Γιὰ ἀπάτες ἐλέγχεται ἡ General Electric ἀλλὰ ἐδῶ …ἡσυχία!!!

Τὴν 15η Αὐγούστου, ἐν μέσῳ τῆς δικῆς μας μεγάλης ἑορτῆς καὶ τῶν ἀνταλλαγῶν εὐχῶν, ἕνας Μαρκόπολος (ἢ Μαρκόπουλος) «ἐξετέλεσε» ἐν ψυχρῷ στὴν Νέα Ὑόρκη τὴν ἐμβληματικὴ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία General Electric (GE).
Μὲ ἕνα ριπὸρτ 170 σελίδων κατήγγειλε τὴν GE ὅτι ἔχει πλαστογραφήση τὰ οἰκονομικά της στοιχεῖα, ἀποκρύπτοντας ζημιὲς 38 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ χαρακτηρίζοντάς την ὡς ἕνα σκάνδαλο μεγαλύτερο ἀπ’ αὐτὸ τῆς Enron.
Ἐπειδὴ ὁ Μαρκόπολος (ἢ Μαρκόπουλος) εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶχε ξεσκεπάση στὸ παρελθὸν τὴν ἀπάτη τοῦ Μέιντοφ, ὁ λόγος του φαίνεται νὰ περνᾷ, μὲ ἀποτέλεσμα πτώσις 11% τῆς μετοχῆς τῆς GE καὶ ἕνα μικρὸ πανικὸ στὸ σύστημα. 

Γιὰ νὰ βάλουμε τὰ πράγματα σὲ προοπτική, ἡ GE ἦταν κάποτε ἡ μεγαλυτέρα καὶ ἰσχυροτέρα ἀμερικανικὴ ἑταιρεία ποὺ κατεσκεύαζε τὰ πάντα, ἀπὸ τηλεοράσεις μέχρι πυρηνικὰ ἐργοστάσια. Στὴν κορυφὴ τῆς πορείας της, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Τζᾶκ Γουέλτς, (τοῦ θεωρουμένου ὡς καλλιτέρου μάνατζερ ὅλων τῶν ἐποχῶν), ὁ ὅμιλος GE ἠγόρασε καὶ ἐπώλησε περὶ τὶς 1000 ἑταιρεῖες, ὑλοποιῶντας τὸ δόγμα τοῦ Γουέλτς ὅτι ὁ ὑπέρτατος σκοπὸς μίας ἑταιρείας εἶναι νὰ δημιουργῇ «shareholders value», μετερχομένη ὁποιονδήποτε τρόπο — δόγμα ποὺ στὴν συνέχεια ἐθεωρήθη ὑπεύθυνο γιὰ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς μεγάλου μέρους τοῦ ἀμερικανικοῦ βιομηχανικοῦ ἱστοῦ, μέσῳ ἐξαγορῶν, τεμαχισμῶν καὶ συγχωνεύσεων, μὲ μόνο σκοπὸ τὴν πώληση περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τὴν ἐγγραφὴ στοὺς ἰσολογισμοὺς βραχυπροθέσμων κερδῶν.
Σήμερα, ὁ Γουέλτς, ὀγδοντάρης πλέον καὶ συνταξιοῦχος, περιορίζεται στὸ νὰ διαφημίζῃ τὰ βιντεάκια τῆς (τρίτης) γυναίκας τοῦ (“listen to Suzy”), ἐνῶ ἡ GE παλεύει νὰ ἐπιβιώσῃ μέσα ἀπὸ ἔρευνες τῆς SEC καί, ἀπὸ τὸν Δεκαπενταύγουστο, τὶς καταγγελίες τοῦ Μαρκόπολος ἢ Μαρκόπουλος.

Κίσσας Χρῆστος 

ΥΓ. Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν βαλκανική, δὲν κυνδινεύουμε ἀπὸ τέτοιες καταγγελίες, οὔτε ἀπὸ ἔρευνες ἐποπτικῶν ἀρχῶν. Πιθανὸν αὐτὸ νὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι μᾶς φυλᾶ ἡ χάρις Της.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply