Διήγησις ἀποσιωποιημένων ἐγκλημάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως

Βιβλίο μὲ θέμα «ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1959 ἀπὸ τὸν τότε Ταγματάρχη (ΠΒ) Μουτούση Νικόλαο.

Ὁ ἀξιωματικὸς  Μουτούσης ἐξιστορεῖ, μὲ κάθε λεπτομέρεια, τὴν ἄνανδρο ἐπίθεση ποὺ ἐδέχθη ἡ ἀνταρτική τους ὀργάνωσις ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ, τὸ 1943. Ὑπηρετῶντας τότε ὡς Ἀνθυπολοχαγὸς καὶ συμμετέχοντας στὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση, μέσα ἀπὸ τὸ ἔνοπλο ἀντάρτικο Σῶμα τοῦ Ναπολέοντος Ζέρβα στὴν Πάτρα, μᾶς διηγεῖται τὸ χρονικό της αἰχμαλωσίας τους, τὶς ἐκτελέσεις ποὺ ἠκολούθησαν ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ κατὰ τῶν συμπολεμιστῶν του, τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Βελουχιώτη λόγω τῆς ἀρνήσεώς του νὰ ἐνταχθῇ στὸν ΕΛΑΣ, καθὼς καὶ τὴν δολοφονία τῶν συμπολεμιστῶν του γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ βασανιστήρια ποὺ ἐβίωσε ὡς αἰχμάλωτος ἀπὸ τοὺς ΕΛΑΣίτες κατὰ ἄλλων Ἑλλήνων, καὶ τὸ χρονικὸ τῆς ἀπελευθερώσεώς του, λόγῳ ἀποχωρήσεως τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ταὐτόχρονο εἴσοδο τῶν Βρεταννῶν στὴν χώρα μας.

Ντόντος Κανέλλος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply