Ἐνδιαφέρουσες προφητείες

Σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Ντὶ Βέλτ»*, ὁ Χέρμπερτ Μπρύκε, διευθυντὴς στὸ τμῆμα «Οἰκονομικὴ Ἔρευνα γιὰ τὴν Μετανάστευση καὶ τὴν Ἐνσωμάτωση» τοῦ Πανεπιστημίου Χοῦμπολτ τοῦ Βερολίνου, εἶπε πολὺ ἐνδιαφέροντα πράγματα γιὰ τὸ πολυπολιτισμικὸ καὶ ἐργασιακὸ μέλλον τῆς Γερμανίας (ἀνάλογα συμπεράσματα μποροῦμε νὰ βγάλουμε ὅμως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα).

«Ἡ Γερμανία θὰ γίνει πολύχρωμος. Πρὸς τὸ παρὸν περίπου τὸ ἕνα τέταρτό του πληθυσμοῦ ἔχει μεταναστευτικὸ ὑπόβαθρο. Σὲ εἴκοσι χρόνια θὰ εἶναι τοὐλάχιστον 35%, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ 40%.»

Σὰν παράδειγμα γιὰ αὐτὴν τὴν τάση ἀνέφερε τὴν Φρανκφούρτη:

«στὴν ὁποία ἤδη σήμερα κάθε δεύτερος κάτοικος ἔχει μεταναστευτικὲς ῥίζες. Στὸ Βερολίνο εἶναι περίπου τὸ 35%. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα στὶς μεγαλουπόλεις μελλοντικῶς θὰ εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ γιὰ τὴν χώρα συνολικῶς. Καὶ τότε σὲ πόλεις ὅπως ἡ Φρανκφούρτη θὰ ἔχουμε ποσοστὰ μεταναστῶν μεταξὺ 65 καὶ 70%».

Ἡ ἐξέλιξις αὐτή, συνεχίζει ὁ καθηγητής, «δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀνησυχητικὴ» γιατί οἱ Γερμανοὶ καὶ ἡ κουλτούρα τους θὰ εἶναι πλειοψηφική, καθὼς οἱ μετανάστες ἀποτελοῦν ἕναν «πολύχρωμο στρατὸ» μὲ πολὺ διαφορετικὲς κουλτοῦρες (τί ἀπαίσια λέξις!) καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνονται σὰν κάτι «ἑνιαῖο», γὰ αὐτὸ καὶ ἐπικίνδυνο.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μελλοντικὴ «κυρίαρχο κουλτούρα», ὁ καθηγητὴς εἶναι καθησυχαστικὸς γιὰ τοὺς Γερμανούς, ἀναφορικῶς καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ μετανάστευση, ἑστιάζοντας τὸ θέμα στὴν «εὐρωπαϊκὴ λύση», καθ’ ὅτι ὑπάρχει ἤδη ἡ λεγομένη ἐσωτερικὴ καὶ ἐργασιακὴ κοινὴ ἀγορά. Μόνον ἡ Γερμανία «χρειάζεται καθαρὰ 400.000 μετανάστες τὸν χρόνο» καὶ μάλιστα «ἐξ’ αἰτίας τοῦ συγκριτικῶς νεανικοῦ πληθυσμοῦ σχετικὸ ῥόλο θὰ ἔχη καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη».
Ἔτσι ἡ Γερμανία μπορεῖ μελλοντικῶς νὰ στηριχθῇ σὲ ἐργατικὸ δυναμικὸ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια καί, πρὸ κειμένου νὰ καλύψῃ τὶς ἀνάγκες της σὲ ἐργατικὸ δυναμικό, θὰ πρέπη νὰ «γίνῃ πολύχρωμος».

Γιὰ μίαν ἀκόμη φορᾶ, φαίνεται πὼς ἡ εὐρωπαϊκή, παγκοσμιοποιητικὴ Πολιτικὴ Τάξις καὶ οἱ διάφορες ἐλὶτ (οἰκονομική, ἐκκλησιαστική, πανεπιστημιακή, μιντιακὴ κλπ) δείχνουν σὰν νὰ «γνωρίζουν τὰ μελλούμενα» (Καβάφης). Ἴσως γιατί εἶναι βέβαιοι πὼς ἔχουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους καὶ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, τοὐλάχιστον τοὺς περισσοτέρους.
Μεταξὺ τῶν ὁποίων βεβαίως καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ.

* «Was wir in den Gro?stadten sehen, ist kunftig fur das Land normal» (4-11-2019)

Στοϊλόπουλος Βασίλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply