Λοβοτομὲς ἀριστερίζουσες ποὺ ἐξυπηρετοῦν μόνον τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε»…

Ἀρχή μας, ὡς σελίς, χρόνια τώρα, εἶναι ἡ ἀνάδειξις τῆς ἀληθείας, ἡ παύσις (ἤ, ἔστᾦ, ὁ ὅσο τὸ δυνατόν, μέγιστος περιορισμὸς) τῶν λοβοτομῶν μας καὶ ἡ «κάθαρσίς» μας ἀπὸ ἐμμονές, ἰδεολογικοῦ ἢ κομματικοῦ τύπου, ποὺ μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει. Πρὸς τοῦτον καί, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἀρέσουμε ἤ ὄχι, ἐπιμένουμε μόνον σὲ αὐτό. Εἴμαστε δὲ σαφῶς κατὰ τῆς κομματοκρατίας, κατὰ κάθε ἰδεοληψίας, κατὰ ὁποιασδήποτε (συνήθως) ξενοκινήτου «γραμμῆς», παραμένοντας ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἑστιασμένοι στὸ πῶς θὰ κατανοήσουμε τὰ μέσα καὶ τὰ ἐργαλεία χειραγωγήσεώς μας, στὸ πῶς θὰ ἀκυρώσουμε τὶς λοβοτομές μας καὶ στὸ πῶς, βῆμα τὸ βῆμα, θὰ ἀπελευθερωθοῦμε.
Συνεπῶς εἶναι αὐτονόητον γιὰ ἐμᾶς νὰ καταῤῥεύσῃ πλήρως τὸ ἀριστεροσοσιαλιστικοκομμουνιστικὸ μοντέλο τοῦ κόσμου μας, ποὺ μᾶς πνίγει καὶ δὲν μᾶς ἀφήνει περιθώρια διαφυγῆς.

Πᾶμε λοιπὸν σήμερα νὰ δοῦμε τὸ γιατὶ καὶ πῶς κάποιοι, ἐμμένοντας στὶς τακτικές τους, διαιωνίζουν τὶς ἀνιστορικότητες ποὺ τὸ ΚΚΕ/μΠατΣοΚ/τΣΥΡΙΖΑ/ΝουΔουλάκηδες ὑποστηρίζουν, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ὑπηρετοῦν εἶναι τὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα, ποὺ ἐκμεταλλεύονται αὐτὲς τὶς διαφωνίες, τὶς ῥήξεις ἢ ἀκόμη καὶ τοὺς ἐμφυλίους, μόνον πρὸς ὄφελός τους καὶ οὐδέποτε πρὸς ὄφελος τῶν λαῶν.

Στὶς 10 Μαΐου λοιπὸν τοῦ 2011, (στὴν παλαιά μας ἱστοσελίδα, ποὺ ἀνῆκε τότε στὴν wordress, μὲ προσδιοριστικὸ ἠλεκτρονικῆς διευθύνσεως [domain.name] τὸ filonohpontou.wordpress.com*) εἶχα παρουσιάση κάποια ἀπὸ τὰ στοιχεία τῆς ἱστοσελίδος «Ἱστορικὰ Χρονικὰ» (ἀπὸ ἐδῶ) μὲ τίτλο «συμφωνίες ΕΑΜ καὶ Γερμανῶν» (ἐδῶ), ποὺ ἀπεδείκνυαν τὶς ἀγαστὲς σχέσεις τῶν ΕΑΜιτῶν μὲ τοὺς Γερμανούς. Τὸ ἄρθρον περιεῖχε συνδέσμους ποὺ παρέπεμπταν στὴν πρωτογενῆ πηγὴ καὶ στὸ ἀποδεικντικὸ ὑλικό, ἐνᾦ μία καὶ μόνον φωτογραφία ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ ξεσηκώσῃ θύελλες ἀριστεριζόντων ὑποτακτικῶν, ἰδίως ἐναντίον μας.

Ἡ σελὶς filonoipontou.wordpress.com ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει ἐγκαταλειφθῆ στὴν …τύχη της ἐνᾦ οἱ διάφορες, ὁποιεσδήποτε, ἀλλαγές, καταγγελίες καὶ …«διορθώσεις», ποὺ ἔχουν πραγματοποιηθῆ πρὸς καὶ ἀπὸ τὴν wordpress, εἰς βάρος τῆς σελίδος, περνοῦν …ἀδιάφορες, ἐφ΄ ὅσον ἡ wordpress εἶναι μία ἀκόμη πολυεθνικὴ ἑταιρεία, ποὺ οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπε σὲ κάποιον ἱστολόγο/ἀρθρογράφο νὰ λειτουργῇ ἀπολύτως ἐλεύθερος, ἰδίως ἐὰν ἡ παγκόσμιος κομμουνιστικοποίησις εἶναι βασικὴ στόχευσις τῶν νεοταξιτῶν. Συχνὰ δῆλα δὴ διαπιστώναμε πὼς ἄρθρα ἢ φωτογραφίες δὲν ἐνεφανίζοντο ἢ δὲν ἐπετρέπετο ἡ ἀναδημοσίευσίς τους, διότι, προφανῶς, κάποιου εἴδους λογοκρισία (τῆς wordpress) τὰ θεωροῦσε ἐνοχλητικά. Κι ἔτσι, παρ΄ ὅ,τι ἀκόμη παραμένουν ὅλα τὰ ἄρθρα μέσα στὴν σελίδα, ἐν τούτοις σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἔχουν σβησθῆ κάποιες ἐνοχλητικὲς εἰκόνες καὶ ἀπεικονίσεις.
Συνεπῶς, ἐὰν πατήσετε στὸν παραπάνω σύνδεσμο θὰ διαπιστώσετε πὼς ἀπουσιάζουν κάποιες φωτογραφίες, ὄχι διότι ἐμεῖς τὶς σβήσαμε, ἀλλὰ διότι ἔτσι …προέκυψε. (Οἱ εἰκόνες εἶχαν ἀπωλεσθῆ πολὺ πρὶν τὴν μεταφορά μας σὲ ἄλλον φιλοξενητή, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη καὶ σήμερα, νὰ ἐμφανίζονται ἄρθρα δίχως φωτογραφίες καὶ στὸ filonoi.gr, ὥστὲ νὰ ὑποχρεούμεθα νὰ τὶς προσθέτουμε ἐκ νέου.)

Συζητᾶμε λοιπὸν γιὰ ἕνα ἄρθρον, ποὺ παρουσίαζε ἀποδείξεις τῆς συνεργασίας ΕΑΜ καὶ Γερμανῶν καὶ τὸ ὁποῖον ἀντλοῦσε ὑλικὸ ἀπὸ τὴν σελίδα «Ἱστορικὰ χρονικά», ἀπὸ ὅπου προήρχοντο καὶ οἱ φωτογραφίες. (Νὰ τὴν μελετήσετε τὴν σελίδα, διότι ἀποδεικνύει ἀμέτρητες στρεβλώσεις καὶ ἀλλοιώσεις ἱστορικές!!!)
Γενικῶς ἐμεῖς, ὡς «Φιλονόη καὶ Φίλοι», ὅταν λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα, ἢ παραπέμπουμε στὶς διαδικτυακὲς πηγές μας ἢ παραπέμπουμε στὰ βιβλία, ἀπὸ ὅπου ἀντλοῦμε τὸ ὑλικό μας. Νομίζω πὼς αὐτὸ εἶναι γνωστό, σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς παρακολουθοῦν.

Τὸ 2015 ἐγκαταλείψαμε ὁριστικῶς τὴν wordpress, γιὰ πάρα πολλοὺς λόγους (μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἡ λογοκρισία), γιὰ νὰ μετακινηθοῦμε σὲ ἄλλον φιλεξενητὴ καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους ἀγκυλώσεις. Στὴν συνέχεια (καί, μὲ πολὺ μεγάλο κόπο, λόγῳ τῆς κωδικοποιήσεως), καταφέραμε (μέσῳ καὶ τῶν ἐργαλείων τῆς wordpress) νὰ μεταφέρουμε στὴν νέα μας ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσιν ὅλα τὰ δημοσιευμένα κείμενα σὲ «μηνιαία πακέττα» καί, φυσικά, μετεφέρθη καὶ τὸ παραπάνω ἄρθρον, στὸ filonoi.gr («Συμφωνίες ΕΑΜ καὶ Γερμανῶν» ἐδῶ). [Ἀπὸ τότε διαρκῶς ἀνακαλύπτονται κείμενα τῶν ὁποίων ἀπουσιάζουν, ὅπως ἢδη πρὸ ἀνέφερα, ἀποδεικτικὰ στοιχεία καὶ σπεύδουμε νὰ τὰ ἀποκαταστήσουμε. Ἔτσι λοιπόν, πρὸ δύο περίπου ἐτῶν, ἀπεκαταστάθησαν καὶ οἱ φωτογραφίες στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον, οἱ ὁποῖες, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐνυπάρχουν στὴν ἀρχικὴ πηγή τους, ἀλλὰ ἀπουσιάζουν (λόγῳ ἐγκαταλείψεως) ἀπὸ τὸ filonohwordpress.com).]

Προχθὲς λοιπόν, μέσα ἀπὸ κάποιες διαδικτυακές μου ἀναζητήσεις ἔπεσα σὲ ἕνα ἄρθρον ποὺ εἶχε δημοσιευθῆ στὸν «κόκκινο φάκελλο» τὸ 2017 (ἐδῶ) καὶ στόχο του εἶχε νὰ ἀποδομήσῃ τὴν ἐγκυρότητα τῆς παραπάνω φωτογραφίας. Ὀ ἀρθρογράφος φυσικὰ δὲν ἔκανε τὸν κόπο νὰ δώσῃ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀρχικῆς πηγῆς (ποὺ ἐνυπῆρχε στὸ δικό μας δημοσίευμα) ἀλλὰ παρέμεινε μόνον στὴν δική μας σελίδα. Σκοπός του, κατὰ κύριον λόγο, νὰ ἀποδομήσῃ τὴν ἐγκυρότητά μας, ἐνᾦ ἐπισήμως ἑστιάζει στὸ νὰ …«ἀποδομήσῃ» τὴν ἀλήθεια τῆς εἰκόνος ποὺ παρουσιάζει Γερμανοὺς καὶ «ἀντιστασιακοὺς» τοῦ ΕΑΜ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν μεταξύ τους συναναστροφή.

Παραθέτει δὲ ἕναν σκασμὸ ἀπὸ ἐπιχειρήματα, βάσει τῶν ὁποίων ἡ παραπάνω φωτογραφία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθὴς ἤ, ἐὰν τέλος πάντων εἶναι ἀληθής, ἀποκλείεται, κατὰ τὸν ἀρθρογράφο νὰ εἶναι μέλη τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ οἱ εἰκονιζόμενοι, παρὰ μόνον Γερμανοὶ μετεμφιεσμένοι. Προφανῶς ὁ ἀρθρογράφος ἢ διαβιεῖ σὲ ἕναν κόσμο «ἁρμονικὰ καὶ βελουχιώτικα πλασμένο» ἢ κάτι ἄλλο ἐξυπηρετεῖ, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ τὸ ποιὸς ἦταν πράγματι ὁ ῥόλος αὐτῶν ποὺ τιμᾶ καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ ἁγιοποιήσῃ.
Θὰ μποροῦσε ὅμως πράγματι νὰ «παίζῃ» λοιπὸν κι αὐτὸ τὸ σενάριον, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε τὸ ΕΑΜ τότε… Θὰ μποροῦσε… Ἀλλὰ δὲν γίνεται…. Ἄλλως τὲ ἀποφεύγει ἐπιμελῶς νὰ καταπιασθῇ μὲ τὰ ἔγγραφα ποὺ παραθέτουμε καὶ τὰ ὁποία ἄλλα ἀποδεικνύουν, ἀπολύτως ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς ἰσχυρισμούς του.

Πάντως ἕνα ἐκ τῶν ἐπιχειρημάτων του κατεπιάνεται μὲ τὰ ἐνδύματα τῶν μετεχόντων, παρουσιάζοντας αὐτὴν τὴν εἰκόνα…

Προφανῶς ἀγνοεῖ, κατὰ τὰ γνωστά, πὼς ἔως τῆς συγκροτήσεως τοῦ ΔΣΑ αὐτὰ ἦσαν ἀπολύτως δευτερεύοντα καὶ ἐπουσιώδη, ἐφ΄ ὅσον πρῶτο μέλημα τῶν «συντρόφων» ἦταν τὸ ὅπλο, ποὺ θὰ τοὺς προσέδιδε ἰσχύ, πρὸ κειμένου νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο στοὺς χωριάτες καὶ νὰ πλιατσικολογοῦν ἀσυδότως.
Ψιλὰ γράμματα ποὺ δὲν τὸν ἀπασχολοῦν.

Ἕνα ἄλλο ἐκ τῶν ἐπιχειρημάτων του εἶναι τὸ νὰ καταπιασθῇ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν διοικητῶν Γερμανῶν ἐκείνης τῆς περιόδου:

Hermann Neubacher,
Jürgen Stroop,
Walter Schimana,
Captain Anton Burger,
Colonel Walter Blume,
General Alexander Löhr,
General Hubert Lanz,
General Hellmuth Felmy,
General Walter Stettner,
General Karl von Le Suire,
General Hartwig von Ludwiger,
General Friedrich-Wilhelm Müller,
General Heinrich Kreipe, Commander,
Dr. Max Merten,
Dieter Wisliceny,
Friedrich Schubert

…καί, μάλιστα, παραθέτει τὴν φωτογραφία τοῦ Günther Altenburg…

…γιὰ τὸν ὁποῖον καὶ διαπιστώνει πὼς ὑφίστανται ὁμοιότητες. Ἐξακολουθεῖ ὅμως νὰ διαφωνῇ καὶ νὰ ἀμφισβητῇ τὴν περίοδο λήψεως τῆς φωτογραφίας, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ἐὰν ἦσαν μέλη τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ ΟΠΛΑ / ΚΚΕ οἱ εἰκονιζόμενοι.
Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν εἰκονιζομένων εἶναι Μαρινάκης, Μπαρμαπλιᾶς καὶ Γιατρᾶς, φερομένων ὡς μελῶν τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/ΚΚΕ. Ὅμως ὡς γνώστης ὁ ἀρθρογράφος καί, φαντάζομαι, ὡς σχετιζόμενος μὲ τὰ ἀρχεία τοῦ ΚΚΕ, δὲν μᾶς ἀπαντᾶ γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι αὐτὰ τὰ ἄτομα ἦσαν μέλη τῶν «ἱερῶν» του ὀργανώσεων καί, φυσικά, ἐὰν ἦσαν, δὲν μᾶς παρουσιάζει κάποιες φωτογραφίες τους, ποὺ σαφῶς ὑπάρχουν στὰ ἀρχεία τοῦ Περισσοῦ, γιὰ νὰ μᾶς διαψεύσῃ κάθε ἀπιθανότητα, ποὺ ἴσως νὰ ἀνακύπτῃ ἀπὸ τὴν παραπάνω εἰκόνα. Γιατί δέν κατεπιάσθη μέ αὐτήν τήν λεπτομέρεια; Εἶναι μόνον ἰδεολογικό ζήτημα ἡ παραπάνω φωτογραφία ἤ ἀπαιτεῖτα, γιὰ λόγους ἱστορικῆς τεκμηριώσεως, νά καταθέσῃ ὅλες του τίς ἀποδείξεις καί νά παύσῃ νά ἀερο-ἀρλουμπολογῇ μέ ὑποθέσεις πού στοχεύουν μόνον στό συναίσθημα;

Προφανῶς οἱ ἱστορικές του ἀπόψεις τοῦ περιορίζουν τὸ ὁπτικὸ πεδίον καὶ δὲν ἦσαν ἱκανὲς νὰ τὸν ὠθήσουν στὸ νὰ μελετήσῃ καὶ τὴν πλευρὰ τῶν θυμάτων, ποὺ ἦσαν ἀμέτρητα καὶ προῆλθαν ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς παραβατικότητες τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων ποὺ ὑπερασπίζεται. 

Ὅλα καλὰ καὶ ὡραία καὶ πράττει ἄριστα, ἐφ΄ ὅσον ἔως ἐκεῖ (;;;) ἀντιλαμβάνεται.
Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἀνακύπτει εἶναι τὸ πόσο ἰσχυρὰ εἶναι τὰ ἐπιχειρήματά του, μὰ κυρίως τὸ τελευταῖο ἐξ αὐτῶν, ποὺ ἀναφέρεται καὶ φαντάζει, στὸν ἀρθρογράφο, ὡς …ἀδιαπραγμάτευτον, ἐφ΄ ὅσον ἐπισημαίνει πὼς ἡ φωτογραφία αὐτὴ πρωτο-ἐμφανίζεται σὲ βιβλίο τοῦ γούδη, τοῦ γνωστοῦ μασσώνου, ποὺ μίαν περίοδο τὸ ἔπαιζε καὶ …διαφωτιστὴς τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἐὰν πράγματι εἶναι ἔτσι (ποὺ τὸ ἀγνοῶ, διότι δὲν ἔχω καταπιασθῆ μὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως), σέ τί ἀλλάζει ἡ γνησιότης τῆς φωτογραφίας; Ἐάν, κατ’ αὐτόν, εἶναι «φτιακτή», ἂς τὸ ἀναφέρῃ παρουσιάζοντας ἀποδείξεις καὶ ὄχι θεωρίες, μὲ φωτογραφίες τῶν ἀτόμων ποὺ ἐπίσης ἐμφανίζονται στὴν εἰκόνα. Ἦσαν ἤ ὄχι οἱ Μαρινάκης, Μπαρμαπλιᾶς καὶ Γιατρᾶς οἱ εἰκονιζόμενοι; Μπορεῖ νά μᾶς ἀποδείξῃ πώς δέν ὑπῆρξαν μέλη αὐτῶν τῶν «ἱερῶν ὀργανώσεων» μέ αὐτά τά ὀνόματα; Μά, ἐὰν ὑπῆρχαν (ποὺ φαντάζομαι πὼς ὑπῆρχαν γιὰ νὰ ἀποφεύγῃ νὰ τὸ θίξῃ), γιατί δέν μᾶς παραθέτει μερικές φωτογραφίες τους πρό κειμένου κι ἐμεῖς νά τόν δικαιώσουμε;
Ἐὰν ὅμως κι αὐτὸ δὲν ἰσχύῃ, τότε γιατί πετᾶ τό μπαλάκι στήν …χρυσῆ αὐγή;

Δῆλα δή ὅ,τι ἔχει βρωμίση ἡ χρυσῆ αὐγή, μὲ τὶς ἀκρότητές της καὶ τὶς ἀνισοῤῥοπίες της, εἶναι κι ἄκυρο; Ἤ τό ἐάν ὁ (κάθε) γούδης ἔκανε περάσματα καί μέσα ἀπό τήν χρυσῆ αὐγή, ἀκυρώνει καί τήν γνησιότητα τῆς φωτογραφία;

Προσωπικῶς βέβαια δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω καὶ ἐπὶ τῆς ἐμπλοκῆς γούδη. Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς δηλώσω πὼς κάποιος ποὺ σχετίζεται μὲ στοὲς εἴθισται νὰ διαθέτῃ καὶ «κρυφοὺς ἄσσους» ποὺ τοῦ προμηθεύουν οἱ στοές, ἀναλόγως τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ στόχου τους. Ὅμως ἡ ἐν λόγῳ σχέσις τοῦ γούδη σαφῶς καὶ δὲν θίγεται ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο, ποὺ ἐμμένει μόνον στὶς σχέσεις γούδη καὶ χρυσῆς αὐγῆς. 

Ὡραῖες καὶ …περιορισμένης ἀποδεικτικότητος οἱ θέσεις του, μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἀπολύτως διασπαστικὲς καὶ ἐμφυλιοπολεμικὲς τακτικές. 

Ἕνα ἄλλο σημεῖον ποὺ ὁπωσδήποτε ἀποφεύγουν νὰ θίξουν τὰ «ὀρφανὰ τοῦ Στάλιν» εἶναι τὸ πῶς ἀνευρίσκονται, ἀκόμη καὶ σήμερα, «θησαυροὶ ἀνταρτῶν». Αὐτὸ τὸ πολυδιαφημιζόμενον «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς» (ποὺ τὸ βιώσαμε μὲ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα), δὲν δικαιολογεῖ τοὺς θησαυροὺς ποὺ κατὰ καιροὺς ἐμφανίζονται. Διότι, ὡς γνωστόν, ἔνας πάμπτωχος ἀντάρτης, ἰδεολόγος, δὲν ξεκινᾶ νὰ ἀντιστέκεται στὸν κατακτητὴ γιὰ νὰ καταλήξῃ νὰ θάβῃ σὲ βουνὰ καὶ σὲ χαράδρες ἀμυθήτους θησαυρούς. Πῶς ἀπεκτήθησαν ὅλα αὐτά; Πῶς ἔγινε πάμπτωχοι νά εὐρεθοῦν πάμπλουτοι; Καί γιατί οὔδείς ἐκ τῶν ἀπολογητῶν/ὑπερασπιστῶν τους …καταδέχεται νά μᾶς ἀπαντήσῃ;
Βέβαια εἶναι πλέον γνωστὰ αὐτά… Τὸ γεγονὸς τῆς κατατρομοκρατήσεως καὶ τῆς φιμώσεως τῶν θυμάτων καὶ τῶν συγγενῶν τους, δὲν ἀκυρώνει ὅμως τὰ ἐγκλήματά τους. Καί, βεβαίως, ὅσο καὶ νὰ τὸ ἀρνῶνται, εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλα τά θύματά τους ἐλεηλατήθησαν πλήρως, γιὰ νὰ μποροῦν σήμερα, πάντα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, τὰ «ὀρφανὰ τοῦ Στάλιν» νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο.
Ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι σύνηθες.

Καταληκτικῶς… Πατῶντας στὴν εἰσαγωγή του καὶ μόνον, ἀντιλαμβάνομαι πὼς στόχος του εἶναι νὰ μᾶς τσουβαλοποιήσῃ ἅπαντες ποὺ ἀμφισβητοῦμε τὴν «ἁγιότητα» τῶν σταλινικῶν ὀρφανῶν, ὡς «λάτρεις τοῦ Χίτλερ»  ποὺ ἐκφράζουν θέσεις οἱ ὁποῖες ὅμως «δὲν στέκουν στὴν κριτικὴ σκέψιν». Οἱ χιτλερικὲς τακτικὲς ὅμως εἶναι ἴδιον κυρίως τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων καὶ ἀντεγράφησαν, ἐφ΄ ὄσον ἐπέτυχε τὸ πείραμα τῆς κατατρομοκρατήσεως τῶν πληθυσμῶν, πλήρως ἀπὸ τὰ σοσιαλιστικοκομμουνιστικὰ καθεστῶτα.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Λὲς καὶ ἡ Ἱστορία γιὰ νὰ εἶναι ἀληθὴς ἀπαιτεῖ «κριτικὴ σκέψιν», ἐνᾦ ἡ πασιφανὴς καὶ αὐτονόητος παράθεσις ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ -ὑπονοεῖται πὼς- θεωρεῖται ἀνουσία, δευτερεύουσα ἔως καὶ περιττή.
«Κριτικὴ σκέψις», φιλτραρισμένη ἀπὸ  μπόλικες κομμουνιστικολοβοτομές, εἶναι οἱ μόνη ἀποδεκτὴ «ἱστορικὴ» ἄποψις. Δίχως στοιχεία καὶ ἀποδεικτικὸ ὑλικό..
Προφανῶς…

Τί ἐπιχειρεῖ;
Ἐπιχειρεῖ νὰ μᾶς πείσῃ πὼς ἡ «ἀλήθεια» του, δίχως ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ καὶ δίχως ἀντίλογο, ποὺ πατᾶ ἐπάνω σὲ μίαν ἰσχυρὰ ἰδεοληψία, εἶναι πιὸ χρήσιμος καὶ πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὸ νὰ μάθουμε τὸν πραγματικὸ ῤόλο ὄχι μόνον αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου, ἀνεξαρτήτως προσωπείου καὶ «ἰδεοληψίας».
Ἐπιχειρεῖ ἀνοικτὰ νὰ ἐνσπείρῃ διχαστικὰ ζιζάνια, ποὺ καὶ πάλι θὰ ὠφελήσουν μόνον αὐτοὺς ποὺ μᾶς δυναστεύουν ἔως σήμερα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποπροσανατολίσῃ γιὰ νὰ ἀμφισβητήσουν οἱ ἀναγνῶστες του αὐτὸ ποὺ τὰ μάτια τους μαρτυροῦν.
Αὐτὰ ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἀρθρίδιον, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, ἀνάλογα, αὐτῆς τῆς …τακτικῆς. Καὶ ὅταν λέω αὐτῆς τῆς …τακτικῆς, εἰλικρινῶς, δὲν τὸ περιορίζω μόνον στὰ ἀριστερο-ΕΑΜόπληκτα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἰδεοληπτικὰ κάθε ἐκδοχῆς. Εἴτε «ἀριστερόστροφα» εἴτε «δεξιόστροφα», ἐφ΄ ὅσον παραμένουν σὲ ἰδεοληπτικὲς ἀγκυλώσεις, εἶναι μόνον γιὰ νὰ ἀποφεύγονται. Ἡ ἀλήθεια ποὺ χρειαζόμεθα εἶναι ὁλόκληρος καὶ ὄχι κάτι προσηρμοσμένο στὶς κατὰ τόπους ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες τῶν ὁποιονδήποτε πρακτορίσκων, ποὺ ὑπηρετοῦν μόνον ἕναν σκοπό: τὴν ἐξακολούθησιν τῆς δουλείας μας μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους.

Φιλονόη 

(Visited 212 times, 1 visits today)
One thought on “Λοβοτομὲς ἀριστερίζουσες ποὺ ἐξυπηρετοῦν μόνον τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε»…

Leave a Reply