Ἱερὰ Ἁρμονία τῶν Μινωϊτῶν

Τὰ δίσεκτα ἁρμονικὰ μινωϊκὰ χρόνια

Μὲ τὴν τελεία ἐναλλαγὴ στοὺς μῆνες, μὲ ἀπόλυτο ἁρμονία ποὺ δὲν ἐπετεύχθη ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐβάδιζαν οἱ Μινωΐτες στὰ δίσεκτα ἱερὰ χρόνια καὶ ὄχι μόνον, σὲ ἕναν τέλειο ὑπολογισμὸ τοῦ χρόνου.

Στὰ κανονικὰ χρόνια ὁ Φεβρουάριος εἶχε 29 ἡμέρες καὶ στὰ δίσεκτα 30. Τότε ἡ ἐναλλαγὴ τῶν μηνῶν ἦταν συμμετρικὴ καὶ ἄρα ἁρμονική. Ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ἦταν αὐτὴ γιὰ νὰ χαρακτηρισθῇ ἕνα ἔτος ἱερό.

Θὰ μποροῦσε αὐτὴ ἡ ἁρμονία νὰ ὑπάρχῃ καὶ σήμερα στὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο, ὅμως μία ἐσκεμμένη στρέβλωσις τὸ ἀποτρέπει. Ὁ Φεβρουάριος ᾠρίσθη στὶς 28 καὶ 29 ἡμέρες καὶ ἡ ἡμέρα ποὺ ἐχάθη ἐδόθη στὸν Αὔγουστο. Ἔτσι οὐδὲ μιά χρονιὰ ἔχει ἁρμονία. Διέδωσαν ἐπίσης ὅτι τὰ δίσεκτα εἶναι γρουσούζικα καὶ ἔτσι ἡσύχασαν ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες ἐπιδράσεις!

Ἡ πληροφορία βγαίνει ἀβίαστα ἀπὸ τὸν δίσκο τῆς Φαιστοῦ καὶ εἶναι δεῖγμα ἑνὸς ἀφάνταστα προηγμένου πολιτισμοῦ, ποὺ ἐμεῖς μόνο νὰ ὑποψιασθοῦμε μποροῦμε.

Ἁρμονία καὶ στὰ κοσμήματα

Δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι ἁπλᾶ μία ὄμορφη κατασκευή! Ἔπρεπε νὰ ὑπακούῃ σὲ κώδικες μὲ σημασία! Τὸ ἄνθος – ῥόδαξ μὲ τὰ 16 ἐξωτερικὰ φύλλα ἦταν Οὐράνιος! Ἀμέσως μετὰ 15 φύλλα (3Χ5), ποὺ ὑπερθετικὰ γεννᾶ τὸ Φῶς καὶ προσδοκᾶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ θεῖο! Ἀκολουθοῦν τὰ 12 φύλλα τῆς ἰσοῤῤοπίας καὶ προστασίας! Μετὰ τὰ 8 φύλλα τῆς ἀτελειώτου ἐνεργείας καὶ τέλος ἡ τετρακτύς!

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα, τὸ ἐὰν οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν βασίμους λόγους νὰ τὰ κάνουν ὅλα αὐτά! Ἐὰν ὑπακούοντας σὲ μία γενικοτέρα ἁρμονία, ἐπετύγχαναν κάτι! Ἐὰν ἔτσι ἐξευμένιζαν δυνάμεις, ποὺ σίγουρα ἐὰν ὑπάρχουν, εἶναι πολὺ ῞ᾡργισμένες σήμερα!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply