Φιλανθρωπισμὸς γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτου πλὴν Ἑλληνοπαίδων!!!

22 εὐρὼ μηνιαίως κοστίζει ἡ ἀναδοχὴ ἑνὸς ἀφρικανόπουλου ποὺ ἡ ἑταιρεία τῆς μητσοτάκαινας ἡ actionaid ἀναλαμβάνει νὰ διεκπεραιώσῃ.
22 εὐρὼ μηνιαιως μὲ χιλιάδες παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ποὺ ἡ ἐταιρεία διατείνεται πὼς ἔχει ἀναλάβει νὰ στηρίξῃ.

Προσωπικὰ θὰ ἀκύρωνα μία δραστηριότητά μου ἢ μία μικρὴ πολυτέλεια (μία ἀγορὰ κάποιου καταναλωτικοῦ προϊόντος) γιὰ νὰ στηρίξω μὲ 50 εὐρὼ τὸν μῆνα ἕνα Ἑλληνόπουλο ὥστε νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν κατάδικη στὴν ὁποία τὸ ἔχουν ῥίξη κάποιοι νὰ ἐκτρωθῇ πρὶν γεννηθῇ, ἐπειδὴ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἀνεπιθύμητο.

Σὲ προγονικὸ τόπο καταγωγῆς μου, ἦταν πολὺ συνηθισμένο μέχρι μία γενεὰ πρίν, νὰ παίρνουν παιδιὰ γειτονικῶν οἰκογενειῶν στὰ σπίτια τοὺς οἱ πιὸ εὔποροι, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ζήσουν καί, μάλιστα, νὰ τὰ προίκιζαν καὶ νὰ τὰ σπουδάζουν. Παιδιὰ ποὺ τελικῶς γίνονταν καὶ παράδειγμα γιὰ τὴν τοπικὴ κοινωνία.

Αὐτὸ ὅμως ἦταν στὰ πλαίσια τῆς στενῆς, μικρῆς κοινωνίας. Μία μορφὴ ἐνεργοῦ κοινωνισμοῦ καὶ ἀλληλεγγύης, τὴν ὁποία οἱ σύγχρονοι «ἐλευθεριαστες» δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ἢ νὰ ἀποδεχθοῦν. Προτιμοῦν νὰ τὰ ῥίξουν στὸν Καιάδα τῆς ἐκτρώσεως μὲ τὴν σφραγίδα ἀνεπιθύμητο ἐπάνω τους.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply