Ὑποκρισία τοῦ προοδευτιΖμοῦ!!!

Λίγες ἡμέρες μετὰ τὸν Δεκαπενταὔγουστο διαβάζαμε κι ἀκούγαμε διαρκῶς εἰρωνικὰ σχόλια γιὰ τὸ φαινόμενον τῶν γονυβαδιστῶν στὴν Τῆνο. Οἱ «ἐπαγγελματίες ἀνθρωπιζτὲς» ἔπιασαν δουλειὰ καὶ λοιδωροῦσαν αὐτὲς τὶς εἰκόνες μὲ ἀηδία, μένος καί, κυρίως, μῖσος (ναί, μῖσος), γιὰ τοὺς μετέχοντες!!!
Προφανῶς στὶς εἰκόνες αὐτὲς ἀνεγνώριζαν κάτι ἀπὸ τὰ προσωπικά τους ἀρνητικὰ βιώματα, ποὺ τοὺς ἐπίεσαν ὑπερβολικά, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν σήμερα στὸ νὰ προσβάλουν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν τρόπο ἐκφράσεως τοῦ θρησκευτισμοῦ τῶν συμπατριωτῶν τους.

εἰκόνα

Οὐδεὶς τοὺς ἐδίδαξε πὼς ἄλλο ἡ κριτικὴ γιὰ τὰ ψεύδη τῶν θρησκειῶν κι ἄλλο ἡ προσβολὴ γιὰ τὸν τρόπο ἐκφράσεως τῶν πιστῶν. Τὸ πρῶτο ἀποδεικνύει ἔρευνα. Τὸ δεύτερο βλακεία.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὅμως, στὸν Πειραιᾶ (κι ὄχι μόνον) αὐτομαστιγώμενοι φανατικοὶ θρησκόληπτοι προσέφεραν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἔνα φρικτὸ θέαμα αἵματος καὶ αὐτοτιμωρίας.

εἰκόνα

Οὐδὲν ἀρνητικὸ σχόλιον ἀπὸ τοὺς «ἐπαγγελματίες ἀνθρωπιζτές».
Ὅλα ἔχουν καλῶς στὴν κοσμάρα τους καὶ  τὸ θέαμα τῶν τῆς αὐτομαστιγώσεως εἶναι, κατ’ αὐτούς, λογικό.
Ὁποία ἀηδιαστικὴ ὑποκρισία.

Προσωπικῶς, ὡς ἄτομον, μὲ ἐνοχλεῖ κάθε εἴδους φανατισμός, κάθε εἴδους ἀκρότης καὶ κάθε εἴδους ἐκμετάλλευσις τῆς ἀνθρωπίνου ἀφελείας. Ἀπὸ τὸ νὰ σκέπτομαι καὶ νὰ στιγματίζω ὅμως, ἔως τοῦ νὰ στρέφομαι κατὰ τοῦ κάθε πιστοῦ, ποὺ ἔτσι ἔχει ἐκπαιδευθῆ νὰ συμπεριφέρεται, ὑπάρχει μία ἀπόστασις δρόμος, ποὺ λέγεται κοινὴ λογική. Μά ποῦ νά τήν εὔρουν οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους; Αὐτοὺς μόνον τῶν συμπατριωτῶν τους τὰ καμώματα τοὺς ἐνοχλοῦν. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα παρανοϊκὰ τοῦ πλανήτου παραμένουν ἔξω ἀπὸ τὴν σφαίρα τῶν ἐνδιαφερόντων τους.
Καὶ βέβαια κάτι τέτοιο δικαιολογεῖται ἀπολύτως. Δὲν πληρώνονται ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ πληρώνονται γιὰ νὰ κρίνουν καὶ νὰ κατακρίνουν τὶς ἀνωμαλίες τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου. Μοναδικός τους σκοπὸς καὶ στόχος, γιὰ τὸν ὁποῖον καὶ ἔχουν στρατευθῆ, εἶναι μόνον οἱ συμπατριῶτες τους. Τόσο ἁπλᾶ.

Φιλονόη

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply