Ὁ Ὀμφαλὸς τοῦ πλανήτου

Ἡ λαμπρότης τῆς ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως, ὁρίζεται ἀπὸ γιγαντίους τύμβους, ποὺ δορυφορικῶς ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΚΑΣΤΑΣ).

Ὅλη ἡ Μακεδονικὴ ἱστορία τῶν ἐνδόξων χρόνων της, εἶναι κατεχωμένη ἐκεῖ!
Ὑπάρχουν ἐκεῖ, ἀνάμεσα σὲ δυσμοίρους σήμερα κατοίκους, μὲ τὴν νεολαία νὰ τὴν ἔχῃ «κοπανήση» σὲ ἀναζήτηση τῆς τύχης της. Ἔφυγαν ἀπὸ τὸ πολιτιστικὸ θησαυροφυλάκιο, ἢ μᾶλλον τοὺς ἐξεδίωξαν οἱ «γέροι» τους, γιατί σώνει καὶ καλὰ ἐννοοῦν νὰ ἐκλέγουν τὴν κακοδαιμονία τοῦ τόπου τους. Τοὺς Καραμανλῆδες, ποὺ οὐδέποτε ἐκούνησαν καὶ τὸ μικρό τους δακτυλάκι γιὰ τὸν τόπο τους.

Τὸ χωράφι ποὺ φαίνεται κάτω ἀπὸ τὸν τύμβο, τὸ καλλιεργεῖ ὁ Νίκος Σφελινιώτης ἀπὸ τὴν Μυρίνη Σεῤῥῶν καὶ ὁ ὁποῖος μου ἔστειλε τὶς δύο φωτογραφίες. Ἀπὸ τὸ ἴδιο χωράφι, φωτογράφησε ἀπέναντι τὸν τριγωνοειδὴ λόφο, στὸν ὁποῖο ἀριστερὰ εἶναι ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply