Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Τελικῶς ὅταν ἀνήκῃς σὲ αὐτοὺς τοὺς κύκλους, τοὺς πολὺ …κλειστούς, τῶν …βολεμένων βο(υ)λευτῶν ἔχεις ἕναν ἄλλον …ἀέρα.
Πῶς νά τό κάνουμε;
Γνωρίζεις πράγματα ποὺ οἱ κοινοὶ θνητοί, δῆλα δὴ ἐμεῖς, ὁ …«κυρίαρχος λαός» οὔτε γνωρίζουμε, οὔτε φανταζόμαστε, οὔτε θὰ μάθουμε ποτέ μας.
Κι ὅταν κάπου κάπου, γιὰ πολὺ συγκεκριμένους λόγους, «διαῤῥέουν» κάποιες πληροφορίες, ποὺ τοὺς ἐκθέτουν, παραμένει ἐντὸς …εἰσαγωγικῶν ἡ ὅποια «διαῤῥοή». Ἄλλως τέ…
Εἶναι ποτέ δυνατόν νά …«δόσουν»  τά «δικά τους» παιδιά οἱ (πραγματικοί) κρατοῦντες; Καί ποιός θά τούς κάνη τίς βρωμοδουλειές τους μετά;;;;
Ἀφῆστε ποὺ ἐὰν ἐπικρατήσῃ ἡ συνήθεια τοῦ νὰ …κρεμοῦν τοὺς ξεπουλημένους, ἀκόμη καὶ οἱ ξεπουλημένοι, ἀπὸ τὸν φόβο τῆς κρεμάλας, θὰ τὸ σκέπτονται διπλὰ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ξεπωλοῦνται τόσο εὔκολα.

Ὅμως…
Κι ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα μεγάλο, μακρὺ καὶ εἰρωνικότατον …ὅμως!!!
Γιὰ νὰ εἰσέλθῃ κάποιος στοὺς κύκλους τῶν κομματικῶν μαγαζιῶν ὁπωσδήποτε εἶναι διατεθειμένος νὰ θυσιάσῃ πολλά. Καὶ πρῶτα πρῶτα εἶναι διατεθειμένος νὰ θυσιάσῃ τὴν ὅποιαν μηδαμινὴ ἠθική του.
Ξεκινῶντας ἀπὸ αὐτὴν τὴν μηδαμινὴ ἠθική, κι ἔχοντας ὁπωσδήποτε πάθη, ἀδυναμίες καὶ ἀρκετὰ τρωτά, πολὺ εὔκολα, καὶ γιὰ ὅσον καιρὸ μεγαλώνει κι ἀπλώνει ἡ ἀσυλία του, ἀποθρασύνονται, ἀποκτηνώνονται καὶ καταλήγουν ψυχροὶ ἐκτελεστὲς ἀφ΄ ἑνός, ἄθλια ἁρπακτικά, ἀφ΄ ἑτέρου.
Καὶ μεγαλώνουν διαρκῶς οἱ ἀνάγκες τους γιὰ ἀσυλίες…
Μεγαλώνουν ἐπίσης σὲ κάθε τους βῆμα καὶ οἱ ἐξαρτήσεις…
Μὰ μεγαλώνουν καὶ οἱ γνώσεις τους στοὺς ἐλιγμούς.
Γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς τοὺς …«κρατοῦν». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν καὶ φροντίζουν νὰ συλλέγουν πληροφορίες γιὰ τὰ τρωτὰ σημεῖα ἄλλων, ὁμοίων τους, ἤ καὶ …ἀνωτέρων τους. Κι ὅταν κάποιαν φορὰ φθάσῃ ἡ δύσκολη στιγμή, ποὺ κι αὐτὴ ἔχει μεγάλες πιιθανότητες νὰ φθάσῃ, ἐμφανίζονται μὲ μεγάλη προθυμία νὰ …μιλήσουν…
…Ἤ, ὀρθότερα, νὰ …ξεράσουν.
Διότι ἡ κρεμάλα εἶναι δύσκολη… Κι ἐὰν δὲν καταφέρουν νὰ τὴν ἀποφύγουν, τοὐλάχιστον νὰ τραβήξουν κι ἄλλους μαζύ τους…
Ἤ δῆλα δὴ νὰ βγάλουν ΟΛΟΙ τὸν σκασμὸ ἤ ΟΛΟΙ μαζὺ νὰ φθάσουν στὸν ἀπόπατο…!!!

Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἄκης, λίγο πρὶν τὸν …κρεμάσουν, ἀπείλησε πὼς θὰ μιλήση….

Έτοιμος να μιλήσει για όλα ο Άκης Τσοχατζόπουλος

ναυτεμπορική

Τόν ἔσωσε;
Ἄ μπᾶ… Κρεμάστηκε….
Μίλησε;
Μίλησε… Ἀλλά τόν ἄκουσαν;
Ἄ μπᾶ… Καὶ νὰ μιλοῦσε περισσότερο, πάλι ΔΕΝ θὰ ὑπῆρχε κάποιος γιὰ νὰ τὸν ἀκούσῃ….

Τὸν Ἄκη τὸν εἶχαν γιὰ …κάψιμο, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἦταν πλέον χρήσιμος.
Ἀφῆστε ποὺ εἶχει ὑποστῆ καὶ μίαν διάῤῤηξιν, γιὰ τὴν ὁποίαν οὐδέποτε μάθαμε λεπτομέρειες.
Λέτε νά τοῦ …μείωσαν τό ὑλικό πού συγκέντρωνε τόσα χρόνια;

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ η «διάρρηξη» του γραφείου του Άκη Τσοχατζόπουλου

ταχυδρόμος

Καί εἶναι μόνον ὁ Ἄκης;
Σιγά… Ἁπλῶς ἐμεῖς, ὅπως πάντα, τὰ μαθαίνουμε τελευταῖοι!!! Ἐὰν τὰ μαθαίνουμε.
Διότι ἀκόμη καὶ οἱ ὅποιες προειδοποιήσεις, ἐκβιασμοί, καρφώματα συμβαίνουν μὲ τέτοιον τρόπο, ὥςτὲ νὰ ἀντιλαμβάνονται αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται κι ὄχι ἐμεῖς, οἱ …κοινοὶ θνητοί. («Κυρίαρχος λαός» εἴπαμε!!!)

Ἄς κάνουμε ὅμως μίαν ἀκόμη ἀναδρομή.
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 τὸ GAPατο, τὸ Μπένυ καὶ τὸ Παπακωνσταντίνου πέρασαν ἀπὸ μίαν …«διαδικασία» ἐλέγχου.
Ἔστησαν λοιπὸν τέσσερις κάλπες, ποὺ θὰ γίνονταν ἑπτά, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφασιστῇ ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα μας, γιὰ τὸ ἐὰν πρέπη, ἤ ὄχι, δύο πρώην πρωθυπουργοὶ (GAPατο καὶ Παπαδῆμος) καὶ δύο πρώην ὑπουργοὶ οἰκονομικῶν (Παπακωνσταντίνου καὶ Μπένυ) νὰ ἐξετασθοῦν στὰ πεπραγμένα τους.
Καὶ τότε, λίγο πρὸ τῆς ψηφοφορίας, πετάγεται τὸ Μπένυ καὶ λέει:

Κι ΟΛΟΙ, οἱ ἔξω ἀπὸ τὴν βο(υ)λή, πίστεψαν πὼς τὸ Μπένυ ἔχει στὸ σπίτι του τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας. Χά!!!

«…Γιατί πιστεύω πώς ἀκολουθεῖ τό Μπενοβούβαλο; (στὴν φυλακή)
Πρῶτον διότι ἐξεβίασε θρασύτατα μέσα στὴν βο(υ)λή τους ὅλους αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν πολλά, μὲ τὴν ἀνακοίνωσίν του πὼς κρατᾶ χαρτιά, ἀπόρρητα εἶπε, στὸ σπίτι του. Δῆλα δή τόσο ἠλίθιος ἦταν;
Εὑθαρσῶς καὶ δημοσίως ἐξεβίασε λέγοντάς τους πὼς κρατᾶ χαρτιὰ ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ «δέσιμό τους» μαζύ του. Συνεπῶς δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν στείλουν αὐτόν, γιὰ τὴν ὥρα, στὸ ἀπόσπασμα…»

Τελικῶς πάει γιά ἰσόβια ὁ πρώην τσάρος;

Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ….

Δουλευόμαστε καί μεταξύ μας;
Ἐκβιασμὸ ψυχρότατον ἔκανε τὸ ἄτομον… Ψυχρότατον καὶ ξεκάθαρον!!!
Προειδοποίησε, ὅσο χρειαζόταν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν …ὑποπέσουν οἱ συνάδελφοί του, ἐκβιαστές, καθάρματα καὶ λοιπὰ μαστρωπικὰ ἀνθρωπίδια σὲ ὀλισθήματα!!!
Κρατᾶ γερὰ ἀκόμη…!!!

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή

μέγκα

Κι ἔτσι, κυρίως ἡ «ἀριστερά» ἀθώωσε τὸ GAPατο, τὸν τραπεζίτη ΟΥΤΕ ποὺ τόλμησαν νὰ τὸν ἀγγίξουν, τὸν πρώην τσᾶρο τὸν ἔστειλαν γιὰ …περαιτέρῳ …«ἐξετάσεις» καὶ τὸ Μπένυ ἀνακουφίστηκε (μὲ ΟΛΟ τὸ ἀπόκομμά του νὰ …ἀπέχῃ τῆς ψηφοφορίας, γιὰ τὸ ἄτομό του, τρέμοντας!!!)!!!

Κι ἐρχόμαστε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.
Θέμα μας πάλι σήμερα ὁ Καρατζαφέρης.
Τί ἔγραψε (μεταξὺ ἄλλων) λοιπόν ὁ ἐν λόγῳ κουδουνισμένος, μετά τίς ἀποκαλύψεις τοῦ Χατζηνικολάου;;;;
Μπᾶ… Τίποτα σπουδαῖον. Ἁπλῶς ἐπανέλαβε αὐτὸ ποὺ γνωρίζει θαυμάσια νὰ κάνῃ… Κι ἀκολουθεῖ φυσικὰ κι αὐτὸ τὸ κουδουνισμένον τὸν δρόμο ποὺ χάραξε ὁ Ἄκης καὶ τὸ Μπένυ:

«…Πάντως στέλνω προς όλους το μήνυμα ότι είμαι εδώ, όρθιος και «έχουν γνώσιν οι φύλακες»….»

Γιατί ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ τώρα τόν Καρατζαφέρη;

Πόσο πιό εὐθαρσῶς νά τούς …ἐκβιάσῃ;
Ἔχουν γνώσιν οἱ φύλακες;;;
Ναί, σωστά… Ἔχουν γνώσιν οἱ φύλακες. Ἔχει φροντίσει, ὡς καλὸς κι ἄριστος φύλαξ τοῦ συστήματος, ποὺ τὸν ἀνέδειξε, νὰ διατηρῇ κι αὐτὸς στὸ …σπίτι του «ἀντίγραφα τῶν ἀμυντικῶν σχεδίων τῆς χώρας»!!!
(Ἀφῆστε δὲ ποὺ πράγματι πρέπει νὰ κατέχῃ ἀνάλογα …«χαρτιά», ἐφ΄  ὅσον ἡ ἁρπακτή, συμφώνως μὲ τὸ δημοσίευμα, ἔγινε γιὰ τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας!!!!)

Καὶ πολὺ λογικὸ μάλιστα μοῦ ἀκούγεται ὅλο αὐτό… Πολὺ πολὺ φυσικόν.
Πῶς ἀλλοιῶς θά μποροῦσε νά ἐπιβιώσῃ, τόσες δεκαετίες, μέσα σέ ἕναν κόσμο  ….νταβατζήδων;

Σκεφθεῖτε το…
Ἔχουν πράγματι γνῶσιν οἱ φύλακες.
Δῆλα δὴ ὁ Καρατζαπαίρνης, ἐπεὶ δὴ γνωρίζει τὸ ποῦ καταλήγουν αὐτοὶ ποὺ ΔΕΝ προσέχουν, ἔχει λάβει ἤδη τὰ μέτρα του.
Τόσο ἁπλᾶ…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Εἴπαμε λοιπόν… Ἡ βο(υ)λή τους εἶναι μπορντέλο, μὲ …ἱερόδουλες πολυτελείας, μὲ νταβατζῆδες, μὲ ἁρπακτές, μὲ μπράβους ΚΑΙ μὲ ἐκβιασμούς. Μὰ ἐπεὶ δὴ τὸ ψάρι βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ κανονικὸ ὑπόκοσμο, ἴσως ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀναθεωροῦμε τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὴν (εὐλογημένη, ὑποστηριζομένη καὶ χρηματοδοτημένη ἀπὸ τὸν Soros) δημοκρατία τους!!!

Υ.Γ.2. Μιᾶς καὶ τὸ θυμήθηκα, ἄς τὸ μοιραστῷ μαζύ σας… Ὅταν οἱ λῦκοι φαγώνονται μεταξύ τους, τὰ πρόβατα χαίρονται.

Υ.Γ.3. Τί ἀποκαλύψεις λοιπόν ἀκολουθοῦν ἄρα γέ;;;Θά τίς μάθουμε;;;

φωτογραφία

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply