Γιὰ δὲς πόση …οἰκονομία μᾶς κάνει τὸ κούλλλιιι!!!

Τὸ κούλλλιιι τὸ ἀπεφάσισε. Θὰ κάνη οἰκονομίες λέει. Πρὸς τοῦτον καὶ δὲν παρέλαβε τὰ τεθωρακισμένα πρωθυπουργικὰ ὀχήματα, τὰ ὁποία καὶ ἀπεφάσισε, λέει, νὰ πωλήσῃ.  Καὶ ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸ σύσσωμος ὁ ὑποστηρικτικός, πρὸς αὐτόν, Τύπος, ἔσπευσε νὰ μᾶς τὸ ἀνακοινώσῃ, μὰ καὶ νὰ διαφημίσῃ τὸ …ἦθος του.

Τὰ ἐν λόγῳ ὀχήματα δὲν τὰ ἤθελε τὸ ἀλεξέι καὶ πρὸς τοῦτον δὲν τὰ χρησιμοποιοῦσε. Προφανῶς, λόγῳ ἄλλης, τελείως διαφορετικῆς (καθαρὰ διαφημιστικῆς) παρουσίας του στὰ πολιτικοκομματικὰ δρώμενα τοῦ τόπου, τὰ τεθωρακισμένα δὲν χωροῦν. Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἡ συντήρησίς τους, ποὺ ξεπερνοῦσε τὶς 25.000 ἐτησίως, κατ’ ἔτος ἐπαναλαμβάνετο κανονικότατα. Κι ἔτσι τώρα τὰ ὀχήματα, ποὺ ἐπισήμως δὲν ἔχουν λόγους ὑπάρξεως, πωλοῦνται γιὰ νὰ μειώσουμε, λέει, τὰ βάρη μας.
Καλῶς.

Βέβαια τὸ ἐὰν θὰ ἀγορασθοῦν ἄλλα, παρομοίου τύπου, συντόμως δὲν ἀναφέρεται. Οὔτε τὸ πῶς θὰ μετακινῶνται ὑψηλοὶ προεσκεκλημένοι ἀναφέρεται. Οὔτε τὸ ἐὰν θὰ ἀντικατασταθοῦν συντόμως ἀπὸ παρόμοια ἀναφέρεται.
Ἀλλὰ δὲν βαριέσθε. Τὸ κούλλλι μᾶς κάνει οἰκονομία λέμε. Ἐμεῖς αὐτὸ  κρατᾶμε.

Ποιοί ὅμως δικαιοῦνται τέτοιου εἴδους ὀχήματα;

πηγὴ

Εἷχε ὅμως ἄλλα σπουδαιότερα νὰ κάνῃ τὸ κούλλλιιι, πάντα σὲ ἐπίπεδον κρατικῆς οἰκονομίας.
Εἶχε, ὡς πρῶτα καὶ σπουδαιότερον, τὸ νὰ προσφέρῃ τὸν τομέα τῶν τραπεζῶν στὸν πSoros.

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Soros οἱ τράπεζες

Eἶχε, ἐν ὀλίγοις, νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν μετατροπὴ τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν ἀπὸ συγκεκαλυμμένη ἀποικία τῶν τοκογλύφων σὲ σκέτη, πλήρη καὶ ἀπολύτως ὑποτεταγμένη ἀποικία τῶν τοκογλύφων.

Σπουδαῖο λοιπὸν πιντὶ τὸ κούλλλι… Ἂν καὶ ζάμπλουτο (πόθεν ἄρα γέ;) ἐμᾶς σκέπτεται.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Συντόμως, πολὺ συντόμως, ὅταν θὰ ἔλθη κάποιος ἄλλος γιὰ νὰ ἀντικαταστήση αὐτὰ τὰ ὀχήματα, πάλι θὰ σκούζουμε. Τὸ ἐὰν θὰ εἶναι ΝουΔουΛικὸς ἢ κάτι ἄλλο οὐδὲ μίαν σημασίαν ἔχει. Σημασία ἔχει μόνον πὼς τὸ κούλλλιιι ἔλαβε ἐντολὴ ἀντικαταστάσεώς τους καὶ πὼς ἀν τί νὰ βλέπουμε ἐμεῖς τὴν φάκα (ἀντικατάστασις) βλέπουμε τὸ τυράκι (πώλησις). Φτοῦ μας…!!!

Υ.Γ.2. Ἡ …«ἁγία οἰκογένεια», ὡς γνωστόν, οὐδέποτε πράττει κάτι ὑπέρ μας, Ὅλα γιὰ τὴν πάρτη της τὰ πράττει καί, ὡς γνωστόν, πάντα μὲ τὸ …ἀζημίωτον. Μὴν τρελλαθοῦμε λοιπὸν μὲ τὶς πωλήσεις κούλλλιιι… Ἀχλάδα, μὲ μεγάλην οὐρά, ἔρχεται ἀπὸ πίσω ποὺ στὰ δικά του πισινὰ σαφῶς καὶ δὲν προγραμματίζεται γιὰ νὰ εἰσέλθῃ. Ἄλλα πισινὰ πρέπει νὰ προσέχουν καί, μᾶλλον, αὐτὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ δικά μας.

Υ.Γ.3. Πόθεν λοιπόν ἡ «ἀγία οἰκογένεια» κατέληξε νά εἶναι ζάμπλουτη; Μέ ποιόν τρόπο ἀπέκτησε ὅσα ἀπέκτησε; Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ «κληροδοτικῷ δικαιώματι» μᾶς ἐξουσιάζει ἐδῶ καί τόσες δεκαετίες;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ δὲς πόση …οἰκονομία μᾶς κάνει τὸ κούλλλιιι!!!

Leave a Reply