Τὸν νοῦ μας (β)!!!

Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο εἶχα δημοσιεύσει ἕνα κείμενον μὲ τίτλο:

Τὸν νοῦ μας!!!

Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἀνέφερα καὶ κάποια στοιχεία ποὺ ὁ ἀείμνηστος φίλος Τᾶσος Γκολέμης, ἐμοιράζετο μαζύ μου.

«Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν «ἐμφύλιο» γιὰ νὰ «καθαρίσουν» μὲ τοὺς πραγματικοὺς πατριῶτες!!!
Τὸν νοῦ σας!!! Ἔχουν προγεγραμμένους 300.000 Ἕλληνες, μὲ ὀνόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν σκηνικὰ «πολέμου» μέσα στὶς πόλεις μας καὶ στὰ χωριά μας… Ἕνα …«ἀτύχημα» ἐδῶ, μία …«ἐκτόνωσις ὀργῆς» ἐκεῖ, μία στοχευμένη ἐκκαθάρισις στὴν συνέχεια…
Τὸν νοῦ σας!!! Αὐτοὺς ποὺ φέρνουν -καὶ θὰ φέρουν ἀκόμη περισσοτέρους- θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ξεπαστρέψουν τοὺς λίγους, συνειδητοποιημένους καὶ καθαροὺς Ἕλληνες, κρύβοντας τὶς στοχευμένες ἐκκαθαρίσεις πίσω ἀπὸ νέους «ἐμφυλίους»!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Προστατεύστε αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή σας!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ κομματιάσουν ἀκόμη καὶ τὸ σπέρμα τους, διότι θέλουν νὰ μηδενίσουν τὰ πάντα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Ἑτοιμασθεῖτε ὅταν δεῖτε τὰ σημάδια… Τὰ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ φανερά, θὰ εἶναι καὶ αὐξανόμενα διαρκῶς…
Θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸ νὰ φωνάζουν πὼς πρέπει νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας τοὺς «Ἑλληνάρες» καὶ θὰ συνεχίσουν μὲ προβοκάτσιες… Τὸν νοῦ σας!!! Μίλα, γρᾶψε, φώναξε, ἐνημέρωσε… Τὸν νοῦ σας… Θὰ κτυπήσουν μὲ πολλὰ …προσχήματα καὶ πάντα «δικαιολογημένα»… Τὸ νοῦ σας!!! Μὴν τοὺς ἀφήσετε!!!».

Κι αὐτά, λίγο ἔως πολύ, εἶναι γνωστά.
Πολλοὶ οἱ ὑποψιασμένοι ἀλλὰ ἀκόμη περισσότεροι αὐτοὶ πού, μὲ τὸν δικό τους τρόπο, προετοιμάζονται ὅπως μποροῦν.
Μὰ ἐνᾦ ὅλοι μας, ἄλλοι βάσει κοινῆς λογικῆς κι ἄλλοι βάσει διαισθήσεως, γνωρίζουμε πὼς ὅλα αὐτά, ποὺ ἔως τώρα βιώσαμε, ἦσαν τὰ …προεόρτια τῆς καταιγίδος ποὺ ἔρχεται, παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀρνούμεθα νὰ πάρουμε τὰ μαθήματά μας καὶ νὰ στρώσουμε στὸ κυνήγι πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ μὲ τὸν τρόπο τους, συνέβαλαν στὸ νὰ φθάσουμε στὴν σημερινὴ πραγματικότητα.
Κι ἀναφέρομαι στὰ ἐντεταλμένα καθάρματα, πρακτοράκια, χαρτζηλικωμένα τσογλάνια, μασονόσκυλα, ἀλῆτες καὶ λοιπὰ σαπρόφυτα, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας καὶ νὰ μᾶς παραμυθιάζουν μὲ ἐλπίδες καὶ ἐλπιδεμπορίες.

«…Τὸ δίκτυο ποὺ εἶχαν στήση οἱ ἐπαγγελματίες προπαγανδιστές, εἰς βάρος μας, ἦταν ἀπερίγραπτο σὲ ἔκτασιν καὶ βάσει αὐτοῦ μποροῦσαν νὰ ἁλιεύσουν εὔκολα ὑποστηρικτές-θύματα.
Ἀμέτρητες σελίδες σὲ κοινωνικὰ δίκτυα, ἑκατοντάδες λογαριασμοὶ («προφίλς»), γιὰ ὅλα τὰ γοῦστα.
Ἀπὸ …Λολίτες ἔως Ἀμαζόνες.
Ἀπὸ …φορτηγατζῆδες ἔως … καθηγητὲς πανεπιστημίου.
Ἀπὸ …ὑπερπατριῶτες ἔως …καραγκιόζηδες.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν στενὴ ἐπίβλεψιν καὶ διαχείρισιν τῆς ΕΥΠ.
Ἀρκετοὶ πρόθυμοι, ἀγνοὶ πατριῶτες, ἔσπευσαν νὰ βοηθήσουν, νὰ συνδράμουν, νὰ συμπορευθοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔπαιζαν κάτι, πρὸ κειμένου νὰ προσφέρουν κάτι στὸ κοινὸ καλό.
Μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ μασόνοι, πράκτορες ξένων ὑπηρεσιῶν καὶ πρεσβειῶν, ποὺ γιὰ τὰ δικά τους ἀφεντικὰ μεριμνοῦσαν νὰ κάνουν τὶς δικές τους «χαρτογραφήσεις».

Τελικῶς, μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀρκετῶν μηνῶν, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ ἡ «χαρτογράφησις τοῦ πατριωτικοῦ χώρου» εἶχε ὁλοκληρωθῆ, μὲ διάφορα προσχήματα, ἄλλοτε ἀληθοφανῆ κι ἄλλοτε γελοῖα, ἀπεμακρύνοντο ἔνα ἕνα τὰ πρόσωπα-θύματα αὐτῶν τῶν ὁμάδων, ποὺ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἔνοιωθαν προδομένοι καὶ ἀπογοητεύμενοι. (Συμμετεῖχα σὲ μίαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες, ὡς θῦμα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν «εἰδικῶν», ἀλλὰ ὑπῆρχαν κι ἄλλες.)
Φυσικὰ οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς γνώριζε πὼς ὅλα αὐτὰ ἦσαν στημένα, σκηνοθετημένα καὶ ὀργανωμένα ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες.

Προσφάτως, πολὺ προσφάτως, «σκαλίζοντας» ἄλλες ὐποθέσεις, ἔπεσα ἐπάνω σὲ μάρτυρα πού, μὲ στοιχεῖα, μοῦ ἐπεβεβαίωσε τὶς ὑποψίες μου. Ὑποψίες ποὺ ξεκίνησαν νὰ γεννῶνται ὅταν πολλὲς …«συμπτώσεις» δὲν κολλοῦσαν μεταξύ τους. Κι αὐτὸ τὸ πρόσωπο-μάρτυρας, ἐκτὸς Ἑλλάδος σήμερα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ ἴδια ἡ ΕΥΠ προσπάθησε νὰ χρησιμοποιήσῃ εἰς βάρος μας ἀλλά, λόγῳ στοιχειώδους ἐντιμότητος δὲν τὸ ἐδέχθη (ἦσαν ἀρκετοὶ αὐτοί), μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ καταδιώκεται, μαζὺ μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, ἀπὸ τὸ ἑλλαδοκαφριστάν-ὠς …ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια!!!
Τὶς πληροφορίες ποὺ μοῦ ἔδωσε διεσταύρωσα μὲ ἄλλες, ἀπὸ ἐμπλεκομένους ἢ στοχοποιημένους ἐπίσης, ἔχοντες γνώσεις, πληροφορίες καὶ γνωριμίες, γιὰ νὰ καταλήξω ἐπὶ τέλους σήμερα νὰ δημοσιεύσω τὰ παραπάνω….»

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..

Τί διεπίστωσα λοιπόν πρό ἐτῶν ἐξ ἰδίων ἐμπειριῶν; Πὼς γύρω μας, στοὺς κύκλους μας, στοὺς χώρους ποὺ δραστηριοποιούμεθα, ὑπάρχουν ἀπὸ ἁπλᾶ ῥουφιανάκια, ἔως ἐπαγγελματίες πράκτορες, ποὺ μᾶς τὸ παίζουν, ἐπὶ πλέον, καὶ ὑπὲρ πατριῶτες, γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ ἀπασχολούμεθα. Ὑπὲρ πατριῶτες ὅμως ποὺ ἁπλῶς μᾶς ἀπασχολοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐμπλακοῦμε μὲ τὰ σοβαρὰ καί, κυρίως, γιὰ νὰ μὴν τοὺς κυνηγήσουμε, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ τὶς ἴδιες τακτικές, κινοῦνται ὁπουδήποτε κάτι πάει νὰ …ξυπνήσῃ, μὲ σκοπὸ (ἐπισήμως) νὰ τὸ …συντροφεύσουν, ἀλλὰ στὴν οὐσία νὰ τὸ ἀποδομήσουν. Ἔχουν μεγάλη ἐμπειρία καὶ εἶναι …παντοῦ! Καὶ στὸ …μαῦρο καὶ στὸ ἄσπρο. (Δὲν ἔχουν προτιμήσεις σὲ ἰδεολογίες καὶ σὲ γραμμές, ἂν καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς κινοῦνται ἀνάμεσα σὲ ὑπερπατριωστιμὸ καὶ σοσιαλισμό.)
Ὅπου κάτι θὰ κινηθῆ τσοῦπ καὶ οἱ πορδές. Οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι παντοῦ, πάντα, μὲς τὶς ἴδιες τακτικές, γιὰ νὰ κατασκοπεύουν καὶ νὰ καταγράφουν, ἀρχικῶς καί, φυσικά, στὴν συνέχεια, νὰ καταστρέφουν.

Προσφάτως λοιπόν, σὲ συγκεκριμένες δράσεις ποὺ διαφημίζονται καὶ καλούμεθα νὰ συμμετάσχουμε, ἢ ποὺ ἁπλῶς προσπαθοῦν νὰ γίνουν γνωστὲς για νὰ μαντρώσουν πρόβατα, μὲ σκοπὸ νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἡ δυναμικὴ μερὶς τῆς κοινωνίας μας, ποὺ ἀκόμη ἐνδιαφέρεται κι ἀνησυχεῖ, ἔκαναν τὴν ἐμφάνισίν τους τὰ ἴδια γνωστὰ ἐκεῖνα πρακτοράκια, ποὺ ἀπὸ τὸ 2009 ἁλώνιζαν τὴν χώρα καὶ τάχα μου ἀναζητοῦσαν συντρόφους γιὰ «μεγάλα καὶ τρανά», ἀλλά, στὴν πραγματικότητα χαρτογραφοῦσαν ἀφ΄ ἑνὸς τὸν πατριωτικὸ χῶρο καί, ἀφ΄ ἑτέρου ὑπονόμευαν ἐκ τῶν ἔσω, κάθε σοβαρὴ προσπάθεια ἑνώσεως τῶν Ἑλλήνων. Πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ τὰ ἴδια αὐτὰ πρόσωπα διοργανωτὲς συγκεντρώσεων, ὁμιλιῶν, κινημάτων μὲ μόνον σκοπὸ νὰ ξαναμαντρώσουν-ἀποδυναμώσουν ὅσους σηκώνουν κεφάλι. Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον ποὺ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ὅταν ὅλες οἱ δράσεις ἀδρανοποιοῦνται, ἔχουμε κάποια σαπρόφυτα νὰ ἐνεργοποιοῦνται καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν ἄλλους.
Μήπως κάτι φοβοῦνται; Μήπως κάτι προσπαθοῦν νά προλάβουν; Ἤ μήπως κάτι ἑτοιμάζουν;
Καί τί;

Ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψίν μου ἀρκετὲς προσπάθειες ἐπανοργανώσεως. Συνομίλησα καὶ μὲ κάποιους φίλους γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσουν κι αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, πὼς ἐπίσης στὶς περιοχές τους ἀνάλογες κινητοποιήσεις συμβαίνουν, πάντα ἀπὸ τοὺς ἰδίους λαγοὺς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν στοῶν. Οἱ χαφιέδες καὶ οἱ ἀνθέλληνες μᾶς ἐπιτίθενται, κανονικότατα, θρασύτατα καὶ συμπεριφερόμενοι σὰν νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ χρειαζόμεθα γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ τέλματά μας, ἀλλὰ καὶ σὰν νὰ μὴν τοὺς πολυ-ἀπασχολεῖ τὸ ὅτι γνωρίζουμε τὸ ποιοὶ εἶναι.

Κάτι πολὺ περιέργο στήνεται, πάλι ἐν ἀγνοίᾳ μας καὶ σαφῶς εἰς βάρος μας.
Κάτι βρώμικο καὶ ὀφείλουμε ὄχι μόνον νὰ τὸ παρατηρήσουμε, μὰ καὶ νὰ τὸ καταγγείλουμε.
Δὲν εἶναι ὥρα νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὶς βλακεῖες τῶν ἀλητηρίων, ἀλλὰ μὲ τὰ οὐσιώδη ποὺ χρειαζόμεθα, γιὰ νὰ μπορέσουμε, σὲ λίγο, νὰ ξαναθέσουμε τὰ θεμέλια τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ σὲ ὐγιεῖς βάσεις καί, σαφῶς, δίχως τὰ δηλητηριώδη φίδια ποὺ μᾶς περικυκλώνουν.

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *