Θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς λίγο μὲ τὴν ἀναμπουμπούλα…

Γράφεις στὶς μηχανὲς ἀναζητήσεως τὸ ὄνομα πολάκης καὶ ἔνα κατεβατὸ δημοσιευμάτων ἐμφανίζεται, ἰδίως μὲ τὰ τελευταία καμώματα τοῦ ἐν λόγῳ «ἐθνοσωτῆρος».

Κατὰ τὸ γνωστὸν λοιπόν: «στὴν ἀναμπουμπούλα ὁ λύκος χαίρεται», ἔτσι κι ἐμεῖς τώρα, ποὺ φαγώνονται (ἀληθῶς ἢ ψευδῶς) μεταξύ τους κάποια ἀπὸ τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα, διαπιστώνουμε πὼς οἱ ἀποκαλυψοῦλες (λίγες-δυστυχῶς) ἐμφανίζονται δειλά-δειλά, πρὸ κειμένου κι ἐμεῖς νὰ μὴν μένουμε ἐν τελῶς στὰ μαῦρα μας τὰ μεσάνυκτα.

Βγῆκαν λοιπὸν τὰ μαχαίρια, οἱ σουγιάδες καὶ τὰ …πριόνια, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανισθῇ ὁ πολάκης…
Σκιτσογράφοι ἀνέλαβαν δουλειά…

 

εἰκόνα

Δημοσιεύματα τὸν κτυποῦν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, ἐντὸς κι ἐκτὸς «κομματικῶν γραμμῶν»…

πηγὴ

Ὥρα νά ξεσκισθῇ ὁ Πολάκης;

Μὰ κι αὐτὸς δὲν κάθεται ἤσυχος… «Τοὺς ἔχει…», ὡς γνωστόν. Τὸ πῶς ἀκριβῶς «τοὺς ἔχει» μοῦ εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ἀντιληφθῶ, διότι δὲν διαθέτω ὅλα του τὰ στοιχεία. Μὰ γιὰ νὰ τὸ λέῃ τόσο συχνὰ εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κι αὐτός, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὡς ἄλλος …«ἄκης*» διατηρεῖ στὸ ἀρχεῖον του «χαρτιά»…
Πάντως, εἰδικῶς τὸ τελευταῖο μέρος τῆς κωμῳδίας τους, περιλαμβάνει καὶ μίαν καταγραφὴ συνομιλίας, γιὰ τὴν ὁποίαν ἀγνοοῦμε ἐὰν ἔγινει νομίμως ἢ παρανόμως. Ἃς ὄψεται ὅμως ἠ ἀσυλία, ἐφ΄ ὅσον γιὰ αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲν ὑπάρχουν νομικὲς συνέπειες.

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως κάποια ἀπὸ τὰ «ἔργα καὶ τὰς ἡμέρας» πολάκη.

 • Ἡ ἐξαδέλφη του ἦταν ἡ ἀναισθησιολόγος ποὺ ἐξ αἰτίας της πέθανε ἔνα κοριτσάκι στὴν Κρήτη. Οὐδὲ μία δίωξις καί, οὐδὲ μία τιμωρία.

  πηγὴ
  Φαντάζομαι πὼς οὐδὲ ἔναν ῥόλο ἔπαιξε ἡ οἰκογενεικὴ σχέσις της μὲ τὸν ὑπουργό.
 • Δύο παιδάκια, ἔνα ἀγοράκι ἐννέα ἐτῶν καὶ ἔνα κοριτσάκι δεκατεσσάρων ἐτῶν, σβήνουν λόγῳ …«ἀτυχῶν» ἰατρικῶν διαγνώσεων καὶ ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως -ἁπλῶν ὅπως λέγεται- προβλημάτων ὑγείας τους. Καὶ τὰ δύο περιστατικὰ συνέβησαν στὸ νοσοκομεῖο τῆς Λαμίας, ἐνῷ ξεκίνησε κατεπείγουσα εἰσαγγελικὴ ἔρευνα.
  Καὶ ἐπ΄ αὐτοῦ ὁ πολάκης «τοὺς ἔχει» ἅπαντες, ἐνᾦ ἀρνεῖται νὰ προβῇ σὲ δηλώσεις συμπαραστάσεως πρὸς τὶς οἰκογένειες.
 • Ὁ πολάκης ἔχει τοποθετηθῆ δημοσίως κατὰ τῆς σπατάλης χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου καὶ ἐπέτυχε, βάσει τῶν δικῶν του ἀνακοινώσεων, νὰ ἀποφασισθῇ ἡ ἐπιστροφὴ ὑπερκοστολογημένων χρεώσεων ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία στὸν χῶρο τῆς ὑγείας.

  πηγὴ
  Δὲν γνωρίζω ἐὰν τελικῶς ἐπεστράφησαν τὰ χρήματα, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἐὰν ἔπραξε τὰ ἀνάλογα γιὰ τὴν γεροβασίλενα, μὰ καὶ ὅποιον ἄλλον -«δικό του»- ποὺ καρπώθηκε χρήματα ἀπὸ τὸ δημόσιο παρανόμως, μὲ ὁποιοδήποτε προσωπεῖο.
 • Ὴταν αὐτὸς ποὺ πρωτοεστάτησε στὶς ἀποκαλύψεις κάποιων ἐκ τῶν σκανδάλων τῶν ΚΕΕΛΠΝΟ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ ἐπάτησε στὰ σκάνδαλα τῆς Novartis, ἐνᾦ ἔως σήμερα, παρὰ τὶς ἀποκαλύψεις, τιμωρίες, φυλακίσεις καὶ ἀπομακρύνσεις δὲν ἔχουν γίνη, ἐνᾦ ἡ Novartis ἐξακολουθεῖ, κανονικότητα καὶ ὑπερκοστολογημένα, νὰ βασιλεύῃ στὶς συνταγογραφήσεις τοῦ ΕΣΥ.
 • Ἦταν αὐτὸς ποὺ ἔβαλε στὸ στόχαστρον, κυρίως, τὴν σύζυγο στουρνάρα, σταυρούλα νικολοπούλου, ξεκινῶντας ἕναν πόλεμο ποὺ μόνον …κρότους ἔχει νὰ παρουσιάσῃ, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη στὰ λόγια εὑρισκόμεθα…
  Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἄλλο νὰ λὲς πὼς κάποιος εἶναι ἐγκληματίας καὶ ἄλλο νὰ τὸ ἀποδεικνύῃς… Ἤ, ἀκόμη ὀρθότερα, ἄλλο νὰ ἀποδεικνύῃς πὼς κάποιος ἔφαγε χρῆμα ἀπὸ τὸ Δημόσιο μὲ πλαγίους τρόπους, ἀλλὰ ἄλλο τὸ νὰ ἐπιζητᾷς καὶ νὰ ἐπιδιώκῃς, ἰδίως ὡς ὑπουργός, τὴν πραγματική του τιμωρία.
 • Ἡ προσωπική του «κόντρα» μὲ τὸ μπουμπούκιον λαμβάνει, κατὰ καιρούς, τραγελαφικὲς διαστάσεις, τόσο ὅσο τελικῶς μόνον νὰ γελᾶμε, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ὁ γεωργιάδης θὰ κληθῆ ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη νὰ λογοδοτήσῃ, κυρίως, λόγῳ παραγραφῶν, μὰ οὔτε καὶ ὁ πολάκης θὰ δικαιωθῆ ἐπισήμως, ἐφ΄ ὅσον ὅλα ὅσα ἔχει κατὰ καιροὺς ἀναφέρη πρέπει καὶ νὰ χρησιμοποιῶνται καταλλήλως, πρὸ κειμένου διάφοροι μπουμποῦκοι, νῦν καὶ πρώην, ἐὰν εἶναι ἔνοχοι νὰ πληρώνουν καί, τελικῶς, οἱ ἐπόμενοι, νὰ σκέπτονται διπλὰ τὸ ἐὰν θὰ βρωμίζουν τὰ χέρια τους.

Ὅμως… Ἐξελλίσσονται καὶ μερικὰ ἀκόμη γεγονότα παραλλήλως.

 • Ὅταν, πρὸ  μερικῶν ἑβδομάδων, τὸ καμμένο ἀπεφάσισε νὰ τὸ ξαναπαίξῃ μπατριώτης, δημοσίως ἐδήλωσε, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, πὼς στηρίζει πολάκη. Αὐτὴ ἡ δημοσία δήλωσις ἔπρεπε νὰ μᾶς …πονηρεύῃ ἀρκούντως, ἐφ΄ ὅσον τὸ καμμένο ἐξῆλθε, κατὰ πῶς θέλουν νὰ μᾶς πείσουν, «κακὴν κακῶς» τῆς συγκυβερνήσεως.
 • Παρομοίως ὅμως ἐτοποθετήθη, ὑπὲρ καμμένου, ὁ πολάκης.
 • Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 πολάκης καὶ καμμένος ἐδήλωναν δημοσίως πὼς ἐὰν δὲν χώσουν κάποιους στὴν φυλακὴ (ἀπὸ ὅσους – φαντάζομαι- πὼς ἐμπλέκοντο μὲ σκάνδαλα), δὲν ἐπρόκειτο νὰ κερδίσουν ἐκλογές.

  πηγὴ

Στὸ μεταξὺ ὁ πολάκης εἴπαμε πὼς ἤδη ξεκίνησε νὰ ἀπειλῇ σοβαρὰ ὅποιον τὸν ἀπειλεῖ…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε καλὰ κάνει, ἐφ΄ ὅσον ὀφείλει νὰ προστατεύσῃ τὸ …τομάρι του!!!

Ὅμως δέν εἶναι πολύ περίεργα ὅλα αὐτά; Ἤ μήπως ξαφνικά ἕνα πρωϊνό ἡ ΕΥΠ** ἀπεφάσισε νά χορηγήσῃ στοιχεία κατά τοῦ πολάκη στόν Τύπο δίχως ἀνάλογο ἐντολή ἄνωθεν; Λέτε νά …διέφυγαν πληροφορίες σχετικῶς μέ τόν δανεισμό του; Ἤ μήπως διοχετεύθησαν μέ τέτοιον τρόπο γιά νά παρῳπλισθῇ ὁριστικῶς ὁ πολάκης καί νά ἐξέλθῃ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ταχύτατα; Καί γιατί νά παρῳπλισθῇ τώρα, πού φθάνουμε στίς ἐκλογές, ἐνᾦ τό κόμμα του ἤδη ἀπειλεῖται σοβαρῶς μέ τήν ἐξαφάνισίν του; Πόσο χρήσιμες εἶναι οἱ …πισώπλατες μαχαιρές σέ προεκλογικές περιόδους;
Νά ἀπαλλαγῇ λοιπόν ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀπό τόν λαϊκιστή πολάκη, πού τόσο τόν χρειάζεται εἰδικῶς τώρα; Ἤ μήπως νά θυσιασθῇ ὁ πολάκης σέ κάτι ἄλλο, πρό κειμένου νά μήν τό ἀντιληφθοῦμε ἐμεῖς;

Καὶ καλά… Ἂς δεχθοῦμε πὼς πράγματι ὁ πολάκης ἔγινε ἀρκούντως ἐνοχλητικός, ἔως ἴσως καὶ ἀντιπαθής, ἀκόμη καὶ στοὺς δικούς του.
Πόσο τυχαία σύμπτωσις ὅμως εἶναι πού ἀκριβῶς τώρα ἐμφανίζεται κι ὁ καμμένος νά ξεμπροστιάζεται πλήρως ἀπό τόν κοτζιᾶ;

πηγὴ

Ὁ καμμένος ποὺ ἐδήλωσε πολιτικὴ (καὶ ὄχι μόνον) φιλία γιὰ τὸν πολάκη.

Κυκλοφοροῦν λοιπόν, πολάκης καὶ καμμένος, μὲ φτυαράκια καὶ θάβουν κατὰ τὸ δοκοῦν.
Συνασπίζονται οἱ ἀντίπαλοί τους γιὰ νὰ τοὺς ἀποτελειώσουν.
Τὸ πῶς θὰ λήξη αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις παραμένει στὴν σφαίρα τῆς ἀδιαφορίας μας.
Τὸ γιατὶ ἐπελέγη αὐτὴ ἡ χρονικὴ στιγμή, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς προβληματίζῃ σοβαρά.
Τὸ τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀπανωτὲς μεγαλοστομίες, εἶναι στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ἐμᾶς.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Καὶ πολάκης καὶ καμμένος παρα-εἶναι μικροὶ γιὰ νὰ ἀναλώνουμε τὴν ἐνέργειά μας μαζύ τους.
Ὅμως καὶ οἱ δύο ἔχουν παίξη πολὺ βρώμικα εἰς βάρος μας καί, πρὸς τοῦτον, καλὸ εἶναι νὰ παραμένουμε ἐν ἐγρηγόρσει, διότι ὁπωσδήποτε θὰ βγοῦν ἄπλυτα στὴν φόρα, ἀλλὰ θὰ εἶναι, ἀναλογικῶς, ἐλάχιστα.
Καί, ὡς γνωστόν, οὐδέποτε βγαίνουν ἄπλυτα δίχως κάποιο κέρδος αὐτῶν ποὺ τὰ δημοσιεύουν.
Ἐπὶ τοῦ παρόντος πάντος τὸ κέρδος δαιφαίνεται νὰ εἶναι καθαρὰ ἐπικοινωνιακό.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θά χαροῦμε λοιπόν ἐμεῖς μέ τήν ἀναμπουμπούλα τους, λόγῳ ἀποκαλύψεων;
Μπᾶ… δὲν νομίζω… Ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀποκαλύψεις, αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ὑπερβολικὰ φιλτραρισμένες, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμεθα τὴν ἔκτασιν τῆς σαπίλας.
Ἁπλῶς κάποια ψίχουλα θὰ μᾶς πετάξουν, ὡς συνήθως…

Συζητᾶμε πάντα γιὰ αὐτὸ τὸ ἄτομον:

Τρίτη 21 Μαρτίου 1989: Ὅταν ὁ ὑπουργὸς Πολάκης ὑπερασπίζετο τήν κομμουνιστικὴ Ἀλβανία (!)

Θά μποροῦσε νά μήν εἶναι τραμποῦκος ὁ Πολάκης;

Ἔτσι;

* Ὡς ἄλλος ἄκης; Χμμ….  Γιατί μοῦ θυμίζει τόσο πολύ τόν ἄκη;

Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Χρήσιμοι …«αὐτοφοράκηδες»!!!

Τὸ γεγονὸς τῆς ὀλιγομήνου φυλακίσεως τοῦ ἄκη δὲν σημαίνει καὶ πάρα πολλά, ἐφ΄ ὅσον τὸ πιντὶ καὶ κράτησε τὸ στόμα του κλειστὸ καὶ ἐλεύθερο εἶναι καὶ ἀπολαμβάνει τὴν ζωάρα του.
Σημασία ἔχει μόνον πὼς κατέληξε ὁριστικῶς πεντακαθαρίδης καί, κυρίως, ἐλεύθερος…
Διότι, ὡς γνωστόν, κάποιος πρέπει νὰ γίνῃ τὸ «ἐξιλαστήριον θῦμα», πρὸ κειμένου νέες κομπίνες νὰ ὁλοκληρωθοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος…
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἄλλες πτυχές, ἄλλων γεγονότων ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν πολάκη…
Ἤ μήπως ὄχι; 

** Εἶναι πλέον γνωστότατος ὁ ῤόλος τῆς ΕΥΠ στὸν τομέα «ἀποκαλύψεως σκανδάλων», ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ἔχει μετατραπῆ σὲ Ἐκβιασμῶν Ὑπηρεσία διαῤῥοῆς Πληροφοριῶν.

Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply