Ἱστορικὲς παραποιήσεις

Τὴν 13η Αὐγούστου 1974 τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος ἔκανε σύγκληση τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὑπομονάδων ἀμύνης τοῦ στρατοπέδου, ἤτοι τὸν Ταγματάρχη Δελλῆ, Διοικητὴ τοῦ Λόχου Διοικήσεως Συντάγματος, τὸν Λοχαγὸ Κωνσταντούλα, Διοικητὴ τοῦ 2ου Λόχου Τ/Φ, τὸν Λοχαγὸ Ἰωαννίδη, Διοικητὴ τοῦ 4ου Λόχου Τ/Φ καὶ τὸν Ὑπολοχαγὸ Πιό, Διμοιρίτη τῆς Διμοιρίας τοῦ ΛΒΟ καὶ παρουσίᾳ τοῦ Λοχαγοῦ Σταμπουλῆ κατέστησε σαφὲς σὲ ὅλους ὅτι ἡ διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς ΕΛΔΥΚ ἦταν «ἀγὼν μέχρις ἐσχάτων».

Τοὺς κατέστησε σαφὲς ἐπίσης ὅτι ἐὰν ὁ ἀγών, παρὰ ταῦτα, καταστῇ ἄπελπις, μόνον ἐκεῖνος θὰ εἶχε τὴν εὐθύνη νὰ διατάξῃ ἀπαγκίστρωση καὶ αὐτὸ θὰ γινόταν κατόπιν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο προσωπικῆς διαταγῆς του.

Ἡ ἀπαγκίστρωση θὰ ἐγίνετο μὲ τὴν ἑξῆς σειρά: πρῶτος θὰ ἀπαγκιστρώνετο ὁ Λόχος Διοικήσεως, καλυπτόμενος ἀπὸ τοὺς δύο ἄλλους λόχους καὶ τὰ τμήματα τοῦ 212 ΤΠ, ἀκολούθως ὁ 4ος καὶ τελευταῖος ὁ 2ος παρασύροντας καὶ τὰ τμήματα τῆς διμοιρίας ΛΒΟ.

Λοιπόν… Ἐδῶ τί ἔχουμε;

Ἕνα βιβλίο γραμμένο ἀπὸ βετεράνο πολεμιστὴ τῆς ΕΛΔΥΚ ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ Διοικητὴς τοῦ Λόχου Διοικήσεως διέταξε (!!!) ἀπαγκίστρωση χωρὶς διαταγὴ τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν δυνάμεων ἀμύνης Ἀντισυνταγματάρχου Σταυρουλοπούλου καὶ παρὰ τὶς ῥητὲς ἐντολές του! 

Πρὸς προβληματισμὸ ὅλων….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply