Θὰ πολεμήση ὅμως τὸν νατιβισμὸ ὁ κούλλλιιις

Ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ ὁμιλία του στὸ Global Forum στὸ Ἰσραὴλ (στὶς 11 Ἰουνίου 2018) ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:

«Οἱ αὐταρχικὲς καὶ λαϊκιστικὲς δυνάμεις γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἰσχυρὲς σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμο. Ἡ ἄνοδος τῆς ξενοφοβίας, τοῦ νατιβισμοῦ καὶ τοῦ Ῥατσισμοῦ εἶναι δυστυχῶς μία πραγματικότητα στὴν Εὐρώπη, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε».

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ νατιβισμοῦ στὸ λεξικὸ Μπαμπινιώτη (Β΄ ἔκδοση, σέλ. 1.165):

«Νατιβισμὸς (ὁ) [χώρ. πλήθ.] 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τάση ἢ κίνημα ποὺ ἀναπτύσσεται στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κοινωνιῶν καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν διατήρηση ἢ στὴν ἀναζωογόνηση καὶ ἐκ νέου καθιέρωση αὐτοχθόνων πολιτιστικῶν συνθηκῶν, ἠθῶν, ἐθίμων κ.λπ. ὡς ἀντίδραση στὴν ξενικὴ πολιτιστικὴ διείσδυση, 2. (εἰδικότ.) ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πρακτικὴ ποὺ προστατεύει τὰ συμφέροντα τῶν αὐτοχθόνων κατοίκων μίας χώρας καὶ γενικότερα εὐνοεῖ μὲ κάθε τρόπο τοὺς γηγενεῖς πληθυσμοὺς εἰς βάρος τῶν μεταναστῶν».

Ὄθων Δρακάτος

 

(Visited 197 times, 1 visits today)




Leave a Reply