Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

Καθυστερήσαμε ὀλίγον τί νὰ παρουσιάσουμε «τὰ ἔργα καὶ τὰς (ἑκατὸ πρῶτας) ἡμέρας» τῆς κυβερνήσεως κούλλλιιι, ἀλλὰ κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ.
Σήμερα λοιπὸν θὰ γελάσουμε ὀλίγον τί, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ βάζουμε τὰ πράγματα στὶς σωστές τους διαστάσεις καὶ θέσεις. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅ,τι εἶναι τὸ κούλλλιιι ἦταν καὶ τὸ ἀλεξέι ἦταν καὶ τὸ μπᾶνο ἦταν καὶ τὸ GAPατον, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ τὸ κάθε ἐπόμενον κουδουνισμένο, γιὰ ὅσον καιρὸ ἡ χώρα θὰ παραμένη προτεκτοράτον. Ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα δὲν ὑπηρετοῦν ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα τοκογλυφικά, χρησιμοποιῶντας ἐμᾶς ὡς ἐξιλαστήρια θύματα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν πράγματι οἱ ἐκλογὲς θὰ μποροῦσαν κάτι νὰ ἀλλάξουν, θὰ εἶχαν καταργηθῆ. Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ἐξακολουθοῦν καὶ ὑποστηρίζονται καὶ ὑπέρ-τονίζονται, τὸ μόνον ποὺ ἐπιβεβαιώνουν εἶναι ἕνα: πρόκειται γιὰ ἐργαλεῖον καταστολῆς κι ἐλέγχου μας καὶ ὄχι γιὰ μέσον ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ τοὺς δυνάστες μας.

Ἂς ξεκινήσουμε ὅμως καλλίτερα.
Ἔχουμε καὶ λέμε. Τὸ κούλλλιιι, λέει, ἐπέτυχε τὴν πλειοψηφία στὶς ἐκλογές. Λέει… Οἱ ἐκλογὲς δὲ τῆς 7ης Ἰουλίου 2019 εἶχαν τα ἐξῆς (πραγματικὰ) ἀποτελέσματα:

«…Γιὰ νὰ τὸ κάνουμε βέβαια αὐτὸ θὰ πρέπη πρῶτα νὰ λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας τὴν ἀποχή, πού, πάντα βάσει τῶν – λέει – ἐπισήμων ἀποτελεσμάτων, ἔφθασε στὸ 42,08 %. Ἀπέχει ἀκόμη ἡ ἀποχὴ τοῦ 50 +1 %, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε, θεωρητικῶς, κατὰ ἐκεῖ ὁδεύει…Ἐὰν ὄμως προσθέσουμε καὶ τὰ ἄκυρα/λευκά, στὸ παραπάνω ποσοστό, τότε ἡ πραγματικὴ συμμετοχὴ ψηφοφόρων, μὲ τὴν λογικὴ τοῦ «ἐκλέγειν» φθάνει μόλις στὸ 55,84 καὶ ἡ ἄρνησις αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ «ἐκλέξουν», προσθετικῶς μὲ τὴν ἀποχή, φθάνει στὸ 44,16 %. Κατ’ ἐμέ, ἐπεὶ δὴ συνομιλῶ μὲ ἀρκετοὺς ψηφοφόρους, τὸ πραγματικὸ ποσοστὸ τῶν ἀρνητῶν τῆς διαδικασίας φθάνει στὸ 44 %, ἀλλὰ καὶ πάλι, ὄπως καὶ παλαιότερα, θὰ κρατήσω μόνον τὸ 42,08%, «θεωρῶντας» (καταχρηστικῶς ἴσως) ὡς συνειδητῶς μὴ μετέχοντες τοὺς ἀπέχοντες.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων εἶναι τὰ ἐξῆς:

57,92 λοιπὸν τὸ ποσοστὸν τῶν ἀρνητῶν.

 • ΝουΔουΛάρα 39,85 % ἤ πραγματικά: 23,08 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 76,92 %.
 • τΣΥΡΙΖΑ 31,53 % ἤ πραγματικά: 18,26 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 81,73 %.
 • μΠατΣοΚοΚΙΝΑΛ 8,10 % ἤ πραγματικά: 4,69 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 95,30 %.
 • ΚΚΕ 5,30 % ἤ πραγματικά: 3,07 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 96,93 %.
 • Βελόπουλος 3,70 % ἤ πραγματικά: 2,14 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 97,85 %.
 • Βαρουφάκης 3,44 % ἤ πραγματικά: 1,99 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 98,00 %.

Ὅσο γιὰ τοὺς «λοιπούς»… Ξέρουμε… Τοὺς …«ἔφαγε» ἡ «πλειοψηφία» (λέει!!!).

Ποιά εἶναι τά ἀληθῆ ἀποτελέσματα τῶν «ἐθνικῶν» ἐκλογῶν 2019;

Τὸ κούλλλιιι λοιπὸν στὶς 7 Ἰουλίου τοῦ 2019, ἀκριβῶς μετὰ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις, ἐξῆλθε γιὰ νὰ δηλώσῃ πὼς «…χρέος τους εἶναι νὰ ἐνώσουν τοὺς Ἕλληνες…», «…ἔχοντας ἀπόλυτο αἴσθησιν τῆς σοβαρότητος τῆς καταστάσεως τῆς χώρας…» ἐνᾦ ἤθελε «… νὰ δῇ τὸν λαό μας νὰ προκόβῃ…» καὶ «…μίαν Ἐλλάδα ἰσχυρὰ στὴν Εὐρώπη…» ἀλλὰ καὶ πὼς «…θὰ ἐπιτελέσουν τὴν ἀποστολή τους στὸ ἀκέραιον…» ἐνᾦ ἀπὸ τὴν ἐπομένη ἡμέρα «…ὁ Ἧλιος θὰ ἦταν πιὸ φωτεινὸς καὶ ὁ οὐρανὸς πιὸ γαλάζιος…».

Ὁ Ἥλιος δὲν περίμενε τὸ κούλλλιιι γιὰ νὰ μᾶς φωτίσῃ περισσότερο καὶ ὁ οὐρανὸς παραμένει νεφελώδης, ἰδίως μετὰ τὶς τελευταῖες πυρκαϊὲς ἢ καὶ τοὺς (διαφόρων τύπων) ψεκασμούς.
Ἡ ἀποστολή τους μᾶς εἶναι ἄγνωστος ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ τὸν πιστέψουμε πλήρως, διότι αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές του καὶ θὰ τὶς ὑπακούση τυφλά.
Ἡ χώρα καὶ μὲ τὸ κούλλλιιι, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλα τὰ ὅμοιά του, παραμένοντας προτεκτοράτο τοκογλύφων, ὄχι μόνον δὲν ἔχει ἐλπίδες διαφυγῆς της ἀπὸ τὰ τέλματα, ἀλλὰ ὁδεύει σαφῶς καὶ ἀνοικτὰ πρὸς τὸν ἀφανισμό, ἐνᾦ, ὑπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, εἶναι ἀδύνατον νὰ προτάξουμε βῆμα ὁπουδήποτε, πολλῷ δὲ μᾶλλον εἰς τὰς Εὐρώπας…

Ἐκλογὲς 2019 – κερδίζει ἡ ΝΔ μὲ 39,85% καὶ σχηματίζει κυβέρνηση.

  • Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτου: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ: Λίνα Μενδώνη (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν: Τάκης Θεοδωρικάκος (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑπουργὸς Τουρισμοῦ: Χάρης Θεοχάρης (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας: Γιῶργος Γεραπετρίτης (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν: Θεόδωρος Λιβάνιος (ΠΑΣΟΚ)
  • Ὑπουργὸς Ψηφιακῆς Πολιτικῆς: Κυριάκος Πιεῤῥακάκης (ΠΑΣΟΚ)

Ὅσο γιὰ τὴν βο(υ)λή τους… ἀπὸ πολυκομματικὴ ποὺ μᾶς λέν, ἂς ἀντιλαμβανόμεθα πὼς εἶναι σκέτο μΠατΣοκική…

Ψηφίζεις ὅ,τι ἄλλο καὶ καταλήγεις (πάλι!!!) μὲ μΠατΣοΚ!!!

Ἃς ξεκινήσουμε ὅμως… Ἑκατὸ ἡμέρες ψεύδους, παραπληροφορήσεως, κωλοτούμπας καὶ ἀνηθικότητος. Ἑκατὸ ἡμέρες ἀκόμη μίας ἀπογοητεύσεως. Ἑκατὸ ἡμέρες ἀρλουμπολογίας. Ἑκατὸ ἡμέρες τοῦ «τί εἴχαμε τί χάσαμε»… Ἑκατὸ ἡμέρες τῆς ἀνανεώσεως τῆς διαπλοκῆς. Ἑκατὸ ἡμέρες τῆς σαχλαμάρας, τῆς ἀνηθικότητος, τοῦ μισανθρωπισμοῦ, τῶν σιωνιστοπροσκυνημένων, τῶν τρωκτικῶν καί, τελικῶς, τοῦ «ὁ καιρὸς νὰ κυλᾷ»…

Δευτέρα 8 Ἰουλίου 2019.
Ἀνακοινώνεται τὸ …«εὐέλικτον κυβερνητικὸ σχῆμα» τοῦ κούλλλιιι, μὲ τὸν νεοαποκτηθέντα τίτλο τοῦ «ἀκροδεξιοῦ», ποὺ ὅμως ἐπαναφέρει ἐπισήμως (καὶ δίχως ἀριστερὲς ὑστερίες) τὸ σημιτικὸ μΠατΣοΚ στὴν ἐξουσία ἀπὸ τὴν …πίσω πόρτα.

πηγὴ

Παραλλήλως, δίχως πολλὲς πολλὲς δημοσιότητες, ἀλλὰ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, παραδίδονται στὰ χέρια ἀνθρώπων τοῦ πSoros, οἱ τράπεζες.

Ὁ νέος ὑφυπουργὸς Γιῶργος Ζαββός, ὁ ἀδερφὸς τοῦ Στέλιου Ζαββοῦ, ποὺ εἶναι στενὸς φίλος, συνεργάτης, ἀλλὰ καὶ κουμπάρος τοῦ Σόρος -ὁ ὁποῖος τοῦ ἔχει βαπτίση τὴν κόρη του (Χριστιάνα Ζαββοῦ) καὶ ἔχει τὴν διαχείριση τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος Σόρος, τῆς ΜΚΟ Solidarity Now – εἶναι ὁ ἁρμόδιος γιὰ τὶς τράπεζες.

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Soros οἱ τράπεζες

Ὅσο γιὰ τὴν …περιβόητο οἰκονομία ποὺ θὰ μᾶς ἔκανε τὸ κούλλλιιι…
…ἀπεδείχθη ἐπίσης διαφημιστικὴ προπαγάνδα καί, τελικῶς, …τζίφος!!!

Γιὰ δὲς πόση …οἰκονομία μᾶς κάνει τὸ κούλλλιιι!!!

Τρίτη 9 Ἰουλίου 2019
Ἡ πρώτη ἀπόφασις τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως κούλλλιιι εἶναι νὰ προχωρήσῃ ἡ …«ἐπένδυσις» τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ νὰ …ἐξυγιανθῇ, λέει, ἡ ΔΕΗ, μὰ καὶ ἐν τῷ συνόλῳ τους οἱ ΔΕΚΟ. Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν θέλουν νὰ παραμείνη ἡ ΔΕΗ στὸ ἑλληνικὸ δημόσιον, διότι πῶς στό καλό θά ῥοῦφουν τό αἶμα τῆς χώρας οἱ τοκογλύφοι;
Στὰ βήματα τοῦ «μπαμπᾶ φαμίλια» κι αὐτὸς ἐνᾦ οἱ διαδικασίες ἐπιταχύνονται.
Ἡ ἐκχώρησις ἀναγκαίων πυλώνων αὐταρκείας τοῦ κράτους ὁλοκληρώνεται ἐπὶ …«δεξιᾶς».

Λάτσης (ὡς βιτρίνα, βεβαίως βεβαίως) καὶ πάλι λάτσης.
Στὴν ὑπηρεσία τῶν «δανειστῶν» καὶ αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα, ἀλλὰ πλέον δὲν μᾶς ξαφνιάζει… Συνηθίσαμε…

Τετάρτη 10 Ἰουλίου 2019
Διῳρίσθη ἀρχηγὸς τῆς ΕΥΠ κάποιος …περίεργος «ἡμέτερός» τους πού, κατὰ τοὺς ψιθύρους τὰ «ἔχει καλὰ μὲ τὶς διάφορες μυστικὲς ὑπηρεσίες»…

Γιὰ μίαν ΕΥΠ παραμάγαζο ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

Ἐνῷ τὰ δίκτυα τοῦ Soros ἀνέλαβα ἐπισήμως τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας…

Πέμπτη 11 Ἰουλίου 2019
Ἀνεκοινώθησαν μειώσεις κάποιων φόρων, ἀλλὰ στὸ πίσω μέρος ὅλων αὐτῶν κουμάντο στὴν χώρα κάνει τὸ …Ἰσραήλ. Τὸ κωλοτουμπιασμενοσιωνιστοπροσκυνημένον βορίδιον εἶναι πραγματικότης…

Οἱ «120 δόσεις», ποὺ ἀνακοινώνονται στὰ «προσεχῶς», δὲν ἀκυρώνουν τὶς τοκογλυφικὲς χρεώσεις τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν ΔΕΚΟ, ἀλλὰ τὶς παγιώνουν ὡς μὴ διαπραγματεύσιμες. Κάθε ἕνας ποὺ θὰ σπεύση νὰ διακανονίση κάτι, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, ἀναγνωρίζει ὡς νόμιμες τὶς τοκογλυφίες.

Παρασκευὴ 12 Ἰουλίου 2019
Νέες ἀφορμὲς γιὰ τὶς κορῶνες περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» τὸ μπουρίνι τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔως καὶ τὸ κούλλλιιι εἰσῆλθε, ἐπισήμως πλέον, στὶς ὀμάδες τῶν στρατευμένων τοῦ πSoros. Ἐμμέσως μὰ σαφέστατα «ἀθῳώνουν» δούραινες καὶ ψινάκηδες καὶ ὅλον τὸν τΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὶς ἐγκληματικὲς ἀνικανότητες κι ἀμέλειες στὸ Μάτι καὶ στὴν Μάνδρα.
Ἀδειάζει (ἐπὶ τέλους) τὸ «City Plaza» μὲ ἐντολὴ χρυσοχοΐδου…
(Ἤ μήπως ἀλλάζουν οἱ …συμμορίες πού λυμαίνονται τήν περιοχή;)»

Γνωρίζοντας καταστάσεις, κρίνω πὼς ὁ ὑπουργὸς τοὺς ἔδωσε σῆμα γιὰ πάγο. Ἀπώτερος σκοπός του, εἶναι οἱ σκληροὶ ποινικοὶ ποὺ ἐλέγχουν ἀπὸ Βάθης καὶ Ἑξάρχεια, μέχρι Καματερὸ καὶ Ἀσπρόπυργο.

Ἡ ἐκκένωσις τοῦ Plaza ἦταν ἡ ἐπαναφορὰ κανονικότητος ἀνάμεσα σὲ παραλλήλους κόσμους. Ἡ ἀστυνομία δὲν λειτουργεῖ χωρὶς πληροφόρηση καὶ ἡ προστασία τοῦ χαφιὲ εἶναι αὐτονόητος.

Φυσικὰ ὑπάρχει ἡ τρομοκρατία καὶ οἱ σκληρὲς αὐτόνομες (ἰδεολογικὲς) ὁμάδες. Φύσει καὶ θέσει δὲν στέκονται χωρὶς ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ ποινικὸ κομμάτι, ἀκόμη καὶ σὲ θέματα ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, ὅπως τὰ ὄπλα καὶ τὰ (σωστὰ) ἐκρηκτικά.
Χωρὶς τοὺς μαφιόζους καὶ τοὺς νονούς, δὲν στέκονται πουθενά.

Γιατί ἄδειασε τώρα τό «City Plaza»;

Σόρρυ γκάις, (κι ἐὰν κάνω λάθος διορθῶστε με…)Ἡ γυναῖκα καί ἡ κόρη τοῦ Λαφαζάνη δέν ἦσαν αὐτές πού ἔστησαν τήν φάμπρικα κι ἐχέσθησαν στό τάλληρο;
(Ὄχι ὅ,τι δὲν ἔφαγαν μὲ χρυσὰ κουτάλια. Καὶ τὰ ὑπόλοιπα Κλιντονικὰ αἰδοιόπανα «στὸ κόλπο», μὲ μπικικίνια προερχόμενα ἀπὸ γερμανικὴ Μ.Κ.Ο., ἀπ’ εὐθείας «ταϊζομένη», ἀπό τήν Μέρκελ;)

Ἀκούσατε ἐσεῖς κάτι γιά τούς ἐμπλεκομένους; Ὄχι; Οὔτε καὶ θὰ ἀκούσετε… Δὲν ἀλληλοκαρφώνονται τὰ μέλη τῆς αὐτῆς συμμορίας…

Χορτάσαμε ἀπὸ «ἀνθρωπιστικὸ» …σανό!!!

Σάββατο 13 Ἰουλίου 2019
Κάπου ἐδῶ, μᾶλλον στὰ …ψιλά, περνᾶ μία σπουδαία εἴδησις. αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ στὴν νέα προσπάθεια συγχωνεύσεως Ἐθνικῆς – Eurobank… Γιατί; Μά, διότι ἀπὸ καιρὸ ἔτσι τοὺς ἀρέσει ἀλλὰ κάτι σταματᾶ τὴν διαδικασία. Τί; Θὰ δείξη ἀργότερα..

Πάντως γιὰ τὴν ὥρα τὸ χατζηδάκιους παρουσιάζει ὡς χρωκοπημένη τὴν λεληλατημένη ΔΕΗ.

 

Ὁ μΠατΣοΚο-χουντοχοΐδης στὴν Μόρια καὶ ὅλα, κατὰ αὐτῶν, εἶχαν καλῶς…..

Κυριακὴ 14 Ἰουλίου 2019
Οἱ πλειστηριασμοὶ πλέον ἐπιταχύνονται καὶ ἑτοιμάζεται νέο ἐκλογομαγείρεμα..

Δευτέρα 15 Ἰουλίου 2019
Τὰ «χρήσιμα» καὶ τὰ «καλὰ» καὶ τὰ «ἄριστα» πιντιὰ διαρκῶς μᾶς …ξαφνιάζουν μὲ τὸν τρόπο ποὺ ξεφυτρώνουν ἀπὸ ὁπουδήποτε.
Παρέμεινε, ὡς γνωστόν, τὸ …«ὑπερήφανον» ἐκεῖ ὅπου ἦταν, πρὸ κειμένου νὰ …«ἐπιβραβευθῇ» γιὰ τὴν θυσία τόσων ἀθῴων θυμάτων….

Δὲν χάνεται ὁ κάθε …«καλός»!!!

Τρίτη 16 Ἰουλίου 2019
Κι ἐδῶ κάπου ξεκινοῦν νὰ ἐνασχολῶνται ἐπισήμως πιὰ μὲ τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας. Ἐποικισμὸ ποὺ συντονίζουν Μ.Κ.Ο. καὶ τῶν ὁποίων μέλη  εἶναι ἀρκετοὶ ἐκ τῶν μετεχόντων τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως…

Χαρὲς καὶ πανηγύρια μὲ τὶς ἀποφάσεις Βρούτση…!!!

Ἐνᾦ τὸ βορίδιους πλέον ἐπισήμως ἐδήλωσε ὑποταγή…. Γονάτισε (ἐπισήμως) καὶ ὁ βορίδης…

Ξεκινοῦν οἱ προσλήψεις, διότι, ὡς γνωστόν, ἐμεῖς λεφτὰ ἔχουμε… 

Τετάρτη 17 Ἰουλίου 2019
Ξεκινοῦν οἱ ἐξαγγελίες περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» καὶ ἄλλα χαριτωμένα. Ἀποφυλακίζεται ὁ Φλῶρος καὶ ἔπιασαν (γιὰ τὰ …μάτια μας καὶ μόνον) τὸν καυγά. Τὰ «δῶρα» τέλος.

 Οἱ χρηματισμένοι ἀπὸ τὴν ΜΗΖΕΝΣ, λόγῳ παραγραφῶν, ἀνενόχλητοι. Δουλειὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ἀλλὰ ἡ ΝουΔουλάρα τὸ …κατάπιε σφυρίζοντας ἀδιάφορα.

Πέμπτη 18 Ἰουλίου 2019
Ξεκινοῦν ἀνοικτὰ πλέον νὰ δηλώνουν σύμφωνοι μὲ τὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Ὄχι πὼς διαφωνοῦσαν δῆλα δή, ἀλλὰ τὸ ἀποσιωποῦσαν λόγῳ ἐκλογῶν. Τὰ χαρτιά τους πλέον ἀνοίγουν καὶ σιγὰ σιγὰ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια… Παρασκευὴ 19 Ἰουλίου 2019
Τασούλας ὡς πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς καὶ κατάργησις τοῦ ΣΔΟΕ (καλὸ ἦταν αὐτὸ ἀλλὰ ἀναμένουμε τὴν …συνέχεια!!!). Ὁ νόμος κατρουγκάλιεν γιὰ τὶς συντάξεις καὶ τὶς εἰσφορὲς περνᾶ ἀπὸ «κόσκινο», μᾶλλον ὄχι γιὰ τόσο καλό μας, ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἔχουν συνηθίση στὰ ὅλο καὶ χειρότερα. Ἀναμένομεν…
(Μάθαμε καὶ γιὰ τὰ 2.000 εὐρῶ γιὰ κάθε νέο παιδί… Τὸ τί σημαίνει αὐτὸ εἶναι ἄλλο!!!)

Στὸ μεταξὺ τὰ Ἐξάρχεια «ἐκκαθαρίζονται» ἀκόμη καὶ σιγὰ σιγὰ ἡ νέα κυβέρνησις δηλώνει (ἐν ὀλίγοις ἀκόμη) πὼς «ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θὰ γίνη σεβαστὴ» ὡς διεθνὴς συμφωνία.
Τὸ ἀπόλυτο ξεβράκωμα λέμε.

Σάββατο 20 Ἰουλίου 2019
Ἔχουμε βο(υ)λή, ἔχουμε πρόεδρο αὐτῆς, εἶναι καὶ πατριώταρος καὶ ξεκινᾶμε μὲ νέες ἐξαγγελίες γιὰ τὴν θητεία καὶ τὰ στρατεύματα.
Κι ἐνᾦ οἱ ἐγχώριοι καραγκιόζηδες ἀποδέχονται, ὁ ἔνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, τὸν ὅρο «Μακεδονία» γιὰ τὰ Σκόπια, παραμένοντες πιστοὶ στὶς ἐντολὲς πSoros, κάποιοι ἄλλοι, ἀπὸ τὴν Βουλγαρία ὅμως, διαφωνοῦν…

Τὸ κούλλλι δηλώνει πὼς «θὰ σεβασθῇ τὴν συμφωνία γιὰ νὰ μὴν …έκνευρισθῇ ἡ Τουρκία!!!»

Θά ἰσχύση ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» γιά νά μήν …ἐρεθισθῇ ἡ Τουρκία;

Κυριακὴ 21 Ἰουλίου 2019
Κι ἐνᾦ ἑτοιμάζεται ἡ κατάργησις τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου πλέον, παρὰ τὶς …γκρίνιες, ξεκινοῦν οἱ ἐξαγγελίες γιὰ μειώσεις φόρων καὶ ΕΝΦΙΑ. Παρηγορίες;
Ὀψώμεθα διότι ὑπάρχουν καὶ οἱ …ἀχλάδες, ποὺ ἔχουν πίσω τὴν οὐρά!!!

Δευτέρα 22 Ἰουλίου 2019
Καὶ ἰδοῦ ἡ …ἀχλάδα. Μειώσεις φόρων, ἀλλὰ μὲ μπόλικες ἰδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ.

Τρίτη 23 Ἰουλίου 2019
Κι ἐνᾦ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις τοῦ κούλλλιιι ἔλαβε ψῆφο ἐμπιστοσύνης μὲ 158 «Ναί»…
…κι ἐνὦ τὸ κούλλλιιι οὐδὲν τὸ ἀπασχολεῖ γιὰ τοὺς νεκροὺς τῶν πυρκαϊῶν, ἐφ΄ ὄσον, λίγες ἡμέρες ἀργότερα (ἀπὸ τὸν ΟΗΕ) ἀθῴωσε δούραινες καὶ ψινάκηδες, διότι γιὰ ὅλα ἔφταιγε ἡ …«κλιματικὴ ἀλλαγή»…
…κάπου ἐδῶ, παγωμένοι ἀκόμη, ἀρχίζουμε πλέον νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς οἱ τράπεζες θὰ μείνουν ἀνενόχλητες καὶ ἀσύδοτες γιὰ νὰ χρεώνουν ὅ,τι τοὺς καπνίσῃ. Ποιός νά τούς ἐλέγξῃ; Τοῦ ζαββοῦ ἡ παρέα;

Χρεώσεις φωτιὰ ἀπὸ τὶς τράπεζες!!!

Τετάρτη 24 Ἰουλίου 2019
Ἑορτὴ τῆς δημοκρατίας» λέει σήμερα…
…μαζὺ μὲ πολλὲς ἀκόμη παραμυθολογίες, ἀλλὰ πάντα μὲ …ὑψηλὴ ῥαπτική!!!

Δημοκρατίας ἑορτασμοὶ καὶ ἄλλες προπαγανδιστικὲς παραμυθολογίες…

Πέμπτη 25 Ἰουλίου 2019
Κι ἐνᾦ τὸ κούλλλιιι καὶ τὰ στελέχη του ἑτοιμάζονται νὰ ξεφορτωθοῦν τὴν ΔΕΗ, προσπαθοῦν νὰ προλάβουν, ὅπως ὅπως, νὰ φορτώσουν στοὺς λογαριασμοὺς ῥέύματος ἐκείνους τοὺς πSoro-πρασίνους φόρους ποὺ προπαγανδίζει ἡ (κάθε) Γκρέτα. Ὅλως …τυχαίως κι αὐτό!!!

Ὑπέρ-φορολογήσεως προπαγανδιστικὰ ἐργαλεῖα

Παρασκευὴ 26 Ἰουλίου 2019
Προχωρᾶ ταχύτατα καὶ ἡ ἰδιωτικοποίησις τῆς ὑγείας, ἐνᾦ παραλλήλως τὸ πολάκιους σκούζει ποὺ τοῦ ἤρθη ἡ ἀσυλία. Ἀλλά, ὡς γνωστόν, μόνον σκούζει, ἐφ΄ ὅσον οἱ …ἐξομαλύνσεις τῶν σχέσεών μὲ τὸ μπουμπούκιον θὰ τοῦ διασφαλίζουν μίαν  «καθαρὴ δίκη»…
(…μποῦ χὰ χὰ χά!!!)

Σάββατο 27 Ἰουλίου 2019
Τὸ χατζηδάκιους (τί σύμπτωσις!!!) ἀνακοινώνει τὸ σφράγισμα τῶν λιγνιτικῶν μονάδων, διότι εἶναι, λέει… φθηνότερον!!!

Λιγνιτο-ἀπαλλαγές…

Κυριακὴ 28 Ἰουλίου 2019
Ἡ Τουρκία φυσικὰ ξεκινᾶ γιὰ Καστελλόριζο, ἀλλὰ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησίς μας ἀναμένει ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ(-άκουλα) χείρα βοηθείας. Δὲν ξέρω τὶ ἔχουν μέσα στὰ κεφάλια τους, ἀλλὰ σίγουρα κάτι σὲ ἀπόλυτο ἀφασία τὸ διαθέτουν.

Δευτέρα 29 Ἰουλίου 2019
Κι ἐνᾦ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἑτοιμάζεται νὰ βάλῃ βαθειὰ τὸ χέρι στὶς τσέπες τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων (λόγῳ τοῦ Airbnb), «καύσων φόρων» ὕψους 206 δισεκατομμυρίων μᾶς ἀπειλεῖ (μὲ τὸ …«καλημέρα» λέμε!!!).
Κληρονομία ἐκ τῶν προηγουμένων; Ἴσως… Ὅπως, κατὰ πῶς γίνεται ἀντιληπτόν, τὸ αὐτὸν συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Μέγαρον Μαξίμου μὲ τοὺς 470 ἐργαζομένους. Τὸ θέμα δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ μειωθοῦν, ἀλλὰ τὸ ἐὰν καὶ πότε θὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ ΝουΔουλικὰ πιντιά.
Καί, κάπου ἐδῶ, τὸ κούλλλιιι ἀποφασίζει νὰ ἀναγνωρίσῃ …«διεθνεῖς συμφωνίες»!!!

Καί, φυσικά, τὰ ΜΟυΣΑΝΤένια πιντιὰ κόπτονται γιὰ «ὑμνητὲς τῆς χούντας», ἀλλὰ οὐδεὶς ἀσχολεῖται. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ κοινή μας λογικὴ τώρα δὲν κριτικάρεται πλέον. Ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀλλοιωθῆ.

Τρίτη 30 Ἰουλίου 2019
Κι ἐνὦ 7.000 προσλήψεις ἀναμένονται, δύο ἑκατομμύρια συνταξιοῦχοι ἐξακολουθοῦν νὰ …«ἀπολαμβάνουν» τὸ …μαλλιοτράβηγμα βούτση-ἀχτσιόγλου, ἀλλὰ οἱ συντάξεις τους ἐξανεμίζονται στὸν βωμὸ τοῦ μαλλιοτραβήγματος.
Καί, φυσικά, τὸ γνωστό μας χατζηδάκιους κρυβόταν ἀπὸ τοὺς κυνηγούς, ἀποφεύγοντας νὰ ὁρίσῃ τὴν Ῥυθμιστικὴ περίοδον κυνηγίου.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐπέρασε στὰ …ψιλά, εἶναι κάτι ἄλλο. Ἡ (ἐπίσημος) διαπίστωσις πὼς τὸ 50% τῶν εἰσοδημάτων μας πλιατσικολογῶνται ἀπὸ τὸ κράτος ἤ, ἄλλως, πὼς τὶς μισὲς ἡμέρες τοῦ ἔτους δουλεύουμε γιὰ τὴν Α.Α.Δ.Ε., ποὺ καὶ ἀνεξάρτητος εἶναι καὶ δὲν ἀναφέρεται στὸν ὑπουργὸ οἰκονομικῶν καὶ ἀποδίδει μόνον στοὺς …τοκογλύφους!!!

Τετάρτη 31 Ἰουλίου 2019
Κάτι …ψίθυροι περὶ συνεκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων τοῦ Αἰγαίου ἀρχίζουν νὰ …διαῤῤέουν, ἐνᾦ τὸ περίφημον σύστημα ἐκτάκτων ἀναγκῶν «112» ἐπὶ τέλους τίθεται σὲ λειτουργία.
Ὅσο γιὰ τὸ λαθρομεταναστευτικό/ἐποικιστικό, ἂς ἡσυχάσουμε. Ἐπάνω ἀπὸ τὴν Σάμο θὰ περιπολῆ ἕνα …ἀερόστατον!!!
Τί θά ἐπιτύχη; Τίποτα καλοί μου… Γιὰ τὰ μάτια μας εἶναι καὶ γιὰ τὰ ἔκτακτα …κονδύλια!!!

 

Πέμπτη 1 Αὐγούστου 2019
ἄρσις τῆς ἀσυλίας πολάκη εἶναι γεγονός. Ἡ γιάννα (ὄχι ἡ σουλτάνα βεβαίως-βεβαίως) ἀνέλαβε νὰ μᾶς διοργανώσῃ τὰ ἐπετειακὰ δρώμενα γιὰ τὰ διακόδια χρόνια ἐκ τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐνᾦ οἱ νέες ἐλπίδες γιὰ περιορισμὸ φόρων πολλαπλασιάζονται.
Παράδειγμα τὰ τεκμήρια διαβιώσεως ποὺ θααααααὰ καταργηθοῦν ἔως τὸ 2022.

 

Παρασκευὴ 2 Αὐγούστου 2019
Κάποιος ἐκ τῶν καραμανλήδων, κωστάκι κι αὐτός, ὑπουργὸς προστασίας τοῦ Κ.Ο.Κ., γελοιοποιῶντας τὸν Κ.Ο.Κ., τὰ ἔβαλε μὲ τοὺς τζαμπατζῆδες τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς, λὲς καὶ ζοῦμε σὲ χώρα ποὺ ῥέει τὸ χρῆμα καὶ εἴμαστε φύσει μπαταξῆδες.

Ὑπουργὸς προστασίας τοῦ Κ.Ο.Κ. ποὺ …γελοιοποιεῖ τὸν Κ.Ο.Κ.!!!

Κι ἐνᾦ ἡ κυβέρνησις «κόβει τὰ φτερὰ» τῆς γιαννούλας, δηλώνοντας πὼς θὰ εἶναι …διακοσμητική, μαθαίνουμε πὼς ὁ νέος διοικητὴς τῆς ΕΥΠ εἶναι ἕνα πιντὶ ἀπὸ τὰ …ὀλίγα!!! Μέσα στὴν (ξένη) ἀσφάλεια λέμε… Κι ἀκόμη δὲν μάθαμε πολλὰ γιὰ τὸ πόσοι θὰ εἶναι αὐτοὶ αὐτοὶ οἱ μετακλητοί, τὰ μισθά τους καὶ τὸ πόσο …ἄχρηστοι εἶναι, ἀναλογικῶς μὲ τοὺς προκατούχους τους.
Στὰ ψιλὰ γραμματάκια ὅμως διαβάζουμε πὼς ἐξαπλώνεται ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχός μας. Ἔως καὶ τὸ …βρακί μας, πότε θὰ τὸ ἀλλάζουμε, τὸ γνωρίζουν. Ὁπότε ἀντιλαμβανόμεθα

Σάββατο 3 Αὐγούστου 2019
Ἡ ΑΑΔΕ τῶν τοκογλύφων ξεσαλώνει..

Τὸ ΔΝΤ ὁμολογεῖ πὼς ἀπὸ τὰ 83 δισεκατομμύρια ποὺ ὑφήρπαξαν οἱ τράπεζες ἔγιναν …καπνός!!!
Ἀπὸ Εἰσαγγελεῖς μοῦγκα στὴν χώρα καὶ ἀπὸ τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῶντες ἦταν …Αὔγουστος!!!

Κυριακὴ 4 Αὐγούστου 2019
Ἀναδρομικὰ (βάσει ΣτΕ), «13η σύνταξιν» (γιὰ τοὺς χαμηλοσυνταξιούχους μόνον) καὶ πολλὰ ἄλλα …εὐχολόγια μᾶς φέρνει ἡ νέα κυβέρνησις… Χανδροῦλες καὶ καθρεπτάκια γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς, λέω ἐγώ…

…ἐφ’ ὅσον νέοι, κλιματολογικοὶ φόροι, μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὸ …παράθυρο!!!

Θαυμάσιες εὐκαιρίες γιὰ νέους φόρους τὰ περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Δευτέρα 5 Αὐγούστου 2019
Κλαῖν οἱ συνταξιοῦχοι τὰ ἀναδρομικά τους… Εἴπαμε… ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ περὶ συνταξιοδοτικοῦ…
Καί, φυσικά, τὸ χατζηδάκιους ἀνέλαβε νὰ τελειώνῃ τὸ ζήτημα τῆς ΔΕΗ κάπως …ἐπιθετικά!!!
Χειρότερα δὲν γίνεται λέμε… Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὸ «Ἑλληνικό», δείχνουν σὰν νὰ βιάζονται νὰ τελείωσουν τὸ χάρισμα… Τρέχει κάτι; Τούς ἀπειλεῖ κάτι; Ἰδέα μου εἶναι;

Τρίτη 6 Αὐγούστου 2019
Κι ἐνᾦ «φθάνουν» κανονικὰ ἔως τὴν Κρήτη οἱ Τοῦρκοι, τὸ κούλλλιιι καίγεται γιὰ νέα νομοσχέδια, ἐν μέσῳ Αὐγούστου, πού, φυσικὰ δὲν ἐγγίζουν τὶς τράπεζες καὶ τὶς ὑπέρ-ἐξουσίες τους, μὰ οὔτε καὶ τὸν κρατικὸ μηχανισμό.
Τὸ ἄσυλο «μαγειρεύεται, ὁ ΣΔΟΕ ποὺ θὰ κατηργεῖτο κάνει βόλτες μὲ …κοντοβράκια στὶς παραλίες…

…δὲν μάθαμε τελικῶς ἐὰν ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, θέλουμε ἢ δὲν θέλουμε τὴν Εὐρώπη…
(Δὲν ἀπεφάσισαν ἀκόμη τὰ δημοσιοκαφρίκια…!!!)

Τετάρτη 7 Αὐγούστου 2019
Κάποιοι παίζουν μέ τίς μετοχές τῆς ΔΕΗ; Κάπου ἐκεῖ ἀναζητᾶται καί τό χατζηδάκιους;

Ὑπάρχει προσπάθεια «χειραγωγήσεως» τῶν μετοχῶν τῆς ΔΕΗ;

Μπᾶ… Συμπτώσεις λέμε… Ἤ ὄχι;

Πέμπτη 8 Αὐγούστου 2019
Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ νὰ αὐξηθοῦν τὰ …«ὄργανα τῆς τάξεως». Ἐννοεῖται πὼς πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις τΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ὅμως, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χρειάζονται, δὲν ἀνεκόπησαν. «Ὄργανα τῆς τάξεως» εἶναι αὐτὰ καὶ εἶναι πάντα χρήσιμα, ἐφ’ ὅσον μόνον σὲ ἐντολὲς ὑπακούουν. Καί, φυσικά, μετὰ τὸν θάνατο ἑνὸς παιδιοῦ σὲ ἀθλητικὲς ἀσυντήρητες ἐγκαταστάσεις, ἐνθυμῶνται ἅπαντες πὼς σχεδὸν ὅλες οἱ παιδικὲς χαρὲς εἶναι παγίδες θανάτου. Ἡ Τουρκία ἁλωνίζει κι ἐμεῖς κυττᾶμε πρὸς τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ μᾶς σώσουν.
Καί τό ὀξύμωρον τῆς ἡμέρας; 367.253 πολῖτες χρωστοῦν, βάσει τῆς ΑΑΔΕ, κάτω ἀπὸ …ἕνα εὐρῶ. Ἀλλά, εἴπαμε, χρωστοῦν καὶ θὰ πληρώσουν.

Παρασκευὴ 9 Αὐγούστου 2019
Τὸ ἄσυλον, μὲ τὶς ὁποῖες (ἄγνωστες καὶ μυστικὲς) πτυχές του, κατηργήθη. Ὁ βρούτσης, ὡς τέλειος τιμητὴς τοῦ «νόμου» ἀπεκάλυψε πὼς ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑ ὑπέρ-διπλασιάσθησαν τὰ κόστη τῶν μετακλητῶν στὸ ὑπουργεῖον Ἐργασίας καί, στὰ ψιλὰ πάντα, ἡ, μὲ τὶς ὑπέρ-ἐξουσίες ΑΑΔΕ, μᾶς λέει πὼς δὲν εἶναι μόνον οἱ σχεδὸν 400.00 ποὺ χρωστοῦν κάτω ἀπὸ ἕνα εὐρῶ, ἀλλὰ πὼς ἀκόμη δύο σχεδὸν δισεκατομμύρια τὰ χρωστοῦν μεγαλοοφειλέτες.
Ξεχάσαμε δῆλα δὴ πάλι τοὺς φουκαράδες κι ἑστιάσαμε στὰ μεγάλα πορτοφόλια. (Ἐὰν ἰσχύῃ…!!!)

Σάββατο 10 Αὐγούστου 2019
Αὔγουστος, διακοπές, ὑπέρ-αὔξησις τοῦ (κακοῦ ἔως χυδαίου) τουρισμοῦ καὶ …«ἐβούλιαξαν» οἱ προορισμοὶ τῶν διακοπῶν. Μέσα στὰ αὐγουστιάτικα (ἀκραία βεβιασμένα) νομοσχέδια, δύο σημεία ἔχουν προβεφθῆ. Ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια καὶ τιμωρία σκληρὴ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐπιτίθενται σὲ ἐφοριακούς.
Κι ἐνᾦ ὁ κοσμάκης ἐπιχειρεῖ νὰ πάρῃ λίγες ἀνάσες διακοπῶν (ὁ τρόπος τοῦ λέγειν) τὰ ἀνδρείκελα τοῦ πSoros στὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν τοὺ ἐξυφαίνουν ἕνα ἀκόμη χειρότερον μέλλον.

Καί, μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἀποπνικτικὴ ἀποχαύνωσιν καὶ τοὺς καύσωνες, μπαίνουν καὶ οἱ Σκουριὲς στὸ στόχαστρον. Τί; Θά ἀφήσουν οἱ κουδουνίστρες ἀπροστάτευτα τά δικά τους κυκλώματα; Τόσο χρῆμα ἔπεσε ἀπὸ τοὺς χρυσοθῆρες τοῦ πλανήτου γιὰ νὰ πνιγοῦν στὴν ἀνομία οἱ Σκουριές. Ἦταν δυνατόν νά τίς ἀφήσουν αὐγουστιάτικα ἐκτός …ῥυθμίσεων;

Τό καλλίτερον; Κάπου ἐδῶ πετάγεται ἡ δούραινα γιὰ νὰ «συστήσῃ προσοχὴ» γιὰ τὶς πυρκαϊές… Ἡ δούραινα φίλε μου… Ἡ ἀπούσα στὶς πυρκαϊὲς τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς… Ἡ ἠθικὴ αὐτουργὸς καὶ ἡ πλέον ἀνίκανη…
…μὴ χαιρετήσω!!!…

Κυριακὴ 11 Αὐγούστου 2019
Κι ἐνᾦ τὸ κούλλλιιι μᾶς …«καθησυχάζει» γιὰ τὴν ΔΕΗ (διότι, κατὰ τὰ γνωστά, ἔτσι πρέπει νὰ κάνῃ, τὶς ὧρες ποὺ ἀσυδοτοῦν εἰς βάρος τῆς ΔΕΗ ἅπαντες!!!), ἀποφασίζει τὸ «πολιτικὸ προσωπικὸν τῆς χώρας» νὰ ἀσχοληθῇ ἐπισήμως μὲ τὰ (ἀλλοτινὰ) Πανεπιστήμια καὶ τὴν κατάντια τους.
Πάντως, γιὰ τὴν ὤρα, ἡ ἀνικανότης κτυπᾶ …ταβάνι!!! Συζητοῦν γιὰ ἄσυλο στὰ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, τὴν στιγμὴ ποὺ ὄλα αὐτὰ τὰ νούμερα συνεργοῦσαν καὶ συνεργοῦν στὸ νὰ καταντήσουν τὰ ἐν λόγῳ ἱδρύματα σκουπιδότοποι καὶ βάσεις κάθε πρακτορίσκου καὶ κάθε ἀνθέλληνος.
Τὴν ἰδίαν ὥρα ἀκόμη «κρεμασμένοι» παραμένουν οἱ 367.523 φερόμενοι ὡς ὀφειλέτες, ἐφ΄ ὅσον γιὰ μικρότερα τοῦ ἑνὸς ρὐῶ ποσὰ κινδυνεύουν μὲ ὁμηρία ἀπὸ τὴν (ἐκ τῶν τοκογλύφων ἐλεγχομένη) ΑΑΔΕ.

Οἱ διάφορες ἐξαγγελίες περὶ γκρεμίσματος (τουριστικῶν, λέει!!!) αὐθαιρέτων «παγώνει», ἡ «βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ» καταῤῥέει, ἐφ΄ ὅσον εἴτε διότι προτιμῶνται Ἰταλία καὶ Τουρκία ἀπὸ τοὺς τουρίστες, εἴτε διότι οἱ τουρίστες ποὺ μᾶς ἔρχονται εἶναι (τοὐλάχιστον) ψωμόλυσσες.

Τὴν ἰδίαν στιγμή, ἀπολύτως στὰ μουλωχτά, λόγῳ «ἀνάγκης διασώσεως τοῦ πλανήτου ἀπὸ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) ἀνθρωπογενὴ κλιματικὴ ἀλλαγή», μηνυματάκια διαφόρων μορφῶν προπαγανδίζουν τὴν κλιματο-φορο-ἐπιδρομὴ ποὺ ἔρχεται, ἐνᾦ νέες …ἐπιδημίες μᾶς «ἀπειλοῦν», ὅπως ἀκριβῶς οἱ προηγούμενες!!! (Ἐμβόλια νὰ πωλῶνται καὶ τί στὸν κόσμο!!!).
Καί, κάπου στὸ βάθος, σχέδιο «συνδέσεως μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς τοῦ …μυαλοῦ μας».
Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε λέμε…

Μὰ εἶναι Κυριακὴ καὶ ἔχουμε εἰδήσεις πολλές…
Κι ἔτσι μαθαίνουμε πὼς ἑκατὸ τοὐλάχιστον ἀσθενοφόρα ἐγκαταλείπονται στὴν τύχη τους, ἐνᾦ ὁ ἐποικισμὸς τῆς χώρας, μὲ τὴν (φερομένη ὡς) κυβέρνησιν σὲ ῥόλο …παρατηρητοῦ, κορυφώνεται. Τὰ Ἐξάρχεια θὰ …ἀναπλασθοῦν (βρέ, βρέ, βρέ… Ποῖος ἄρα γέ θά ἀναλάβη νά τά ἀναπλάσῃ καί γιατί;), ἐνᾦ ὁ συνδικαλισμὸς(εἰδικῶς, γιὰ τὴν ὥρα, στὰ περὶ ἀπεργιῶν) εἰσέρχεται στὴν νέα ἐποχὴ τοῦ …ἠλεκτρονικοῦ του ἐλέγχου. Προφανῶς κι αὐτὸς «πακτώνεται» πρὸ κειμένου νὰ ἀποφευχθῇ κάποια …«παραφωνία», ποὺ δὲν θὰ ἐξυπηρετῆ τοὺς χρηματοδότες του!!!

Δευτέρα 12 Αὐγούστου 2019
Κάπου ἐδῶ λοιπὸν ἡ ἐφημερὶς «Δημοκρατία» ἐρωτᾶ γιὰ τὸ ἐὰν καὶ ποιοὶ καὶ πόσο τὰ ἔχουν ἁρπάξη χονδρὰ ἀπὸ τὸ σύστημα Ζάεφ-Σόρος. Ὡς γνωστὸν ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐρωτήσεις δὲν ἀπαντῶνται, οἱ Εἰσαγγελεῖς δὲν ἀνησυχοῦν, οἱ ἐγχώριες καταγγελίες (βλέπε καὶ καμμένο-κοτζιᾶ) δὲν ἐλέγχονται καὶ σύσσωμος ἡ ΝουΔουλάρα τοῦ κούλλλι γύρισε πλευρὸ γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸν ὕπνο της.

Ἡ ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει τὸ πῶς θὰ εἰσέρχεται στὰ ΑΕΙ καὶ ἀποφασίζεται, ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα, τὰ δικά τους πιντιὰ νὰ συνταξιοδοτῶνται στὰ 60. Οἱ λοιποί, ἐμεῖς δῆλα δὴ οἱ χαχόλοι, ἂς ψοφήσουμε.

 

Τρίτη 13 Αὐγούστου 2019
Τὴν ὥρα ποὺ σύσσωμα τὰ τΣΥΡΙΖΑιομΠατΣόΚια κλαυθμηρίζουν γιὰ τὸ ξήλωμα τῆς θάνου ἀπὸ τὴν «ἐπιτροπὴ ἀνταγωνισμοῦ», καταγγέλλοντας πὼς αὐτὸ συμβαίνει γιὰ νὰ «ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ πρόσωπα ἐμπιστοσύνης» τοῦ κούλλλιιι, ἡ ΑΑΔΕ, ἀνενόχλητος, ξεκινᾶ ἀναδρομικοὺς ἐλέγχους, μαζικὲς διασταυρώσεις καὶ νέες φορο-ἐπιδρομές. Τὰ πολυδιαφημιζόμενα πρὸς περιορισμὸ «τεκμήρια διαβιώσεως» ναὶ μὲ θὰ παύσουν σταδιακῶς, ἀλλὰ ἤδη μελετοῦν τὰ σαπρόφυτα νὰ τὰ …ἀντικαταστήσουν!!!
Εἴπαμε… Πρῶτα οἱ τοκογλύφοι καὶ αὐτὸ τὸ σέβονται ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα.

Στὸ μεταξὺ τὰ Ἐξάρχεια θὰ ἀναπλασθοῦν μὲ ἔνα …βάψιμο τοίχων, γιὰ ἀρχή, ἀλλὰ στὴν συνέχεια θὰ ἔχουν καὶ ΜΕΤΡΟ.
Ὅσο γιὰ τὸ «κτηματολόγιον» ποὺ «μπούκωσε»… Μὴ σκιάζεσθε γιατί θὰ …ξεμπουκώση!!!
Τόσα πολλὰ στοιχεία μαζεμένα ἀκόμη καὶ τοκογλύφοι, ποὺ τὰ χρειάζονται γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν καλλίτερα, ἀδυνατοῦν (πρὸς ὤρας) νὰ τὰ ἐλέγξουν. Ὅμως σιγὰ σιγὰ κι αὐτὸ θὰ τακτοποιηθῇ, πρὸ κειμένου ὄλοι μας, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό, νὰ ἐξαρτᾶμε τὴν ὕπαρξίν μας ἀπὸ ἔνα καὶ μόνον …ΚΛΙΚ!!!
Τζᾶμπα τόσοι GAPατοι, ἀλεξέιδες καί κούλλληδες νομίζατε;

Τετάρτη 14 Αὐγούστου 2019
Μετὰ τὸν Ὑμηττὸ σειρὰ εἶχε ἡ Εὔβοια γιὰ νὰ κατακαῇ.
Ξανὰ ὀλιγωρίες, ξανὰ ἀνικανότητες, ξανὰ «ζήτω καὶ γιούπι» ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκομένους. Εὐτυχῶς δὲν εἴχαμε νεκρούς, εὐτυχῶς τὸ «112» ἔστειλε ἐγκαίρως μηνύματα, δυστυχῶς μας ἡ Εὔβοια κατόπιν κι αὐτῆς τῆς καταστροφῆς, θὰ παραδοθῆ ὁλοκληρωτικῶς στὰ καρτὲλ τῆς ἀνεμοῥευματοπαπαρολογίας.

Φαινόμενα …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Στὸ μεταξὺ ἡ ΑΑΔΕ ἐπιμορφώνει ἀκόμη καὶ …τουρίστες, ἐνᾦ, γιὰ «τὸ καλό μας» ἀπεφασίσθη νὰ γίνῃ ἐπὶ τέλους ὑποχρεωτικὴ ἡ φοίτησις νηπίων καὶ προνηπίων.

 

Πέμπτη 15 Αὐγούστου 2019
Δεκαπενταύγουστος λέει, εἰδήσεις μηδέν, οἱ κουδουνισμένοι σὲ διακοπὲς καὶ ἡ Εὔβοια ὑπεδέχθη τὸ κούλλλιιι γιὰ νὰ …ἑτοιμασθῇ νὰ ὑποδεχθῇ τὶς ἀνεμογεννήτριες τῆς …«ἀναπτύξεως».
Βέβαια στὶς ΗΠΑ ἤδη ἀνεκοινώθη πὼς ἐλέγχεται γιὰ ἀπάτες ἡ General Electric…

Γιὰ ἀπάτες ἐλέγχεται ἡ General Electric ἀλλὰ ἐδῶ …ἡσυχία!!!

…ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι τῆς θερινῆς …«σταυροπροσκυνήσεως»!!!
Τὸ κακὸ βέβαια εἶναι πὼς αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ἀκολουθεῖ ἔως σήμερα. Ποιὸς ξέρει ἐὰν κάποιοι ἔχουν πληρωθῆ γερὰ γιὰ νὰ τὸ ἀποσιωπήσουν…

Παρασκευὴ 16 Αὐγούστου 2019
Ἐφ’ ὅσον ἅπαντες εἶναι στὶς …παραλίες, στὰ χωριά τους καὶ στὶς …σιέστες τους, συμπεριλαμβανομένων πρώτων καὶ καλλιτέρων τῶν κουδουνισμένων, εἰδήσεις δὲν ὑπάρχουν. Εὐχές, εὐχὲς κι εὐχές. Σύσσωμος ὁ (φερόμενος ὡς) κυβερνητικὸς μηχανισμὸς σὲ ἐκκλησίες καὶ σὲ …κοινωνικὲς συναναστροφές…. Ζέστη εἶναι, οἱ ἄνεμοι ἔπεσαν, τὰ καμμένα θὰ δρομολογηθοῦν γιὰ «αἰολικὰ πάρκα» καὶ ἀπὸ τὴν Δευτέρα βλέπουμε…

Σάββατο 17 Αὐγούστου 2019
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τῆς γενικῆς ῥαθυμίας, ὁ ΕΝΦΙΑ παραμένει στὰ πρῶτα καὶ σημαντικότερα ποὺ πρέπει νὰ φροντίσουμε. Ξεπέρασαν, λέει, ὁριστικῶς τὴν «νομιμότητά» του καὶ περάσαμε στὶς μειώσεις του ἀπὸ 10 ἔως 30%. Ἐν ὀλίγοις τὸ παράνομον καὶ ἀντισυνταγματικὸν αὐτὸ μέτρο ὄχι μόνον παγιώθηκε, ἀλλὰ πλέον τὰ κουδουνισμένα μᾶς ἀντιμετωπίζουν ὅπως ἀκριβῶς ἀντιμετώπιζε τὸν Καραγκιόζη ὁ πασσᾶς.

Ἠθικὰ διδάγματα ἀπὸ τὸν …Καραγκιόζη!

Καί, φυσικά, τὸ κτηματολόγιον ἀπειλεῖ 15.000 ἰδιοκτησίες. Δὲν ἔφθαναν οἱ τοκογλύφοι, τὸ (τοκογλυφικὸ) Δημόσιον (ποὺ δρᾶ ὡς βιτρίνα τῶν τοκογλύφων) τώρα ἔρχονται γιὰ νὰ ἁρπάξουν, ἄμεσα, ἰδιοκτησίες. Ὁπωσδήποτε θὰ διευθετηθῆ, ἀλλά, παρ΄ ὅλα αὐτά, ὅλη αὐτὴ ἡ φασαρία ἀποδεικνύει τὴν προχειρότητα καὶ τὴν ἀνικανότητα ὅλων αὐτῶν ποὺ τὸ ἔστησαν μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὴν ἀπουσία στοιχειώδους συνειδήσεώς τους.
Ὅσο γιὰ τὸ «ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα», ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τὴν «βραδυνή», ἔ, μὴ σκιάζεσθε… Ἁπλῶς συμβαίνει ἤδη.

Κυριακὴ 18 Αὐγούστου 2019
Τὰ ἐθνικὰ θέματα ἐξακολουθοῦν νὰ ταλανίζουν τὴν χώρα. Οἱ τουρκικὲς ἀπειλὲς διαρκῶς ἐπαυξάνονται, ἀλλὰ ἐδῶ ἐμεῖς διαθέτουμε ἤδη ἀμετρήτους ἐγχωρίους ἀπάτριδες.Στὴν νῆσο Ῥῶ ἔσβησαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία (δὲν πολύ-ἐμπιστεύομαι τὴν ἐν λόγῳ ἐφημερίδα, μὰ παραθέτει φωτογραφίες), ἐνᾦ ὁ μίκυ-μάους μᾶς ζητᾶ νὰ κάνουμε συνεταῖρο τὴν Τουρκία. Στὸ μεταξὺ ἅπαντα τὰ κουδουνισμένα σπεύδουν εἴτε στὸ Ἰσραὴλ εἴτε στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ λάβουν ὑποσχετικές, διότι ἀντιλαμβάνονται πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀπάτριδες καὶ ἀνίκανοι εἶναι καὶ ῥιψάσπιδες.Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ἀναφορικῶς μὲ τὶς πολιτικὲς ἐφημερίδες (ἂς ποῦμε, γιὰ παράδειγμα τῆς Κυριακῆς 18 Αὐγούστου 2019), εἶναι τὸ ποιὲς ἐξ αὐτῶν καταπιάνονται (ἤ ὄχι) μὲ τὰ ἑλληνοτουρκικά. Εἶναι πράγματι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ἡ παρατήρησις, διότι καταδεικνύει τὸ ποιοὶ θέλουν νὰ μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει, ἀπολύτως συνειδητῶς. Βλέποντας βέβαια τὶς ἐφημερίδες αὐτομάτως ἀντιλαμβανόμεθα καὶ τὸ ποιὰ κόμματα παίζουν τέτοιου εἴδους παιχνιδάκια.

Δευτέρα 19 Αὐγούστου 2019
Κι ἐνᾦ ὁ Ἐρντογὰν ἐξαπολύει ἀνοικτὰ τὶς ἀπειλές του…
Ἐνᾦ τὰ σύνορα κατήντησαν «γενικὲς εἴσοδοι μὲ δωράκια»…
Ἐνᾦ τὸ κράτος διαλύεται καὶ ἡ ΔΕΗ λαμβάνει τὴν …ἄγουσα…
…τὰ κουδουνισμένα ἀκόμη συζητοῦν γιὰ …«κόφτες», γιὰ «ἐκπτώσεις» καὶ γιὰ «ἀντισταθμιστικά.

Δὲν ἀστειεύται μὲ τὶς ἀπειλές του ὁ Ἐρντογὰν

Κοινῶς; Στὴν κοσμάρα τους ἅπαντες…

Τρίτη 20 Αὐγούστου 2019
Τὴν ὥρα ποὺ μαθαίνουμε πὼς ἡ Τουρκία διαθέτει κάποια ὑπέρ-ὅπλα, Ἰρανικὸ τάνκερ (κατὰ πῶς μᾶς εἶπαν) «κόβει βόλτες» στὸ Αἰγαῖον. Βέβαια ἐμεῖς, ὡς χώρα, δὲν ἀνησυχοῦμε διότι ἔχουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ πόσοι δικαιοῦντο -ἤ ὄχι- νὰ πατήσουν στὸν περιβόητο «νόμο κατσέλη» γιὰ νὰ πετσοκόψουν τὰ χρέη τους, ἢ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ ΚΕΕΛΠΝΟ τὰ ἔτρωγε ἐπὶ προηγουμένης κυβερνήσεως τῶν ΝουΔουλικῶν καθαρμάτων (καὶ κατὰ πόσον), ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἐὰν ἡ Σαμοθράκη ἐγκατελείφθη (ποὺ ἐγκατελείφθη) ἀπὸ τὰ (φερόμενα ὡς) κυβερνητικὰ στελέχη τοῦ κούλλλιιι…

Τετάρτη 21 Αὐγούστου 2019
Εἴπαμε ἐξ ἀρχῆς πὼς ἡ ἠλεκτροντικὴ διακυβέρνησις εἶναι στόχος τοῦ κάθε κουδουνισμένου, εἴτε λέγεται ἀλεξέι, εἴτε κούλλλιιι, εἴτε γάπατον… Τὰ ὀνόματα ἂς ἀλλάζουν, ἀρκεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ τὸ σχέδιον τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας.
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησις τοῦ κούλλλιιι περιλαμβάνει κυρίως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα φορολογικὴ ὑπέρ-ἐπιτάχυνσιν, σὲ ἐπίπεδον «νομομαγειρεύματος» καὶ αὐτό, ἐν συνεχείᾳ, προεξοφλεῖ τὴν ἀπόλυτο ἀσυδοσία στὰ τοκογλυφόπανα.
Οὐδεὶς ὅμως ἐνασχολεῖται μὲ αὐτὲς τὶς …λεπτομέρειες. Εἴπαμε, «γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει»… Μὲ τὰ (κάθε λογῆς) «ζαββᾶ» στὸν «ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν» δὲν εἶναι γιὰ νὰ ἐλπίζουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἁρπάξουμε τὸ σάρωθρον καὶ νὰ ἐκκαθαρίσουμε τὸν τόπο ἀπὸ τὴν κόπρο… (Ὁσονούπω…!!!)
Πάντως, γιὰ τὴν ὥρα, οἱ τράπεζες αὐξάνουν διαρκῶς τὶς ἀσυδοσίες τους, τὶς λεηλασίες τους  καὶ τὰ πλιατσικολογήματά τους, ἐνᾦ ἂν τί τὸ κούλλλιιι νὰ ἐπέμβῃ (λέμε καὶ μερικὰ ἀστεία…!!!) ἀπαιτεῖ πλέον καὶ τὰ ἐνοίκια μέσῳ τραπεζῶν νὰ καταβάλονται.
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ μία κίνησις δένδια μετακυλᾶ τὴν ἐνοχὴ γιὰ τὸν φόνο τοῦ Κατσίφα στὴν Ἀλβανία… Λὲς καὶ ζεῖ σὲ ἄλλον πλανήτη αὐτός…

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (β)

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

Ἡ ἀπόλυτος συγκάλυψις τῶν προκατόχων του, ἀπὸ ἕνα ἄτομον ποὺ γνωρίζει ἐκ τῶν ἔσω καὶ τὰ μασονικὰ καὶ τὰ τοκογλυφικά…

Πέμπτη 22 Αὐγούστου 2019
Τὸ «Ἑλληνικὸ» πάει, «ξεκλείδωσε… Μνημονιακὸς ὅρος γάρ, καθὼς καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν ὁμολογῶνται. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴ μείνῃ ὁ λάτσης ἔξω ἀπὸ τὶς μεγάλες δουλειὲς τύπου «The Mall», ποὺ καλογλυκάθηκε.
Ἡ ἔκπτωσις τοῦ 10% γιὰ τοὺς καλοπληρωτὲς τῆς ΔΕΗ πάει περίπατο, μήπως (λέει) καὶ σωθεῖ, ἐνῷ .
Παρασκευὴ 23 Αὐγούστου 2019
Βγῆκε τὸ κούλλλιιι εἰς τὰς Εὐρώπας καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Μακρὸν διαβεβαιώσεις γιὰ «ὑποστηρίξεις»… Κωλτοῦμπες τὸ κούλλλιιι καὶ τὰ ἐγχώρια παπαγαλάκια του, διότι, ὡς γνωστόν, θὰ σηκωθοῦν τώρα οἱ Γάλλοι νὰ ἔλθουν νὰ σκοτωθοῦν μὲ τοὺς Τούρκους, γιὰ νὰ προσταττεύουν τὰ δικά μας σύνορα, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς τὰ ἔχουμε διάτρητα. Τὸ κόψιμό τους, ἀνοικτὰ πλεον, εἶναι νὰ περιμαζεύσουν/περιορίσουν τὸ πρόσθετο εἰδόδημα κάποιων συμπολιτῶν μας ἀπὸ τὸ AIRBNB Πιό καραγιόζηδες ποῦ ἀλλοῦ; Ἀνεκάλυψαν, λέει, «τρύπα» 750 ἑκατομμυρίων εὐρῶ γιὰ τὴν ΔΕΗ, ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ στελεχώνεται ἀπὸ «πρωτοκλασσάτα» στελέχη κι ἐμεῖς νὰ πᾶμε γιὰ …ὕπνο. Οὔτε εἰσβολὴ  ἔχουμε, οὔτε ἡ Τουρκία ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς καταπιῇ, οὔτε λεηλασία…

Σάββατο 24 Αὐγούστου 2019
Κι ἐνᾦ τὸ κούλλλιιι ταξειδεύει γιὰ Γερμανία, ἐδῶ ἀνακοινώνεται πὼς αὐξάνεται ἡ θητεία τῶν στρατιωτῶν (ἐν ὄψει τουρκικῆς ἐπιθέσεως – ἐπὶ τέλους!!!), πὼς θὰ διακοποῦν 30.000 συνδέσεις τῆς ΔΕΗ (κακοπληρωτές, λέει!!!), πὼς θὰ στραφῆ ἡ ΔΕΗ κατὰ πρώην πελατῶν της ποὺ τῆς ἄφησαν …φέσια καί, στὸ τέλος, θὰ τὴν …χαρίσουν, ὅπως ἤδη προγραμματίζουν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ …ζεστὸ χρῆμα οὐδεὶς ἐμίσησε, 400.000 αὐθαίρετα θὰ νομιμοποιηθοῦν, ἔτσι, γιὰ νὰ σκάσῃ ἡ …δούραινα.

Κυριακὴ 25 Αὐγούστου 2019
Εἴπαμε πώς ἀλλάζει καί ὁ ἐκλογικός νόμος; Ὄχι, δὲν τὸ εἴπαμε. Τί νά εἶναι αὐτό πού πιέζει τό κούλλλιιι νά …τρέχῃ νομομαγειρευτικά; Ἡ καλή του καρδιά; Μήπως ἡ κάθαρσις πού ὑπεσχέθη; Ἤ κάτι ἄλλο;
Πάντως οἱ 120 δόσεις (γιὰ δέκα ἔτη δῆλα δή!!!) ἤδη ἀπεφασίσθη καὶ σπεύδουν ἅπαντες γιὰ τὶς …ῥυθμίσεις τους, ὑποχρεωμένοι πλέον, ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ἀδιέξοδα νὰ ἀποδεκτοῦν ὡς …«νόμιμες καὶ συνταγματικὲς» τὶς τοκογλυφικὲς χρεώσεις ΑΑΔΕ καὶ ΟΑΕΕ. Τὸ ἴδιο προγραμματίζεται καὶ γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό.
Κωλοπιλάλα εἶναι αὐτή…

Δευτέρα 26 Αὐγούστου 2019
Λέγαμε γιά …κωλοπιλάλες; Ἔ, καθημερινῶς μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν τὰ κουδουνισμένα. Κάθε Κυριακὴ ἀνοικτὰ θέλουν τὰ καταστήματα οἱ τοκογλῦφοι καὶ σπεύδουν οἱ …«ἐθνοσωτῆρες»!!!

Τρίτη 27 Αὐγούστου 2019
Τὰ capital control μᾶς τελείωσαν ἐνᾦ ἡ ψῆφος τῶν ὁμογενῶν συζητᾶται, μαζὺ μὲ τὸν ἐκλογικὸ νόμο. Τὰ Ἐξάρχεια εἴπαμε πὼς …ἐκκαθαρίζονται καὶ ἀναβαπτίζονται (γιὰ ἀρχὴ μὲ φρεσκαρισματάκια ἀλλαχῆς …χρώματος στοὺς τοίχους!!!)

Τετάρτη 28 Αὐγούστου 2019
Οὔτε γιὰ τὶς εἰσβολὲς κουβέντα, μὰ οὔτε καὶ γιὰ κάτι ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ἡ χώρα ἀπειλεῖται πλέον ἀνοικτὰ ἀλλὰ ἅπαντες ἀσχολῶνται μὲ τὶς …ἐκπτώσεις στοὺς φόρους. Καὶ στὸ μεταξὺ οἱ βάσεις, γιὰ εἰσαγωγὴ σὲ σχολὲς τῶν ΑΕΙ, κατρεκύλησαν στὰ μαῦρα Τάρταρα, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς τὰ ἄσυλα εἶναι γιὰ νὰ καθαρισθῇ ἡ …βιτρίνα τους. Σὰν χώρα τελειώσαμε ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ τώρα ἀνακαλύπτουμε πὼς ἔχουμε …«ἐπιστήμουνες» ποὺ πέρασαν στὰ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) πανεπιστήμια (μὲ μικρό), δίδοντας λευκὴ κόλλα!!!

Πέμπτη 29 Αὐγούστου 2019
Ἐννοεῖται πὼς τὰ μεγάλα καὶ γνωστὰ καὶ «ἔγκυρα» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως οὐδόλως ἔχουν καταλάβη τὸ τί συμβαίνει, μὲ τὸν βίαιον ἐποικισμὸ τῆς χώρας. Φταίει ὁ Ἐρντογάν, φταίει ἡ …«κλιματικὴ ἀλλαγή», φταῖν οἱ …«πρόσφυγες», ἀλλὰ οὐδέποτε οἱ δουλέμποροι, οὐδέποτε οἱ πολιτικῶς ὀρθοὶ ἐργοδότες τους καὶ οὐδέποτε ὁ ΟΗΕ μὲ τὶς Μ.Κ.Ο. του ποὺ προωθεῖ τὶς ἐκτοπίσεις/ἀντικαταστάσεις πληθυσμῶν.

Δεχόμεθα ἐπίθεση!!!

Οὐδὲν γνωρίζουν λοιπὸν κάτι περὶ ἀποβάσεως, εἰσβολὴς ἢ σκέτο ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως… Τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ὁ κακός τους ὁ καιρὸς καὶ ὁ μαῦρος.  κουβέντα παρακαλῶ.
Ὅσο γιὰ τὰ κουδουνισμένα… Τί νά ποῦμε; Ὁ κουμουτσᾶκος (ξέρετε καλέ, ἐκεῖνος τῆς σφαλιαρομπούφλας) πηγαίνει κι ἔρχεται καὶ καταλήγει στὸ νὰ κάνῃ τὸν …τροχονόμο, γιὰ τὸ ποῦ θὰ ἐγκατασταθοῦν ἀνετότερα οἱ εἰσβολεῖς.

Βλέπετε δὲν ὑπάρχει οἰκογένεια (καὶ) στὴν Νουδουλάρα, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της καὶ δὲν σχετίζεται μὲ κάποιαν (μικρὰ ἢ μεγάλη, δὲν ἔχει σημασία) Μ.Κ.Ο. «ἀνθρωπιζμοῦ» καὶ «ἀλληλεγγύης».

Ἡ εἰσβολὴ ἐξακολουθεῖ καὶ οἱ δημοσιοκάφροι ἀσχολῶνται μὲ τὸ κούλλλιιι… Διώξεις κατὰ γιὰ παρανομίες ποὺ διεπράχθησαν ἀπὸ τὰ νομομαγειρεύματα τῶν capital control.

 

Παρασκευὴ 30 Αὐγούστου 2019
Μᾶς φέρνει ἀκόμη περισσοτέρα …«πρασινάδα» ἀπὸ τὴν Γερμανία τὸ κούλλλιιι… Δῆλα δὴ ἐκεῖ ποὺ πλέον δηλώνουν ἀνοικτὰ πὼς ἀπέτυχαν τὰ …πράσινά ἄλογά τους, μετακυλοῦν στὶς δικές μας πλᾶτες τὸ κόστος τῆς συντηρήσεώς τους. Καὶ τὸ κούλλλιιι ἔσπευσε, γιὰ νὰ μὴ χάσῃ…
Κι ἐνᾦ γιὰ ἐμᾶς ἡ φοροκαταλήστευσις ἐγγίζει, μὲ ἀμέσους κι ἐμμέσους φόρους, σχεδὸν τὸ 80%, καλεῖ «ἐπενδυτὰς» τὸ ἄτομον γιὰ νὰ ἀπολαύσουν φοροαπαλλαγές. Τί εἴπαμεπώς θά ἤταν; «Ἐθνοσωτήρ»;  Τῆς τσέπης του καί τοῦ μισθοῦ του μήπως;

Κι ὅποιος κατάλαβε…!!!…

Σάββατο 31 Αὐγούστου 2019
Ἔκτακτον ΚΥΣΕΑ (ἐπὶ τέλους!!!) λόγῳ λαθροεισβολῆς, λέει… Τί νά ποῦμε πιά; Ἔπρεπε νὰ ἀποκτήσουμε μόνον μέσα στὸν Αὔγουστο δύο φορὲς τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν μας γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ κούλλλιιι πὼς κάτι δὲν πάει καλά. Οἱ Μ.Κ.Ο. ὅμως τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του θησαυρίζουν ἀπὸ κάτι τέτοιες …ἀπροσεξίες!!!
(Ὄχι πὼς κατάλαβε δῆλα δή… Γιὰ νὰ μᾶς …χαπακώσῃ τὸ ἔκανε!!!)
Πάντως αὐτὸ τὸ ΚΥΣΕΑ ἦταν ἀποφασιστικὸ γιὰ νὰ ἀνοίξῃ ἡ …κάνουλα ῥοῆς-μετακινήσεως στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα ὅλων ὅσων …πλεονάζουν στὰ νησιά μας, πρὸ κειμένου νὰ ἀνοίξῃ χῶρος νὰ ἔλθουν νέοι. Τί νομίζατε;
Στὸ μεταξὺ μὲ ντροπολογία ἄλλαξαν τὸν νόμο γιὰ νὰ εἶναι …νόμιμος ἡ πρόσληψις καντανολέοντος στὴν ΕΥΠ. Πιό …«φορεμένος» οὐδέποτε.

Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου 2019
Γιὰ ὅλα λοιπὸν θὰ φταίη ὁ Ἐρντογάν… Μούγκα ὄμως γιὰ τὰ φαγωμένα δισεκατομμύρια ποὺ ἔστειλε ἡ Ἠνωμένη Εὐρώπη, πρὸ κειμένου νὰ  μὴ τῆς προωθήσουμε τὰ ἀφιονισμένα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Ἐρντογάν, ἀλλὰ ἐξηφανίσθησαν ἀπὸ τὰ καμμενοτΣΥΡΙΖαιόπανα.

Χαμένα δισεκατομμύρια ποὺ ἔγιναν …γαργάρα!!!

Ἡ …«γενικὴ ἀμνηστεία» εἶναι μόνιμος τακτικὴ ἀλληλοδιαπλεκομένων κουδουνισμένων καί, τώρα εἰδικῶς, ἀρχίζει νὰ ἐξυφαίνεται μὲ φράσεις τοῦ τύπου «δὲν θὰ εἴμαστε ἐκδικητικοὶ» καὶ ἄλλα κουλά. Ἀφορᾶ πάντα μόνον τοὺς ἐμπλεκομενους μὲ τὴν ἐξουσία, καθὼς καὶ τὰ παρατρεχάμενά τους.
Ἂν καὶ ἡ κοινὴ γνώμη πιέζῃ γιὰ παραδειγματικὲς τιμωρίες, τὰ κουδουνισμένα ἀλλοιθωρίζοντας ἀλληλο-ἀθωώνονται.
Καί, φυσικά, μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ξεκινᾶ ἐπίσημο κυνῆγι -ἀπὸ τὸν …κατηργημένο ΣΔΟΕ λέμε!!!- κατὰ τῆς «ἀδηλώτου ἐργασίας».

Δύο νέες φρεγάτες; Χμμμ… Θά προλάβουν νά ἔλθουν ἤ ἁπλῶς ἔγινε ἡ παραγγελία γιά νά …πιεσθῇ ὁ Μακρόν;
Πάντως οἱ μικροί, χαχόλοι, ἄτολμοι καὶ μὴ διαπλεκόμενοι, ἐν ὀλίγοις, ἀπαγορεύεται νὰ ἐπιβιώσουν, διότι ἡ «τσιμπίδα» τῶν τοκογλύφων ἔχει ἱκανὰ καὶ ἄξια σαπροφυτικὰ παρατρεχάμενα γιὰ νὰ τὴν διαχειρίζονται.

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ τοποθετήσουν τὸν σημίτη στὴν «προεδρία τῆς δημοκρατίας», ἀλλὰ …διακριτικά, παραλλήλως, ὅλο καὶ πιὸ θορυβωδῶς, ἀρχίζουν νὰ ἐνασχολῶνται σοβαρὰ μὲ τὶς ἀπειλὲς Ἐρντογάν, μὰ καὶ μὲ τὸν λαθρο-ἐποικισμό. Ὅλα μαζὺ ἕνα κουβάρι, διότι γνωρίζουν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί ὁμολογοῦν δημοσίως. Νὰ κρατᾶμε στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μας πὼς τὸ κούλλλιιι παρήγγειλε δύο φρεγάτες στὸν Μακρόν, ἂν καὶ πράγματι ἀποσιωπᾶται, ἀπὸ τὰ (φερόμενα ὡς) κυβερνητικὰ στελέχη, ἢ ἐλάχιστα ψιθυρίζονται γιὰ τὸ θέμα τῆς βεβαιωμένης ἐπιθέσεως τῶν Τούρκων.

Τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ὁ σημίτης προετοιμάζεται, ψιθυρίζονται τὰ ὀνόματα τῆς δαμανάκαινας καὶ τῆς χάννας τῆς σουλτάνας…
Κάτι τρέχει; Πάντως τὸ κούλλλιιι θὰ προχωρήση στὴν ἐπιλογὴ ὑποψηφίου μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἅπαντες θὰ ψηφίσουν.

Χρειάζεται γιὰ πρόεδρος μία Δαμανάκη

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Ἡ ΕΥΠ γνωρίζει ἀπὸ καιρὸ τὶς προθέσεις Ἐρντογὰν ἀλλὰ κάνει τὴν …πάπια. Ἡ ΕΥΠ τοῦ ῥουμπάτη τότε, τοῦ καντανολέοντος τώρα, δρᾶ γιὰ τὸν …ἐφησυχασμό μας, ὑπηρετῶντας πιστὰ τὰ κολλλοτσιπρόμυαλα.

Γνωρίζει ἀλλά ἀδιαφορεῖ ἡ ΕΥΠ γιά τίς βλέψεις τῶν Τούρκων;

Οἱ προσλήψεις ἐπὶ τῶν προσλήψεων πρώτη εἴδησις. Τὸ «ἄσυλο» τῶν ῥεζιλο-πSoroκυβερνήσεων στὴν πρώτη γραμμὴ καὶ οἱ Βρεταννοὶ δὲν μᾶς …λυπῶνται γιὰ νὰ μᾶς δανείσουν τὰ κομμάτια τοῦ Παρθενῶνος.

Κι ὅλα αὐτά γιατί; Μά, διότι, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὁ ἐφησυχασμός μας γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν, ἔως νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ εἰσβολή…

Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ εἰσβολὴ ἀπαιτεῖται …ἐφησυχασμός (μας)!!!

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Κι ἐν ὅσῳ ἡ θάνου ἀκόμη κτυπιέται γιατὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις τῶν «ἀρίστων» τὴν ἔστειλε στὸ σπίτι της, ὅλα τὰ κουδουνισμένα χειροκροτοῦν τὴν -προσωρινὴ- ἧττα τοῦ (ὀλίγον Τούρκου κι ὀλίγον ἑβραίου-κατὰ δήλωσίν του) Τζόνσον στὴν Ἀγγλία. Μὲ τόσα προβλήματα στὴν χώρα, τὸ μόνο τους κόψιμο εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ὁλοκληρωθῇ ἢ ὄχι τὸ brexit. Λὲς καὶ οἱ Βρεταννοὶ χρειάζονται τὰ δικά μας ἐγχώρια παπαγαλάκια γιὰ νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ μέλλον τους.
Ἡ δὲ («ἀρίστη» κι αὐτὴ) μανδὰμ μενδώνη, ἡ ἐπὶ σημίτου διορισθείσα, ὡς νεο-ὑπουργάρα ἀπολιτισμοῦ, ὀφείλει νὰ ἀπολογηθῇ γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς Ἀμφιπόλεως, ποὺ ἐτελέσθη πολὺ πρὸ τῆς ὑπουργοποιήσεώς της.

Τόπος Ἐγκλήματος Καστᾶ

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Διεγράφη ὁ γιάνναρος διότι κατεφέρθη μὲ …ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἐναντίον κάποιου «νεοέλληνος» ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀπολύτως ἀπαξιωτικῶς τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν χώρα. Εἴπαμε… Πολιτικὴ ὀρθότης πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα…

Διαγράφουν τὸν Γιάνναρο ἀλλὰ ἀποσιωποῦν τὸ εἶδος τοῦ ὑβριζομένου!!!

Παρασκευὴ 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ἔφτιαξαν εἰδικὸ ΣΔΟΕ γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο.. Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ τὶς περιορίσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὶς φορολογήσουν, ἐὰν δὲν ἀνήκουν στὸ δικό τους συμμοριάκι. Ὅσο γιὰ τὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο…
…τὰ λαθραία τσιγάρα ἔψαχναν.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019
Οἱ φορο-ἐπιδρομές, μὲ κάθε πρόσχημα, δὲν πρόκειται νὰ μειωθοῦν. Ἀντιθέτως θὰ πολλαπλασιάζονται. Τώρα τελευταία ἑτοιμάζουν τὴν (κάθε εἴδους) «γκρέτα» γιὰ νὰ μᾶς «πείσουν» μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό. Στὸ μεταξύ, ἐννοεῖται πὼς ὅσο ἑτοιμάζεται ἡ Τουρκία, τόσο ἐμεῖς πρέπει νὰ βιώνουμε τὴν ἀπόλυτο ἀφασία μας. Τὰ δὲ ΚΥΣΕΑ ἀφοροῦν μόνον στὸ πῶς θὰ μείνουν τὰ σύνορα ἀκοικτά. Γιὰ κλείσιμό τους οὔτε λόγος.

Ξεπηδοῦν ἀπὸ παντοῦ …«δράκοι» λόγῳ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου 2019 
Κι ἐνᾦ τὸ σημίτιους …προφητεύει τὰ μελλούμενα, συμβουλεύοντάς μας νὰ τὰ παζαρεύσουμε μὲ τὴν Τουρκία, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἄρχισε νὰ …κουνιέται. Θορυβεῖται μὲ τὴν διαρκῶς αὐξανομένη εἰσβολὴ καὶ ἀρχίσει νὰ ἀνησυχῇ. Ὄχι πολύ, ἴσα γιὰ νὰ μᾶς …καθησυχάσῃ. Ὁ χάρτης βέβαια τοῦ Ἐρντογᾶν κάπως τοὺς ξεβόλευσε, ἀλλὰ γύρισαν ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ὕπνο τους.

Καί, δύο θέματα, ποὺ δὲν προεβλήθησαν.
Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ὁ χρυσός τῆς Ἑλλάδος; Γιατί ὁ Σημίτης ξεπώλησε εἴκοσι τόνους ἐξ αὐτοῦ;
Οἱ ἀπόγονοι τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου (ἐπὶ τέλους καὶ δίχως κυνερνητικὲς ὑποστηρίξεις) ἐπέτυχαν νὰ κερδίσουν στὶς ἀπαιτήσεις τους κατὰ τῆς Γερμανίας. Ὄχι πὼς σημαίνει κάτι αὐτό, γιὰ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, ἀλλὰ τοὐλάχιστον οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, μετὰ ἀπὸ τόσους ἀγῶνες, ἐπὶ τέλους τὰ κατάφεραν.

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ἐμεῖς γιὰ πόλεμο ἀκοῦμε, ἀλλὰ ἀπὸ πόλεμο δὲν ἀντιλαμβανόμεθα.
Οἱ πόλεμοι, ὡς γνωστόν, διεξάγονται μὲ ὅπλα. Ὅταν δὲν τὰ ἔχῃς, δὲν ἔχεις κι ἐλπίδες.
Τὸ κούλλλιιι ὅμως μόνον γιὰ τὰ οἰκονομικὰ μιλᾶ. Τὰ περὶ ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς ἀσφαλείας δὲν τὸ ἀπασχολοῦν. Προφανῶς θὰ ἔχη κάποιες διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του. Κουνήθηκε ὅμως πρὸς τὴν Ἀλβανία, τρομάρα του…
Ἄ… ἐννοεῖται πὼς ἀφήρεσε ἀπὸ τὴν ἀστυντομία τὸ δικαίωμα ἐλέγχου στὸν δρόμο. Ὄχι τὸν ἁπλὸ ἔλεγχο στοὺς ἰθαγενεῖς φυσικὰ ἀλλὰ γιὰ τὰ ἄλλα, τὰ ποινικά. Ἂμ πῶς…

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ὁ θάνατος Μαχαιρίτσα ξεβρακώνει ὅλες τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις τῆς μεταπολιτεύσεως. Ὄχι μόνον τὶς τελυταίες, τὶς μνημονιακές, ἐφ’ ὅσον ὅλες τους πλιατσικολόγησαν (καὶ πλιατσικολογοῦν) ἀτιμώρητες, παίζονται κυρίως μὲ τὶς ζωές μας, ἐφ΄ ὅσον οἱ δικές τους εἶναι ἄλλης ὑποστάσεως..

Γιατί δὲν ἔχουμε ἀσθενοφόρα…;;;

Γιατί δέν ὑπάρχουν ἀσθνεφόρα; Διότι ἁπλῶς δὲν συμφέρει.

Στὸ μεταξὺ οἱ ὑποσχέσεις γιὰ προσλήψεις καὶ οἱ σχετικὲς ἐξαγγελίες ἐξακολουθοῦν, ἐνᾦ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ μετατρέψῃ τὴν χώρα σὲ ἕνα τεράστιο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν μείωσιν τῶν πλεονασμάτων. Τὸ μάρμαρο πάλι σὲ ἐμᾶς
Τὸ μπιμπίκιον ἀναγνωρίζει τὴν «βόρειο Μακεδονία», τὸ δένδια δηλώνει πὼς δὲν εἶναι «προδοσία οἱ Πρέσπες», ὁ Ἐρντογὰν προκαλεῖ ὅλο καὶ περισσότερο καὶ ἡ ἐκλογὴ προέδρου δημοκρατίας μπορεῖ, νὰ γίνῃ, βάσει συνταγματολόγων, μὲ 151 ψηφαλάκια.
Στὰ ἴχνη τοῦ …«προϊσταμένου» τους «ἀντινατιβιστοῦ» καὶ «δεξιοῦ» κούλλλιιι κι αὐτά…

Θὰ πολεμήση ὅμως τὸν νατιβισμὸ ὁ κούλλλιιις

Ὅ,τι θέλουν λέν, ὅ,τι θέλουν κάνουν καὶ ἀπὸ συνέπεια καὶ  ἦθος…
…ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε!!!

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ἀπεκαλύφθη μεγάλη κλοπὴ πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴν ναυτικὴ βάσιν Λέρου. Πῶς, ποιός, ἀπὸ ποῦ;  Ἄγνωστον. Γίνεται γνωστὸ (ἀπὸ ἐφημερίδα …ἀμφιβόλου ἐγκυρότητος ὄμως!!!) πὼς οἱ λαθρο-ἔποικοι ξεπερνοῦν τὰ τέσσερα ἑκατομμύρια ἀλλὰ μὴ τὸ πεῖτε γιατί θὰ εἶσθε ῥατσιστές…

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
Χρεωκοπημένη λοιπόν ἡ ΔΕΗ ἤ πρός …χάρισμα; Τὸ χατζηδάκιους χαζοχαρούμενα φωτογραφίζεται σὲ αὐτοκίνητο τῆς protergia, ἐπισήμως ἰδιοκτησίας Μυτιληναίου, ποὺ χρωστᾶ ὅμως κάτι ἑκατομμύρια στὴν ΔΕΗ.

Χατζηδάκης:

 • «Στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ ἡ ΔΕΗ»
 • «Ἡ ΔΕΗ δὲν ἔχει χρήματα οὔτε γιὰ νὰ ἀγοράσῃ κολῶνες»
 • «Παλεύουμε μὴ μείνῃ ἡ χώρα στὸ σκοτάδι».

«Protergia» εἶναι ὁ Τομέας Ἐνεργείας τῆς ἑταιρείας Μυτιληναῖος.

Στὸν Ὅμιλο Μυτιληναίου ἀνήκει καὶ ἡ «Ἀλουμίνιον τῆς Ἑλλάδος», ἡ ὁποία δὲν πληρώνει τὴν ΔΕΗ, ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα, ζημιώνοντας τὴν μὲ περισσότερα ἀπὸ 235 ἑκατομμύρια εὐρῶ!!!

Ἡ ΔΕΗ δὲν ἔχει λεφτά.
Ἇμα ὅμως εἶναι γιὰ ἀνεμογεννήτριες κι αὐτὰ εὐρίσκονται.


 Χρεωκοπημένη ΔΕΗ; (β)

Τί νά λέμε ἐμεῖς; Τὰ κάνει ὅλα μόνος του. Ὅπου …τσιμπολόγημα μέσα. (Ἀπὸ Μ.Κ.Ο. ἔως Ἐνέργεια!!!) καὶ .ἀπογυμνώνει ὅλες τὶς ν

Παρασκευὴ 13 Σεπτεμβρίου 2019
Κι ἐνᾦ ἔνα παιδόπουλο κατέβασε τὴν τουρκικὴ σημαία στὴν Κύπρο, εἶδαν …«φῶς καὶ μπῆκαν» ὅλα τὰ ὀρθοπολιτικὰ σκουπίδια τοῦ τόπου, γιὰ νὰ τὸ καταδικάσουν. Κανονικὸς ἐκφοβιστικὸς τραμπουκισμὸς κατὰ τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του.

Διεθνισμὸς καὶ μόνον εἶναι ἀποδεκτός…

Δύσβατος καὶ μοναχικὸς δρόμος κάποιων, ἐλαχίστων παιδιῶν

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
Τὸ δένδια θέλει ἐπανεκκινήσεις στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις (κατὰ τὶς ἀπόψεις μίκυ μάους φαντάζομαι!!!), ἀλλὰ ὁ Ἔρντο καλπάζει καὶ ἀπειλεῖ. Κοινῶς τὸ δένδια μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸ νέο ξεβράκωμα ποὺ θὰ ἐπέλθη, ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδος, κατὰ τὶς …«προφητείες» καὶ συμβουλὲς σημίτου. (Καὶ μετὰ ἐσεῖς νομίζατε πὼς κυβερνᾶ τὸ κούλλλιιι!!!)
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ τὰ διάτρητα σύνορα (καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Βουλγαρίας) μᾶς προμηθεύουν ἀσταμάτητα μὲ νέους …«ἐπενδυτές»!!!

Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου 2019
Θὰ πληρώσουν οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ νὰ μείνουν (τοὐλάχιστον) δέκα χρόνια ἐδῶ οἱ λαθρο-ἔποικοι. Ἡ ἑλληνικὴ ὑπηκοότης χαρίζεται ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα ἔτσι, γιὰ πλάκα, σὲ κάθε …«ἐπενδυτή», ἀλλὰ καὶ πωλεῖται γιὰ ἐπενδύσεις (τοὐλάχιστον) δύο ἑκατομμυρίων εὐρῶ. Μπάχαλαο ἡ χώρα, ὁ ΟΗΕ καὶ οἱ Μ.Κ.Ο. κυβερνοῦν στὴν πραγματικότητα καὶ ἁπλῶς ἐμεῖς πληρώνουμε.
Ὅσο γιὰ τὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»… Εἴπαμε ὅλοι μαζὺ στὰ ἴδια κόλπα καὶ ἂς πάῃ καὶ τὸ …παλιάμπελο τῆς ψηφοθηρίας στὰ κομμάτια!!!
Διαβάσαμε ἐπίσης πὼς τὸ κούλλλιιι εἶχε μυστικὲς συνομιλίες μὲ τὸν κίσινγκερ… Νά ἀληθεύῃ ἄρα γέ;;

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ εἶναι μόνον ὁ διεθνισμὸς ἀποδεκτός, ὁ ῥατσισμὸς στὶς κριτικὲς εἶναι ἐμφανέστατος. Κι ἔτσι ἐνᾦ εἴδαμε τὸν δεκαπεντ’ Αὔγουστο ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ὑστερίες κατὰ τῶν ἰθαγενῶν προσκυνητῶν στὴν Τῆνο, τώρα ἡ …«ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή» (!!!) γιὰ τὰ μουσουλμαικὰ δρώμενα φανατικῶν στὸν Πειραιᾶ…

Ὑποκρισία τοῦ προοδευτιΖμοῦ!!!

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Στὰ …μουλωχτὰ διορισμοῖ ἀρεστῶν γιὰ τοὺς …ἀρίστους». Ὅσα ὀνόματα γίνονται γνωστὰ ἀποδεικνύουν ἁπλῶς πὼς εἶναι πολὺ …ὑποτακτικοὶ στοὺς ἐργοδότες τους.

Λοιπόν, μέχρι τώρα ἔχουμε τοὺς ἑξῆς διορισμούς:

  • Τὸν διευθυντὴ τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ Γεωργιάδου, ποὺ ἔχει πτυχίο ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ πανεπιστήμιο τῶν ταξί, ἀλλὰ εἶναι σὰν νὰ ἔχει δέκα πτυχία νὰ ἔχουμε.
  • Τὴν Ἄννα Παναγιωταρέα στὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ γιὰ νὰ βοηθᾷ τὴν κολλητή της τὴν Μενδώνη.
  • Τὸν Γιατρομανωλάκη τοῦ Ποταμιοῦ, μὲ τὰ καφάσια, ποὺ οὔτε ἡ μάννα του τὸν ἐψήφισε.
  • Τὸν Νίκο Ταχιᾶο στὸ Ἀττικὸ Μετρό, ποὺ ὄχι ἡ μάννα του δὲν τὸν ἐψήφισε, ἀλλὰ δύο φορὲς δὲν βρῆκε ψῆφο στὴν κάλπη.
  • Τὴν ἀδερφὴ τοῦ Ταχιάου, τὴν Χριστίνα, τὴν ἔβαλαν ὑπεύθυνο ἐπικοινωνίας σὲ ὑπουργεῖο νὰ μετρᾷ τὰ ῥολὰ ὑγείας ἕνα ἕνα.
  • Τὸν Ἰάσωνα Πιπίνη ὑπεύθυνο σὲ θέματα Λατινικῆς Ἀμερικῆς, γιατὶ σώσαμε Ἑλλάδα, Βαλκάνια, Εὐρώπη, ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.
  • Τὸν Παναγιώτη Κοντολέοντα διευθυντὴ στὴν ΕΥΠ ποὺ ἔχει πτυχίο στὸ μπουζοῦκι καὶ ἄλλαξαν μέχρι καὶ τὸν νόμο γιὰ χάρι του γιὰ νὰ μπορῇ νὰ διορισθῇ.
  • Τὸν Γιάννη τὸν Πρετεντέρη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, γιατὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶναι τῆς τέχνης ἀφοῦ ὅταν πέταγε μὲ τὸν βάζελο μπουκάλια στὸ γήπεδο, ὅλοι του ἔλεγαν ὅτι εἶναι καλλιτέχνης στὸ πέταγμα.

Διορισμοὶ …ἀρεστῶν!!!

Τὸ κούλλλιιι ὅμως ἀνεκοίνωσε στὸ μεταξὺ πὼς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς χωματερές. Γενικὰ τὸ ζήτημα διαχειρίσεως τῶν ἀποῤῥιμάτων κρύβει πολὺ χρῆμα, ἐνᾦ στὴν χώρα μας διάφοροι, ἐλάχιστοι, ἐργολάβοι, ἐκμεταλλεύονται κάθε παράμετρό του, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως καταστρέφουν ἀσυνείδητα τὸ περιβάλλον. Καλὸ εἶναι λοιπὸν νὰ παύσουν οἱ χωματερές μά, ἀκόμη καλλίτερον εἶναι νὰ μάθουμε τὸ τί ἀκριβῶς ἔχει στὸ μυαλό του μά, κυρίως, τὸ ἐὰν κάποιες πολυεθνικὲς κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς προθέσεις του.
Ταὐτοχρόνως ἡ
ἀνάθεσις, μετὰ προμηθείας παρακαλῶ, στοὺς ἀστυνομικοὺς γιὰ τὸ ἀντικαπνιστικό, ἔκανε τοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ κυνηγοῦν ἀκόμη καὶ τὰ …καφενεία. Ψίχουλα τσιμποῦν, ἀλλὰ δὲν τὰ εἶχαν κι αὐτά, ὁπότε δικαιολογεῖται (λέμε τώρα…!!!) ἡ λύσσα τους. Καί, φυσικά, τὸ κτηματολόγιον καὶ οἱ δασικοὶ χάρτες ἀπειλοῦν τὶς ἀτομικὲς ἰδιοκτησίες ὅλων μας, ἔτσι, γιὰ πλάκα…

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Σήμερα ἡ χώρα τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ δολοφονημένου (γιὰ ἀσχέτους μὲ τὰ κομματικοπολιτικὰ) φύσσα. Τὰ πάντα κλειστά, ὅλη ἡ συμμορία τΣΥΡΙΖΑιομπαχαλάκηδων στὸ πόδι καὶ ὅσοι ἐπιμένουν νὰ καταδεικνύουν τὴν ἀνάγκη ἐνεργοποιήσεως τῆς κοινῆς λογικῆς, χαρακτηρίζονται φασίστες.

Κι ἐνᾦ ἡ ὑπόθεσις ΝΟΒΑΡΤΙΣ ἀκόμη πηγαίνει κι ἐρχεται (γιὰ νὰ μᾶς ζαλίζῃ τὰ μέζεα), ὁ νέος ἐκλογικὸς νόμος καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου θὰ μᾶς ἔλθουν «πακέττο», γιὰ νὰ μὴν κουράζονται δύο καὶ τρεῖς φορὲς νὰ «λαδώνουν». Τὸ κούλλλιιι, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, δὲν πρόκειται νὰ ἀναζητήσῃ ἐνόχους, διότι, πολὺ λογικά, δὲν θέλει ἀργότερα νὰ ἀναζητηθοῦν ἔνοχοι στὰ δικά του ἐγκλήματα.

Μάθαμε πρὸ ἡμερῶν πὼς στὰ βιβλία τῆς Γ΄ Λυκείου διδάσκεται ἡ …«ἐξευγενισμένη» ἐκδοχὴ τοῦ σχεδίου Kalergi, σὲ μίαν μορφὴ …περιλήψεως γιὰ τὴν «Πανευρώπη». Ὠραία πράγματα. 

Διδάσκουν στὰ παιδιά μας (ἀπὸ τώρα!!!) τὴν ἀφρό-Εὐρώπη!!!

Κι ἐκεῖ ποὺ μαθαίνουμε πὼς ἡ κεραμέως ἐβράβευσε κάποιαν ποὺ δὲν ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔλεγε…

Ἰδιοφυείς πλαστογράφοι ἤ κράτη ἀπατεῶνες;

Ἐχθὲς ἦλθαν τὰ νέα μαντάτα… Μάθαμε πὼς ἡ κεραμέως ἀπεφάσισε τὴν ἀπαλοιφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν. Ἀναλόγως τῆς πλευρᾶς ποὺ θὰ τὸ δῆς εἶναι καλὸ ἢ κακό. Παρ’ ὅλα αὐτὰ εἶναι κάπως περίεργος ἡ …στιγμή, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἡ ἐν λόγῳ μανδάμα ἔλαβε κάποιες …«ὀδηγίες χρήσεως», λίγο πρὶν τὴν ἀνάληψιν τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας, ἀπὸ τὴν λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Δὲν τὸ λὲς καὶ σύμπτωσιν παρακαλῶ…

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις (καὶ μὲ τὴν Κεραμέως)

Πάντως κάτι ὑπόσχονται. Θὰ αὐξήσουν, λέει, τὰ ἔτη παραγραφῆς ἐγκλημάτων τῶν κουδουνισμένων.
Ναί… καὶ ἐμεῖς ἡσυχάσαμε…

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
Στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν γιάφκες τζιχαντιστῶν καὶ γραφεία …διαβατηρίων γιὰ νὰ προωηθοῦν εἰς τὰ Εὐρώπας. Μούγκα τὰ κουλλλόπαιδα.

Λαθροδιακινητὲς στὴν Ὁμόνοια προωθοῦν τζιχαντιστὲς στὴν Εὐρώπη

Βοᾶ ἡ Εὐρώπη ἀλλὰ ἐδῶ στὴν …νιρβάνα τους.
Τὸ χρῆμα νὰ πέφτῃ γιὰ τὸ «μεταναστευτικὸ» καὶ ὄλα στὰ …μέζεά τους!!!

Ῥέ μήπως καί εἶναι ὅλοι στό κόλπο;  Ἀλλά ποιό εἶναι τό κόλπο; Καί πόσοι εἶναι αὐτοί οἱ ὅλοι;

Χρῆμα νὰ ῥέῃ καὶ …«Ζήτω ὁ ἐποικισμός»!!!

Παρασκευὴ 20 Σεπτεμβρίου 2019
Εἴπαμε πολλὲς φορὲς πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ τράπεζες ἀσυδοτοῦν. Ὅσο κυλᾶ δὲ ὁ καιρός, τόσο μεγαλύτερο τὸ θράσος τους Οἱ κάθε λογῆς κούλλληδες τοῦ κόσμου μας τὸ μόνον ποὺ κάνουν εἶναι νὰ στρέφουν τὴν προσοχή μας σὲ ὁ,τιδήποτε ἄσχετο …ψιχουλάκι, πρὸ κειμένου νὰ μὴ διαμαρτυρόμεθα γιὰ τὴν λεηλασία. ἀλλοῦ …κυττᾶ. Γενικῶς στὴν χώρα οἱ ἀσυδοσίες τῶν τραπεζῶν ἔχουν περάση κάθε προηγούμενον, ἀλλὰ ἀκόμη σιωπὴ ἀπὸ τὸ κουλλλοστρατόπετον.

Χρεώσεις «ῥὸζ τηλεφώνων» ἀπὸ τὶς τράπεζεςΧρεώνουν θρασύτατα καὶ παράνομα ὅ,τι θέλουν οἱ τράπεζες

Φυσικὰ στὴν χώρα κάνουν κουμάντο ἐπισήμως οἱ τοκογλῦφοι. Εἶναι τὸ βασίλειόν τους. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἀσυδοσίες τους ξεπερνοῦν κάθε λογική, τὸ (κάθε) τὸ κούλλλιιι καὶ σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ κυττᾶ ἀλλοῦ καὶ βάζει στὴν τσεπούλα του μερικὰ …ψιχουλάκια ποὺ πέφτουν στὸ πάτωμα ἀπὸ τὶς τοκογλυφικὲς ἐπιδρομές. Γιὰ τὶς τόσες προσπάθειες τῶν τοκογλύφων νὰ εἰσπράξουν δύο καὶ τρεῖς καὶ τέλος πάντων ἀμέτρητες φορὲς χρέη ποὺ εἴτε δὲν ὑπάρχουν εἴτε ἔχουν ἐξοφληθῆ, μούγκα. Γιὰ τὴν ΝΟΒΑΡΤΙΣ, γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τοὺς νέους φόρους λαλίστατοι. Ὅλοι ὅμως.

Δανειολῆπτες συνεργάσιμοι

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
Κι ἐνᾦ ὁ ἐποικισμὸς …«νομιμοποεῖται» καὶ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλην τὴν χώρα…
Κι ἐνᾦ οἱ δουλέμποροι δὲν προλαβαίνουν νὰ πηγαινοέρχονται καὶ νὰ θησαυρίζουν…
Κι ἐνᾦ ἔχουν μετατεθῆ στὶς πλάτες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τὰ κόστη δημιουργίας, ἐξοπλισμοῦ καὶ συντηρήσεως τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως…
…ξεκίνησε νὰ μᾶς τὴν «πέσῃ» καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ τὰ …καλαμάκια, κουνῶντας ἐπιδεικτικὰ τὴν (κάθε) γκρέτα ὡς πρότυπο.
Στὰ …σιωπηλὰ ἐπίσης ἡ Ἀλεξανδρούπολις περνᾶ στὰ χέρια Ἀμερικανῶν γιὰ νὰ φτιάξουν μίαν μόνιμο ναυτικὴ βασούλα ἐκεῖ. (Τί νά λέμε τώρα ὄμως ἐμεῖς;)
Πληρώσαμε καὶ 52 ἑκατομμύρια διότι τὸ C4i ὄχι μόνον δὲν τὸ ἐγκαταστήσαμε, πληρώνοντάς το ὅμως 200 ἑκατομμύρια (ποῦ εἶσαι GAP;;;) ἀλλά, ὡς κράτος δὲν τηρήσαμε τὶς συμφωνίες…
…τώρα μᾶς προέκυψαν καὶ οἱ ὐστερίες τῆς πράσινες (λέμε τώρα…!!!) «γκρέτας», ἐνᾦ ὁ λάτσης ἑτοιμάζεται νὰ πάρῃ δωράκι καὶ τὰ ΕΛΠΕ…

 

Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου 2019
Φώναξε ἡ μέρκελ, κουνήθηκε τὸ κούλλλιιι… Θέμα ἐποικισμοῦ πλέον δὲν ἀντέχεται διότι ἤδη ἀπέτυχε ὁ πολυπολιτισμὸς στὴν Γερμανία, ὅπως στὴν συνέχεια ἐδήλωσε ἡ ἰδία. Πῶς κουνήθηκε τό κούλλλιιι; Ἀνοίγει κλειστὰ στρατόπεδα καὶ μισθώνει πολυτελῆ ξενοδοχία. Τὰ κλειστὰ στρατόπεδα ὅμως ἀνήκους στοὺς πρόσφυγες τοῦ 1922 καὶ ὄχι στοὺς εἰσβολεῖς. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἕναν, μόνον ἔναν, Ἕλληνα ἄστεγο δὲν ἔχουν μαζέψη ἀπὸ τὸν δρόμο τὰ μισανθρωπάρια αὐτά… Δὲν ἔχει μπικικίνια βλέπετε γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀστέγους… Κι ἂς μᾶς κάνουν ἐμᾶς ἀποθήκη…
Σήμερα μάθαμε ἐπίσης πὼς ἐκόπη ὁ δικαστὴς πρώτης κατοικίας… Ἐν ὀλίγοις μάθαμε πὼς θὰ κάνουν, δίχως περιττὲς διαδικασίες, τὶς κατασχέσεις οἱ τράπεζες. Τί ἁπλούστερον; Νὰ μὴ χρονοτριβοῦν τὰ πιντιά…
Καί, φυσικά, ἂν καὶ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καὶ τὰ προνήπια νὰ πηγαίνουν στὰ σχολεία, ἐν τούτοις ἐξέμειναν ἀπὸ αἴθουσες…
Πάντως, κάπου στὸ βάθος ὅλοι ἐλπίζουν-ἀναμένουν ἀμυντικὲς συμφωνίες μὲ τὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ μᾶς …ἀποσώσουν!!! Ἀπό τί; Μόνοι τους δέν δηλώνουν πώς θά φερθοῦν πεπολιτισμένα στόν Ἔρντο;

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Ξεσκεπάζεται σήμερα ὅλο τὸ παρασκήνιον τῆς προσπαθείας τῶν μπακογιαννομητσοτάκηδων νὰ ἀλλάξουν τὰ ὀνόματα δύο σταθμῶν τοῦ «ΜΕΤΡΟ» καὶ ἡ ἀμέσως μετά, κατόπιν τῆς γελοιποιήσεώς τους, ἄτακτος ὀπισθοχώρησίς τους.
Πιό γελοῖοι ποῦ;

Λίγα λόγια γιὰ τοὺς Μπακογιάννηδες καὶ τὴν «Γραμμὴ»

Στὴν Ἰαπωνία, καθὼς μᾶς ἐνημέρωσαν ἀπὸ ἐχθές, μὲ ἀπάτη (καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ ἐκεῖ πρέσβεως) πωλοῦν «ἑλληνικὸ γιαούρτι».
Στὴν Αὐστραλία, τὸν Αὔγουστο, παρενέβη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις καὶ σταμάτησε τὶς ἐκεὶ πωλήσεις «ἑλληνικῆς» φέτας.
Λίγες ἡμέρες μετὰ μάθαμε πὼς καὶ στὴν Νιγηρία πωλοῦν «ἑλληνικὴ» φέτα ἐκ …Δανίας!!!

Φέτα καί τά ἐκ …Δανίας τυριά;

Στὴν πρώτη περίπτωσιν τὸ βορίδιους ἐδήλωσε πὼς ἡ χώρα θὰ κινηθῆ νομικῶς. Στὴν περίπτωσιν τῆς Αὐστραλίας τὸ ἔκανε ἤδη ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Γιά τήν φέτα θά κάνη κάτι  καί ποιός; Ἤ μήπως ὄχι διότι ἐμπλέκεται ἡ Δανία;

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
Κάτι ἄρχισε νά κινεῖται στήν δικαιοσύνη καί στό στράτευμα;

Ἀμυδρῶς, θὰ λέγαμε, ναί. Σχέδια σφραγίσματος συνόρων καὶ ἔλεγχος γιὰ ὕποπτες Μ.Κ.Ο.. Τὸ θέμα ὅμως εἶναι πὼς μᾶλλον ἔχουν καθυστερήση πολύ… Ὀψώμεθα…

Ἔσκασε ὅμως καὶ τὸ (ἀναμενόμενον, γιὰ τοὺς γνῶστες) «κανόνι» τῆς «Thomas Cook» ἀλλά, πάλι καθυστερημένα τὰ κουδουνισμένα. Ἂς χαθοῦν καὶ μερικὰ ἀκόμη  ξενοδοχεία, ἐφ΄ ὄσον ἀναμένουν στὴν γωνία νὰ τὰ ἁρπάξουν τοκογλῦφοι καὶ τὰ τσιράκια τους γιὰ νὰ στεγάσουν τὸ προϊὸν τοῦ δουλεμπορίου τους.

Χρεωκοπία ἤ …ἁρπακτή (καί ἀπό τό «Thomas Cook»);

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
Τὸ κούλλλιιι ἑτοιμάσθηκε γιὰ τὸ Ἀμέρικα καί, θὰ ἔβλεπε, λέγεται, τὸν …πλανητάρχη.
Τὸν εἶδε, ὡς γνωστόν, σὲ …ἀντίγραφο, ὅπως καὶ ὁ Ἐρντογὰν καὶ ὁ ἀναστασιάδης (τρομάρα του, ποὺ τὸ ἔχει κάνη σύστημα!!!)

Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

Ἐπεσκέφθη ὅμως καὶ τὸν ΟΗΕ γιὰ νὰ βγάλῃ …λάδι τὴν δούρου.

Βγάζει «λάδι» τήν δούρου ὁ κούλης;

Γιατί ὅλα αὐτά; Μά, διότι μία συμμορία εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ νούμερα. Μία συμμορία ποὺ ἔλαβε ἐντολὴ τώρα νὰ μᾶς ζαλίσῃ τὰ μέζεα γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν οἱ κλιματοφόροι τους. Κλιματοφόροι ποὺ πρῶτοι οἱ παγκόσμιοι τραπεζῖτες ἀποφασίζουν καὶ τὰ κούλλλικα τοῦ πλανήτου σπεύδουν. Ἐπ’ εὐκαιρίας ὅμως νὰ σωθῇ καὶ τὰ δικά τους πιντιά.

Ὡραία «βιτρινούλα» ἡ Γκρέτα

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν νέους τρομοφόρους τῆς …κλιματικῆς προστασίας (ναί, ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ τὰ πιστεύουν αὐτά), γνωστὰ φάρμακα γιὰ τὸ στομάχι ἀποσύρονται ὡς ὕποπτα γιὰ καρκινογενέσεις. (Ναί, ναί, εἶναι καὶ ἡ ΝΟΒΑΡΤΙΣ ἐκεῖ…!!!)…

Φάρμακα πού θεραπεύουν ἤ πού σκοτώνουν;

Ἐννοεῖται πὼς ὁποιαδήποτε ἔρευνα οὐδέποτε θὰ ἐγγίξη τὸ εἶδος τῶν φαρμάκων καὶ τὸ πόσο πράγματι σχετίζονται (ἢ ὄχι) μὲ αὐτὰ πού, ὑποτίθεται πὼς, θεραπεύουν. Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐδῶ βασιλεύει ἡ ἁρπκτὴ τῆς ἀεροαρλουμπολογίας, θὰ μαθαίνουμε μόνον γιὰ τὶς οἰκονομικὲς παραμέτρους τῶν σκανδάλων -πού, ἐνίοτε, «κλείνουν» μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὶς …«παράπλευρες» ἀπώλειες σὲ ζωές, ποὺ ἐπιφέρουν αὐτὰ τὰ φάρμακα.

Κι ἐνᾦ ὁ Τρᾶμπ(-άκουλας) δὲν συνηντήθη μὲ τὸ κούλλλιιιι… (ἀλλά, ἀπὸ φωτογραφίες δὲν ἔχουμε παράπονο!!!)
Κι ἐνᾦ μᾶς τὸ ἔπαιξε νεοφωστὴρ στὸν ΟΗΕ γιὰ τὰ περὶ «προστασίας τοῦ κλίματος»…
…κάπου ἐκεῖ τὰ εἶπε καὶ μὲ τὸν Ἐντογάν. Τί εἶπαν; Ποιὸς ξέρει… Νομίζω πάντως πὼς τὸ «ποντίκι» τὸ ἀποτυπώνει θαυμάσια:

Τί εἶπαν; Τίποτα… Μᾶς ἐμπαίζουν…

Παρασκευὴ 27 Σεπτεμβρίου 2019
Κι ἐνᾦ τὰ «πόθεν ἔσχες» μᾶς ἀπασχολοῦν νυχθημερόν, ἐμεῖς ἤδη μάθαμε πὼς τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῶν «ἐπενδυτῶν» θὰ ἐπεκταθοῦν σὲ ὅλες τὶς γειτονιές, σὲ ὅλες τὶς πόλεις μας καὶ σὲ ὅλα τὰ χωριά μας.

Χώρα-στρατόπεδον συγκεντρώσεως!!!

Χαρίζουν τὰ πάντα, εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων καὶ μετὰ μᾶς τὸ παίζουν …«ἐθνοσωτῆρες».
Τὰ τσόκαρα…

Τὰ εἰσοδήματά τους, ποὺ ἐπὶ πλέον τὰ ἀποκρύπτουν, παίζοντάς το πτωχαδάκια, μαζὺ μὲ τὰ χρέη τους, γιὰ τὰ ὁποία τοὺς κρατοῦν ἀπὸ τὰ μέζεα.
Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι καὶ ἡ ἀπάντησις τῆς παντελοῦς ἀνηθικότητός τους.
Ἀλλά, ὡς γνωστόν, μὲ πρόσφατα νομομαγειρεύματα, γιὰ νὰ στραφῇς κατὰ τραπεζιτῶν νομικῶς, πρέπει νὰ τὸ ἐγκρίνῃ ἡ …τράπεζα!!!

Ἔξοχα!
Γιὰ νὰ διωχθῇ ποινικὰ ἕνα στέλεχος τραπέζης, γιὰ ἀπιστία, θὰ πρέπη νὰ τὸ μηνύσῃ ἡ ἰδία ἡ …τράπεζα!!!

Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
Ὡς λειτουργικῶς ἀναλφάβητοι πλέον ἐμφανίζονται οἱ Ἑλληνόπαιδες, βάσει διεθνῶν ἀξιολογήσεων, ἀλλὰ ἐπίσης δὲν εἶναι πρόβλημα.

Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (β)

Καὶ δὲν εἶναι  πρόβλημα διότι ὅσο πιὸ ἀναλφάβητοι, τόσο πιὸ βόηδια καὶ τόσο πιὸ πρόθυμοι ψηφοφόροι.
Τυχαῖον εἶναι νομίζετε; Ἅπαντες στὸ κόλπο οἱ «ἐθνοσωτῆρες» λέμε…

Στὸ μεταξὺ κι ἄλλο ὕποπτο φάρμακο ἀποσύρεται, ἐνᾦ οἱ ἤδη χαμηλὲς συντάξεις πείνης ἑτοιμάζονται νὰ πετσοκοποῦν περισσότερο. Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ πριγκήπισσα ντόρα καὶ ὑποψηφία βασιλομήτωρ δίδει χῶρο …ἐλευθερίας στὸ ἀλεξέι, διότι ἐάν, λέῃ, προκύψῃ κάτι εἰς βάρος του, τότε θὰ τὸ ἐρευνήσουν. Μπάνικα…
Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλην γιατί νά τό ἐρευνήσουν; Πῶς θά μπορέσουν νά διασφαλίσουν τήν δική τους μελλοντική ἀσυλία; Ἔ;
Ἡ ντοράκλα ξέρει, ἐμεῖς δὲν ξέρουμε.

Κυριακὴ 29 Σεπτεμβρίου 2019
Αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἰδίαν ὤρα, ποὺ τὸ κούλλλιιι καὶ τὰ κουδουνισμένα του ξεσκίζονται στὶς κωλοτοῦμπες, πρὸ κειμένου νὰ «τσιμπήσουν» μερικὰ μύρια ἕκαστος… Ποὺ τὰ «πόθεν ἔσχες» τους εἶναι γιὰ παραστάσεις θεάτρου σκιῶν… Ποὺ ταξειδεύουν στὶς ΗΠΑ μὲ μίαν στρατιὰ παλαμοκροῦστες, χρεώνοντας τὰ δημόσια ταμεία μὲ χιλιάδες εὐρῶ… Ποὺ τὴν μία μειώνονται οἱ συντάξεις καὶ τὴν ἄλλην αὐξάνονται… Ποὺ οἱ προσλήψεις πολλαπλασιάζονται μὲ ἀσυλήπτους… Ποὺ τὰ σύνορα εἶναι διάτρητα καὶ ταὐτοχρόνως ξεκινοῦν νὰ διαλύσουν καὶ τὰ λοιπά, μὴ συνοριακά, ἑλληνικὰ ἐδάφη… Ποὺ ἅπαντες πρέπει νὰ ἑστιάζουμε στὴν κοινή μας Ἐθνικὴ ἄμυνα, ἀλλὰ αὐτοὶ στὴν ἀερο-ἀρλουμπολογία τους… Ποὺ ἡ χώρα πρέπει νὰ θωρακισθῇ οὐσιαστικῶς σὲ φάρμακα, τρόφιμα καὶ ὅπλα, ἀλλὰ ἐμεῖς πληρώνουμε ἐπιδόματα σὲ αὐτοὺς ποὺ ὁ ΟΗΕ προσκαλεῖ νὰ μᾶς φορτωθοῦν… Ποὺ ἡ προσπάθεια συμμαζέματος τῶν ἐξόδων θὰ διασφαλίσῃ, σὲ ἕναν βαθμό, τὴν ἐπιβιωσιμότητα ὅλων μας, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει τόπος καὶ δραστηριότης ποὺ νὰ μὴν γυρνοβολᾷ κάποια Μ.Κ.Ο. γιὰ νὰ θησαυρίζῃ…
….αὐτοὶ ὅλοι χαραμοκυκλοφοροῦν ἀδιάφορα καὶ σαχλαμαρίζοντας.
Ἀποκαλύψεις ἐπὶ ἀποκαλύψεων ξεσκεπάζουν τὴν ὀλιγωρία δεκαετιῶν ἀλλὰ πέρα βρέχει. Ἀκόμη ξύνονται μὲ τὴν Νοβάρτις, ἀλλὰ τὰ φάρμακα-δηλητήριά της, ποὺ εἶναι ὕποπτα γιὰ καρκινογενέσεις καὶ ἀποσύρονται σὲ ὅλην τὸν πλανήτη, δὲν συνδέονται μὲ τὸ ἔγκλημα, γιὰ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις νῦν καὶ πρώην.. Ἡ ΑΑΔΕ ποὺ τὸν κάθε φουκαρᾶ τὸν ξεσκίζει, χαρίζει στοὺς ζαβοὺς ὅ,τι τῆς ἀρέση… Καί, φυσικά, ἡ ΕΥΠ, ποὺ ἔπρεπε -θ
εωρητικῶς- νὰ μᾶς προστατεύῃ, ἔχει ἐπὶ  κεφαλῆς της κάποιον μὲ …ἀσαφεῖς ἱκανότητες.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ἀπολογισμός τοῦ ταξειδίου κούλλλιιι καί συνοδῶν στίς ΗΠΑ; Μία τρύπα στὸ νερό, ἀλλὰ μᾶς φλόμωσε μὲ φωτογραφίες του δίπλα σὲ κέρινα ὁμοιώματα, μαζὺ μὲ τὶς ἀθωώσεις τῆς (κάθε) δούραινας καὶ τοὺς νέους τρομοκλιματοφόρους. Μᾶς ἔσκασαν ἐν ὀλίγοις μὲ τὶς ἀρλουμπολογίες τους καὶ τὰ …ἐπικίνδυνα καλαμάκια, ἐνᾦ ἤδη σὲ Μυτιλήνη καὶ  Σάμο γίνεται τῆς «ἐπαναστάσεως»…

Ὕπουλος, βρώμικος καὶ πολυσύνθετος ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος ποὺ δεχόμεθα.
Κάποιοι… ἐπεδίωξαν ἐχθές, νὰ ὑπάρξουν νεκροὶ στὴν Μόρια. Νὰ «κτυπήσουν» στὸ συναίσθημα πάλι, τῶν Ἑλλήνων.

Γιὰ ἀγνώστους λόγους, περὶ τῆς πέμπτης ἀπογευματικῆς τῆς Κυριακῆς, ἐξέσπασαν δύο πυρκαϊές. Ἡ μία σὲ ἐλαιοκτήματα (ἐκτὸς καταυλισμοῦ, ἀπόστασις 400 μέτρων) καὶ ἡ ἄλλη σὲ οἰκίσκους («ζώνη 4» ἐντὸς στρατοπέδου). Ἡ ἐκτὸς τοῦ οἰκισμοῦ πυρκαϊὰ ἔσβησε ἀμέσως ἀλλὰ ἡ ἐντὸς ἐπεκτάθη καὶ κατέστρεψε μεγάλο τμῆμα τοῦ στρατοπέδου. Ἐπὶ πλέον, παρὰ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἀντεμετώπισαν οἱ πυροσβέστες, ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀποχωρήσουν, ἐφ΄ ὅσον ἐδέχθησαν ἐπιθέσεις ἀπὸ ἑκατοντάδες «πρόσφυγες» καὶ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι τελικῶς κατέστρεψαν καὶ δύο τοὐλάχιστον πυροσβεστικὰ ὀχήματα.

Ὁ Ἐρντογαν μᾶς ἀπείλησε (μὴν ξυπνᾶτε τὸν γίγαντα) καί, μετὰ ἀπὸ λίγην ὥρα, ἔγινε ἡ Μυτιλήνη μπάχαλο.
Τυχαῖο γεγονός;

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν, καὶ μετεγκατάσταση τῶν ἀλλοδαπῶν στὴν ἐνδοχώρα καί, φυσικά, τὴν ἀνακατανομὴ ἀνὰ περιφέρεια (ἔτσι κι ἀλλοιῶς δρομολογημένη) ὅσο τὸ δυνατὸν πιό «ἀνώδυνα» στὴν συνείδηση;

Προδοτικὲς κυβερνήσεις ὑποτεταγμένες πλήρως στὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, κι ἕνας λαὸς «μουδιασμένος» καὶ ἀνήμπορος νὰ ἀντιδράσῃ παρακολουθῶντας τὸν ἀφανισμό του.
Θλίψις… 

Ὑπάρχουν …τυχαία γεγονότα στήν Μυτιλήνη;

Μούγκα τὰ κουλλλόπανα. Ἔτρεχαν οἱ κουμουτσᾶκοι γιὰ νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες μετακινήσεως τῶν λαθροεποίκων, πρὸ κειμένου νὰ ἀποσυμφορηθῇ ἡ Μόρια καὶ νὰ δεχθῇ νέους.

Τρίτη 1 Ὀκτωβρίου 2019
Μάθαμε στὰ μέσα τοῦ προηγουμένου μηνός, μετὰ τὰ χαριεντίσματα κούλλλιιι-μέρκελ, πὼς θὰ δοθοῦν 35 δισεκατομμύρια γιὰ νὰ κρατήσουμε, γιὰ δέκα χρόνια, ἐδῶ τοὺς «νεοέλληνες». Τί καλά… Ἰδοῦ ἡ ἀμεσοτάτη ἐφαρμογὴ τῆς ἐντολῆς:

Ἂς θυμηθοῦμε ἐπίσης τὴν πρόταση τοῦ Ὀλλανδοῦ πρωθυπουργοῦ Μὰρκ Ῥοῦτ, στὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως, ὁ ὁποῖος λέγεται πὼς τὴν ἐπανέθεσε, κατὰ τὴν πρόσφατο συνάντησή του μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ μετανάστες-προσφυγὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ νὰ χορηγηθῇ χρηματοδοτικὴ βοήθεια στὴν Ἑλλάδα!».

Μία ἀντίληψις ποὺ προφανῶς προέρχεται ἀπὸ τὴν Γερμανια καὶ φαίνεται νὰ ἐπικρατῇ σιωπηλῶς στὶς ἡγεσίες πολλῶν κρατῶν-μελῶν σὰν ἡ βελτίστη λύσις.

Χρηματοδοτούμενο «γκέτο» θέλουν τὴν Ἑλλάδα

Κι ἐδῶ τελικῶς; Τίποτα σπουδαῖον… Μία ἀπὸ τὰ ἴδια… Στὸ ἀποδεικνύονται ἄκυροι οἱ δασικοὶ χάρτες καὶ τὸ κτηματολόγιον κινδυνεύει νὰ καταῤῥεύσῃ… Οἱ ὀκτὼ ἀπὸ τοὺς δέκα «ἐπενδυτὲς» θὰ μένουν σὲ ὑπέρ-πολυτελῆ ξενοδοχεία, μὲ ὅλα τὰ ἔξοδα πληρωμένα καὶ μὲ ἐπιδόματα μηνιαία… (Ψόφα ἐσὺ θεία Μαρίκα μὲ τὰ 300 εὐρῶ τὸν μῆνα…!!!) Μᾶς μετατρέπουν σὲ μίαν λιβανοποιημένη κοινωνία, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται… Ἐπέτυχαν νὰ μαζεύσουν μερικοὺς παρεμπόρους, ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν μὲ …δικούς τους… Μᾶς εἶπαν πὼς ἄσυλο θὰ λαμβάνουν μόνον οἱ πρόσφυγες καὶ πὼς θὰ ἐπιστρέφονται οἱ μετανάστες, ἀλλά, ὅπως μάθαμε λίγες ἡμέρες πρίν, ἔως τὸ 2020 θὰ ἔχουν ἐπιστραφῆ μόλις 6.000 ἀπὸ τὰ τέσσερα ἑκατομμύρια…
Καί, φυσικά, στὸ λιμάνι τῆς Θσσαλονίκης κάτι …καθαρίζουν.

Τετάρτη 2 Ὀκτωβρίου 2019
Τὰ λέγαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ἤμασταν ῥατσιστές…
Τὰ ἐπεισόδια στὴν Μόρια, λέει, τὰ ἔστησαν Μ.Κ.Ο.. Δὲν μᾶς ἀπαντοῦν ὅμως ποιὸς ἐπιτρέπει σὲ αὐτὲς τὶς Μ.ΚΟ. νὰ ὑπάρχουν καὶ ποῖος ὁ ῥόλος τῶν κουδουνισμένων (γενικῶς, ὄχι εἰδικῶς) σὲ αὐτό.

Πέμπτη 3 Ὀκτωβρίου 2019,,
Γενικὴ ἀπεργία σημέρα… Τὰ ἴδια…
Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως ἐμεῖς μερικὰ σπουδαία…
Ἡ δήλωσις παπαγγελοπούλου γιὰ τὸ φθηνὸ νερό, ξεσήκωσε θύελλες ἀντιδράσεων, προμηνύοντας ὅμως τὶς ἐπερχόμενες ἰδιωτικοποιήσεις τῶν ὑδάτων μας. Αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνο, ἀλλά, κατὰ πῶς φαίνεται, εἶναι μέσα στὴν «ἀτζέντα κούλλλιιι», ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ κλιματοφόροι… Ἔχουμε ἀπαντήση ἐπισταμένως καὶ μὲ ἐπιχειρήματα καὶ γιὰ τὰ δύο.

Φθηνό νερό;

Ὑπονομεύει συνειδητῶς ὁ κούλλλιιις τὸ κράτος

Θά …σώσουμε τόν πλανήτη κόβοντας τά …καλαμάκια!!!

Γενεὲς τῆς …«ἐπαναστάσεως»!!!

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τρώῃ μόνη της ἡ (κάθε) Γκρέτα…

Παρασκευὴ 4 Ὀκτωβρίου 2019
Μετὰ ἀπὸ ἔρευνες τῆς ἀστυνομίας τελικῶς δὲν ὑπῆρχε νεκρὸ βρέφος στὴν Μόρια.

Λίγα …ἐντόσθια, μπόλικη προπαγάνδα καί…

Ἔ καί, θὰ μοῦ πεῖτε… Ἡ δουλειὰ ἔγινε.
Στὸ μεταξύ, ἐνᾦ ἡ κόκα-κόλα καπηλεύεται ἑλληνικὰ σύμβολα, ἡ μενδώνη, ποὺ εἶχε πάρη καὶ τὸν ἀέρα της στὶς ΗΠΑ, ἐξακολουθεῖ καὶ …κοιμᾶται. Τυχαιότης κι αὐτό…

Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου 2019
Ὁ νόμος κατρουγκάλιους ἐκρίθη παράνομος (ἀντισυνταγματικὸς) στὸ ΣτΕ καὶ τὰ πανηγύρια δίδουν καὶ παίρνουν. Ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ μᾶς ἐπεσκέφθη, ἔγινε ὁ κακὸς χαμὸς (ὄχι τυχαίως, βεβαίως βεβαίως) μὲ τὰ κομματόσκυλα τοῦ ΠΑΜΕ, κατηγοροῦν τὸν παπαγγελόπουλο γιὰ ἐμπλοκὴ σὲ παραδικαστικὸ κύκλωμα καὶ μαθαίνουμε πὼς 2.000 τζιχάντια μᾶς ἔρχονται. Ἐμεῖς γιατί ξέραμε πώς αὐτά τά τζιχάντια εἶναι τοὐλάχιστον 50.000;

Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου 2019
Ἐμεῖς μάθαμε τὸν ῥόλο τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ (Μ.Κ.Ο.) ποὺ προσκαλεῖ τοὺς «ἐπενδυτὲς» στὴν χώρα μας. Τὸ κούλλλιιι ἀκόμη δὲν …καταδέχεται!!!

Ὑπόσχεται …«ζωὴ καὶ κόττα» στοὺς προσκεκλημένους της ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία

Ἀντιθέτως… Χαίρεται καὶ καμαρώνει γιὰ τὴν «πολυ-πολιτισμικότητα» ποὺ πάθαμε…

Χαίρεται καὶ καμαρώνει τὸ κούλλλι γιὰ τὴν …«πολύ-πολιτισμικότητα» ποὺ πάθαμε!!!

Ἐμεῖς μάθαμε γιὰ τὶς ἀντί-ῥατσιστικὲς «ποινὲς» τῆς δικαιοσύνης…

Δικαιοσύνης (;;;) …«ἀντιῤῥατσιστικὲς» ποινές!!!

Λίγες ἡμέρες πρὶν δικηγόρος κατέληξε στὴν φυλακὴ (καὶ πολὺ καλὰ τοῦ ἔκαναν) διότι ἐβίαζε ἕνα κοριτσάκι συστηματικῶς. Τὰ «ἐπενδυτόπουλα» δὲν πληρώνουν ὅμως ἀντιστοίχως. Ἀκοῦς κούλλλιιι;;;; Κάτι λέγατε γιὰ παραδικαστικὰ κυκλώματα. Μόνον τοῦ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι αὐτά; Ἐσεῖς ποῦ εἶσθε; Ἤ μήπως δέν ξερεις τί σημαίνει ἡ λέξις «παραδικαστικό»;

Βέβαια, στὰ …«καλὰ τοῦ καθουμένου» μάθαμε πὼς «φουντώνει τὸ μεταναστευτικό… Γιὰ τὴν ἀκρίβεια μάθαμε πὼς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἄρχισαν νὰ ἀσχολῶνται μὲ αὐτό, διότι ἔως τώρα δὲν ἤξεραν καὶ δὲν ἄκουγαν καὶ δὲν ἔβλεπαν… Τώρα ποὺ θέλουν νὰ ἐμφυτεύσουν σὲ ὅλες τὶς γειτονιές μας «ἐπενδυτές», μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μ.Κ.Ο. φυσικά, ξεκίνησε καὶ ὁ (ὑποτιθέμενος) πανικός, ἀλλά, πάντα μὲ τὸ …μαλακό. Ἀφῆστε ποὺ θὰ …«ξεπηδήσουν νέες Μόριες», κατὰ τὰ γνωστά. Ἔως τώρα δὲν ἔβλεπαν τὰ δημοσιοκαφρίκια τὴν Μόρια… Τώρα τὴν ἀνεκάλυψαν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀκοῦμε, κάπου κάπου, κάτι γιὰ τὰ περιβόητα F-35, πού, ἐν ὄψει ἑλληνοτουρκικῆς συγκρούσεως εἶναι πλέον ἀναγκαία. Βεβαίως καὶ εἶναι, ἀλλὰ ὄχι ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πανικοῦ καὶ ὄχι μὲ τὰ συνήθη κολπάκια τῶν ὑπέρ-προμηθειῶν γιὰ τοὺς μεσάζοντες. Ἀλλά τί λέω τώρα; Νὰ εἴμαστε καλὰ γιὰ νὰ ξεπληρώνουμε δάνεια γενικῶς καὶ δάνεια γιὰ ἐξοπλιστικά…

Δευτέρα 7 Ὀκτωβρίου 2019,
Πομπέο εἴπαμε… Πομπέο εἶδε τὸ κούλλλιιι, ἀλλά, εἰλικρινῶς δὲν γνωρίζω ἐὰν ἀντελήφθη κάτι…
Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν… Ἐγγυῶνται, λέει, τὰ ἀμερικανά, τὰ σύνορά μας. Ἂς εἶναι καλά… Θὰ ψοφήσουν αὐτοὶ γιὰ νὰ μὴ ψοφήσουμε ἐμεῖς… Μά, παραλλήλως, μᾶς ζητοῦν νὰ προτιμήσουμε τὰ μηχανήματα γιὰ τὶς ἐγκαταστάσεις τῶν 5G δικτύων ἀπὸ αὐτοὺς κι ὄχι ἀπὸ τοὺς Κινέζους… Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἀγάπες…

Τό ὡραῖο τό εἴδατε; Θὰ πληρώνουμε μαθήματα μάρκετινγκ γιὰ τοὺς …«ἐπενδυτές»!!!
Φαντάζομαι αὐτὸ θὰ συμβῆ εἴτε γιὰ νὰ γίνουν πράγματι ἐπενδυτὲς εἴτε καλλίτεροι …δουλέμποροι…
Θὰ σᾶς γελάσω γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα…

Τρίτη 8 Ὀκτωβρίου 2019
Κι ἐνᾦ ἡ ὑστερία γιὰ τὰ πλαστικὰ καλαμάκια ἐξαπλώνεται, τὸ κούλλλιιι, βοηθούμενον ἐκ τῆς παρουσίας Πομπέο (καὶ τῶν ὅσων εἶπαν), χαρούμενο γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα ποὺ μᾶς προέκυψε, γιὰ τὴν ὁποίαν οὐδόλως ἀμέτοχος εἶναι, προχωρᾶ ταχύτατα σὲ «μεταῤῥυθμίσεις», ἐξαιρῶντας ὅμως τὶς τράπεζες ἐξ αὐτῶν. Καί, φαφνικά, μαθαίνουμε πὼς ἐὰν στραφοῦμε στὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές, θὰ ἔχουμε λιγωτέρους φόρους…

Γραμμὴ μᾶς πηγαίνει ἐκεῖ ποὺ τοῦ εἶπαν… Ἁλυσοδεμένους μᾶς θέλουν ἅπαντες στὸν πλανήτη…

Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου 2019
Ὁ ΟΗΕ, τοῦ ὁποίου παραμαγαζάκι εἶναι καὶ ἡ Μ.Κ.Ο. Ὑπάτη Ἁρμοστεία, ξεκίνησε τὶς κραυγὲς γιὰ τὸν κίνδυνο χρεωκοπίας του. Προφανῶς, κατὰ πῶς φαίνεται, «ἀνοίχθηκε» μὲ τὶς εἰσβολὲς σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ πλανήτου, μὲ τὶς ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν ἀλλὰ τὰ λαμόγια ποὺ τὸν ἐλέγχουν, ἔκλεισαν τὴν «κάνουλλα» καὶ τώρα ἀπαιτεῖ (καὶ θὰ λάβη ὁσονούπω) χρῆμα ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ κρατικὰ ταμεία… Ἔτσι, γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε τὸ ποιὸς θὰ πληρώση τὸ μάρμαρο…

Χρεωκοπεῖ ὁ ΟΗΕ;

Σὲ αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ τὶς ἐντολὲς ὑπακούει τὸ κάθε λογῆς κούλλλιιι τοῦ πλανήτου…
Ἀλλὰ ἐπίσης τὸ κούλλλιιι ἔδωσε «γῆ καὶ ὕδωρ» καὶ στὰ ἀμερικανά, ἐλπίζοντας ἴσως πὼς θὰ τὸ …σώσουν. Λέτε; Ἐγὼ πάλι δὲν τὸ νομίζω…

Πέμπτη 10 Ὀκτωβρίου 2019
Θαυμασμὸς καὶ ἔκστασις γιὰ τὶς μελλοντολογίες λάτση. Ἕνα καζίνο, μία περιοχὴ γιὰ φραγκάτους πού, ὁσονούπω, ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὴν χώρα καὶ …διαμάχη γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι ἤ ὄχι ὡραῖο τὸ ἀποτέλεσμα.
Τί νά πῇ κάποιος; Γιὰ τὰ …κουκουρούκου ἅπαντες.

Θὰ μᾶς μείνουν ὅμως οἱ …«ἐπενδυτές»,  θὰ μοῦ πεῖτε καὶ γιὰ τὰ μελλοντολογήματα λάτση καὶ γιὰ τὰ κλειστὰ καταστήματα…
Σιγὰ μὴ σχεδιάζῃ ὁ λάτσης ἐπιχειρήσεις, γιὰ νὰ τὶς τροφοδοτοῦν οἱ «ἐπενδυτὲς» καὶ σιγὰ μὴ δοῦμε τὶς χαμένες θέσεις ἐργασίας νὰ ἐπαναδημιουργῶνται ἔστῷ καὶ γιὰ τοὺς …«ἐπενδυτές»!!!

Δὲν ξέρουμε ἐμεῖς νὰ κάνουμε …σωστὲς δουλειές ὅπως ὁ Λάτσης!!!

 

Παρασκευὴ 11 Ὀκτωβρίου 2019
Ἐδῶ ἀκόμη 60.000 ἐργαζόμενοι τῆς ἑστιάσεως κινδυνεύουν νὰ μείνουν ἄνεργοι, λόγῳ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἀντικαπντιστικοῦ, ἀλλὰ σιωπὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους.Ἔδωσαν στὰ μπατσόνια προμήθειες, γιὰ νὰ βάζουν λουκέτα σὲ καταστήματα, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ κακοπληρωμένη ῥουφιανὰ ἐνοχλεῖ τώρα πιά… Νὰ βλέπουμε τὰ μπατσόνια νὰ τρέχουν γιὰ νὰ προλάβουν νὰ γράψουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους, μήπως καὶ συμπληρώσουν τὸ εἰσόδημά τους, ἀλλὰ γιὰ τὸ ἔγκλημα, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχουν ἀνάλογες ἐντολές, νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἀφήνοντάς το ἀνεξέλεγκττον.
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν ἀρκεῖ νὰ τὸ λέμε μόνον ἐμεῖς γιὰ τὶς τράπεζες καὶ τὶς ἀσυδοσίες τους, ὀρίστες… Ἀφυπνίσθη καὶ ἡ «δημοκρατία» τοῦ φιλιππάκη παρακαλῶ.

Ἐννοεῖται πὼς ὁ στουρνάρας κωφεύει κι ἐννοεῖται πὼς τὸ κούλλλιιι ἔχει σημαντικότερα. Ἀλλὰ καὶ νὰ τοῦ τελείωναν τὰ σημαντικότερα, οὐδέποτε θὰ …ἐδάγκωνε τὸ χέρι ποὺ τὸν ταΐζει…

Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου 2019
Ἐδῶ, στὴν χώρα τῆς ἁρπακτῆς, ἀκόμη «πουλᾶ» ἡ «πράσινη ἀνάπτυξις» τῶν ΑΠΕ. Στὴν Γερμανία ὅμως ἤδη κατέῤῥευσε.

Ὥρα νά …σφραγισθῇ ἡ «λέσχη τῆς ἀπάτης»;

Ἀκούσατε ἐσεῖς κάτι;.

Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου 2019
Καὶ κάπου ἐδω[, ἐν ὄσῳ ἀκόμη μνημονιακοὶ νόμοι, ΔΝΤ, Ἡνωμένη Εὐρώπη καταδυναστεύουν τὴν χώρα καὶ παρ΄ ὅ,τι ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ἤδη πανέτοιμος νὰ μᾶς ἐπιτεθῇ, ἀνεκάλυψαν (ὦ τοῦ θαύματος!!!) κοιτάσματα 5,4 τρισεκατομμυρίων.
Τελικῶς ποιός συνωμοτοῦσε τόσα χρόνια εἰς βάρος ποίου;

Δευτέρα 14 Ὀκτωβρίου 2019
Καθαρίζουν τὴν ΑΣΟΕΕ καὶ τὰ «πολυκαταστήματα ναρκωτικῶν» ποὺ τὸ «πανεπιστημιακὸ ἄσυλο» ἐκάλυπτε.

Καλὸ αὐτὸ ἀρκεῖ βέβαια νὰ μὴν εἶναι πρόσχημα γιὰ ἀλλαγὴ τῶν συμμοριῶν ποὺ ἐλέγχουν τὴν περιοχή…

Τρίτη 15 Ὀκτωβρίου 2019
Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ ἡ ΕΥΠ ἀνακαλύπτει τζιχάντια παντοῦ, τὰ κούλλλικα παραμένουν ἑστιασμένα στὶς «πράσινες ἀναπτύξεις»…

Εἴπαμε… Θὰ φᾶμε καλά…

Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου 2019
Ἡ Γαλλία ἀνέκοψε τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία Σκοπίων καὶ Ἀλβανίας καὶ κάποιοι χαίρονται… Καλά…
Κατεκάη πάλι ἡ Σάμος, ὡς ἔνδειξις δικτυώσεως τῶν ἰσλαμολάγνων δουλεμπορικῶν Μ.Κ.Ο. καὶ τοῦ ἐλέγχου ποὺ ἀσκοῦν ἐκεῖ.
Ἀστυνομικοὶ δηλώνουν φοβισμένοι καὶ ἀπειλεῖται ἡ ζωή τους, ἀπὸ τοὺς «ἐπενδυτές»…
Συνήθη καὶ καθημερινὰ τὰ παραπάνω…

Μὰ ὅσο σοβαρὰ κι ἐὰν φαίνονται αὐτά, ὑπάρχουν …σοβαρότερα γιὰ τὰ κουδουνισμένα. Μετὰ τὴν γιάννα πήραμε καὶ τὴν μαριάννα…Δύο μανδάμες γιὰ νὰ ὀργανώσουν ἡ μία τὰ ἐπετειακὰ γιὰ τὸ 1821 καὶ ἡ ἄλλη τὰ ἐπετειακὰ γιὰ τὶς Θερμοπῦλες καὶ τὴν Σαλαμίνα…
Ὅ,τι νἆναι; Μά τί λέτε;

Δὲν μᾶς ἔφθανε ἡ Γιάννα… πήραμε καὶ τὴν Μαριάννα!!!

Κι ἐπεὶ δὴ τὸ κράτος αὐτὸ ἔχει συνέχεια καὶ συνέπεια στὴν ἀνομία, μάθαμε πρὸ ἡμερῶν πὼς οἱ ἐγκληματίες, ποὺ πρὸ δύο ἐτῶν ἐπεμόλυναν τὸν Σαρωνικό, ὄχι μόνον δὲν τιμωρῶνται, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν τὴν ζωούλα τους ἀνενόχλητοι.

Δὲν θὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἐπιμολυντὲς τοῦ Σαρωνικοῦ!!!

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε λοιπὸν φθάσαμε στὸ τέλος τῆς περιηγήσεώς μας γιὰ νὰ διαπιστώσουμε, δυστυχῶς μας, πὼς αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ τελειώνῃ συντόμως. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὲς τὶς ἡμέρες εἴχαμε δημοσιεύση (10 Ὀκτωβρίου 2019) κάτι γιὰ τὴν διαρκῆ ἀσυδοσία καὶ ἀνομία…

Γραμμάτια ἐξοφλοῦν

…μέσα στὸ «σκάλισμα» τῶν πρωτοσελίδαν, εἴδαμε κι αὐτό:

…τὸ ὁποῖον καὶ σαφῶς μᾶς ἐπιβεβαιώνει, ἂν καὶ τὸ θέμα τους (ἐπισήμως) εἶναι ἄλλο.

Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μόνον ἀσφαλὲς συμπέρασμα ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐκατὸ ἡμέρες τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως τοῦ ἀπε’ εὐθείας βενιζελικοῦ ἀπογόνου, τοῦ ἐκπροσώπου τῶν τοκογλύφων, τοῦ δεσμοφύλακος τῆς χώρας καὶ αὐτοῦ ποὺ θὰ ὁλοληρώση τὴν ἀτζέντα τῶν νεοταξιτῶν. Αὐτὸ στὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ (γιαλαντζὶ) «ἀκροδεξιὸῦ» κούλλλιιι, ποὺ κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ τὸ μετουσιώσουν στὶς συνειδήσεις μας ὡς «ἀκροδεξιό».
Δὲν θὰ πάρουμε… Εὐχαριστοῦμε…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

 1. Ἐξαιρετικὴ μελέτη – καί, ὅπως μπορῶ νὰ καταλάβω, ἰδιαίτερα ἐπίπονη. Μπράβο σου, ρὲ Φιλονόη!

Leave a Reply