Ὥρα ἦταν νὰ …θυμηθοῦν τὸ ποιὸς κατέλαβε τὸ «City Plaza»!!!

Ἀλλά, ὡς γνωστόν, γιὰ λόγους …(αὐτό-)προστασίας τους, ἅπαντες οἱ μεριμνοῦντες (λέει) γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως, δὲν θὰ τὸ πράξουν!!!

Ὡς γνωστόν, ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ τρία χρόνια, στὴν χώρα μας εἴχαμε τὸ πρῶτο ἐπίσημο πείραμα καταργήσεως τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας, μὲ ἀπόλυτο ἀδειοδότησιν, ἀνοχὴ καὶ καταληκτικῶς συγκάληψιν, ὑπὸ τὸ (ἂς ποῦμε) κράτος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἁπλῶς ἐφήρμοζε μόνον τὶς θέσεις πSoros γιὰ τὸ μεταναστευτικό.
(Ὄχι δῆλα δὴ πὼς μία -ἂς ποῦμε- κυβέρνησις ΝουΔουΛάρας ἢ μΠατΣοΚαρίας θὰ ἦταν διαφορετική!!!)
Ὅμως αὐτὴ ἡ κατάληψις ἦταν ἡ ἐπίσημος. Πίσω ἀπὸ αὐτήν, καθημερινῶς, ἀμέτρητες ἄλλες, λαμβάνουν χώρα καὶ ἰδίως σὲ περιοχὲς σὰν τὴν Μυτιλήνη, ὅπου οἱ Μ.Κ.Ο. ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο στὸ «δίκαιον» καὶ στὸ «νόμιμον».

Τέτοιο παράδειγμα, συγκεκαλυμμένης ἀλλὰ θρασυτάτης, καταργήσεως ἀτομικῆς περιουσίας, συμβαίνει ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Μόρια τῆς Μυτιλήνης, ὅπου ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία ὄχι μόνον κατηργήθη, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον τὸ «κράτος ἐν κράτει» τῶν Μ.Κ.Ο. ἐλέγχει ἀκόμη καὶ τὴν …ἀστυνομία!!!

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἐλαιὼν τῆς Μόριας καίγεται, ἀκόμη μία φορά, ἀστυνομικοὶ ἔχουν ἀκροβολισθῆ στὴν περιοχὴ καὶ ἀπαγορεύουν σὲ πολίτες νὰ πλησιάσουν ἔστω καὶ ἀπὸ μακρυά.

Οὐδέποτε ἔχουμε δῆ σὲ πυρκαϊὰ ἀνάλογη συμπεριφορά.
Τὸ ἄγχος δὲν εἶναι ἂν θὰ σβήσῃ ἡ φωτιὰ ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ διακινηθοῦν οἱ εἰκόνες πρὸς τὰ ἔξω.

Πρώτη φορὰ βλέπω ἀστυνομικοὺς σὲ τέτοια ἀμηχανία. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἐντολὲς ἀλλὰ δὲν ἤξεραν πὼς νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα…

*~*~*~*~*~*

Καὶ ὅπως πάντα σειρῆνες πουθενά.
Ἀκοῦμε τὸ πυροσβεστικὸ ἀεροσκάφος καὶ τρέχουμε νὰ δοῦμε ποίου τὸ χωράφι καίγεται.Στὸ μεταξὺ χάσαμε τὸν λογαριασμό.

Δὲν ξέρω πόσες φωτιὲς ἔχουμε τὸν τελευταῖο μῆνα. Σίγουρα διψήφιο ἀριθμό.

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν καοῦν καὶ τὰ σπίτια μας κάποια στιγμή, ἂν καὶ πάντα ὑπάρχῃ καὶ αὐτὴ ἡ πιθανότης.

Φωτιὲς ποὺ δὲν πρέπει νὰ …γνωστοποιηθοῦν!!!

Κάθε φωτιά, ὡς γνωστόν, μία ἀκόμη ἐπέκτασις τοῦ «οἰκισμοῦ» τῆς Μόρια. Κάθε ἐπέκτασις τοῦ «οἰκισμοῦ» τῆς Μόρια καὶ μία ἀκόμη κατάργησις ἰδιοκτησίας.
Ψιλὰ γράμματα… Ἡ ἀστυνομία σὲ ῥόλο παρατηρητοῦ καὶ οἱ ἰθαγενεῖς ὑπὸ διωγμόν.
Ὅσο γιὰ τὶς ἐπίσημες θέσεις τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) προηγουμένης κυβερνήσεως, ἐπίσης γνωστές…

Δηλώσεις Μουζάλα στὸν σκάι:

«Εἶναι ὕβρις γιὰ τὸν πολιτισμὸ νὰ μὴν δίνῃς τὸ ξενοδοχεῖο σου…
…ἐν ἀνάγκῃ θὰ ἀνοίξουμε τὰ ξενοδοχεῖα.»

Ἰδιοκτησίας κατάργησις στὴν Μυτιλήνη!!!

Καί, γιὰ νὰ μὴν νομίζουμε πὼς αὐτὰ συμβαίνουν μόνον στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἂς θυμηθοῦμε τὸ τί ἀκριβῶς ξεκίνησε καὶ στὴν Ἰταλία, τὴν ἰδίαν περίοδο (2016).

Ἰταλία. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐγκαθιστοῦν μὲ τὸ ζόρι «πρόσφυγες» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὸ ξενοδοχεῖο ἡλικιωμένου ἀνδρός.Τὸ ὅ,τι αὐτὸς δὲν συναινεῖ στὴν κατάληψη τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ Ἀφρικανοὺς εἰσβολεῖς, δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ κάποιαν σημασία.

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Τὸ «City Plaza» λοιπὸν φίλοι μου ἦταν τὸ «κερασάκι τῆς τούρτας» σὲ μίαν προπαγάνδα, ποὺ σκοπό της, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, εἶχε καὶ ἔχει τὸ νὰ ἀκυρωθοῦν ὁριστικῶς τὰ δικαιώματα τῶν Δυτικῶν καὶ νὰ περιορισθοῦν στὸ ἐλάχιστον τὰ εἰσοδήματά τους. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀνθρωπιζμοῦ, ποὺ ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνοήτους χειροκροτητές, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς «ἄλλα ἂν τί ἄλλων» ἀντιλαμβάνονται, ὑφίσταται στρατὸς σιτιζομένων καί, κυρίως, ἀμέτρητες μορφὲς ἐκταμιεύσεως μετρητῶν, πρὸς τοὺς «ἐμπνευστὲς» αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς  λεηλασίας.
Καί, ναί, ἡ κατάργησις τῆς ἰδιοκτησίας εἶναι σαφῶς ἐμφανὴς καὶ προκλητική, ἐφ΄ ὅσον περιλαμβάνεται μέσα στὰ σχέδια τῆς κομμουνιστικοποιημένης Ἡνωμένης Εὐρώπης τους, ποὺ πλέον ἀνοικτὰ στρέφεται κατὰ τῶν ἰθαγενῶν Εὐρωπαίων.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ σήμερα ἤθελα νὰ ἐπισημάνω δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ ἤδη, ἢ ἐπιχειρεῖται σκέτο, κατάργησις ἰδιοκτησίας, ἀλλὰ τὸ ἐὰν κάποιος ἢ κάποιοι ἐνασχολῶνται μὲ αὐτήν. Διότι, ὡς γνωστόν, στὰ σχέδια τῶν τοκογλύφων δὲν ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ θὰ ἀντισταθοῦν, εἰδικῶς ἀπὸ τὴν κοινότητα τῶν δημοσιοκάφρων. Κι ἔτσι διαπιστώνουμε πὼς γιὰ μίαν τριετία ἡ ἀπόλυτος σιωπή τους ἦταν καὶ ἡ ἀπόδειξις τοῦ ἀπὸ ποῦ λαμβάνουν ἐντολές.

Τυχαίως λοιπὸν σᾶς παρουσιάζω τὰ κάτωθι, γιὰ νὰ πάρετε μίαν ἰδέα σχετικὰ μὲ τὴν δημοσιοκαφρίλα στὴν χώρα μας.

Ὅλα, σὲ γενικὲς γραμμές, τὰ ἴδια …δὲν ἔγραψαν.
Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων (γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους κυρίως), τὰ μεγάλα καὶ «φερέγγυα» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως «ἀγνοοῦσαν» ἐπιδεικτικῶς τὸ καυτὸ θέμα αὐτῆς εἰδικῶς τῆς καταλήψεως. Κάποια ἐξ αὐτῶν ἔκαναν μίαν ἀναφορὰ τὸ 2016 καὶ ἀπὸ τότε ἐπανῆλθεν μόλις τὸ 2019 στὸ θέμα. Τὸ θέμα δὲ τῆς καταλήψεως «ἔπαιξε» μόνον τὸ 2016, κατὰ τὴν διάρκεια ἐνάρξεως τῶν παρανομιῶν καί, ἀπὸ τότε καὶ  μετά, ἅπαντες τὴν ἀγνοοῦσαν. Μόνον μετὰ τὸ πέρας τῆς καταλήψεως διαπιστώνουμε ἕνα ξαφνικὸ ἐνδιαφέρον τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ  παραπληροφορήσεως, ἀλλὰ κι αὐτὸ τόσο περιορισμένο, ποὺ τελικῶς ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν ΝουΔουλάρα καὶ τὸ σινάφι της.

Παραμένοντας λοιπὸν στὰ τῆς καταλήψεως τοῦ «City Plaza» καὶ μόνον, θὰ διαπιστώσουμε μίαν πρσβλητική, γιὰ τὴν νοημοσύνη μας, κοινὴ …ἀπροθυμία σχεδὸν ὅλων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νὰ ἐνασχοληθοῦν σοβαρὰ μὲ τὸ ποιός/ποιοὶ κρύβονται πίσω της. Διαβάζουμε σποραδικῶς κάποιες πληροφορίες, ἀπὸ λιγότερο γνωστὲς ἱστοσελίδες, ἀλλὰ τὸ ποιὸς ἀληθῶς κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀντισυνταγματικότητα, παραμένει …ἑπτασφράγιστον μυστικό!!! Καί, φυσικά, Δῆμος Ἀθηναίων (βλέπε καμίνη ἀλλὰ καὶ τὸ μπακογιαννόπουλο συντόμως), ἀστυνομία, εἰσαγγελεῖς καὶ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἐνᾦ φροντίζουν, κατὰ περίπτωσιν, νὰ …διευκολύνουν ὅσο μποροῦν τοὺς «ἀλληλεγγύους» καταληψίες.

Μάθαμε λοιπὸν πρὸ καιροῦ (ἀπὸ τὴν ἰδιοκτήτρια, κα Παπαχελᾶ) πὼς μία γερμανικὴ Μ.Κ.Ο., ἡ  Μ.Κ.Ο. «medico», κρύβεται στὸ πίσω μέρος αὐτῆς τῆς καταλήψεως. Ὅμως ποῖοι οἱ χρηματοδότες της; Γιατί τόση σιωπή ἀναφορικῶς μέ τό ποιός φαίνεται νά πληρώνῃ τίς αὐθαιρεσίως τῶν -ἐπισήμως- Γερμανῶν; Δέν εἶναι ὕποπτος ὅλη αὐτή ἡ σιωπή; Κι ἐάν ἡ σιωπή περί χρηματοδοτῶν αὐτῆς τῆς Μ.Κ.Ο. γεννᾷ ὑποψίες, τότε μήπως αὐτές ἐνισχύονται καί ἀπό τήν σιωπή τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως;  Νά προσθέσω ἐπί πλέον καί τόν παράγοντα τῆς ἀρνήσεως τῶν -φερομένων ὡς- Ἀρχῶν τοῦ τόπου νά ἀναλάβουν πρωτοβουλίες; Ἤ εἶναι ὑπερβολικό;

Γερμανικὴ Μ.Κ.Ο. κονομᾶ μὲ τὸ καταπατημένο ξενοδοχεῖο τῆς Παπαχελᾶ!!!.

Κάπου στὸ μεσοδιάστημα αὐτὸ μάθαμε ἐπίσης πὼς ἕνας νῖκος γιαννόπουλος, θαυμαστὴς  τοῦ κουφοντίνα, ἐφέρετο ὡς ἐπὶ  κεφαλῆς τῆς καταλήψεως, (Πληροροφορίες ἐδῶ).
Μάθαμε ἐπίσης πὼς στελέχη τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἔλαβαν θέσεις ὑποστηρικτικὲς τῆς καταλήψεως. Κι ἔτσι κάποιος
Χρονόπουλος Ἠλίας καὶ κάποια Ἀλίκη Κοσυφολόγλου, πρώην (λέει!!!) στενοὶ συνεργάτες τσίπρα, καθὼς καὶ ἡ πρώην βουλευτὴς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ Ἡρῶ Διώτη, ἔσπευσαν νὰ λάβουν θέσεις ἐντὸς τῆς καταλήψεως.
Ἀναμενόμενα…

πηγὴ

Ἡ κα λαφαζάνη ὄλγα (πληροφορίες ἐδῶ), ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ θυγατέρα τοῦ παναγιώτου λαφαζάνη, μετεῖχε τῆς ἐν λόγῳ καταλήψεως.
Διαβάζω σὲ σχόλιο ἀναγνώστου τοῦ «πρώτου θέματος» τὸ ἐξῆς:

Ἐρωτήσεις
11/07/2019, 00:49
1) Τί σχέση ἔχουν ἡ κόρη καὶ ἡ πρώην σύζυγος Λαφαζάνη μὲ τήν σπείρα πού διατηροῦσε καί ἐκμεταλλευόταν τήν κατάληψη;
2) Πόσα ἔπαιρναν τὸν χρόνο ἀνὰ κεφάλι ἀπὸ Γερμανικὴ ΜΚΟ καὶ ποῦ εἶναι καταγεγραμμένα / ἐλεγχόμενα αὐτὰ τὰ κεφάλαια;
3) σὲ ποιοὺς ἀνήκουν κάτι πολυτελῆ SUVs ποὺ μπαινόβγαιναν στὸ parking τοῦ κτιρίου;
4) τί ἀπέγιναν ὅσοι ἀξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ προσεπάθησαν, ἐκτελῶντας εἰσαγγελικὴ ἐντολή, νὰ ἐκκενώσουν τὸ κτίριο, ἐπὶ ὑπουργείας Γεροβασίλη;
5) ποιὸς θὰ ἐλέγξη ἀνακριτικὰ / δικαστικὰ ΟΛΑ ὅσα ἔγιναν σὲ αὐτήν τήν περίπτωση;
6) πότε θὰ γίνει ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ἡ Ἑλλάδα, ἀντίθετα μὲ τὶς ἀλητοπρακτικὲς τῶν Τσυριζοαληταριῶν;…….

Ποιός θά μᾶς ἀπαντήση ἄρα γέ;

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς οὐδείς.
Θὰ μείνουμε μὲ τὴν ἄγνοια καὶ  τὴν παραπληφορία. Ἕνα ἐγχείρημα ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχή του κτυποῦσε ἀνοικτὰ τὸ συνταγματικῶς κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας, οὔτε ἐγγίζεται οὔτε σχολιάζεται μὰ οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ἐρευνηθῇ. Ὅλοι, οἱ ἐμπλεκόμενοι γνωρίζουν, ἀλλὰ τὸ χρῆμα εἶναι πολὺ γιὰ νὰ τὸ  ἀγνοήσουν. Ὁπότε καὶ σιωποῦν.

Ὅσο γιὰ τὶς κρατικὲς δομές… Τί νά πῶ; Ὡς γνωστὸν ἐπὶ  τΣΥΡΙΖΑ ἦσαν ἀνοικτὰ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros.
Μὰ καὶ  ἐπὶ  ΝουΔουΛάρας τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει. Τὸ γιατί ἄδεισαν τώρα τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ μᾶλλον σχετίζεται περισσότερο μὲ τὸ  ποία συμμορία ἐλέγχει τί, παρὰ μὲ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) νομιμότητα καὶ τὴν προστασία τῆς ἰδιοκτησίας. .  ὅμως ἤδη
πίσω τὸ

 Φιλονόη

(Visited 267 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα ἦταν νὰ …θυμηθοῦν τὸ ποιὸς κατέλαβε τὸ «City Plaza»!!!

Leave a Reply