Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ….

Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ....1Ὁ Ἄκης, ἄν κι ἀκόμη δὲν ἔχει πληρώσῃ κάτι, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φέρεται νὰ ἔχῃ λάβῃ σὲ μορφὴ …πακέτου ἤ δώρου ἤ προμηθείας, εἶναι στὴν ψειροῦ, παρεοῦλα μὲ τὸν Λάκη καὶ τὸν Λαυρέντη.
Τὸ ἐὰν κλαῖν τὴν Μοίρα τους ἤ ἐὰν σχεδιάζουν τὶς ἡρωϊκές τους ἐξόδους ποσῶς μᾶς ἀφορᾷ!
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε ὅλοι εἶναι πὼς ὁ Κορυδαλλὸς ἔχει χώρους, εἰδικὰ διαρρυθμισμένους καὶ διαμορφωμένους, ἀκόμη καὶ γιὰ Ἄκηδες. Γιὰ πολλοὺς Ἄκηδες. 

Ὁ Παπακωνσταντίνου, κατὰ πῶς φαίνεται, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ὁδηγεῖται ἤ στὸ αὐτὸ ἤ στὸ διπλανὸ ἤ στὸ ἀπέναντι κελὶ μὲ τὸν Ἄκη. Τὸ τὶ βρῶμες θὰ βγάλουν ἀπὸ ἐκεῖ μέσα, δὲν περιγράφεται.
Ἀλλὰ κατὰ πῶς φαίνεται, μᾶλλον τὸν ἔχουν προγεγραμμένο…
Δὲν γλυτώνει….

Ποιός ἀκολουθεῖ;
Ποιός παίρνει σειρά στήν οὐρά;
Διότι εἴπαμε, ἔχει χῶρο ὁ Κορυδαλλός, ἰδίως γιὰ πρόσωπα τοῦ βεληνεκοῦς καὶ τοῦ εἴδους τῶν προανεφερομένων, ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ παραμένῃ γιὰ πολὺ ἄδειος…
Τόσο χρῆμα (δικό μας) ἔχουν ἐπενδύσῃ κι ἐκεῖ. Πρέπει νὰ ἐξαργυρώσουν τὴν ἐπένδυσιν. (Πρὸς ὄφελός τους πάντα!!!)

Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι πλέον εἶναι πὼς κάθε φορὰ ποὺ κάπως θὰ τὰ βρίσκουν «ζόρικα» θὰ «θυσιάζουν» κι ἀπὸ ἕναν «δικό τους» μὲ στόχο φυσικὰ πάντα νὰ «ξελασπώνουν» γιὰ λίγο, κερδίζοντας οὐσιαστικῶς χρόνο. 

Τί ἀκριβῶς ἀντιμετωπίζουμε αὐτήν τήν περίοδο; Μήπως αὐτό; 

Χμμμ….
Καλὸ τὸ ἐρώτημα…
Τυχαία ἡ στιγμή ἤ ὄχι;

Νά κάνουμε μίαν μικρή ἀναδρομή;
Μόλις ἕναν χρόνο πρίν. 
Τὸν Φεβρουαρίου τοῦ 2012 ψηφίζεται ὁ ἐφαρμοστικὸς νόμος. 
Ὁ κόσμος στοὺς δρόμους… Οἱ κινητοποιήσεις δὲν σταματοῦν. Ἀκόμη μὲν ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἐργατοπατέρες, ἀλλὰ ἤδη ἡ ἀγανάκτησις ἔχει ἀρχίσῃ νὰ πνίγῃ κόσμο καὶ ντουνιά. Κάτι πρέπει νὰ κάνουν, πρὸ κειμένου νὰ στρέψουν τὴν προσοχή, τῶν ὅλο καὶ περισσότερο ἐξοργισμένων, κάπου ἀλλοῦ. 
Στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ξεκίνησαν οἱ ταχύτατες διαδικασίες …θυσίας τοῦ Ἄκη. Τὸν συνέλαβαν τὸν Ἀπρίλιο. Μὲ ἤ χωρὶς κατηγορίες, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, μὲ ἤ χωρὶς δήμευσι περιουσίας, ὁ Ἄκης τελείωσε! 
Πάει τὸ πρῶτο θύμα.Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ....3

Ἕναν χρόνο περίπου μετὰ περνοῦν τὰ νέα μέτρα. 
Ὁ κόσμος ἀπελπισμένος. Ἡ ἀνεργία καλπάζει, φθάνοντας στὰ πρωτόγνωρα ἐπίπεδα τοῦ 27% ἐπισήμως, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἔχει ξεπεράσῃ πρὸ πολλοῦ τὸ 35-40%, ἐὰν συνυπολογίσουμε τοὺς Ἕλληνες ποὺ φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ ὡς μετανάστες, τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες ποὺ δὲν καταγράφονται καὶ τοὺς νέους….
Μὲ τόσην ἀνεργία μία κυβέρνησις κάθεται ἐπάνω σὲ ὡρολογιακὴ βόμβα. 
Τί κάνει;
Ἐπισπεύδει τὶς διαδικασίες καὶ βρίσκει νέον …Ἄκη!!! Καὶ μάλλιστα τὸ κάνει μὲ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο! 
Μπορεῖ νὰ τοῦ φορτώσῃ περισσότερα καὶ ταὐτοχρόνως νὰ ἀθωώσῃ τὸ  GAPατο γιὰ ὅσο χρειάζεται!
Ἕτοιμος λοιπὸν ὁ τσᾶρος! Λαδωμένος, ἁλατισμένος, ῥιγανισμένος… γιὰ ψήσιμο!Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ....2

Γιατί ὁ Παπακωνσταντίνου ἦταν καταδικασμένος; Διότι ἦταν ὁ μικρὸς γιὰ ὅλες τὶς δουλειές. Τὸ τέλειο θύμα, ποὺ βρῆκε μέλι καὶ χώθηκε… Δὲν κατάλαβε πὼς ἡ καρδάρα ἦταν γιὰ ἄλλους…

Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ, καθῶς ἐπίσης καί ἡ ΝΔούλα δέν προώθησαν τίς παραπομπές GAP, Παπαδήμου καί Μπένυ; Τί δέν θέλουν; 
Γιατί τό ΚΚΕ τό παίζει …λευκή περιστερά;
Μήπως ἔχουν ὅλοι λερωμένη τήν φωλιά τους; Μήπως ἔχουν ἤδη ἀποφασίσῃ τό ποιό θά εἶναι τό ἐπόμενον «θύμα» τους;

Κατ’ ἀρχὰς γιὰ τὸ GAPατο δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ὑπάρξῃ παραπομὴ γιὰ ἔλεγχο, διότι τὸν «προορίζουν», ὡς ἐκλεκτὸν τῶν ἐκλεκτῶν» γιὰ νέες …ἐπιδρομές. Τὸν ἀφήνουμε λοιπὸν γιὰ τὴν ὥρα ἀπ’ ἔξω, ὅπως τὸν ἄφησαν φυσικὰ καὶ ὁ Ἀλέξης καὶ ἡ Ἀλέκα καὶ ἡ ΝΔούλα. Δὲν καίει τὸ σύστημα ἔτσι εὔκολα τὰ «χαρτιά» του. Ἰδίως ἐὰν τὸ «χαρτί του» διαθέτῃ τέτοιαν φάτσα:
  Ὁ Παπαδῆμος, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐργαλεῖο ἦταν. Ἔτσι, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ φύγῃ τὸ GAPατο ἀσφαλές. Νὰ μὴν προλάβουν καὶ τὸν κάνουν …Χατζηδάκη Νο 2.
Ἤδη ἦταν τόσο τρομοκρατημένος ὁ χαϊδεμένος τους, ποὺ δὲν μποροῦσαν, ἀπὸ τὸν πανικὸ ποὺ τὸν εἶχε καταλάβῃ, νὰ τὸν συγκρατήσουν οὔτε μίαν ἡμέρα παραπάνω. Αὐτὸ φαινόταν στὰ πάντα, ἀλλὰ ἰδίως στὰ μέτρα προστασίας ποὺ τοῦ παρεῖχαν.
Νὰ μὴν πληρώσῃ τώρα λοιπὸν ὁ Παπαδῆμος τὶς κουτσουκέλες τοῦ GAPατου… Νὰ σοβαρευόμαστε…
Συνεπῶς ὁ Παπαδῆμος ἦταν …λαγός! Μπῆκε γιὰ νὰ μπῇ στοὺς ὑποψηφίους κι ὄχι διότι κάποιοι σκόπευαν νὰ τὸν ἐνοχλήσουν! Ἀντιθέτως μάλλιστα, διατηροῦν ὅλοι τὶς καλλίτερες τῶν ἐντυπώσεων γιὰ τὸ ἄτομο. Τὸ γιατί, τὸ πῶς καὶ τὸ διότι… ἀφῆστε τά. Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα. 
Πάντως Παπαδῆμος οὐσιαστικῶς ποτὲ δὲν ἔπαιξε ὡς ὄνομα γιὰ ἔλεγχο!
Συνεπῶς ὁ στόχος τῆς …παροχῆς τοῦ GAPατου ἦταν νὰ μᾶς τὸν …ἀθωώσουν!
Τί περισσότερο ἀπό τό νά σταθῇ σύσσωμος ἡ ἀριστερά στό πλευρό του; Ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἀθώωσις ἀπό αὐτήν τήν ἀθώωσιν;

Ἄρα ποιός ἄλλος μένει;

Γιὰ τὴν ὥρα ἔχουμε νὰ ἀσχολούμαστε. 
Ἄκης μέσα… Γιωργάκης ἀκολουθεῖ… 
Ὅμως ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὰ πράγματα δυσκολεύουν. Τὰ δύσκολα τώρα ἀρχίζουν.
Καὶ ἡ ἀνεργία, παρέα μὲ τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν ἀπουσία ἀστυνομεύσεως, ὁδηγοῦν ὅλο καὶ  μεγαλύτερα τμήματα τῆς κοινωνίας μας στὴν ἀπόγνωσι. Ἡ ἀπόγνωσις ὅμως δὲν εἶναι σύμβουλος. Εἶναι κατάστασις. Καὶ ἡ κατάστασις αὐτὴ δὲν ἐλέγχεται. Ἐπιφέρει μὲν μεγάλο μούδιασμα, ἀλλὰ παραλλήλως ἐπιφέρει καὶ πολλὲς …ἐκρήξεις. 
Εἶναι δυνατόν τώρα νά ἀφήσουν τόσους κόπους στήν τύχη; Νά κινδυνεύσουν νά χάσουν τόν ἔλεγχο; Τώρα πού εἶναι, κατ’ αὐτοὺς πάντα, μίαν ἀνάσα ἀπό τήν ἀπόλυτο ἐπιτυχία;
Συνεπῶς σιγὰ σιγά, σὲ λίγο, στὰ ἐπόμενα μέτρα ποὺ θὰ μᾶς πάρουν, νὰ ἀναμένουμε κι ἄλλο …θύμα. 
Ἤδη τὸ προετοιμάζουν. 
Ἤδη ἔχουν πέσῃ οἱ πρῶτες μηνύσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ θέματα ὁλιγωρίας, ἀναφορικῶς μὲ τὴν σαχλαμαρίστικη ἀντιμετώπισιν ἐθνικῶν θεμάτων. 
Ἤδη ἡ ἐπίθεσις πρὸς τὸ πρόσωπό του γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἔντονη. 
Μήπως καταλάβατε; 
Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτός; ÂÅÍÉÆÅËÏÓ Å ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ

Ἔχει μίαν φάτσα… Ἕνα βλέμμα… Τόσο μίσος…
Μπρρρ… Μὴν καὶ πέσῃ κάποιος στὸ μένος του…  Τρόμος!

Δέν νομίζετε ὅμως πώς τό ἔχει ἤδη παραξηλώσῃ; Δέν νομίζετε πώς ἔχει σηκώσῃ ἕνα ὑφάκι τέτοιο πού ἀκόμη καί αὐτοί πού τόν ὑπηρετοῦν καί τόν ἐξυπηρετοῦν νά ἔχουν φθάσῃ σέ ὅρια μή ἐλέγξιμα;
Λέτε νά βγῇ ἀπό τό παιχνίδι ὁ Μπένυ ἔτσι; Δίχως ἐπιπτώσεις;

Μετὰ τὴν τελευταία ψηφοφορία στὴν βολὴ πολὺ ἀμφιβάλλω. 
Συνειδητοποίησα πὼς τὸ ἐπόμενον θύμα τους πλησιάζει. 
Κι ἐπεὶ δὴ ἤδη ἡ «ἀριστερὰ» δὲν βολεύεται μὲ τὴν παρουσιά του…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ὑφάκι ἁπλώνει…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ ἴδιος θεωρῇ πὼς ἔχει τὴν τέλεια ἀσυλία…

Παιχνίδι εἶναι φίλοι μου.
Παιχνίδι. Ἴσως μερικοὶ παῖκτες ἁπλῶς νὰ χρησιμεύουν ὥς πιόνια. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ἄλλοι ποὺ γνωρίζουν τοὺς κανόνες καὶ κάνουν ὅλες τὶς κινήσεις.  Ὁ Μπένυ ἔχασε καὶ τὸ ξέρει. Μόνον ἔνας ἠλίθιος ἤ ἕνας πανικόβλητος ὁμολογεῖ τέτοιες σαχλαμάρες γιὰ ἔγγραφα ποὺ κατέχει παρανόμως.Ἢ τὸν ἔχουν πιέσῃ πάρα πολὺ ἢ ἁπλῶς ἀντιλαμβάνεται πλέον ξεκάθαρα τὸ τὶ τοῦ ἔχουν ἑτοιμάσει.

Τί θά δοῦμε ἄρα γέ ἀκόμη;

Θά τρομάξουμε, θά κλάψουμε ἤ θά γελάσουμε;
Ἄρτον καὶ θεάματα πάντως μᾶς προσφέρουν. 
Ἄρτον ὄχι πολύ, ἀλλὰ μᾶς στήνουν συσσίτια.  Ἀπὸ τὴν πείνα ἀκόμη δὲν πέθανε κάποιος. 
Ἀπὸ θεάματα ὅμως… 
Ἔεε… Μὴν μοῦ πεῖτε!
Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Μίαν ἐπίσημο, καλὰ τεκμηριωμένη ἀπάντησιν, χρειαζόμαστε ἀπὸ τὴν ἀριστερά. Τὸ θέμα δὲν ἔκλεισε τόσο εὔκολα, ὅσο ἴσως θέλουν νὰ πιστεύουν.  Ὄχι αὐτὲς τὶς σάλτσες καὶ τὰ μισόλογα. Νὰ ἀπαντήσῃ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ἡ ἀριστερὰ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ δὲν παρέπεμψε σὲ ἐξεταστικὴ τὸ GAPατο!!! Καὶ τεκμηριωμένως!!! Τὸ δικαιούμαστε! Διαφορετικῶς φαντάζει ἁπλῶς ὡς ὁ τέλειος συνεργός. Δυστυχῶς, κι εὐτυχῶς, ὁ χρόνος εἶναι πιστὸς φίλος, ἀλλὰ καὶ μεγάλος ἐχθρός. Ἀναλόγως πῶς τὸν βλέπεις καὶ σὲ ποιὰ πλευρὰ εἶσαι.  

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ  κι ἐδῶ

(Visited 37 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ξεκίνησε μὲ τὸν Ἄκη, πᾶμε γιὰ Παπακωνσταντίνου κι ἀκόλουθεῖ ὁ….

  1. Ἀδίκως τὰ γράφεις αὐτὰ Φιλονόη καὶ ἀδίκως χαίρεις ἤ ἐλπίζεις. Οὐδεὶς πρόκειται νὰ ὑποστῆ τὸ παραμικρὸν πλὴν ἐλαχίατων ἐκ τῶν πάντοτε διαθεσίμων ἀναλωσίμων.

Leave a Reply