Ζῶντα καὶ νεκρὰ γλωσσικὰ στοιχεία

Ἀπὸ τοῦ Κοραῆ μέχρι σήμερον δὲν ἔπαυσεν ἡ ἐκφραστικὴ δύναμις τῆς γραπτῆς γλώσσης νὰ ὀλιγοστεύῃ κατ’ ἀκριβῆ ἀναλογίαν τοῦ ποσοῦ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν ζώντων διὰ νεκρῶν στοιχείων.

Διὰ τούτων δύναται τὶς νὰ ἐκφρασθῆ, ὡς καὶ διὰ ξυλίνων κνημῶν νὰ βαδίσῃ, ὄχι ὅμως καὶ νὰ τρέξῃ, νὰ χορεύσῃ ἢ νὰ πηδήσῃ.

Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, Τὰ Εἴδωλα, Πρόλογος. 1893.

Πανορμίτης Σπανὸς 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply