Follow the money

Γύρω ἀπὸ τὸ λεγόμενο «προσφυγικὸ» διακινεῖται χρῆμα. Πολὺ χρῆμα. Ὑπὸ μορφὴ ἐπενδύσεων σὲ ὑποδομές, ἐπιδοτήσεων, διορισμῶν, ἀναθέσεων καὶ προμηθειῶν. Οἱ διάφοροι ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα δῆμοι καὶ κοινότητες, ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ «φιλοξενήσουν» ἀλλοδαπούς, δὲν ἔχουν μίαν ἑνιαία κοινὴ στάση ἀπέναντι στὰ μέτρα αὐτά. Ἄλλοτε ἐμφανίζονται ὡς ξενόφοβες καὶ ῥατσιστικές, ἄλλοτε ὡς φιλόξενες καὶ «ἀλληλέγγυες». Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ καθορίζει τὴ στάση ἑκάστης κοινότητος, ὅπως αὐτὴ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο ὀργανισμὸ τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως; Ἂν νομίζετε ὅτι ἡ διαφοροποίησις γίνεται σὲ κάποια ἰδεολογικὴ βάση εἶσθε γελασμένοι. Τὸ μερτικὸ ποὺ θὰ ἀποσπάση ἀπὸ τὰ κρατικὰ καὶ κοινοτικὰ κονδύλια γιὰ τοὺς «πρόσφυγες» εἶναι αὐτὸ ποὺ διαμορφώνει τὴν στάση της.

Γιὰ τὴν διανομὴ αὐτῶν τῶν λαφύρων μεταξὺ τῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ΟΤΑ ἔχει στηθῆ μάχη τρανή. Ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου. ΟΤΑ πιὸ «δικτυωμένοι», μὲ καλλίτερες προσβάσεις στὸ κεντρικὸ κράτος, θὰ ἀποσπάσουν μεγαλύτερο μερτικὸ ἀπὸ τὴν πίττα καὶ θὰ καλοδεχθοῦν τοὺς ἐποίκους. Ἄλλοι, πιὸ μακρυὰ ἀπὸ τὰ κέντρα ἀποφάσεων, θὰ πεισμώσουν καὶ θὰ παραστήσουν τοὺς πατριῶτες καὶ τοὺς ἐθνικὰ σκεπτομένους ποὺ ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ μέλλον τῆς φυλῆς. Στὴν πραγματικότητα τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς τοπικοὺς ἀρχόντους εἶναι τὰ λεφτὰ καὶ οἱ πελατειακὲς μικροηγεμονίες τους. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε διεξάγεται ἕνα σκληρὸ παζάρι μεταξὺ κεντρικῆς ἐξουσίας καὶ τοπικῶν κοινοτήτων. Ἡ φράσις-κλειδὶ εἶναι «πόσα μου δίνεις γιὰ κάθε κεφάλι». Τὰ ὀφέλη εἶναι ἀνυπολόγιστα καὶ διαχέονται σὲ ὅλην τὴν τοπικὴ κοινωνία: ἐγκαταστάσεις ἐποίκων σὲ παλαιὰ ἐγκαταλελειμμένα ξενοδοχεῖα καὶ ἄλλα τουριστικὰ καταλύματα, στρατόπεδα, ξενῶνες. Δουλειὲς μὲ φοῦντες γιὰ τοπικοὺς προμηθευτές, ἐργολάβους, μπάτσους, ἰατροὺς καὶ παραϊατρούς, δασκάλους καὶ κοινωνικοὺς λειτουργούς, δικηγόρους, συνεργεῖα καθαρισμοῦ. Τοπικὲς κοινωνίες ποὺ ζοῦσαν παλαιότερα μέσῳ τοῦ κρατικὰ ἐπιδοτουμένου τουρισμοῦ, ἀνακαλύπτουν τώρα τὴν νέα κόττα μὲ τὰ χρυσᾶ αὐγά. Οἱ ἔποικοι προορίζονται ἐπίσης, κατὰ ἕνα μέρος, ὡς φθηνὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἀγροτικὸ καπιταλισμὸ τῶν πεδιάδων τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Μακεδονίας.

Ἐκεῖ παίζεται ὅλο τὸ παιχνίδι. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, κάτω ἀπὸ τὰ ῥαντὰρ τῆς μηντιακᾶ κατασκευασμένης «ἐπικαιρότητος», μὲ πρῶτα βιολιὰ τοὺς ΟΤΑ, τοὺς πιὸ διεφθαρμένους ὀργανισμοὺς ἀπὸ καταβολῆς ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐκεῖ θὰ δοθοῦν ἀνταλλάγματα «ἀνὰ κεφάλι», σὰν νὰ μιλᾶμε γιὰ μουσκάρια, καὶ ἐκεῖ θὰ ἐξαγορασθοῦν συνειδήσεις, «πατριωτικὲς» ἢ «προοδευτικές», ἀναλόγως τοῦ κομματιοῦ ἀπὸ τὴν πίττα ποὺ θὰ δαγκώσουν. Ἡ ἐξαγορὰ δὲν θὰ γίνη μὲ κάποια μείωση ΕΝΦΙΑ ἢ κάποια ἄλλη ἀσήμαντο «φοροελάφρυνση» ποὺ ἐξαγγέλλεται κάθε τόσο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ σπινάρεται μέχρι μ@λακίας ἀπὸ τὰ παπαγαλάκια της στὰ μήντια. Αὐτά, μαζύ μὲ τὶς περισπούδαστες ἰδεολογικὲς συζητήσεις, εἶναι γιὰ τοὺς ἀργοσχόλους τῶν σόσιαλ νέτγουωρκς ποὺ ψάχνουν γιὰ «νοήματα» ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει μόνο ἕνα: Τὰ λεφτά!!! 

Ἐξοργισμένος Ἕλλην 

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply