Πολιτογράφησις μεταναστῶν

Ἔχοντας τὴν κοινοβουλευτικὴ ἄνεση νὰ ἐπιδεικνύῃ περιχαρὴς τὶς «πολυπολιτισμικές» του πεποιθήσεις, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἀνεφέρθη προχθὲς σήμερα στὴν Βουλὴ καὶ στοὺς «νέους Ἕλληνες»:

«Καὶ βεβαίως οἱ πρόσφυγες οἱ ὁποῖοι τελικὰ θὰ ἐπιλέξουν νὰ κάνουν τὴν χώρα μας τὴ δευτέρα πατρίδα, τὰ παιδιά τους πρέπει νὰ αἰσθάνονται καὶ θὰ αἰσθάνονται Ἕλληνες. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Καὶ θὰ πᾶν σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ ἐὰν εἶναι ἄριστοι μαθητές, νὰ σηκώσουν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ, 4-10-2019.

Δὲν ἐξετάζουμε πόσο εὔκολο καὶ λειτουργικὸ εἶναι αὐτὸ καὶ ἰδιαίτερα σὲ πολιτισμικὸ- ταὐτοτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο καὶ τί ποσὰ θὰ πρέπη νὰ δαπανηθοῦν γιὰ τὴν λεγομένη «ἐνσωμάτωση». Καλὸ θὰ ἦταν πάντως νὰ γνωρίζη ὁ πρωθυπουργὸς μὲ ποιὲς προϋποθέσεις ἐγκρίνεται τὸ αἴτημα πολιτογραφήσεως μεταναστῶν-προσφύγων στὴν εὐρωπαϊκὴ Αὐστρία:

 • Ἀποδεδειγμένα ἐπαρκῆ γνώση τῆς γερμανικῆς γλώσσης,
 • δεκαετῆ παραμονὴ στὴν Αὐστρία,
 • δὲν ἐκκρεμεῖ δίωξις ἐναντίον τοῦ ὑποψήφιου,
 • μὴ καταδίκη γιὰ ποινὴ τριῶν μηνῶν καὶ μεγαλυτέρα στὴν Αὐστρία ἢ στὸ ἐξωτερικό,
 • ὁ ὑποψήφιος μπορεῖ (ἀποδεδειγμένα) νὰ αὐτοσυντηρηθῇ, ἐκτὸς ἐὰν ἀδυνατῇ λόγῳ ἀντικειμενικῶν δυσκολιῶν (π.χ. ἰατρικοὶ λόγοι),
 • δὲν ἔχει ἀνακληθῆ ἡ ἄδεια παραμονῆς καὶ δὲν ἐκκρεμεῖ διαδικασία ἄρσεώς της,
 • μὲ βάση τὴν συμπεριφορά του ἔχει θετικὴ στάση ἀπέναντι στὴν Αὐστρία,
 • δὲν ἀπειλεῖ τὴν δημοσία τάξη καὶ ἀσφάλεια καὶ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας,
 • δὲν διατηρεῖ σχέσεις μὲ ξένα κράτη ποὺ θὰ ἔβλαπταν τὴν Αὐστρία,
 • κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ ἀποποιηθῇ τὴν προηγουμέη ἰθαγένειά του,
 • γενικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ὑποψηφίου.

Πάντως, δὲν ἠκούσθη κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ προχθὲς στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὸ ποὺ διεφάνη ξεκάθαρα ὅμως εἶναι ἡ κυρίαρχος «πολυπολιτισμικὴ συμμαχία» νεοφιλελευθέρων Δεξιῶν καὶ κοσμοπολιτῶν τῆς «Χαβιαροαριστερᾶς».

Στοϊλόπουλος Βασίλης

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply