Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ…

Ὅταν ἐπὶ δικτατορίας διῳρίζετο ὁ μπαμπινιώτης, ποὺ σήμερα θεωρεῖται ὁ κατ’ ἐξοχὴν …«γλωσσολόγος» στὴν χώρα μας, οὐδεὶς ὑποψιάζετο τὴν πορεία του. Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἂν καὶ μᾶλλον …σιωπηλός, ἐπέτυχε νὰ συμβάλῃ τὰ μέγιστα στὸ νὰ ἀποδιαλυθῇ ἡ ὁποία, ἐναπομείνασα, ἑλληνοκεντρικὴ παιδεία. (Προσοχή, προσοχή…!!! Δὲν ἐννοῶ ἑλληνοχριστιανική, ἀλλὰ ἑλληνοκεντρική, στὸν ἐλάχιστο ἀλλοτινό της βαθμό…!!!)

Ὅταν ξεκίνησε ὁ Καραμανλῆς τὸ 1974 νὰ μᾶς …σώσῃ, μεταξὺ τῶν πολλῶν …«σωτηριῶν» του περιελαμβάνοντο καὶ …«σωτηρίες» τῆς παιδείας. Πρὸς τοῦτο «ἐκλεκτά» πρόσωπα, ὅπως ὁ Μπαμπινιώτης, δὲν πειράχθηκαν ἀπὸ τὰ πανεπιστημιακά τους ἕδρανα, ἄν καὶ  διορισμός τους ἔγινε ἐπὶ δικτατορίας.

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.1

Συζητᾶμε γιὰ τὸν γνωστὸ Μπαμπινιώτη ποὺ ἔδινε ἀναφορὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία περὶ τῶν ὅσων συνέβαιναν ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, μὲ στόχο τὴν …συμμόρφωσίν τους!!!
(Οἱ προθέσεις μετροῦν… σωστά;)

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Ὁ μπαμπινιώτης λοιπόν, μία ἐκ τῶν πολλῶν παρομοίων περιπτώσεων, διῳρισμένος σὲ περίοδο δικτατορίας, οὐδέποτε ἀνησύχησε γιὰ τὴν θεσούλα του, ἐφ΄ ὅσον ἦταν ἀρκούντως πρόθυμος καὶ συνεργάσιμος στὰ πάντα. Τὸ ἴδιο τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ χρηματοδοτεῖται καὶ ἀπὸ τὸν πSoros, βοηθούμενο ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τὸν προέβαλε καὶ τὸν ἐστήριξε, τόσο ὅσο ὅλοι σήμερα, οἱ μὴ γνωρίζοντες, νὰ ἀναφέρονται στὸ ὄνομά του μὲ σεβασμό. Καὶ βέβαια ἔπρεπε νὰ ἀγνοοῦμε τὸ ποιὸς ἦταν, τὸν ῥόλο του καὶ τοὺς σκοποὺς ποὺ ἐξυπηρετοῦσε ὅλοι μας.

Κι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν μὲ τὰ χρήματα τῶν δημοσίων ταμείων, ποὺ ἐρήμην μας διεχειρίζοντο ἀλλότρια κέντρα ἐλέγχου, πάντα εἰς βάρος μας. Στὴν πραγματικότητα ὁ (κάθε) μπαμπινιώτης τοῦ κόσμου μας εἶναι μία κραυγαλέα ἀπόδειξις μίας στυγνῆς πραγματικότητος:  ἄλλοι ἀποφασίζουν γιὰ τὸ πόσο πατριωτικὴ θὰ εἶναι (καὶ) ἡ παιδεία στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. 

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Ὁ (κάθε) μπαμπινιώτης ὅμως, ὅπως φυσικὰ καὶ ὁ κάθε λιάκος, ἀλλὰ κι ὁ κάθε βερέμης, ὁ κάθε τσούκαλης, ὁ κάθε δήμου ποὺ εἶδαν …φῶς στὸ (κάθε) ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ εἰσῆλθαν προθύμως γιὰ νὰ ξεπατώσουν τήν, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἑλληνοκεντρικὴ παιδεία μας, θὰ ἔπρεπε, θεωρητικῶς νὰ ἔχουν ξηλωθῆ πρὸ πολλοῦ, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοτε ἀπὸ συμπτώσεις, ἄλλοτε ἀπὸ καταγγελίες καὶ ἄλλοτε ἀπὸ δικές τους παραδοχές, ἀπεδεικνύετο (καὶ ἀκόμη ἀποδεικνύεται) πὼς ἦσαν (καὶ παραμένουν) δάκτυλοι ἀνθελληνικῶν κέντρων, ποὺ ἕδρασαν (καὶ ἀποθρασυμένως πλέον δροῦν) κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Κι αὐτὸ τὸ ξήλωμα θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνῃ ἡ ἰδία ἡ δικαιοσύνη, βοηθουμένη κυρίως ἀπὸ τὴν ἀλλοτινὴ ΚΥΠ (σημερινὴ ΕΥΠ).

https://www.youtube.com/watch?v=pPfIXllBawk

Ὅμως οὐδέποτε ἐκκινήθη κάποια διαδικασία ἐλέγχου, περιορισμοῦ μά, ἰδίως ἀποκαλύψεων καὶ κατ’ ἐπέκτασιν «ξηλώματος» καὶ τιμωρίας, κάθε ἑνὸς συνεργάτου ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, δυνάμεων καὶ ἀνθελληνικῶν κέντρων. Ἀντιθέτως θὰ λέγαμε πὼς ὄχι μόνον δὲν ἔχουν ἐνοχληθῆ ὅλοι οἱ μετέχοντες τοῦ ἀνθελληνικοῦ μετώπου, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον προβάλλονται τόσο ὅσο ἡ «κοινὴ γνώμη», ἢ ἄλλως ὁ «κυρίαρχος λαός», νὰ ἐξακολουθῇ νὰ ἀγνοῇ τὸν πραγματικό τους ῥόλο καί, ἐπὶ πλέον, νὰ τοὺς σέβεται καὶ νὰ τοὺς ἐμπιστεύεται (ἰδὲ καὶ λεξικὸ μπαμπινιώτου, ποὺ τόσο μᾶς προβάλλουν!!!).

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Αὐτὴν τὴν διαδικασία, θεωρητικῶς, τῆς ἀπογυμνώσεως καὶ ἀποκαλύψεως τοῦ εἴδους ὅλων τῶν πρακτορίσκων ποὺ δροῦσαν καὶ δροῦν ἐντὸς τῆς χώρας καὶ εἰς βάρος τῆς χώρας, ἔπρεπε εἴπαμε νὰ τὴν κάνῃ ἡ ΕΥΠ, ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, μὰ καὶ τὴν δικαιοσύνη. Ὅμως ἔτσι …«ξεδοντιασμένες» ποὺ εἶναι καὶ ἡ ΕΛ.ΑΣ. (βλέπε μασσονοκρατία) μὰ καὶ ἡ δικαιοσύνη (βλέπε ἐπίσης μασσονοκρατία), διαπιστώνουμε πὼς ὅλα αὐτὰ περιορίζονται σὲ μερικοὺς …ἐκβιασμοὺς* ποὺ θὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ πάλι ἀλλότρια συμφέροντα. Καὶ εἶναι πολλὰ τὰ παράδειγμα ποὺ μᾶς ἀποδεικνύουν τὸ πόσο εὔκολα μερικὰ ταὐτόχρονα δημοσιεύματα στοχεύουν στὸ νὰ μᾶς χειραγωγήσουν καὶ νὰ  μᾶς καθυποτάξουν. Κυρίως ὅμως ἀποδεικνύεται πὼς πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ στέκεται ἡ ΕΥΠ, ποὺ χρόνια τώρα, ἐπεδίδετο στὸ νὰ ἀποσαθρώσῃ πλήρως κάθε ἱστὸ ποὺ ἐστήριζε τὴν ἑλληνικῆ κοινωνία, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν πατριωτικὸ χῶρο. Καὶ εἶχε τοὺς λόγους της…

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..5

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης…

Κι ὅταν λέμε πατριωτικὸ χῶρο ἐννοοῦμε τὸν ἔμφυτό μας πατριωτισμὸ καὶ οὐδέποτε τὶς προσπάθειες ἐλέγχου καὶ χειραγωγήσεώς του. Αὐτὲς παρέμεναν καὶ παραμένουν στὴν σφαίρα τῆς καταστολῆς του..

«…Τὸ δίκτυο ποὺ εἶχαν στήση οἱ ἐπαγγελματίες προπαγανδιστές, εἰς βάρος μας, ἦταν ἀπερίγραπτο σὲ ἔκτασιν καὶ βάσει αὐτοῦ μποροῦσαν νὰ ἁλιεύσουν εὔκολα ὑποστηρικτές-θύματα.
Ἀμέτρητες σελίδες σὲ κοινωνικὰ δίκτυα, ἑκατοντάδες λογαριασμοὶ («προφίλς»), γιὰ ὅλα τὰ γοῦστα.
Ἀπὸ …Λολίτες ἔως Ἀμαζόνες.
Ἀπὸ …φορτηγατζῆδες ἔως … καθηγητὲς πανεπιστημίου.
Ἀπὸ …ὑπερπατριῶτες ἔως …καραγκιόζηδες.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν στενὴ ἐπίβλεψιν καὶ διαχείρισιν τῆς ΕΥΠ.
Ἀρκετοὶ πρόθυμοι, ἀγνοὶ πατριῶτες, ἔσπευσαν νὰ βοηθήσουν, νὰ συνδράμουν, νὰ συμπορευθοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔπαιζαν κάτι, πρὸ κειμένου νὰ προσφέρουν κάτι στὸ κοινὸ καλό.
Μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ μασόνοι, πράκτορες ξένων ὑπηρεσιῶν καὶ πρεσβειῶν, ποὺ γιὰ τὰ δικά τους ἀφεντικὰ μεριμνοῦσαν νὰ κάνουν τὶς δικές τους «χαρτογραφήσεις».

Τελικῶς, μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀρκετῶν μηνῶν, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ ἡ «χαρτογράφησις τοῦ πατριωτικοῦ χώρου» εἶχε ὁλοκληρωθῆ, μὲ διάφορα προσχήματα, ἄλλοτε ἀληθοφανῆ κι ἄλλοτε γελοῖα, ἀπεμακρύνοντο ἔνα ἕνα τὰ πρόσωπα-θύματα αὐτῶν τῶν ὁμάδων, ποὺ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἔνοιωθαν προδομένοι καὶ ἀπογοητεύμενοι. (Συμμετεῖχα σὲ μίαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες, ὡς θῦμα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν «εἰδικῶν», ἀλλὰ ὑπῆρχαν κι ἄλλες.)
Φυσικὰ οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς γνώριζε πὼς ὅλα αὐτὰ ἦσαν στημένα, σκηνοθετημένα καὶ ὀργανωμένα ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες.

Προσφάτως, πολὺ προσφάτως, «σκαλίζοντας» ἄλλες ὐποθέσεις, ἔπεσα ἐπάνω σὲ μάρτυρα πού, μὲ στοιχεῖα, μοῦ ἐπεβεβαίωσε τὶς ὑποψίες μου. Ὑποψίες ποὺ ξεκίνησαν νὰ γεννῶνται ὅταν πολλὲς …«συμπτώσεις» δὲν κολλοῦσαν μεταξύ τους. Κι αὐτὸ τὸ πρόσωπο-μάρτυς, ἐκτὸς Ἑλλάδος σήμερα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ ἴδια ἡ ΕΥΠ προσεπάθησε νὰ χρησιμοποιήσῃ εἰς βάρος μας ἀλλά, λόγῳ στοιχειώδους ἐντιμότητος δὲν τὸ ἐδέχθη (ἦσαν ἀρκετοὶ αὐτοί), μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ καταδιώκεται, μαζὺ μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, ἀπὸ τὸ ἑλλαδοκαφριστάν-ὡς …ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια!!!
Τὶς πληροφορίες ποὺ μοῦ ἔδωσε διεσταύρωσα μὲ ἄλλες, ἀπὸ ἐμπλεκομένους ἢ στοχοποιημένους ἐπίσης, ἔχοντες γνώσεις, πληροφορίες καὶ γνωριμίες, γιὰ νὰ καταλήξω ἐπὶ τέλους σήμερα νὰ δημοσιεύσω τὰ παραπάνω….»

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..

Τί διεπίστωσα λοιπόν πρό ἐτῶν ἐξ ἰδίων ἐμπειριῶν; Πὼς γύρω μας, στοὺς κύκλους μας, στοὺς χώρους ποὺ δραστηριοποιούμεθα, ὑπάρχουν ἀπὸ ἁπλᾶ ῥουφιανάκια, ἔως ἐπαγγελματίες πράκτορες, ποὺ μᾶς τὸ παίζουν, ἐπὶ πλέον, καὶ ὑπὲρ πατριῶτες, γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ ἀπασχολούμεθα. Ὑπὲρ πατριῶτες ὅμως ποὺ ἁπλῶς μᾶς ἀπασχολοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐμπλακοῦμε μὲ τὰ σοβαρὰ καί, κυρίως, γιὰ νὰ μὴν τοὺς κυνηγήσουμε, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ τὶς ἴδιες τακτικές, κινοῦνται ὁπουδήποτε κάτι πάει νὰ …ξυπνήσῃ, μὲ σκοπὸ (ἐπισήμως) νὰ τὸ …συντροφεύσουν, ἀλλὰ στὴν οὐσία νὰ τὸ ἀποδομήσουν. Ἔχουν μεγάλη ἐμπειρία καὶ εἶναι …παντοῦ! Καὶ στὸ …μαῦρο καὶ στὸ ἄσπρο. (Δὲν ἔχουν προτιμήσεις σὲ ἰδεολογίες καὶ σὲ γραμμές, ἂν καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς κινοῦνται ἀνάμεσα σὲ ὑπερπατριωστιμὸ καὶ σοσιαλισμό.)
Ὅπου κάτι θὰ κινηθῆ τσοῦπ καὶ οἱ πορδές. Οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι παντοῦ, πάντα, μὲς τὶς ἴδιες τακτικές, γιὰ νὰ κατασκοπεύουν καὶ νὰ καταγράφουν, ἀρχικῶς καί, φυσικά, στὴν συνέχεια, νὰ καταστρέφουν.

Τὸν νοῦ μας!!! (β)

Τὸν νοῦ μας!!!

Ὅταν λοιπὸν ἕνας στόχος τῆς τότε Κρατικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν μετουσιώνεται, ὑποβοηθούμενος, ἀπὸ τὸ παπανδρεϊκὸ (κι ὄχι μόνον)  μόρφωμα νὰ ἀναλάβῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του τὴν ἐν λόγῳ ὑπηρεσία, ποὺ κάποτε τὸν θεωροῦσε κίνδυνο γιὰ τὴν χώρα, εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς πρόκειται γιὰ ἕναν ἀκόμη κρίκο σὲ μίαν ἁλυσίδα ἀποκαλύψεων, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς οὐδὲν ἔτυχε, ἀλλὰ ὅλα ἐπέτυχαν νὰ συμβοῦν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμοῦ.

Κι ὅταν ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς ἕδρα τῆς CIA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ στὴν χώρα μας σήμερα εἶναι τὰ γραφεία τῆς ΕΥΠ…

Διαῤῥέουν στοιχεία ἀπό τήν ΕΥΠ πρός τό Documento;

Μην χάσετε σήμερα την εφημερίδα που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης Documento, με ηχητικά ντοκουμέντα και κυπατζίδικες πληροφορίες που του δίνει και θα του δίνει, το πρώην αφεντικό του στον Σκάι και νύν διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης.

Βαξεβάνη ἀποκαλύψεις...

Βαξεβάνη ἀποκαλύψεις…

Τι με ρωτάς, «εμπιστευτικά» και καλά στο inbox, ρε π@πάρα αν έχω στοιχεία, που ν’ αποδεικνύουν ότι τα έπαιρναν μαύρα από τον Αλαφούζο, ο Καρτερός, ο Χατζηνικολάου ή ο Βαξεβάνης.

Κάθε 25 του μηνός τους έβλεπα, να κάθονται στην σειρά και να περιμένουν την «γκομενάρα» του λογιστηρίου στο Σκάι, να τα βγάζει από την μαύρη σακούλα, να τα μετράει και να τους τα δίνει στα χέρια.
Κακαουνάκης, Τράγκας, Κούλογλου, Ρουμπάτης, Βαξεβάνης, Καρτερός, Χατζηνικολάου, Στάη, Κιμπουρόπουλος, Μαλέλης, ήτανε πρώτοι στην σειρά, γιατί έπαιρναν τα πολλά.
Κάποιοι άλλοι, όπως εγώ, που είχαν υποχρεωθεί να παίρνουν το 1/3 των χαμηλών αποδοχών τους μαύρα, είμασταν οι τελευταίοι στην σειρά.

Τι άλλα στοιχεία θες ρε παπάρα;
Εισαγγελέας είσαι;

Χρῆμα «μαῦρο» γιά κάποιους (μεγαλο)δημοσιογράφους;

Ὑπηρεσίες ἑλληνικὲς ὑπηρετοῦν …ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες!!!

…καλὸ εἶναι νὰ μὴν ξενιζόμεθα ὅταν ἀποκαλύπτονται οἱ προθέσεις τῆς ΕΥΠ νὰ προσλάβῃ …«Μακεδόνες»!!!

(εἰκόνα Γεώργιος Μεταξᾶς)

Διότι, ὡς γνωστόν, ἐὰν δὲν ἐλέγξῃ κάποιος τὴν κρατικὴ μηχανὴ μίας χώρας σὲ βάθος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐλέγξῃ τὸν λαὸ αὐτῆς τῆς χώρας… Κι ἐπεὶ δὴ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς κρατικῆς μηχανῆς σὰν πύλη της εἶχε πάντα τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, κακῶς σήμερα σκούζουμε. Ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς διαπιστώσεις κάνουμε.

Ανησυχεί ο @KostasVaxevanis, γιατί κάποιοι «κακοί άντροποι» έβαλαν στο στόχαστρο τον Γιάννη Ρουμπάτη και την ΕΥΠ.
Καθόσον, σου λέει, ώρες είναι τώρα να τον αποδομήσουν, να μείνω χωρίς μεροκάμματο και «αποκλειστικούλια» και να πάω φυλακήηηηηη….

…Αυτά ρε δεν είναι τα καλώδια που είχε κρεμάσει στην κολώνα του σπιτιού του ο Κώστας Βαξεβάνης, για να μας πείσει ότι παρακολούθούσαν το τηλέφωνο του;

Ναί αυτά είναι αλλά τάδωσε στον Τζανακόπουλο, να τα κρεμάσει κι’ αυτός, μήπως και βρεί ποιοί παρακολουθούν το δικό του.
ΧΙΚ, ΧΙΚ…

Ὕπουλες συνωμοσίες κατά ΕΥΠ καί Ῥουμπάτη; (α)

Ὕπουλες συνωμοσίες κατά ΕΥΠ καί Ῥουμπάτη; (β)

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ἡ ΕΥΠ, τὰ ὑπουργεία, τὰ πανεπιστήμια (μὲ μικρό), ἡ δικαιοσύνη, οἱ βο(υ)λευτές, ἡ ἀστυνομία ἀλλὰ καὶ ὁ στρατός, ναὶ μὲν πληρώνονται ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ δροῦν ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς ἐναντίον μας. Καὶ δὲν τὸ κρύβουν πλέον, ἐφ΄ ὅσον αἰσθάνονται νικητές.

Ἐπὶ πλέον τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ποὺ ἐνίοτε λαμβάνουν πληροφορίες καὶ ἀπὸ τὴν ΕΥΠ (ἰδίως ὅταν πρόκειται νὰ …συνετίσουν, ὑπὲρ ἀλλοτρίων συμφερόντων, κάθε λογῆς «παπαχριστόπουλους**»), ὅταν δὲν ἀναπαράγουν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου τὶς προπαγάνδες, ἐπιδίδονται σαφῶς στὸ νὰ μᾶς ἀπομειώνουν καὶ νὰ μᾶς εὐτελίζουν, ἐνᾦ εὔκολα πλέον ἀποδεικνύεται πὼς  οὐδέποτε ἔπαιξαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ῥόλο. Κι αὐτὰ καθοδηγούμενα ἦσαν καὶ παραμένουν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφεύγουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι.

Οἱ δὲ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες πλέον ἀνοικτὰ ὑπαγορεύουν τὰ σχέδιά τους στὶς δημόσιες κρατικές μας ὑπηρεσίες καὶ σταθερῶς ἐναντίον μας. Δὲν κρύβονται καὶ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν τὰ προσχήματα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐλέγχουν ἀνοικτὰ τὸ κράτος καὶ ὄχι, βεβαίως βεβαίως, γιὰ τὸ καλό μας. 

Φιλονόη

* Γιὰ κῦττα λοιπὸν κάτι …«συμπτώσεις», ποὺ ἐὰν τὶς ἀναλύσουμε στὶς ἐπὶ μέρους λεπτομέρειές τους, θὰ ἀρχίσουμε νὰ προβληματιζόμεθα διπλά, ὄχι μόνον γιὰ τὸ εἶδος τῶν δημοσιοκάφρων, μὰ καὶ γιὰ τὸ εἶδος τῆς ΕΥΠ.
Ταὐτόχρονος δημοσίευσις ἀπὸ τὶς φυλλάδες βαξεβάνη καὶ χίου ἀναφορικῶς μὲ ἕνα ἔγκλημα παιδεραστίας κάποιου γεωργιάδου, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ κούλη.

Ὑπόθεσις Γεωργιάδη στό …συρτάρι;

Ἡ ἐν λόγῳ ὅμως …«σύμπτωσις» τῆς ταὐτοχρόνου δημοσιεύσεως ἀποδεικνύει κάτι ἀκόμη, πέραν τῆς μπόχας ποὺ ἀναδύεται. Κι αὐτὸ ποὺ ἀποδεικνύεται εἶναι πὼς ἡ «ἀνεξάρτητος καὶ ἀδέσμευτος δημοσιογραφία» στὴν χώρα μας ἔχει καὶ τὶς ἐξαρτήσεις της καὶ τὶς χρηματοδοτήσεις της καί, κυρίως, τὸν ὑψηλὸ -ἀπὸ ἄγνωστα σὲ ἐμᾶς κέντρα ἐλέγχου- ἔλεγχο ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ δροῦν τόσο ἀποκαλυπτικά, ὅσο νὰ μποροῦν αὐτὰ τὰ ξένα κέντρα ἐλέγχου νὰ ὁδηγοῦν τὴν χώρα ὅπου τοὺς συμφέρει. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζῃ τὸ ἔνα δημοσιοκαφράκι (γιὰ τὸ ὁποῖον διαδίδεται πὼς συνεργάζεται μὲ τὴν ΕΥΠ), καὶ τὸ ἄλλο νὰ μὴν ἔχῃ τὶς …ἄκρες του ἐντὸς τῆς ΕΥΠ. Αὐτὰ δὲν γίνονται. Καὶ οἱ δύο ἔλαβαν τὶς πληροφορίες τους ἀπὸ τὰ ἴδια ἀκριβῶς κέντρα πληροφοριῶν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὰ τὰ κέντρα πληροφοριῶν ἐλέγχονται ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγχονται, ὁ καθεὶς βγάζει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὸ εἶδος τῶν …ἀποκαλύψεων, ποὺ κατὰ καιροὺς μᾶς σερβίρουν.

** Δὲς κι ἀκόμη μίαν …«σύμπωσιν», ποὺ πατᾶ ἐπάνω σὲ καθαροὺς ἐκβιασμούς.

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

Τὰ στοιχεία τῶν ἐκβιασμῶν βεβαίως βεβαίως προέρχονται σαφῶς ἀπὸ τὴν ΕΥΠ..

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ…

  1. Το μόνο λάθος που βρίσκω στην ανάρτησή σας -Καθ’ όλα τέλεια δηλαδή και συγχαρητήρια!- είναι ότι σάς διαφεύγει πως τον Βαξεβάνη δεν τον λέμε Βαξεβάνη τα τελευταία χρόνια.. αλλά Bugs Bunny. ? ? ?

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δίπορτα, τρίπορτα, τετράπορτα… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς λίγο μὲ τὴν ἀναμπουμπούλα… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ… - EASTRUNNER

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *