Διατροφικὸς …ἀχταρμάς!!!

Τὸ θέμα διατροφὴ τελικά, τείνει νὰ γίνει ἕνα πὰζλ γιὰ δυνατοὺς λύτες.
Θυμάστε, φαντάζομαι, τὰ ὑβρίδια ποὺ βάζουμε στὸν ὀργανισμό μας μὲ τὴν «εὐγενικὴ χορηγία» τῆς Monsando.
Γελᾶ κι ὁ κάθε πικραμένος ὅταν ἀκούῃ τὴν ἔκφραση «βιολογικὴ καλλιέργεια» καὶ σκέφτεται ὅτι τὸ «βιολογικὸ προϊὸν» ἀποτελεῖ ὑβρίδιο κι ὄχι φυσικὸ προϊόν… 

Κι ὅταν κετεκλύσθη ἡ ἀγορὰ ἀπὸ  ὑβρίδια, στὴν πορεία μᾶς προέκυψαν καὶ τά… Halal! Δηλαδὴ τὰ κρέατα ποὺ ἐκτρέφονται καὶ σφάζονται σύμφωνα μὲ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο. Τὰ τρόφιμα Χαλὰλ οὐδέποτε περιέχουν οὐσίες ἀπὸ χοιρινὸ κρέας καὶ ἀλκοόλ, ἐνῶ προέρχονται ἀπὸ τελετουργικὴ (μὰ καὶ ὀδυνηρή, γιὰ τὰ ζῷα) σφαγή, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας, ὁ ὑποχρεωτικὰ μουσουλμάνος σφαγεὺς ἐπικαλεῖται τὸν Ἀλλάχ.

Κι ἀφοῦ ἐτακτοποιήθησαν κι οἱ ἰσλαμιστὲς «ἐπενδυτὲς» ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθοῦν κι οἱ Ἑβραῖοι κουμαντα-δροι. Ἔτσι! Γιατί ἐμεῖς, δὲν ἔχουμε λόγο στὸ τί τρῶμε. Εἴμαστε στὸ μαντρί, μέσα στὰ κλουβιὰ καὶ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ καταπίνουμε ὅ,τι μᾶς δίδουν, χωρὶς δικαίωμα ἐπιλογῆς.

Ἤδη στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά, ἔχουν πλέον περάση τὰ προϊόντα μὲ τὶς ἐνδείξεις «U» καὶ «Κ», οἱ ὁποῖες ἀναμένεται πολὺ σύντομα νὰ κατακλύσουν καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἀγορά, ἐνῶ δειλὰ δειλά, τὰ πρῶτα προϊόντα φαίνεται νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους στὰ ῥάφια τῶν καταστημάτων.

Ἢ ἔνδειξις «U» σημαίνει ὅτι τὸ ἐν λόγῳ προϊὸν ἔχει παρασκευασθῆ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς «Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Ἰουδαίων» (Union of Orthodox Jews). Δηλαδή, ἡ ἑταιρεία, στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ἡ Heinz, δίδει τὸ «κάτι τίς» της στὴν Ἕνωση κι ἕνας Ἰουδαῖος ῥαββίνος ἀναλαμβάνει νὰ εὐλογήσῃ τὸ προϊόν, πρὶν αὐτὸ ἀκόμα συσκευασθῇ, ἤτοι κατὰ τὴν παραγωγή του. Κι ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν φθάνει, ἡ ἔνδειξις «Κ» μᾶς δείχνει ὅτι τὸ προϊόν, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τὸ γνωστὸ τυρὶ – ἀλοιφὴ Philadelphia, εἶναι προϊόν… Κοσέρ!!!

Κοσέρ, ἢ Κασέρ, ὀνομάζεται τὸ σύνολο τῶν ἑβραϊκῶν κανόνων διατροφῆς. Μὲ τὴν ἔνδειξη Κοσέρ, ὁ Ἑβραῖος εἶναι σίγουρος ὅτι κατ’ ἀρχὴν τὸ προϊὸν δὲν ἐμπεριέχει χοιρινὸ κρέας, ὀστρακοειδή, ὀστρακόδερμα καὶ τὰ περισσότερα εἴδη ἐντόμων. Κατὰ δεύτερον, ἐὰν πρόκειται γιὰ ζωϊκὸ προϊόν, βεβαιώνεται ὅτι ἔχει ἀκολουθηθῆ πιστὰ ἡ ἑβραϊκὴ / ἰουδαϊκὴ διαδικασία σφαγῆς τοῦ ζώου, ἤτοι ἀπὸ εἰδικὰ ἐκπαιδευμένο ἄτομο (σοχέτ), τὸ ὁποῖο μὲ ἕνα εἰδικὸ ἐξαιρετικὰ κοφτερὸ μαχαίρι μὲ ἴσια κόψη (ὄχι πριονωτό), κόβει μὲ μία κίνηση τὸν λαιμὸ τοῦ ζώου, τὴν κυρία ἀρτηρία, τὴν κυρία φλέβα, τὴν τραχεία καὶ τὸν οἰσοφάγο. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναισθητοποίησις τοῦ ζῴου πρὶν τὴν σφαγή.
Ἐπειδὴ ὅμως ὅλο αὐτὸ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν βασικὴ νομοθεσία τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης περὶ σφαγῆς τῶν ζῴων, ἀρκετὰ κράτη προβλέπουν παρεκκλίσεις γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Ἑβραίων (ὅπως καὶ τῶν Μουσουλμάνων).
Πολὺ βολικό… Ἔτσι;

Ἡ διαδικασία εἶναι σχεδὸν ἰδία μὲ τὴ διαδικασία σφαγῆς ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ μουσουλμάνοι (χαλάλ), μὲ τὴν κυριοτέρα διαφορὰ νὰ εἶναι στὸ ὅτι στοὺς μουσουλμανικοὺς κανόνες ἐπιβάλλεται καὶ ἡ ἐπίκλησις στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ. Τώρα, ποιὸν ἀκριβῶς ἐπικαλῶνται οἱ Ἑβραῖοι σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία, θὰ σᾶς γελάσω. Μόνον αὐτοὶ τὸ ξέρουν. Αὐτὰ τὰ προϊόντα, τὰ ἐλέγχει ῥαββίνος ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ δώσῃ τὴν ἔγκριση ὅτι ἕνα προϊὸν εἶναι «κοσὲρ» θὰ πρέπῃ νὰ βεβαιωθῃ ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία, ἀκολουθεῖ τοὺς νόμους τοῦ Κασροῦτ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρά του περιγράφεται στὴν Τορά, δηλαδὴ τὴν γνωστή μας «Πεντάτευχο». Πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα πέντε βιβλία τῆς ἀποκαλουμένης «Παλαιᾶς Διαθήκης». Ἐκεῖ, δίδεται ἡ ἐντολὴ τηρήσεως τῶν νόμων τοῦ Κασροῦτ χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἐξήγησις γιὰ ποιὸν λόγο. Προφανῶς, γιατί ἔτσι τοῦ «ἐκάπνισε» τοῦ Μωυσέως.

Σὲ κάποια προϊόντα ὡστόσο, θὰ ἐντοπίσουμε τὴν ἔνδειξη «Parve» ἢ «Parev». Τὸ παρέβ, εἶναι ἐπίσης ἔνδειξις ποὺ ἀφορᾶ στοὺς Ἰουδαίους / Ἑβραίους. Τὸ παρὲβ σημαίνει οὔτε γάλα οὔτε κρέας. Τὰ λαχανικὰ εἶναι παρὲβ καὶ μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν μὲ κρέας ἢ γάλα. Ὁ κάθε Ἑβραῖος θὰ πρέπη νὰ ἔχῃ ἰδέα ἐὰν οἱ τροφὲς ἀνήκουν στὰ γαλακτοκομικὰ (χαλαβί), στὰ κρεατικὰ (μπεσαρί), ἢ στὰ παρέβ. Γιὰ παράδειγμα, δὲν μπορεῖ ἕνας Ἑβραῖος ὁ ὁποῖος ἔφαγε μοσχαρίσια μπριζόλα στὶς 2:00 τὸ μεσημέρι, νὰ πιῇ γάλα δύο ὧρες ἀργότερα. Ἔτσι λοιπόν, μὲ τὴν ἔνδειξη παρέβ, ὁ κάθε Ἑβραῖος ξέρει ὅτι τὸ προϊὸν αὐτό, μπορεῖ νὰ τὸ συνοδεύσῃ μὲ κρέας. Ἀνάμεσα στὰ προϊόντα παρέβ, εἶναι κι ἡ γνωστή μας Coca Cola ἡ ὁποία ἔχει ἐγκριθῆ ὡς τέτοια.

Τέλος, ὑπάρχει ἡ ἔνδειξις «KOV K» ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι τὸ προϊὸν εἶναι κοσέρ.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μέχρι τὸ 1960, μόλις 225 διατροφικὰ προϊόντα ἐπλήρωναν τὸν «φόρο κοσὲρ» ὥστε νὰ μποροῦν νὰ διακινῶνται μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο. Τὸ 1996, τὰ προϊόντα αὐτὰ ἔφθασαν τὰ 476, ἐνῶ σήμερα περισσότερα ἀπὸ 1.000 προϊόντα πληρώνουν τὸν «φόρο κοσέρ». Ὁ «φόρος κοσέρ», εἶναι τὸ ἀντίτιμο ποὺ πληρώνει ἡ κάθε ἑταιρεία πρὸ κειμένου ἕνας ῥαββίνος τῆς Ἑνώσεως νὰ παρακολουθήσῃ, νὰ πιστοποιήσῃ καὶ νά… «εὐλογήσῃ» τὴν διαδικασία, πρὸ κειμένου τὸ προϊὸν αὐτὸ νὰ μπορέσῃ νὰ πάρῃ  τὴν ἔγκριση «κοσέρ».

Μὲ λίγα κι ἁπλὰ λόγια φίλοι μου Ἕλληνες: Μᾶς ἐπιβάλλουν μὲ τὸ ἔτσι θέλω νὰ τρῶμε ὡς μουσουλμάνοι κι ὡς Ἑβραῖοι, κτυπώντας ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς. Τί θέλετε ἀκόμη γιὰ νὰ καταλάβετε ὅτι εἴμαστε σὲ πόλεμο κι ὅτι βαλλόμεθα ἀπό παντοῦ;

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Διατροφικὸς …ἀχταρμάς!!!

 1. Προ αμνημονευτων χρονων που σπουδαζα σε καποια βορεια πολιτεια των ΗΠΑ, ψωνιζα τα εβδομαδιαια τροφιμα μου απο συνοικιακο “σουπερ μαρκετ” της μεγαλης και γνωστης αλυσιδας, Kroger.
  Οταν το ματι μου επεσε σε αυτα τα “κοσερ” μικροσκοπικα σηματακια, αυτο που μου εκανε εντυπωση ηταν η “τεχνικη” που ησαν τυπωμενα στην εττικετα του προϊοντος.

  Μπρος στα ματια σου, αλλα σχεδον κρυμμενα μεσα στις πολυχρωμες εττικετες. Μερικα βρισκονται και στο πισω μερος της συσκευασιας.

  Καποια μερα ρωτησα το διευθυντη του καταστηματος τι συμβολιζουν τα σηματακια αυτα. Στην αρχη δηλωσε αγνοια, μετα παραδεχτηκε οτι ησαν ενδεικτικα για θρησκευτικους λογους αλλα αρνηθηκε επιμονα οτι υπαρχουν ΚΑΙ οικονομικοι λογοι που επιβαρυνεται ο αγοραστης/καταναλωτης.
  Οταν τον ρωτησα γιατι δεν δημιουργουν μια πτερυγα στο μαγαζι με αποκλειστικοτητα αυτα ΜΟΝΟΝ τα προϊοντα, ωστε να ψωνιζουν οι ενδιαφερομενοι, μου συνεστησε να ερθω σε επαφη με τα κεντρικα γραφεια της αλυσιδας.

  Η περιεργεια μου ομως, με οδηγησε να ανακαλυψω οτι τα ενδεικτικα σηματα “κοσερ” δεν περιοριζοντο μονο στα ειδη τροφιμων αλλα και στα….αλουμινοχαρτα, στις πλαστικες σακκουλες για “σαντουϊτς”, στα καθαριστικα σαπουνια/σκονες για τα πλυντηρια πιατων, στα πλαστικα μαχαιροπηρουνα, στα χαρτινα πιατα και οτιδηποτε αλλο ερχοταν σε επαφη με τα τροφιμα, μεχρι και τα σφουγγαρακια κουζινας που χρησιμοποιεις στον νεροχυτη για να ξεπλυνεις δυο-τρια μαχαιροπηρουνα ή πιατα.
  Μαλιστα.

  Αν τωρα, καποιος αναλογιστει ποσες 100δες χιλιαδες ειδη διατροφης υπαρχουν και κυκολοφορουν στην Ευρωπαϊκη αγορα και ποσα εκ. ευρω ξοδευονται για τροφη ημερησιως, ευκολο ειναι να καταλαβει ποσα εκατομμυρια τον χρονο πανε στα ραββινικα ταμεια και στις ραββινικες τσεπες, που ….”ευλογουν και πιστοποιουν” τα τροφιμα μας, ακομα και ημων των Χριστιανων ή μη, ακομα και των αθεων.

  Βεβαιως το ραββινικον χαρατσι που χρεωνεται στον βιομηχανο, περναται λογιστικα στον μπακαλη, ο οποιος φυσικα το “περνα” στον ηλιθιον “γκογιμ” καταναλωτη.
  Δηλ. εσενα κι εμενα.

  • Χαίρομαι δια την επιβεβαίωσην του άρθρου, καθώς κάποιοι θα σπεύσουν (πάλι) να μας πουν ότι πρόκειται για προϊόν συνωμοσιολογίας ως συνήθως… Να είσαι καλά!

   • Τα εχω ζησει. Ειναι απλο.
    Για οσους φυσικα εχουν αποριες, ολα βρισκονται στο ΟΥΔΕΤΕΡΟ διαδικτυο.

    Σχετικα με τις “συνομωσιολογιες” εχω να πω οτι παλια “αντι-σημιτες” ησαν αυτοι που για τους ιδικους τους λογους δεν συμπαθουσαν τους Ιουδαιους.
    Τωρα οι οροι εχουν αντιστραφει και “αντι-σημιτες” ειναι αυτοι που οι Ιουδαιοι δεν συμπαθουν.
    Χωρια που “σημιτες” θεωρουνται και μερικες 100δες εκατομυρια Αραβες

 2. Λούλα, παρὰ τὸ ὅτι σπούδαζες στὴν Ἀμερικὴ (τί φρίκη! πόση φρίκη!) τὰ λὲς πολὺ-πολὺ σωστά!

  • Γιατι “φρικη” κε. Μιχαλοπουλε;
   Ισα-ισα, που χωρις να το γνωριζω τοτε, πηγα να σπουδασω στο στομα του λυκου.
   Και για να επιβεβαιωσω ενα παλιο λεχθεν δημοσιως απο σενα, οτι δηλ….”η Ελλαδα ειναι ενα κρυπτο-Ιουδαϊκον κρατος” να επεκτεινω την αποψιν σου, οτι και οι ΗΠΑ ειναι ενα (οχι κρυπτο) αλλα φως-φαναρι Ιουδαϊκον* κρατος.

   Που αυτοματως φερει στον νου μου το επιβεβλημενο ερωτηματικον:
   Αν οι ΗΠΑ ειναι ενα φως-φαναρι Ιουδαϊκον κρατος, ΤΙ μας κανει να πιστευουμε οτι ΟΛΗ η …”πολιτισμενη” Δυση, οπως την γνωριζουμε σημερα, δεν ειναι το ιδιο Ιουδαϊκη;

   * Αν νομιζει καποιος οτι στις μερες μας, οι Αμερικανοι βαλθηκαν ξαφνικα να μοιρασουν δημοκρατια στο σφαγειο που λεγεται Μεση Ανατολη και δεν κρυβεται καποιος αλλος απο πισω, πλαναται πλανην οικτραν.

Leave a Reply