ὑποχρέωση τὴν ὁποία οὔτε ἐπεδίωξε, οὔτε ἐσχεδίασε, οὔτε κἂν ἐφαντάσθη.
Ἕνας Πατριώτης ἥρως, ὅπως τόσοι ἄλλοι, ποὺ ἐθυσιάσθη καὶ κατεσπαράχθη ἀπὸ τὸ αἰώνιο σαράκι τῆς Ἑλληνικῆς Διχονοίας!

Αὐτὸ ἦταν γιὰ τὸν ἡρῶα Νίκο Σαμψων.
Σὰν σήμερα, 15/7/74.

Δαφνομήλης  Εὐστάθιος

(Visited 283 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ τὸν Πατριώτη Νῖκο Σαμψών…

  1. Ρε παιδιά, εντάξει. Σωστά αυτά, αλλά το “Σαμψών” πόθεν προκύπτει; Το αυτό ερώτημα για το “Σολωμός Σολωμού” και “Ισαάκ… κάτι”; Μπορεί κάποιος να μού εξηγήσει;

    • Ἔχω πολλάκις ἀναρωτηθῆ. Παρ’ ὄλα αὐτὰ εἰδικῶς αὐτὸς ναί, πράγματι, ὑπηρέτησε ἔως τὸ τέλος, τὴν ἀλήθεια, τὴν Ἕνωσιν κι ἐμᾶς.

Leave a Reply