Ἱερό, πανάρχαιον, τοῦ Ἡλίου ἡ Ἀμφίπολις

Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας

Καὶ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΣ γιὰ τοὺς Ῥωμαίους! ‘Ὅπως ὁ Ἥλιος φωτίζει, ἔτσι ἀντελαμβάνοντο καὶ τὴν μορφὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου οἱ Ῥωμαῖοι!

Ὑπακούοντας στὴν ἀλητεία οἱ ἀρχαιολόγοι, σκέτο Ἥλιο περιγράφουν στὰ νομίσματα σήμερα. Παραλείπουν τὸ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ! Καλὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ τὰ μάρμαρα γιὰ σύγκριση! Τί ἀνάγκη βέβαια ἔχει ὁ ΗΛΙΟΣ νά ἔχῃ αὐτήν τήν ἀνθρώπινο κλίση τῆς κεφαλῆς, οἱ ἴδιοι ἀδυνατοῦν νὰ ἐξηγήσουν! Ὅτι στὸ ψέμμα τους δίδουν ἀνθρώπινα χαρακτηριστικὰ στὸν Ἥλιο προσβάλλοντάς τον, δὲν νοιάζονται! Ἄλλο ΗΛΙΟΣ, ἄλλο ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ!

Ἀπὸ πάντα εἶναι ἐκεῖ

Τὸ ἀρχέγονο ἱερό του Ἡλίου στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, δὲν φαίνεται νὰ διέφερε στὴν μορφή του, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀνακαινισμένη μᾶς ἔδωσε ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΣ καὶ ξέρουμε σήμερα. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ μορφὴ τοῦ προτέρου ἱεροῦ, δὲν εἶχε τὴν λαμπρότητα ποὺ ὁ πλοῦτος τῶν Μακεδόνων ἐπέτρεψε, ὅμως μὲ ἕναν ἁπλὸ περίβολο καὶ αὐτὸ ἀνεπαρίστα τὸν δίσκο τοῦ Ἡλίου. Δὲν θὰ μπορούσαμε ἀλλοιῶς νὰ ἐξηγήσουμε τὸ κυκλικὸ σχῆμα στὸ πίσω μέρος νομισμάτων (5ος αἰὼν) ἀπὸ ἐκεῖ, ποὺ ἐμπρὸς ἔχουν τὸν Μπαμπουίνο ποὺ ἦταν ὑπηρέτης τοῦ Ἡλίου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ῥέας, στοὺς ὁποίους ἀνῆκε τὸ ἱερό!

Ἐὰν ὅμως τὸ ἱερὸ ἦταν πρότερο, ποὺ ἦταν, εἶναι βλασφημία νὰ χαρακτηρίζεται τάφος! Εἶναι τόσο τάφος, ὅσο καὶ ἡ μονὴ τῆς ἁγίας Λαύρας, στὴν ὁποία ὑπάρχουν ταφές! Ἡ συζήτησις ὅμως γιὰ ἕνα ἱερό, πάει πολὺ μακρυὰ καὶ καταλήγει δυσάρεστα γιὰ ἀθέους καὶ ἀνθέλληνες! Ὁ τάφος καὶ τὸ ποιὸς εἶναι θαμμένος ἐκεῖ, λύει τὰ προβλήματα τῶν ἰδίων!
Νομίζουν!

Τὸ σπίτι μου τὸ προστατεύω

Εἶμαι ἡ ἐπουρανία ΜΗΤΕΡΑ τῶν πάντων, ἡ ἴδια ἡ Φύσις καὶ Κυρία ὅλων τῶν στοιχείων της, ἡ ΑΙΩΝΙΑ, ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων, ἡ Ῥοὴ τῶν πραγμάτων, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ νεκρῶν καὶ ἀθανάτων, ΟΥΡΑΝΙΑ καὶ ΧΘΟΝΙΑ μαζύ. Εἶμαι αὐτὴ ποὺ τὴν γνωρίζουν μὲ ἀμέτρητα ὀνόματα, ἡ ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ποὺ τὴν ἐκφράζουν ὅλες οἱ θεότητες.

ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ σὲ ὅλα τὰ ἄκρα καὶ ΟΡΕΙΝΗ ΘΕΑ στὴν Μακεδονικὴ Φρυγία, ΚΕΚΡΩΠΙΑ ΑΘΗΝΑ μὲ ξέρουν στὴν παναρχαία Ἀττική. Σὰν ΔΗΜΗΤΡΑ καὶ ΚΟΡΗ μὲ ἀναγνωρίζουν στὰ ἱερά μου. Ἡ ΙΑΣΩ καὶ ἡ ΕΣΤΙΑ δικές μου μορφές. ΑΡΤΕΜΙΣ τῶν ταύρων, ΔΙΚΤΑΙΝΑ καὶ ΕΦΕΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ στὸ τρίγωνο ποὺ μὲ ὁρίζει, ἐνῶ στὴν Κύπρο εἶμαι ἡ ΠΑΦΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Ἀλλοῦ ΗΡΑ, ἀλλοῦ ΕΚΑΤΗ καὶ ΝΕΜΕΣΙΣ ὅταν πρέπει. Καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐπίσης, μὲ λατρεύουν μὲ δικές τους ἱεροτελεστίες, ἀποκαλώντας μὲ ΙΣΙΔΑ.

Στὴν ΒΙΣΑΛΤΙΑ καὶ τὸ Παγγαῖο, εἶμαι ταὐτισμένη μὲ τὴν μητέρα μου ΓΑΙΑ, συνυπάρχω μὲ τὸν πατέρα ΟΥΡΑΝΟ σὲ ὑπέρλαμπρο ἱερό, προσκυνῶ τὸν ΗΛΙΟ καὶ μὲ ξέρουν ΡΕΑ.

Στὸν οὐρανὸ τῆς Ἀμφιπόλεως

Ὅταν ἀνατείλῃ ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στὸν οὐρανὸ καὶ δύο Ἥλιοι πλέον θὰ λάμπουν ἐκεῖ, τότε ἐγὼ ἡ ΚΥΡΙΑ οὐρανοῦ καὶ γής, θὰ ὁρίσω τὴν διάδοχο κατάσταση! Αὐτὸ ποὺ σὲ αἰώνιο στροβιλισμὸ ἀπὸ πάντα κάνω! Αὐτὸ ποὺ δὲν ὁμοιάζει, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀλλάζει! Ἀλλάζουν μόνο οἱ καιροὶ καὶ μαζὺ οἱ ἄνθρωποι στὸ ἴδιο ὅμως πεπρωμένο!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἱερό, πανάρχαιον, τοῦ Ἡλίου ἡ Ἀμφίπολις

  1. Τὸ μισοφέγγαρο μὲ τὸ ἀστέρι: Φοβερό! Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ στὸ Ἰσλάμ; Μπορεῖ κάποιος νὰ μοῦ ἐξηγήση;

Leave a Reply