Ἱερὰ (καὶ ἄγνωστος) Βισαλτία

Εἰσαγωγὴ στὴν πραγματικὴ Ἱστορία

Μίαν φορὰ κι ἕναν καιρό, ὅταν ἡ πρώτη γῆ ἐξεπήδησε ἀπὸ τοὺς ὠκεανούς, αὐτὴ ἦταν ἡ σημερινὴ πραγματικὴ Μακεδονία. Ἀπὸ τὴν διαδικασία λοιπὸν τοῦ τεκτονισμοῦ ἀνεδύθη ἡ Πελαγονικὴ μάζα (σύχρονος ὀνομασία), πού, κατ’ ἐπέκταση ἐκάλυψε ὅλην τὴν ἀρχικὴ Ἑλλάδα. Ἐπρόκειτο γιὰ μίαν ἑνιαία ἠπειρωτικὴ χώρα, ἀπὸ τὸν Αἷμο ἔως τὴν Κρήτη καὶ τὸ Ἰόνιον’Πέλαγος ἔως τὴν Μικρᾶ Ἀσία. Ὀμφαλὸς αὐτῆς τῆς γῆς ὑπῆρξε ἡ Μακεδονία.

Ἐκεῖ, μὲ ἰδιαίτερον τρόπο, ἐγεννήθη ἡ θρησκεία καὶ γιὰ αὐτὸ τὰ δύο ἱερᾶ βουνά, Ὄλυμπος καὶ Παγγαῖον ἐκεῖ! Καὶ ὁ Ἄθως, τὸ τρίτο μὴ γνωστὸ Ἱερὸ βουνὸ τοῦ Ἡλίου, ἐκεῖ. Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας σήμερα, ὅπως καὶ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου, στὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνος!
Ὀμφαλὸς τοῦ ὀμφαλοῦ ἡ Βισαλτία, ὅπου ἐκεῖ ἄρχισαν ὅλα.

Λέξεις κλειδιά:  ΒΕΡΓΑ καὶ ΒΕΡΓΙΝΑ, ὅπως καὶ ΠΙΕΡΙΑ ποὺ ὑπῆρχε στὸν Ὄλυμπο, ἀλλὰ καὶ στὸ Παγγαῖον!
Κάπου σὲ μπερδεύει.
ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ καὶ ΟΡΦΕΥΣ στὴν Πιερία! Στὴν Πιερία τῶν ΕΝΝΕΑ ΟΔΩΝ ἢ στὴν Πιερία μέ τά ΛΕΙΒΗΘΡΑ;
Μά, ΛΕΙΒΗΘΡΑ ὑπῆρχαν καὶ στὸ Παγγαῖον. Ὅπως καὶ ΜΕΘΩΝΗ καὶ ΠΥΔΝΑ!
Ποιά εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια πίσω ἀπό αὐτά;

Ὅσοι βουλευτὲς κάνετε τὸν σταυρό σας καὶ πιστεύετε σὲ αὐτόν, γκρεμίσατε τὴν ἱεροσυλία σὲ αὐτό. Γκρεμίσατε τὴν ἱεροσυλία τῶν Πρεσπῶν μὲ κάθε μέσον! Αὐτὸ εἶναι εἰσαγωγὴ στὸ Τέλος. Ἑλλὰς δίχως τὴν Μακεδονία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ.
Ἐκεῖ στοχεύουν. Αὐτὸ ποὺ ἡ φάρα σας ἐξεκίνησε, δὲ τὰ βάζει μὲ ἀνθρώπους μόνον. Δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς θὰ τὸ καταλάβετε ὅταν θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

Γραικὸς γεννήθηκα γραικὸς θὲ νὰ πεθάνω.

Τὰ λόγια αὐτά, φέρεται νὰ τὰ εἶπε ὁ ἤρως τῆς ἐπαναστάσεως Ἀθανάσιος Διάκος.
Πῶς κατέληξε ὅμως τό Γραικός νά χαρακτηρίζῃ ἔναν ὁλόκληρο λαό; Δέν θά μποροῦσε βέβαια μία τέτοια διάδοσις τοῦ ὀνόματος, νὰ προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἀσήμαντο πρόσωπ τῆς μυθολογίας, ἢ ἀπὸ μίαν τὸ ἴδιο ἀσήμαντο πόλη. Θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ κάτι πολὺ μεγαλύτερο.

…..παριόντες δὲ Ὀρωπὸν τὴν γῆν τὴν Γραικὴν καλουμένην…..
(Θουκυδίδης).

Ὁ Παυσανίας, στὰ Βοιωτικά, γράφει ὅτι ἡ Γραία ἦταν μία πολὺ μεγάλη ἔκτασις, ποὺ περιελάμβανε ἀρκετὲς πόλεις. Ἀβιάστως βγαίνει τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Γραικὸς προέρχεται ἀπὸ τόπο ἢ περισσοτέρους τόπους, ποὺ ὅλοι εἶχαν ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό. Τὴν λατρεία τῆς Γαίας καὶ Ῥέας, ἀπὸ ὅπου προέρχεται τὸ «ΓΡ».
Ἡ ἀπαρχὴ τῆς λατρείας ἦταν στὴν ἱερὰ Βισαλτία, ὅπου ὀ τόπος ἦταν Γαίας καὶ Ῥέας.  Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ ἀρχαία Γραία, μετὰ Νιγρήτα, ποὺ μὲ ἀναγραμματισμὸ δείχνει τὴν ἀρχαία Τανάγρα ἢ Ταναγραία κόρη. (Θὰ τὴν δοῦμε προσεχῶς.)

Λαμβάνοντας ὑπ΄ ὄψιν τὴν τεραστία διάδοση τῆς ἀρχεγόνου λατρείας, τῆς λατρείας ποὺ ἐταὐτίσθη μὲ τὰ Καβείρια τῆς Ὀλυμπιάδος, παντοῦ ὅπου ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ἦταν τόπος Γαίας-Ῥέας. Ἔτσι, ἀβίαστα καὶ φυσιολογικά, προέκυψε τὸ Γραικός, ποὺ θὰ πῆ παιδὶ τῆς γαίας καὶ τῆς Ῥέας.
Ἡ ῥίζα βέβαια τῆς λέξως, ἀπὸ τὸν ὀμφαλὸ τῆς γῆς Βισαλτία!
(Ἐξηγήσεις ἄλλην φορά.!)

Ἄγνωστος ἀπὸ νομίσματα Ἱστορία

404 π.Χ.: Ὅταν ἡ Σπάρτη ἀπεποιήθη τῶν δικαιωμάτων της ἀπὸ τὴ νίκη στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο, παρέδωσε αὐτὰ στοὺς τοπικοὺς συμμάχους της, Χαλκιδαίους καὶ Θασίτες! Ἡ πρόσκαιρος αὐτονομία τῆς Ἀμφιπόλεως ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ καὶ πλέον ἡ πόλις ἐξυπηρετοῦσε Χαλκιδαίων καὶ Θασιτῶν συμφέροντα! Πόλις ὑπὸ κατοχὴ δηλαδή, μέχρι ποὺ ἀργότερα τὴν ἀπηλευθέρωσε ὁ Φίλιπππος!

Ὁ ἐκ Βοττιαίας Ὀλύνθιος Δημήτριος καὶ ὁ Θασίτης Βεργαίας, ᾡρίσθησαν νὰ διαχειρίζονται αὐτὰ τα συμφέροντα στὸ ποτάμιο λιμάνι τῆς Ἀμφιπόλεως! Ἀφῳροῦσαν αὐτὰ στὴν τεραστίια ἐνδοχώρα τῆς Κερκινίτιδος λίμνης, στὰ λιμάνια τῆς ὁποίας φορτώνοντο ξυλεία ἀπὸ τὴν Βισαλτία, πολύτιμα μέταλλα ἀπὸ τὰ βόρεια, ὅπως καὶ ἀγροτικὰ προϊόντα. Μοναδικὴ πηγὴ αὐτῆς τῆς συνοπτικῆς ἱστορίας (δεκάδες ἄλλες λεπτομέρειες προκύπτουν) ποὺ ᾣριζε μίαν περίοδο 65 ἐτῶν, εἶναι αὐτὰ τὰ ἐξαιρετικὰ σπάνια νομίσματα, τῶν ὁποίων ἡ θεματολογία, ἡ τεχνοτροπία ἀλλὰ καὶ ὁ τόπος εὑρέσεως, δὲν ἀφήνουν ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἀληθές!

Ἑλληνικὴ ἡ Βισαλτία

Πελασγοὶ πρῶτα, Ἀργεάδες καὶ Μακεδόνες ἔπειτα! Αὐτοὶ ἦσαν οἱ Βισάλτες, πού, ἐμπράκτως ἀποδεικνύουν τὴν καταγωγή τους μὲ τὸ ποὺ «ἔκοψαν» τὰ πρῶτα τους νομίσματα τὸ 500 π.Χ.. CΙΣΑΛΤΙΚΩΝ!
Τὸ Β ποὺ χρησιμοποιοῦν καί, κατ’ ἐπέκταση ὅλο τὸ ἀλφάβητο, εἶναι ἀπὸ τὸ Ἄργος! Μόνον τὸ Ἄργος ἔγραφε ἔτσι τὸ Βῆτα.

Ἐπομένως, ὅσο Θρᾶκες εἶναι οἱ Μακεδόνες, ἄλλο τόσο εἶναι καὶ οἱ Βισάλτες!
Ὁ μανδύας τοῦ Θρακικοῦ φύλου, ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τοὺς παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας γιὰ τὴν Βισαλτία, ἦταν γιὰ νὰ μὴ βγοῦν οὐδέποτε στὸ Φῶς αὐτὰ ποὺ ἐπρέσβευε ὁ Ἱερὸς αὐτὸς τόπος, ἢ ὁ ὀμφαλὸς τοῦ πλανήτου, ὅπως ἐγὼ τὸ λέω, γιὰ τὸν Ἑλληνισμό! Τὰ δὲ ἀρχαϊκὰ ἀγγεία καὶ ἀγάλματα τῆς ἐπίτηδες «ἀσκάπτου» Βισαλτίας, τὰ ὀνομάζουν «εἰσαγομένου τεχνοτροπίας»!!!

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸν Ἀλέξανδρο, σὲ ὅλον τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, μόνον στὸ Ἄργος ἔκοψε νομίσματα! Ἐτίμησε ἔτσι τὴν μητρόπολη τῶν Τημενιδῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους κατήγετο. Κοινὴ καταγωγή λοιπὸν Μακεδόνων καὶ Βισαλτῶν!

(Β – Δύναμις δημιουργίας μὲ ῥοὴ αἰωνία, συνεχῆ, Ι – ποὺ τροφοδοτεῖ τὴν γῆ,  Σ – διαχέοντας ἐνέργεια, φῶς Α – ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως, Λ – τοῦ Ἥλιου, Τ – ποὺ σταθερῶς ὅλον τὸν χρόνο, Ι – τροφοδοτεῖ τὴν γῆ, Ἃ – ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως)
ἡ φύσις ᾡριοθέτησε αὐτὴν στὰ ἀνατολικὰ καὶ δυτικά, μὲ δύο διδύμους ἰσοϋψεῖς χαρακτηρισμοὺς λόφους. Ἀπεκομμένοι καὶ οἱ δύο ἀπὸ τοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους πίσω τους, στέκονται φρουροὶ σὲ τόπο ἱερό, εὐλογημένο, τόπο ἀρχεγόνου λατρείας, τόπο ὅπου σὲ ὑπέρλαμπρο μνημεῖο, ὁ Οὐρανὸς ἀντάμωνε μὲ τὴν Γῆ.

Ἱερὰ Βισαλτία, Τόπος Ἐνεργὸς

Σὰν νὰ ἤθελε νὰ προσθέσῃ περισσότερο μυστήριο ἀπὸ ὅ,τι ἔχει τὸ ὄνομα Β Ι Σ Α Λ Τ Ι Α,

  • Β – Δύναμις Δημιουργίας, μὲ ῥοὴ αἰωνία, συνεχῆ.
  • Ι – ποὺ τροφοδοτεῖ τὴν γαία
  • Σ – διαχέοντας ἐνέργεια, φῶς,
  • Α – ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως,
  • Λ – τοοῦ Ἡλίου,
  • Τ – πού, σταθερῶς, ὅλον τὸν χρόνο,
  • Ι – τροφοδοτεῖ τὴν γαία,
  • Α – ἐ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως.

ἡ φύσις ὁριοθέτησε αὐτὴν στὰ ἀνατολικὰ καὶ στὰ δυτικά, μὲ δύο διδύμους ἰσοϋψεῖς χαρακτηριστικοὺς λόφους.
Ἀπεκομμένοι καὶ οἱ δύο ἀπὸ τοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους, πίσως τους, στέκονται φρουροὶ σὲ τόπον ἱερό, εὐλογημένο, τόπο ἀρχεγόνου λατρείας, τόπο ὅπου σὲ ὑπέρλαμπρον μνημεῖον, ὁ Οὐρανὸς ἀντάμωσε μὲ τὴν Γῆ.

Ἡ Βισαλτία τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Φύσεως

Τόπος Ῥέας ἡ Βισαλτία καὶ προσωποποίησις τῆς Φύσεως τότε! Ἀλλὰ ἐπειδὴ χιλιάδες χρόνια, ἀδυνατοῦν νὰ ἀλλοιώσουν αὐτό, ἂς δοῦμε τὶς κοινότητες σήμερα!

ΝΙΓΡΙΤΑ (Γαία-Ῥέα), ΒΕΡΓΗ (Ῥέα-Γαία), ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Ῥέα-Γαία-Ἥλιος), ΕΥΚΑΡΠΙΑ, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΔΑΦΝΗ, ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ, ΣΙΤΟΧΩΡΙ, ΑΧΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΕΡΜΑ, ΛΑΓΚΑΔΙ, ΤΕΡΠΝΗ (τέρψη), ΑΝΘΗ, ΛΙΓΑΡΙΑ, ΣΗΣΑΜΙΑ, ΑΜΠΕΛΟΙ, ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΟΡΡΕΣΚΕΙΑ (ὀρεσίβιοι), ΚΕΡΔΥΛΙΟΝ (εἰδικὴ ἀνάρτησις γιὰ αὐτό!).

Φίλοι μου, ὁ ἀριθμὸς τῶν 23 κοινοτήτων σὲ σύνολο 35 ποὺ ὑπάρχουν καὶ παραπέμπουν εὐθέως στὴν Φύση, εἶναι ἐξωφρενικός! Εἶναι στὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, πρόσκλησις καὶ ἐπιταγὴ μαζύ!

Τσίνσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply