Θά …σώσουμε τόν πλανήτη κόβοντας τά …καλαμάκια!!!

Ὁ ἀγαπητὸς φίλος τῆς σελίδος μας Λουκᾶς Συμπερᾶς, καθ΄ ὅ,τι γνώστης τοῦ ἀντικειμένου,  πολλάκις ἔχει τοποθετηθῆ ἐπὶ τοῦ πλαστικοῦ καὶ μᾶς ἔχει διαφωτίση μὲ τὶς γνώσεις του. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ ἀνάλυσίς του γύρω ἀπὸ τὰ πλαστικὰ καλαμάκια καὶ τὸ ἐάν, πράγματι, ἡ ἀπαγόρευσίς τους θὰ σώση (ἢ ὄχι) τὸν πλανήτη. 

«…Ὑπάρχει στὸν κόσμο μία ἄγνοια (δικαίως, δὲν τὸ κατηγορῶ) ὅσον ἀφορᾶ στὰ πλαστικά.
Πλαστικὸ σημαίνει ὑπὸ μίαν ἔννοιαν «πλάθω». Ἡ πραγματικὴ ἔννοια τοῦ πλαστικοῦ εἶναι ἡ ῥητίνη. Ὑπάρχουν οἱ φυσικὲς ρητίνες ὅπως εἶναι τὸ κεχριμπάρι, τὸ ῥετσίνι καὶ τὰ κέρατα τῶν ἐλάφων, ὡστόσο ὑπάρχουν καὶ οἱ τεχνητὲς ῥητίνες ποὺ εἶναι τὰ πετροχημικὰ πλαστικὰ (αὐτὰ ποὺ ὅλοι ξέρετε καὶ εἶναι παράγωγά του πετρελαίου).
Τὸ βασικὸ πλεονέκτημα τοῦ πλαστικοῦ, κοινῶς τῆς τεχνητῆς ῥητίνης (ποὺ προκύπτει ἀπὸ μία χημικὴ ἕνωση) εἶναι ὅτι μέσῳ τῶν μοριακῶν τους δεσμῶν μποροῦν καὶ γίνονται ἀναντικατάστατα!
Πλαστικὰ εἶναι τὰ μπουκάλια τοῦ νεροῦ, τὰ καλαμάκια, οἱ σακκοῦλες, πλαστικὰ ὡστόσο εἶναι τὰ περισσότερα ἰατρικὰ μοσχεύματα, μέχρι καὶ τὸ 60% τῶν διαστημοπλοίων!
Φαντασθεῖτε πόσο ἄχρηστο εἶναι ἕνα πλαστικὸ ποτήρι μίας χρήσεως καὶ σκεφθεῖτε παράλληλα ὅτι μία ἰστιοσανίδα, οἱ μπάλες τοῦ μπιλιάρδου καὶ τὰ ἀλεξίσφαιρα εἶναι πάλι πλαστικά.
Τὰ βιοδιασπώμενα πλαστικὰ εἶναι κάτι ποὺ ξεκίνησε πάρα πολλὰ χρόνια πρίν, ἁπλῶς οὐδέποτε προεβλήθη….»

Θά σταματήσουν τά καλαμάκια νά εἶναι πλαστικά;

Ἐν ὀλίγοις… Οὔτε τὰ καλαμάκια θὰ παύσουν νὰ εἶναι πλαστικὰ μὰ οὔτε καὶ θὰ ἀπαγορευθοῦν, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, ἀκόμη καὶ ἡ πλήρης ἀντικατάστασίς τους μὲ (ἀληθῶς) ἀνακυκλώσιμα ὑλικά, πάλι …πλαστικὰ θὰ μᾶς φέρη. Μόνον ποὺ πλαστικὸ ἀπὸ πλαστικὸ ἔχει διαφορά. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν τονίζεται. Καὶ ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο «παίζουν» ἅπαντες μὲ τὴν ἀδαοσύνη μας καὶ τὶς ἄγνοιές μας.

Στὴν πραγματικότητα ὁ πλανήτης μας εἶναι πρὸ πολλοῦ κατεστραμμένος καί, δυστυχῶς μας, ὄχι ἀπὸ τὰ πλαστικὰ καλαμάκια. Τὰ πλαστικὰ καλαμάκια (ἀπὸ μὴ ἀνακυκλώσιμα ὑλικὰ) σαφῶς καὶ μολύνουν τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ παραμένουν …λεπτομέρεια ἐμπρὸς στὶς ἄλλες, τὶς μεγάλες καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας καταστροφές. Καί, τελικῶς, αὐτὲς οἱ καταστροφὲς εἶναι μὲν ἀνθρωπογενεῖς, ἀλλὰ προέρχονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τοὺς λαούς, ἐφ΄ ὅσον οἱ λαοὶ οὔτε πετρελαιοκηλῖδες ἀφήνουν πίσω τους, οὔτε κάτι ἀνάλογο, ποὺ νὰ νεκρώνῃ θάλασσες καὶ στεριὲς γιὰ μερικοὺς αἰῶνες. Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν πράγματι (ποὺ ἰσχύει) ὅλοι μας βάζουμε τὸ χεράκι μας γιὰ νὰ ἐπιδεινωθῇ ἡ μόλυνσις, αὐτὴ θὰ ἦταν …τίποτα, ἐὰν δὲν προϋπῆρχε τὸ ὑπόστρωμα τῆς ὑπέρ-καταναλώσεως καὶ τῆς ἀσυνειδησίας καὶ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων μά, κυρίως, τῶν πραγματικῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ πλανήτου. Τὰ σαπρόφυτα ὅμως τοῦ κόσμου μας οὐδέποτε στοχοποιῶνται, διότι ὅλα τὰ ἐγκλήματά τους μετακυλῶνται στοὺς χαχόλους, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ τῶν κάθε λογῆς κούλλλιιιδων τοῦ πλανήτου.

«…Καί, φυσικά, ὅλα ὅσα ἀπὸ τὰ σκουπίδια μας, ποὺ δὲν ἀποθηκεύονται σὲ κάποια ἐδάφη, καταλήγουν στὴν θάλασσα, μὲ ἀποτέλεσμα (καί) τὰ Ἄλμπατρος νὰ ἀφανίζονται.


Κι ἐὰν αὐτὰ δὲν μᾶς ἀπασχολοῦν, διότι αἰσθανόμεθα …ἀσφαλεῖς μέσα στὴν «τρύπα» ποὺ μᾶς ἔχωσαν γιὰ νὰ διαβιώσουμε, καλὸ εἶναι νὰ μᾶς ἀπασχολήσουν, ἐφ΄ ὅσον τὰ πάντα στὸν κόσμο μας ἀλληλο-ἐξαρτῶνται…

…Σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν καταστροφὴ ἔρχονται νὰ συμβάλουν καὶ κάθε εἴδους …«ἐπενδύσεις» ποὺ μεγιστοποιοῦν τὴν περιβαλλοντικὴ καταστροφή, ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ πυρκαϊὲς σὲ πετρελαιπηγὲς ὁπουδήποτε στὴν κόσμο μας.
Μεξικό, γιὰ παράδειγμα, Ἀπρίλιος 2010, πυρκαϊὰ σὲ πετρελαιοπηγὴ στὴν Gulf.
(Ὄχι, ὄχι, δὲν στοχοποιοῦμε τὴν Shell!!!).

Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς σχετικὲς (καὶ πάντα τεράστιες!!!) πετρελαιοκηλίδες, ποὺ αὐτὲς οἱ …«θεάρεστες» ἑταιρείες προκαλοῦν, τότε τὸ πρόβημα ἀλλάζει διαστάσεις καὶ μᾶς …καταπίνει!!!…

…Συνυπολογίζοντας φυσικὰ τὰ διάφορα ἐντεταλμένα κοράκια τῶν …«περιβαλλοντολόγων» καὶ τῶν ἐμμίσθων …«οἰκολόγων», ποὺ …«βλέπουν» μόνον ὅσες καταστροφὲς τοὺς ὑποδεικνύουν τὰ ἀφεντικά τους, τότε κακῶς συζητᾶμε ἀκόμη. Τὸ θέμα ἔχει ἢδη λήξη κι ἐμεῖς, κάνοντας γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ διαπιστώσεις, ἀρνούμεθα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλα τελείωσαν καί, πώς, ὁ ἐπίλογος (ποὺ ἤδη βιώνουμε) θὰ εἶναι, μὲ τοὺς ἐπιεικοτέρους χαρακτηρισμούς, τρομακτικὸς γιὰ ὅλους μας. Μετέχοντες ἢ μὴ τῶν περιβαλλοντικῶν (κι ὄχι μόνον) ἐγκλημάτων. Γνωστῶν καὶ ἀδαῶν. Ἀθῴων κι ἐνόχων….

…Ὅταν μιλᾶμε γιὰ πλαστικὰ καλαμάκια καὶ σακκοῦλες πλαστικές, μιλᾶμε γιὰ καταστροφὴ περιβάλλοντος.
Ὅταν μιλᾶμε γιὰ Σκουριές, μιλᾶμε γιὰ ….«ἐπενδύσεις»!!!…

…Ὅλοι μας συμβάλλουμε στὴν περιβαλλοντικὴ καταστροφή, ἀλλὰ κάποιοι συμβάλλουν περισσότερο, ἐφ΄ ὅσον τὴν ὀργανώνουν, θεωρώντας τὸν πλανήτη ἰδιοκτησία τους. Στέλνουν σὲ ἐμᾶς τὸν λογαριασμό, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα θέτουν τὰ θεμέλια κάθε περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς καί, καταληκτικῶς, θέτουν τὶς βάσεις τοῦ ἐπιλόγου γιὰ αὐτὸν τὸν τρόπο συμπεριφορᾶς τῆς ἀνθρωπότητος ἀπέναντι στὸ περιβάλλον….»

Ὥρα νὰ μᾶς ξεφορτωθῇ ὁ πλανήτης…

Σκουριές Χαλκιδικῆς. Ἐδῶ ἀρχίζει ἡ «ἀνάπτυξις»

Γιατί ἡ Greanpeace πολεμᾶ τήν Gazprom κι ὄχι τήν Shell;

Ὅ,τι ἐμποδίζει τὶς πολυεθνικὲς εἶναι …βλαβερὸ καὶ ὑπερφορολογεῖται!!!

Δέν χορτάσατε καταστροφή καί θάνατο; Τώρα θέλετε καί σκιστέλαιον;

Ὁ «ἀνθρωπισμός» στὴν ὑπηρεσία τῶν …πετρελαϊκῶν!!!

Πᾶμε τώρα στὸ θέμα τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», καθὼς καὶ ὅλης αὐτῆς τῆς παραφιλολογικῆς προπαγάνδας, μὲ τὶς ὑστερίες περὶ …κολάσεως καὶ λοιπῶν τρομακτικῶν ὑποθέσεων.

Ὡς γνωστόν, γιὰ ὅσους ἀκόμη στοιχειωδῶς ἀντιλαμβάνονται τὸ τί πράγματι μᾶς συμβαίνει, δὲν ἀνησυχοῦν τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου γιὰ τὸ περιβάλλον, παρὰ μόνον γιὰ ὁ,τιδήποτε θὰ ἀποτελειώση τὸν ἄνθρωπο. Φυσικὰ τὸ περιβάλλον, πρῶτο θῦμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς, οὐδέποτε ἀπησχόλησε τὰ σούργελα. Ἀντιθέτως πράττουν ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ καταστροφή. Χρησιμοποιοῦν δὲ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν δική τους συμμετοχὴ καὶ συννενοχὴ στὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως μετακυλοῦν τὰ δικά τους ἐγκλήματα στὶς πλάτες τῶν πολλῶν.

Ἁνεμογεννήτριες καὶ λοιπὲς ΑΠΕ, ἄνευ μελέτης περιβαλλοντικῆς, ἄνευ ἀνθρωποκεντρικῶν κριτηρίων καὶ μὲ γνώμονα μόνον τὶς …«ἐπενδύσεις» (τῆς λεηλασίας καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος), ἐξαπλώνονται ὡς μόλυνσις καὶ ἀποτελειώνουν ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο.
Ἡ ἐθνικὴ ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια θυσία στὸ συμφέρον τοῦ (συνήθως) «Γερμανοῦ» -κι ὄχι μόνον- (μὲ ὁποιανδήποτε ἑλληνόφωνο βιτρίνα!!!) «ἐπενδυτοῦ» καὶ  ἡ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἀποθήκη δούλων εἶναι δεδομένα.
Ἡ προπαγάνδα τῆς πολυφυλετικότητος καλὰ κρατεῖ καὶ ὁ ῥατσισμὸς κατὰ ἰθαγενῶν ἐπικρατεῖ.
Κι ἐνᾦ, φαινομενικῶς, ὄλα αὐτὰ εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους, ἐν τούτοις, ἔχουν ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὶς ἀπόλυτες μαζανθρωποποιήσεις.
Ναί, μαζανθρωποιούμεθα ἅπαντες καί, δυστυχῶς, τὸ κάνουμε αὐτοβούλως!!!

Ὑπάρχει λύσις; Ὄχι βέβαια. Τὸ περιβάλλον (καθὼς καὶ ὁποιαδήποτε κλιματικὴ μεταβολὴ) οὐδέποτε ἦταν κάτι στὸ ὁποῖον μποροῦσε νὰ ὑπεισέλθῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα. Ὁ Ἥλιος, ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος, γιὰ τὸ κλίμα, δὲν ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινο δραστηριότητα καὶ ἡ Γῆ, ποὺ ἔχει δικούς της «μηχανισμοὺς ἀμύνης», ὄταν κι ὅποτε χρειάζεται, κάνει ἔναν κατακλυσμὸ καὶ τὰ πάντα ἐπανεκκινῶνται, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καί, κυρίως, δίχως νὰ συνυπολογίσουν τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα.
Οἱ «κόκκινοι συναγερμοὶ» λοιπόν, τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ (τῶν Rothschild), ἡ ποινικοποίησις τοῦ πλαστικοῦ (καλαμάκια, σακκοῦλες κλπ κλπ κλπ), οἱ τρομονόμοι, οἱ Μ.Κ.Ο. (τοῦ ὅ,τι νἆναι) καὶ οἱ (φερόμενες ὡς) κυβερνητικὲς ἐξαγγελίες φαντάζουν τόσο ἀστεία, ἐμπρὸς στὸ μέγεθος τῶν Φυσικῶν Νόμων, ποὺ καλὸ εἶναι νὰ παύσουμε νὰ ἀσχολούμεθα. Ἡ πορεία τοῦ πλανήτου μας εἶναι προδιαγεγραμμένη καί, κατ’ ἐμέ, καλῶς εἶναι ἔτσι, διότι τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς εἴμεθα παντελῶς ἀνίκανοι νὰ προστατεύσουμε καὶ τὸ σπίτι μας καὶ τὴν «οἰκογένειά μας».

Συνεπῶς; Συνεπῶς ἔχουμε τὰ ἐξῆς: 

  • Κλιματικὴ ἀλλαγὴ δὲν ὑφίσταται καὶ ὅσα ἀκούγονται καὶ λέγονται προσβλέπουν μόνον σὲ νέες ὐπέρ-φορολογήσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαπλωθῇ ἡ πτωχοποίησις καί, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ πλήρης μαζανθρωποίησις, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον.
  • Ἡ ἀπαγόρευσις τῶν πλαστικοῦ δὲν θὰ ἐπιφέρη ὁποιανδήποτε μορφὴ βελτιώσεως ἢ κάποιαν, στοιχειώδη, ἀνακοπὴ τῆς περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς. Ὄχι πὼς δὲν πρέπει νὰ παύσουμε νὰ καταστρέφουμε. Αὐτὸ εἶναι αὐτονόητον. Ὅμως οὔτως ἢ ἄλλως πρὸ πολλοῦ ἔχουμε ἤδη εἰσέλθη σὲ περίοδο προετοιμασίας τῆς «ἐπανεκκινήσεως», ὁπότε, ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ δὲν ἀνακόπτεται, ὅ,τι καὶ νὰ κάνουμε εἶναι μία …τρύπα στὸ νερό. Κατ’ ἐπέκτασιν τὸ μόνον ὄφελός μας θὰ εἶναι τὸ νὰ μπορέσουμε, κάπως, νὰ μὴν ἐπεκτείνουμε τὴν καταστροφή, διαβιῶντας σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν ἀνεκτικότερες συνθῆκες.
  • Οἱ ΑΠΕ καὶ τὰ λοιπὰ παράλογα τῆς «πρασίνου ἀναπτύξεως» προσβλέπουν μόνον στὸ νὰ ἐπιτρέψουν στὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει, ὑπὲρ πλιατσικολογῶντας. Αὐτὸ ὄμως εἶναι ἀπολύτως πρόσκαιρον καὶ ἐπιφανειακόν. Οἱ ΑΠΕ ὄχι μόνον δὲν ἀνακουφίζουν τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ συνολικῶς τὸ ἐπιβαρύνουν πολὺ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην μορφὴ ἐνεργειακῶν πόρων. Θὰ πολυδιαφημίζονται ὅμως, διότι καὶ οἱ ΑΠΕ εἶναι μέσον ὑφαρπαγῆς ἰδιωτικοῦ πλούτου καί, κατ’ ἐπέκτασιν πτωχοποιήσεως-μαζανθρωποποιήσεως ὄλων μας. Ἐπὶ πλέον μέσα ἀπὸ τὰ νομοσχέδια «προστασίας» τῶν ΑΠΕ διάφοροι «ξεκάρφωτοι» νόμοι ἐπιταχύνουν τὸ σχέδιον παγκοσμίου καταστολῆς τῶν πληθυσμῶν, μέσῶ «νομοτύπων» συμβάσεων. Οἱ ΑΠΕ τελικῶς, πέραν τῆς περιβαλλοντικῆς καὶ οἰκονομικῆς καταστροφῆς, πίσω τους ἐπισύρουν, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, ἔνα μεγάλο τμῆμα τῆς καταργήσεως βαθμῶν Ἐλευθερίας μας.
  • Οἱ μετακινήσεις πληθυσμῶν, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται, συνδέονται πλέον καὶ ἐπισήμως μὲ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή», διότι, πολὺ ἁπλᾶ ἐξυπηρετοῦν τὶς μιγαδοποιήσεις. Μιγαδοποιήσεις ὅμως σημαίνει ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν πληθυσμῶν, μέσῳ ἐνὸς νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, δίχως ἀντιστάσεις καὶ ἀντιδράσεις. Οἱ δὲ «νόμοι» ποὺ ἀθωῴνουν τοὺς δουλεμπόρους, εἶναι τόσο καλὰ προετοιμασμένοι ἀπὸ καιρό, ποὺ τελικῶς καταλήγουννὰ λειτουργοῦν οἱ Μ.Κ.Ο. ὡς κράτος ἐν κράτει, ἀποδεικνύοντας περίτρανα πὼς πιὸ γελοῖες βιτρίνες ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις δὲν ὑπάρχουν.
  • Οἱ ἀντί-τρομοκρατία, μέσῳ «νόμων» καὶ «ψηφισμάτων» ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν καταστολὴ πληθυσμιακῶν ὁμάδων, μὲ πρόσχημα τὴν «εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια». Ὅμως ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικά, τελικῶς ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ «νομομαγειρευτικὸ» μόρφωμα, ποὺ εἶναι παγκόσμιον, στήνεται μὲ κύριό του πυλῶνα τοὺς «ἀντί-τρομοκρατικοὺς νόμους» κατὰ …ἰθαγενῶν. Αὐτὸ συμβαίνει διότι γιὰ νὰ διατηρεῖται ἐν καταστολῇ σὲ ἕνα «ὑπέρ-γκούλαγκ» ἡ ἀνθρωπότης, δίχως ὄμως νὰ ἐννοῇ καὶ τὸ ποῦ ἀκριβῶς διαβιεῖ, πρέπει νὰ ἔχη «πεισθῆ» γιὰ τὴν ἀνάγκη προστασίας της. Κατ’ ἐπέκτασιν ὅλα αὐτὰ τὰ πολυφυλετικά, τὰ ἔμφυλα καὶ τὰ «κλιματικὰ» πατοῦν ἐπάνω σὲ ἀποφάσεις καὶ ἐντολὲς Μ.Κ.Ο. τῶν τοκογλύφων, πρὸ κειμένου νὰ στηθῇ τὸ τέλειο σκηνικὸ ἑνὸς ἀπεράντου στρατοπέδου συγκεντρώσεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ διαβιοῦν εὐτυχισμένοι ἠλίθιοι. Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ἀντιδροῦν, θὰ τοὺς ἀναλαμβάνη τὸ «πρόγραμμα συνετισμοῦ», ποὺ ἔστησαν παρανοϊκοὶ ψυχίατροι σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
  • Τὸ θετικὸ τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ἡ Ἀνθρωπότης, ὁπουδήποτε, ἤδη «ξυπνᾶ». Αὐτὸ εἶναι ὑπέρ της σαφῶς, ἀλλὰ καί, πρὸς ὥρας, ἐναντίον της, ἐφ΄ ὄσον ὅσο ἐξαπλώνεται ἡ ἀφύπνησις παγκοσμίως, τόσο τὰ σαπρόφυτα, ποὺ νοιώθουν πὼς ἡ ἧττα τους εἶναι πλέον ὁρατή, θὰ πολλαπλασιάζουν τὶς πιέσεις καὶ θὰ μεγιστοποιοῦν τὶς «ἐπαναστατικές» τους ἐπεμβάσεις. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ναὶ μὲν θὰ πολλαπλασιάζονται οἱ, ἀπ΄ εὐθείας ἀναφερόμενες στοὺς τοκογλύφους, ὁμαδοῦλες, δημιουργῶντας εἰκόνες ἐπικρατήσεώς τους, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ὅλο αὐτὸ ἀποδεικνύει ἔναν πανικὸ τῶν κρατούντων, ἐφ΄ ὄσον «νοιώθουν τὶς καρέκλες τους νὰ τρίζουν». Κατ’ ἐπέκτασιν ναὶ μὲν τὸ ἔως τώρα σκηνικὸ καταδεικνύει μίαν μορφὴν ἐπικρατήσεως τῶν σαπροφύτων, μέσῳ τῶν ἐμμίσθων (ἢ καὶ ἠλιθίων) μαζανθρώπων τους, ἀλλὰ ἤδη εἶναι διακριτό, στὸ βάθος, πὼς ὅλο αὐτὸ εἶναι σὰν …χάρτινος πύργος, ποὺ συντόμως, μὲ ἀσήμαντες ἀφορμές, θὰ αὐτοκαταστραφῆ.  Μία ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἐνυπάρχει στὸ πῶς τὸ 75-85% τῶν ἰθαγενῶν Εὐρωπαίων ἀντιλαμβάνεται τὸ «προσφυγικὸ» ἀλλὰ καὶ στὸ γεγονὸς τῆς γελοιοποιήσεως τῆς κάθε γκρέτας τοῦ κόσμου μας, ποὺ διαρκῶς ἐπαυξάνεται. Ἡ μὴ ἐπικράτησις τῆς προπαγάνδας δηλώνει πὼς κάτι ἀλλάζει. Τὸ ἐὰν βέβαια αὐτὸ ποὺ ἀλλάζει θὰ ἐκδηλωθῆ, ἤ ὄχι, ἄμεσα, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ θὰ τὴν ζήσουμε στὰ ἐπόμενα ἐπεισοδια.

Σήμερα λοιπὸν εἶναι ὅλο καὶ πιὸ συνειδητό, σὲ ὅλο καὶ  περισσοτέρους, πὼς ὁ ἀνθρώπινος παράγων, ἔχει ἐπιδράση ἀπὸ ἐλάχιστα ἔως …(σχεδὸν) καθόλου στὸ κλίμα. (Ἄλλο ἡ μόλυνσις κι ἄλλο τὸ κλίμα!!!)
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἢδη στέκεται ὡς ἀφορμὴ προβληματισμῶν καὶ ἐπανατοποθετήσεως ὄλο καὶ περισσοτέρων, ὄχι μόνον γιὰ τὰ περιβαλλοντικὰ προβλήματα, ἀλλὰ συνολικῶς γιὰ τὰ ὅσα προωθῶνται σὰν «ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου» γιὰ τὸν κόσμο μας.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ περιβάλλον, ποὺ ἤδη εἶναι κατεστραμμένο, ναὶ μὲν ὑπάρχει ἀφύπνισις, σιγά-σιγὰ καὶ σταθερά, ἀλλὰ πλέον στρέφεται πρὸς τὴν ἐπιβίωσιν τῆς ἀνθρωπότητος, ἔξω ἀπὸ τὶς προπαγανδιστικὲς γραμμές, κυβερνήσεων, Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ Μ.Κ.Ο.. Κοινῶς παραδεκτὸ πλέον εἶναι πὼς δὲν ὑφίσταται θέμα κλιματικῆς ἀλλαγῆς, παρὰ μόνον νέες μορφὲς ὑπέρ-φορολογήσεως, μὲ πρόσχημα τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή». Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὅλα τὰ κουδουνισμένα, ποὺ τοποθετῶνται (ναί, τοποθετῶνται, δὲν ἐκλέγονται) σὲ (φαινομενικῶς) θέσεις ἐξουσίας, ἐπιλέγονται μὲ μοναδικὸ κριτήριο τὴν ὑπακοή τους καὶ τὴν προθυμία τους…
…τὸ πρόβλημα τοῦ πλανήτου, ποὺ εἶναι ἡ μόλυνσις καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν φυσικῶν πόρων, δὲν ἐγγίζεται. Ἐγγίζεται ὅμως καὶ  τονίζεται καὶ ὑπέρ-προπαγανδίζεται μία μπαρούφα, ποὺ θὰ ἐπιβάλη νέους φόρους, νέες γκετοποιήσεις καί, κυρίως, νέες κοινωνικὲς διασπάσεις, πού, ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐπηυξημένα δεσμὰ καὶ μεθόδους καταστολῆς. Μὲ ἕναν …«σμπάρο» ἀμέτρητα …«τρυγόνια», στὴν ὑπηρεσία τῆς τοκογλυφικῆς καὶ σαπροφυτικῆς μαφίας. Σὲ αὐτὸ λοιπόν, εἴτε λογικῶς εἴτε ἐνστικτωδῶς, ἤδη καταγράφεται σημαντικὴ ἀντίστασις τῆς ἀνθρωπότητος. Καί, μὲ ἀφορμὴ ὅλην αὐτὴν τὴν μπαρουφολογία, ἐπὶ τέλους, εἶναι ὁρατὴ καὶ ἡ περαιτέρω ἀναζήτησις καὶ ἀμφισβήτησις.

Δὲν ἔχει σημασία λοιπὸν πλέον τὸ ἐὰν ἀντιλαμβάνονται τὸ τί λέν, κουδουνισμένα καὶ σαπρόφυτα, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ τὸ ποῦν καί, φυσικά, τὸ ἐὰν θὰ τὸ «νομοθετήσουν», αὐτό, ποὺ ἔλαβαν ἐντολὲς νὰ μᾶς ἐπιβάλουν. Διότι στὴν κόσμο μας ὅλα πρέπει νὰ ἔχουν «νομότυπες» ἐπικαλύψεις. Γιὰ αὐτὸ καὶ ὄλα εἶναι «νομότυπα», μὲ πρῶτα καὶ κύρια τὰ «χρέη» καὶ τοὺς τόκους.
Σέ μίαν «κλιματική ἀλλαγούλα» θά κολλήσουν;

Ἔλα ὅμως ποὺ κάτι δὲν πάει καὶ τόσο καλά… Ἔλα ὅμως ποὺ παρὰ τὶς λοβοτομικὲς προπαγάνδες, διαρκῶς πολλαπλασιάζονται οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας. Ἔλα ὄμως ποὺ ἀκόμη καί, διαρκῶς αὐξανόμενοι σὲ ἀριθμό, ἐπιστήμονες πλέον ἀντιδροῦν (καὶ ὄχι μόνον στὰ τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»), λαμβάνοντας θέσεις καὶ ἀποδομῶντας τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὄλα τὰ μηχανεύματα τῶν τοκογλύφων…

Κάτι ξυπνᾶ στὸν κόσμο μας κι ἂς μὴν εἶναι ἀκόμη καθολικῶς συνειδητό. Ὅμως συμβαίνει. Κι αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι ἡ ἀναγκαία μόχλευσις ποὺ θὰ ἐπιταχύνη τὸ τέλος τῶν σαπροφύτων.
Τὰ μέτρα ἀστυνομεύσεώς μας, εἰς βάρος μας ἐκβιασμῶν, τομοκρατήσεώς μας, καταστολῆς μας, πιέσεών μας καὶ πτωχοποιήσεώς μας θὰ πολλαπλασιάζονται καθημερινῶς, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ κάτι ἐν τελῶς ἀνούσιο καὶ σαθρό. Ἡ ἰσχύς τους ἐπάνω μας πνέει τὰ λοίσθια καὶ εἶναι θέμα χρόνου τὸ νὰ καταῤῥεύσουν πλήρως, μαζὺ μὲ τὰ μυθεύματά τους. 

Θά ἀνθέξουμε; Θά τά καταφέρουμε; Θά ἐπιβιώσουμε;
Ἐρωτήματα κουτὰ ποὺ ἀφοροῦν, συνήθως, στὸ τομάρι μας καὶ ὄχι στὴν Ἀνθρωπότητα ἐν συνόλῳ. Ἠ Ἀνθρωπότης θὰ τὰ καταφέρη οὔτως ἢ ἄλλως. Τὸ ἐὰν θὰ περιλαμβανόμεθα ἐμεῖς, ἤ ὄχι, οὐδόλως πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ. Κι αὐτὸ διότι τελικῶς αὐτὸ ποὺ μετρᾶ δὲν εἶναι ἡ ἐπιβίωσις τοῦ κυττάρου ἀλλὰ ἡ ἐπιβίωσις τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἐκεῖ ὀφείλουμε νὰ ἑστιάζουμε. Κι ὄσο πιὸ σκοτεινὰ καὶ δύσκολα μᾶς φαντάζουν σήμερα τὰ δεδομένα, τόσο πιὸ ἀπόλυτες καὶ σὲ βάθος θὰ εἶναι οἱ ἐπερχόμενες ἀνατροπές.

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Θά …σώσουμε τόν πλανήτη κόβοντας τά …καλαμάκια!!!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *