Φίλε, ὅλα στὸ χέρι μου (καὶ σου) εἶναι…

Αὐτὸ ποὺ ζητοῦν πλέον οἱ κάτοικοι τῶν νήσων μας, μὰ καὶ οἱ δημοτικοὶ καὶ κοινοτικοὶ ἐκπρόσωποί τους, εἶναι ἡ ἀποσυμφόρησις τῶν νήσων. Ὅμως…
Αὐτὸ τὸ «ὅμως» δὲν περιλαμβάνει τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων καὶ τὴν ἀνακοπή/περιορισμό/διακοπὴ τῆς εἰσβολῆς.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν λοιπόν, στὴν Κῶ, κάτοικοι ἀντέδρασαν σὲ μίαν νέα εἰσβολή, ἐπιτυγχάνοντας νὰ ἐκδιωχθῇ δουλεμπορικὸ σκάφος καὶ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ ἀποβίβασις νέων …«ἐπενδυτῶν».
Νομίζω πὼς τελικῶς αὐτοὶ ἔπραξαν τὸ πλέον ἀναγκαῖον κι αὐτονόητον, ἀλλὰ πάλι ὑπὸ ὅρους…

πηγὴ

Ὁ δήμαρχος Κῶ, καθὼς καὶ οἱ δημότες τοῦ Δήμου, καλῶς, πάρα πάρα πάρα πολὺ καλῶς, ἀπεφάσισαν νὰ ἀντιδράσουν στὶς νέες ἀφίξεις, ἀνακόπτοντας τὶς ῥοές. Ὅμως… Γιὰ νὰ ἀκούσουμε τί μᾶς λὲν οἱ φορεῖς, οἱ ὑπεύθυνοι καὶ οἱ κάτοικοι…

Ὁ δὲ δήμαρχος ἔγραψε ἐνδιαφέροντα σχολιάκα, ἀναφορικῶς μὲ τὶς προθέσεις του πού, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, δὲν στοχεύουν στὸ νὰ διακοπῇ/περιορισθῇ ἡ λαθροεισβολή, παρὰ μόνον στὸ νὰ προωθῶνται ἀλλοῦ (ἤ ἄλλως διοχετεύονται στὴν ἐνδοχώρα) οἱ …περισσευάμενοι (δικό μου αὐτό, ἀλλὰ αὐτονόητον!!!).
Κοινῶς; Ἂς πηγαίνουν λαθρο-εἰσβολεῖς στὴν Κῶ, ἀρκεῖ νὰ τοὺς μετακινοῦν συντόμως γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑποδέχονται νέους. Σωστά;

πηγὴ

Παρόμοια περιστατικὰ συνέβησαν καὶ στὴν Σάμο, ἀλλὰ κυρίως σὲ περιοχὲς τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, ὅπου πλέον οἱ κάτοικοι ἀντιδροῦν σθεναρῶς σὲ περαιτερῳ ἐγκαταστάσεις «ἐπενδυτῶν».
Ἀκόμη καὶ στὴν Μυτιλήνη κάτοικοι παρεμπόδισαν δουλεμπορικὸ σκάφος νὰ ἐλλιμενισθῇ… (Ναί, πῆγε ἀλλοῦ, μὴν ἀνησυχεῖτε!!!) 
πηγὴ

Στὴν δὲ ἀνατολικὴ Σάμο ὁ ἐκεῖ δήμαρχος πλέον ἀνοικτὰ ζητᾶ νὰ «διαμοιρασθοῦν» οἱ «νεοέλληνες», ἀμέσως μετὰ τὴν τελευταίαν ἐξέγερσιν (;;;-!!!-;;;) τῶν λαθροεποίκων. 

Ἡ ἄμεσος ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ἀποσυμφορήσεως ὅμως ἁπλῶς θὰ ἐπιταχύνουν καὶ θὰ πολλαπλασιάσον τὴν ἐπαν-εἰσροὴ νέων ὀρδῶν. Κι αὐτὸ τὸ (ἂς ποῦμε) παιχνιδάκι, ἐξυπηρετεῖ εὐθέως τὴν δουλεμπορία, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ ἤδη (καὶ ἀποδεδειγμένως) μεθοδεύονται καὶ προωθῶνται καὶ διαφημίζονται ἀπὸ τὴν Μ.Κ.Ο. τοῦ Ο.Η.Ε. τὴν Ὑπάτη Ἁρμοστεία του.

εἰκόνα

Τὸ νὰ διαμαρτύρονται λοιπὸν ὅλοι αὐτοί, ποὺ καλῶς διαμαρτύρονται, μόνον γιὰ τὶς ὑπέρ-συμφορήσεις τῶν νήσων τους, δίχως νὰ ἐννοοῦν τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς μονομεροῦς τους διαμαρτυρίας, δὲν προσβλέπει, καταληκτικῶς, στὸ νὰ ἐπιλυθῇ τὸ πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα λέγεται διαρκὴς καὶ ἀπρόσκοπτος εἰσβολή. Ἐὰν αὐτὴ δὲν ἀνακοπῇ, τότε θὰ πετᾶμε, ὡς …μπαλάκι, ὁ ἕνας τὸ πρόβλημα στὸν ἄλλον.

Τὸ «κλειδί», θέλουμε δὲν θέλουμε νὰ τὸ δοῦμε, εὑρίσκεται ἀκριβῶς ἐκεῖ: στὸ «πάγωμα» τῆς φιλεξενίας. Σαφῶς καὶ θὰ ταλαιπωρηθοῦν (γιὰ λίγο ἀκόμη) οἱ κάτοικοι τῶν νήσων, ἀλλὰ ἐὰν ἀφ΄ ἑνὸς ἀδυνατοῦν νὰ μετακινηθοῦν πρὸς τὴν «ἐνδοχώρα» οἱ «ἐπενδυτὲς» καὶ ἀφ΄ ἑτέρου ἐμποδισθοῦν οἱ ἀποβιβάσεις νέων, τότε πράγματι θὰ ὑποχρεωθοῦν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες νὰ ἀντιδράσουν κλείνοντας τὰ σύνορα. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὸ μόνον ποὺ συμβαίνει εἶναι ἡ πανηγυρικὴ ἐπιβράβευσις τῆς δουλεμπορίας σὲ ὅλους τοὺς τόνους…

Ἀλλοδαπὲς ΜΚΟ συνεχίζουν, ἀνενόχλητες, νὰ καλωσορίζουν λαθροεισβολεῖς λὲς καὶ ἡ χώρα εἶναι τὸ τσιφλίκι τους. Τραγελαφικὲς καταστάσεις στὸ κράτος-παρῳδία.

Σημείωσις: οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς 1800 εἶναι ἀνήλικοι κάτω τῶν 18 ἐτῶν
Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό…..εἰδικὴ μέριμνα γιὰ αὐτοὺς σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ΝΔ
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ μείνουν de facto στὴν χώρα καὶ θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν συνένωση τῶν οἰκογενειῶν τους γιὰ νὰ ἔλθῃ, ἐν συνεχείᾳ, ὅλο τὸ ἀσκέρι ἀπὸ τὴν Ἀφροασία.
Δὲν πιστεύω νὰ εἴσθτε τίποτα ῥατσιστὲς καὶ δὲν τοὺς θέλετε νὰ λύσουν τὸ δημογραφικό της Ἑλλάδας; Ἔ;;

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Διάβαζα κι ἔβλεπα τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου, γιὰ τὸν λαθροεποικισμό, ποὺ ἐπεκτείνεται ἐπισήμως σὲ ὅλην τὴν χώρα. Γιὰ παράδειγμα, στὴν Νάουσα, ὅπου ὁ πληθυσμὸς (πάντα ἐπισήμως) εἶναι 20.176 κάτοικοι (ἀπογραφὴ 2011), οἱ λαθροέποικοι (ἐὰν περνοῦσαν καὶ τὰ λεωφορεῖα ποὺ ἀνεμένοντο πρὸ δύο ἡμερῶν, μέσα στὴν μαύρη νύκτα, βεβαίως-βεβαίως) θὰ ξεπερνοῦσαν τοὺς 1000. Δῆλα δή, χονδρικῶς τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ θὰ εἶναι λαθροέποικοι. Ποῦ ἐκεῖνο τό ὑποσχετικό τοῦ κούλλλιιι πού δέν θά ξεπερνοῦσαν, κατὰ τόπους, τό 1%;

ὅμὰς ἐρεύνης Μυτιλήνης

Τὸ γεγονὸς λοιπὸν εἶναι ἕνα. Ὅταν κάτοικοι, ὑποστηριζόμενοι (ἢ καὶ ὄχι) ἀπὸ διαφόρους τοπικοὺς φορεῖς, ἀποφασίζουν νὰ  κλείσουν λιμάνια καὶ δρόμους, τότε ἀποτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις νέων «ἐπενδυτῶν». Προσωρινῶς; Ἴσως… Ἀλλὰ ἐὰν πιάνῃ μίαν φορὰ ἡ ἀντίδρασις, τότε μπορεῖ νὰ πιάσῃ ὅσες ἀκόμη ἀπαιτηθῆ.
Καί, ναί, ὑποχρεοῦνται οἱ κάτοικοι τελικῶς νὰ εἶναι διαρκῶς στοὺς δρόμους καὶ νὰ μετέχουν ἐνεργῶς κι ὄχι νὰ παρατηροῦν ὡς θεατές. Δὲν εἶναι μόνον γιὰ ὀλίγους τὸ πρόβλημα ἀλλὰ γιὰ ὅλους.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην… Εἰδικῶς τώρα, ποὺ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις (κατ’ ἐντολὴν μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…!!!) ἀπεφάσισε νὰ προωθῇ γενικῶς κι ἀδιακρίτως τοὺς «ἐπενδυτὲς» πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, κάθε τοποθέτησις κατοίκων, ποὺ στὴν περιοχή τους ὑλοποιῶνται μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἔκτροπα «φιλοξενίας», θὰ πρέπη ὡς κεντρικὸ πυλῶνα τῶν ἀπαιτήσεών τους (καὶ τῶν συνεπακολούθων ἀντιδράσεων) νὰ ἔχουν τὴν ἀνακοπὴ κι ὄχι τὸν διαμοιρασμὸ τοῦ προβλήματος. Ἡ ἀνακοπὴ τοῦ προβλήματος δὲν θὰ συμβῆ ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἐπενδυτὲς» περιφέρονται (νύκτα μόνον) ἀνᾲ τῇ χώρᾳ, μὲ σκοπὸ κάπου νὰ ἐντοπισθῇ ῥωγμὴ καὶ νὰ ἀράξουν, παρὰ μόνον ἐὰν ἐμποδισθοῦν ἀποφασιστικῶς οἱ νέες εἰσβολές. Τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ σύνορα. Ἐὰν λοιπὸν ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀρνεῖται νὰ τὰ διαφυλάξῃ, αὐτὸ μετατίθεται στὶς δικές μας πλάτες.

Ἐὰν αὐτὸ δὲν γίνῃ κατανοητό, ἁπλῶς θὰ καταντήσουμε νὰ ἀλληλοφαγωνόμεθα μεταξύ μας, ἐνᾦ στὶς πλάτες μας θὰ πραγματοποεῖται ἡ μεγαλυτέρα καὶ πλέον ὑβριστικὴ γενοκτονία μας.
Θέλουμε λοιπόν νά εἴμαστε συνεργοί κυττῶντας τό δάκτυλο ἤ θέλουμε, ἐπὶ τέλους, νά δράσουμε ὑπέρ μας, κυττῶντας τό δάσος τῆς δουλεμπορίας; Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…. Ἡ ἰδία ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀδιαφορεῖ, ἀνέχεται ἔως καὶ προωθεῖ τὴν δουλεμπορία, ἐφ΄ ὅσον στελέχη της συνδέονται ἄμεσα μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς Μ.Κ.Ο..
Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά περιμένουμε ἀπό αὐτούς πού …δὲν βλέπουν δουλεμπόρους, νά σταματήσουν αὐτήν τήν εἰσβολή; Ὄχι βέβαι…

Ἂς τὸ σκεπτοῦμε καὶ ἂς ἀποθαῤῥύνουμε τοὺς διαφόρους κουδουνισμένους (τοπικῆς κι ὄχι μόνον διοικήσεως) ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τὶς ἀπαιτήσεις, ποὺ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν «διαμοιρασμό».
Ἔτσι  κι ἀλλοιῶς, ἀποδεδειγμένα, ὁποιαδήποτε δική μας ἔκπτωσις (συμβιβασμός, ὀλιγωρία) πάλι σὲ ἐμᾶς ἐπιστρέφει. 

Ἀναμενόμενα λοιπὸν ἦσαν ὅλα τὰ παραπάνω. Καί, κατ’ ἐμέα, αὐτὴν τὴν στιγμή, ἐκτόνωσις ὀργῆς πραγματοποιεῖται, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουν κι ἄλλον χρόνο τὰ κουδουνισμένα καὶ ἡ Μ.Κ.Ο. τοῦ ΟΗΕ.
Ἀναμενόμενα ἀπὸ καιρὸ καὶ τὰ ἐπεισόδια, καθὼς καὶ οἱ τοπικὲς ἀντιδράσεις. Τώρα εἶναι βέβαια κάπως πιὸ δύσκολα, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀργὰ γιὰ νὰ στηλώσουμε τὰ πόδια καὶ νὰ πάρουμε τὴν εὐθύνη τῶν ζωῶν μας στὰ χέρια μας. Κι ὅταν λέω νὰ ἀντιδράσουμε δὲν ἐννοῶ τὸ κλασσικὸ καὶ σύνηθες «σηκωθεῖτε νὰ ἐπαναστατήσετε ἐσεῖς κι ἐγὼ νὰ σᾶς βλέπω…» Ὄχι βέβαια… Τώρα συζητάμε γιὰ ἀγκουράκια σὲ πολλὰ κ@λαράκια καὶ αὐτὰ τὰ «πηγαίνετε ἐσεῖς κι ἐγὼ θὰ σᾶς βλέπω» μᾶς τελείωσαν.
Τώρα συζητᾶμε γιὰ τὸ τί κάνει ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν, δίχως νὰ κρύβεται καὶ δίχως νὰ ἀναβάλῃ…

Δύσκολα; Κρίμα ποὺ μᾶς ἐκπλήσει κάτι τέτοιο, ἀλλὰ δὲν νομίζω νὰ ὑπῆρξε περίοδος στὴν Ἱστορία τῆς φυλῆς μας ποὺ νὰ μὴν ἦσαν ὅλα δύσκολα. Μὲ αἷμα σηκωθήκαμε ὄρθιοι, μὲ αἷμα ξεφορτωθήκαμε τὰ ὀθωμανὰ καὶ μὲ αἷμα, τώρα, θὰ κερδίσουμε ὅ,τι θὰ κερδίσουμε. Ὄχι τῶν ἄλλων, τὸ δικό μας φίλε… Τὸ δικό μας…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Χαμογελοῦσα καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν παραπάνω θεάσεων… Χαμογελοῦσα ὅλο καὶ πιὸ σίγουρη πὼς ἐὰν τὸ θέλουμε, ἀκόμη καὶ τώρα, θὰ τὰ καταφέρουμε… Μόνον πού, τελικῶς, κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ κατέῤῥευσαν ἢδη καὶ ἰδεοληψίες καὶ ἐλπιδοφορίες καὶ ἀνασταλτικότητες, ἕνα ἔμεινε: τὸ δικό μας καὶ μόνον χέρι…

Προσωπικῶς εἶμαι κατὰ τῆς προσβολῆς τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος ὁποιουδήποτε. Αὐτὸ καὶ τέλος.
Τὰ παρακάτω εἶναι γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γελάσουμε, ἐφ΄ ὅσον εἴχαμε κι ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τὶς κραυγές, τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Ἐὰν συνυπολογίσω καὶ τὸν τραυματισμὸ νεαροῦ Ἰρανοῦ στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ κουκουλοφόρους, τότε ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάποιοι εὑρίσκονται σὲ πανικὸ καὶ σπεύδουν, μὲ προβοκάτσιες καὶ δολιοφθορὲς νὰ προλάβουν τὰ χειρότερα. Ἐὰν τώρα δειλιάσουμε, χαθήκαμε…

Τί εἶπε ἡ πριγκιπέσσα; Τίποτα σπουδαῖον… Ἐνοχὲς μᾶς γεμίζει… «Θὰ πᾶτε νὰ τρῶτε ἐσεῖς ἐμπρὸς σὲ πεινασμένους» κλπ κλπ κλπ…

Ἐμπρὸς στοὺς …«πεινασμένους» ποὺ ἀνέλαβε νὰ προσκαλέσῃ ἡ Μ.Κ.Ο. τοῦ ΟΗΕ Ὑπάτη Ἁρμοστεία καὶ νὰ περιθάλπουν οἱ Μ.Κ.Ο. τῆς οἰκογενείας της καὶ τῶν μελῶν τοῦ κόμματός της…
Τριαλαριλαρό…
Τῆς ἔχει μιλήση κάποιος γιά κάτι δουλεμπόρους πού θησαυρίζουν; Μᾶλλον ὄχι…
Ἀλλά, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, τὸ «ἀφεντικὸ» ἔδωσε γραμμὲς καὶ ὅλοι σοῦζα… Κυρανάκης καὶ πλεύρης μὲ τὶς οὐρὲς στὰ σκέλια…
Οὐδέποτε ὅμως ἔνοιωσε ἐνοχὲς αὐτὴ ποὺ ἔτρωγε πάντα, μαζὺ μὲ ὅλο της τὸ μητσοτακόσογο, ἐμπρός μας μόνον ἀπὸ τὶς σάρκες μας. Κι ὅπως λέει κι ὁ φίλος Μῆτσος:

Τὸ νὰ σοῦ μιλᾷ γιὰ ἠθικὴ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, εἶναι σὰν νὰ σοῦ κάνη διάλεξη μία πουτάνα γιὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς παρθενίας.

Καί, κάτι γιὰ νὰ γελάσουμε…
Ναί, νὰ φορτώσουμε καὶ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς «ἐπενδυτὰς» εἰς τὰ 125 ἀκίνητα τοῦ μπούλη αὐτοῦ:Τί; Μόνον θά κερδίζη; Νὰ πληρώσῃ καὶ κάτι.
Τί λέτε; Ἀλήθεια, ποῦ καί πῶς καί πότε τά ἀπέκτησε ὅλα αὐτά;

Leave a Reply