Βολεύει καὶ τὴν Δεξιὰ καὶ τὴν Ἀριστερὰ τὸ Πολυτεχνεῖο

Μεικτὸ ἄγημα ΠΖ, ΚΔ, ΠΒ καὶ ΠΑ.
Ἐφέτος ἀναμέναμε καὶ τὸ ΠΝ νὰ συμμετάσχῃ…
Παρακαλῶ ἂς ἐπιληφθῇ ἡ ΝΔ τοῦ θέματος.
Εἶναι γνωστὸν πὼς τιμᾶ τοὺς «ἀγῶνες» τῆς Ἀριστερᾶς.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Εἶναι πολὺ λογικὸ ἡ 17η Νοεμβρίου νὰ ἑορτάζεται καὶ ἀπὸ τὴν Δεξιὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἀριστερά.

Ἡ Ἀριστερὰ χάρις στὸ Πολυτεχνεῖο ἐκέρδισε νέους «ἥρωες». Χάρις σ’ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐπανῆλθε ξεπλυμένη ἀπὸ τὸ ἐγκληματικό της παρελθόν, πλέον ὡς θύμα. Συνεδέθη ἐκ νέου μὲ τοὺς «λαϊκοὺς ἀγῶνες». Ἀπέκτησε μία «δική της» ἑορτή. Ἐδημιούργησε ἕναν «καμβὰ» ἐπάνω στὸν ὁποῖο ἀνέπτυξε τὸ μεγαλύτερο ταλέντο της, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ ψέμμα: 40 χρόνια διέσπειρε φῆμες γιὰ νεκρούς, διέσπειρε τὴν θέση πὼς τὸ Πολυτεχνεῖο ἔῤῥιξε τὴν «Χούντα», πὼς τὰ «τᾶνκς» τοῦ φασισμοῦ γέμισαν μὲ αἷμα τὰ μάρμαρα τοῦ Μετσοβίου, ὡς ἕνα ἀντίθετο-ἀντισταθμιστικὸ ἀφήγημα ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ποὺ μέχρι τότε εἶχε βιώση ὁ κόσμος κατὰ τὴν Οὐγγρικὴ Ἄνοιξη μὲ τὰ 2.000 σοβιετικὰ ἅρματα καὶ τοὺς 2.500 νεκρούς, ἢ τὴν Ἄνοιξη τῆς Πράγας στὴν Τσεχία μὲ ἑκατοντάδες νεκροὺς καὶ τραυματίες.

Ὅσο γιὰ τὴν δολία καὶ σιχαμένη ἐθνοκτόνο Δεξιά, αὐτὴ πῆρε τὴν μερίδα τοῦ λέοντος. Γιατί, θὰ ἀναρωτηθῇ κάποιος…
Μά, διότι πρωτίστως καὶ σημαντικοτέρως ἔκτοτε ἔγινε (ξανὰ) ὁ κύριος καὶ μοναδικὸς ἐκφραστὴς τοῦ πατριωτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ τόξου. Ἐσκότωσε μονομιᾶς κάθε ἀντίζηλο στὴν διεκδίκηση τῶν ἐθνικῶν θέσεων, ἐνῶ ἐκέρδισε μία ἑπταετία ἀκόμη διακυβερνήσεως μέχρι νὰ ἔλθῃ ὁ πασοκικὸς καρκίνος καὶ ἡ μόνιμος καὶ ἀνεπιστρεπτὶ μόλυνσις τῆς χώρας ἀπὸ τὴν νοητική, πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ παρακμή.
Τὸ Πολυτεχνεῖο γιὰ τὴν Δεξιὰ εἶναι ἕνας τόπος τὸν ὁποῖο δὲν ἐγγίζει μὲν ἀλλὰ τιμᾶ δέ, διότι ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ σκηνοθετημένο φιάσκο ἐδομήθη ἡ ἐπιστροφή της διὰ τοῦ φυτευτοῦ (ἔκλεψε τὴν σειρὰ τοῦ Κανελλοπούλου), ἀπάτριδος, δοσιλόγου, ἀπολέμου καὶ φυγοστράτου ἡγέτου της, ἄφησε ἐπιτέλους πίσω της μία προδικτατορικὴ 20ετία σκανδάλων, ἀπάτης καὶ μειοδοσίας, ποὺ παραμονὲς τῆς 21ης Ἀπριλίου τὴν εἶχαν πλέον φέρη σὲ δευτέρα Μοίρα.

Τὸ Πολυτεχνεῖο εἶναι κοινὸς τόπος ἀθωώσεως, ἐκ νέου νομιμοποιήσεως καὶ θριάμβου γιὰ σύσσωμο τὸ πολιτικὸ δημοκρατικὸ τόξο. Εἶναι μία συμπαιγνία εἰς βάρος τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, τοῦ καταφρονεμένου «νοικοκυραίου» τὸν ὁποῖο ἀμφότερες παρατάξεις μισοῦν καὶ ἐκμεταλλεύονται.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *