Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (α)

Ὅταν κάποιοι, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, «ἔκρουαν κώδωνες κινδύνου», γιὰ τὸ ζήτημα τῆς παιδείας στὴν χώρα μας, ποὺ διαρκῶς μεγιστοποιεῖτο, τὸ λιγότερο ποὺ ἀντιμετώπιζαν ἦταν ὁ χλευασμός, ἡ γελοιοποίησίς τους καί, σὲ κάποιες, εἰδικὲς περιπτώσεις, ἡ στοχοποίησίς τους ἢ ἀκόμη καὶ ἡ ἐξόντωσίς τους. Γιατί ὅλα αὐτά; Μά, φυσικά, γιὰ νὰ «ἀπελευθερωθοῦν» πλήρως οἱ ἐντεταλμένοι πράκτορες καὶ δολιοφθορεῖς, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαλειφθῇ κάθε πιθανὸ ἐμπόδιον καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔγκλημά τους εἰς βάρος μας. Προσφάτως δὲ ἀνεκοινώθη πὼς ἐπὶ τέλους φθάσαμε στὸ «ποθούμενον τοῦ σχεδιασμοῦ» τους, ποὺ ἦταν τὸ σημερινὸ μόρφωμα, τὸ ὀποῖον, κατ’ ἐπίφασιν καὶ μόνον (μὰ καὶ ἀπολύτως εἰρωνικά!!!), ἀποκαλεῖται ἀκόμη «παιδεία».

πηγὴ

Στὶς διαπιστώσεις εἶναι ὅλοι τους μαννίτσες. Στὸ προλαμβάνειν ἀπόντες (γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ συνεργοί!!!).

Οἱ λύκοι, ποὺ ἀνέλαβαν νὰ «φυλάξουν τὰ πρόβατα», ἔρχονται γιὰ νὰ ὁμολογήσουν πανηγυρίζοντας πὼς τὰ ἔχουν μαντρώση τέλεια!!! Καί, φυσικά, τὰ δημοσιοκαφρικὰ παπαγαλάκια, ποὺ οὐδέποτε ἀντέδρασαν γιὰ τὸν βιασμὸ τῆς παιδείας στὴν χώρα, τώρα …«ἀνακαλύπτουν τὴν Ἀμερικὴ ὡς ἄλλοι Χριστόφοροι Κολόμβοι»!!!

Ὁδηγίες προς δημοσιογράφους!

Δύο «ἀποσπάσματα» τοῦ παραπάνω, ποὺ κατάφερα νὰ «ὑποκλέψω», ἐδῶ:

…πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα πὼς οὐδὲν ἔτυχε, μὰ ὅλα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν βάσει προδιαγεγραμμένων σχεδιασμῶν.

Καί, φυσικά, ὁ ἀνανεωμένος (καὶ δίχως ντροπές, δικαιολογίες ἢ προσχήματα πλέον) ὁδηγός τους, ἀπὸ τὸ Ἀθηναϊκὸν-Μακεδονικὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων, ἐδῶ:

Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ παραπάνω δημοσιοκάφροι εἶναι πὼς αὐτὸ ποὺ διεπιστώθη στὰ λύκεια (καί, ὄπως ἀναφέρουν, παραλλήλως σὲ ὄλες τὶς βαθμίδες τῆς παιδείας) εἶναι κάτι ἄλλο. Ποῦ ἦσαν αὐτοί ὅταν φωνάζαμε γιά τήν ἀπαιδεία; Ποῦ κρύβονταν ὅταν ἡ «γραμματική» φιλιππάκη περνοῦσε ὡς …ἱερόν θέσφατον; Ποῦ ἔβοσκαν ἀμέριμνοι ὅταν τά δικά τους παιδιά λοβοτομοῦντο ἀπό αὐτά τά κυκλώματα; Στό σπιτάκι τους; Στήν ἡσυχία τους; Στήν ἀσφάλειά τους; Ἤ μήπως σέ κάποιαν …λίστα χρηματοδοτήσεως κρυφή;

Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ…

Ὑπηρεσίες ἑλληνικὲς ὑπηρετοῦν …ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες!!!

Τί σημαίνει ὅμως ἐμπράκτως αὐτό τό «λειτουρκικῶς ἀναλφάβητοι»; Σημαίνει, πολὺ ἁπλᾶ, ἀπολύτως ἠλιθιοποιημένοι!!!
Δέν μέ πιστεύετε;
Ἂς παραθέσω λοιπὸν ἕνα πολὺ ἁπλὸ παράδειγμα ἀπὸ κάποιο βιβλίο «γλώσσης» Δημοτικοῦ…
(Ὑπάρχουν ἀμέτρητα ἄλλα ἀντίστοιχα στὰ μαθηματικά, στὴν ἱστορία, στὴν μουσική…)

Πῶς μπορεῖ ὁ Παρακείμενος νά ὁδηγήσῃ στήν σκιζοφρένεια;

Τί μᾶς λέει ὁ «φωστήρ» τοῦ παιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου (βλέπε βερέμη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ);
Μᾶς λέει πὼς κάτι ποὺ ἔχει ἤδη συμβῆ (Παρακείμενος) ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸ ἐννοοῦμε ὡς παροντικὸ γεγονὸς κι ὄχι ὡς παρελθοντικόν.
Κοινῶς; «Ὁ Ἀλέξανδρος ἔχει καταλάβη τὴν Βαβυλώνα» σημαίνει πὼς τώρα, αὐτὴν τὴν στιγμή, ὁ Ἀλέξανδρος καταλαμβάνει τὴν Βαβυλῶνα.

Βέβαια ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ παιδιὰ διδάσκονται παραλλήλως καὶ κάποια πασαλείμματα ἱστορίας, ἀντιλαμβάνονται (μὲ τὴν ἐναπομείνασα καὶ λοβοτομημένη λογική τους) πὼς τὰ ἱστορικὰ γεγονότα συνέβησαν ἢδη κάποτε στὸ παρελθόν. Συνεπῶς, σὲ καθαρὰ ὑποσυνείδητον ἐπίπεδον, ὁ χαρακτηρισμὸς ἐνὸς παρελθοντικοῦ γεγονότος ὡς παροντικοῦ, ἀκυρώνει αὐτομάτως στοιχειώδεις βαθμοὺς λογικῆς.

Ἦταν φανερὸ πὼς τὰ σχολεία, χρόνια τώρα, δὲν παρέδιδαν ἄτομα σκεπτόμενα στὶς κοινωνίες μας, παρὰ μόνον μαϊμουδίζοντα ὄντα, μὲ ἀνύπαρκτον δείκτη ἀντιλήψεως. Ἀλλά… Εἴπαμε… Αὑτὰ ἦσαν σενάρια …ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ ἔκρυβαν συνωμοσιολογίες, καθὼς φυσικὰ καὶ ὑπερβολικὴ ἐμπάθεια κατὰ τοῦ προοδευτιζμοῦ καὶ τοῦ ἐξεβρωπαίζμοῦ μας, ἐνᾦ το ἐπίσημο πρόσχημα (βλέπε καὶ καραμανλῆ) ἦταν τὸ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ αὐτοκαταστροφικὰ σύνδρομα τῆς Ψωροκώσταινας…

Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ παραπάνω δημοσιοκάφροι εἶναι πὼς αὐτὸ ποὺ διεπιστώθη στὰ λύκεια καθὼς φυσικὰ καὶ σὲ ὅλο τὸ σύστημα ἀπαιδείας, εἶναι πὼς κάποιοι τὸ μεθόδευσαν, κάποιοι τὸ ὀργάνωσαν καὶ κάποιοι τὸ ἐφαρμόζουν. Τί σκατά δημοσιογράφοι δηλώνουν ἐάν ἀρνῶνται νά ἐρευνήσουν τά αἴτια (καὶ) αὐτῆς τῆς συμφορᾶς; Ἤ μήπως ἔχουν πρό πολλοῦ παραιτηθῆ ἀπό τόν ῥόλο τοῦ δημοσιογράφου;

Τί ἔχει ἀκριβῶς συμβῆ;
Ἐντεταλμένοι καὶ καλοπληρωμένοι πράκτορες μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κατέλαβαν, κατ’ ἐντολὴν τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας, νευραλγικὲς θέσεις σὲ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, πρὸ κειμένου νὰ ἐκπαιδεύουν «γενιτσάρους» ποὺ θὰ ὑπηρετοῦσαν τυφλὰ καὶ πιστὰ τὸν ἀφανισμὸ τῆς παιδείας καί, ἐν κατακλείδι, τὸν δικό μας ἀφανισμό.

Διότι, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, ἡ ὀρθὴ κι ἔντιμος παιδεία, ποὺ πατᾶ σὲ ἀληθεῖς καὶ ἀποδείξιμες γνώσεις, ποὺ δὲν ἀναθεωρῶνται ἀλλὰ λειτουργοῦν προσθετικῶς,εἶναι ἡ βάσις τῆς λογικῆς σκέψεως. Ὅμως, εἰδικῶς ἐδῶ, αὐτὴ ἡ λογικὴ σκέψις ἔπρεπε νὰ καταστραφῇ τόσο, ποὺ οἱ  μαζάνθρωποι νὰ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ ἑνιαῖο σύνολον ποὺ θὰ ξέβραζαν τὰ σχολεία τῆς παιδείας. Ὁ σκοπὸς ἐπετεύχθη καὶ τώρα ἔρχονται γιὰ νὰ διαπιστώνουν πὼς οἱ «ἀπόφοιτοι λυκείου εἶναι λειτουργικῶς ἀναλφάβητοι»!!! Ὁποία ὑποκρισία!!!

Φυσικά, ὡς γνωστόν, αὐτὰ τὰ ζητηματάκια δὲν μᾶς προκύπτουν λόγῳ …τυχαιότητος, παρὰ μόνον βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμοῦ, ποὺ οἱ ἀπαρχές του ξεκινοῦν ἀπὸ κάτι «εὐαγῆ» ἱδρύματα, κάτι «ἰδιαιτέρου τύπου» στοὲς καὶ κάτι περίεργες λέσχες…

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Θὰ ἐπανέλθω ὄμως συντόμως μὲ στοιχεία καὶ ὀνόματα, γιὰ νὰ ἀποδείξω πὼς κάποιοι μᾶς ἐπεξεργάζονται κατάμουτρα. Κι ἂν τί ἐμεῖς νὰ ξεκινήσουμε, ἀκόμη καὶ τώρα, νὰ δημιουργήσουμε «κρυφὰ σχολειά», χαχανίζουμε ἀδιάφορα, μαλώνουμε (ἀκόμη καὶ τώρα) γιὰ κόμματα καὶ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, καταναλώνουμε σὰν ὑστερικοὶ καὶ ἀντιλαμβανόμεθα μόνον ἔως ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει ἡ τσέπη μας.
Ῥαγιαδισμὸς λέγεται αὐτό, ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (α)

  1. Φιλονόη, εὐχαριστῶ ποὺ ξαναέπιασες αὐτὸ τὸ θέμα. Προσωπικῶς δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ, ἐπειδὴ πονάω. Θέλω ὅμως νὰ πῶ κάτι – καὶ σὲ σένα καὶ σὲ ὅλους ὅσους τυχὸν διαβάσουνε αὐτὲς τὶς γραμμές: Ἐὰν δὲν ὑπάρξη παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ὑπεύθυνων, τίποτα, ἀπολύτως τίποτα δὲν πρόκειται νὰ διορθωθῆ.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply