Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ τὸ ἰσλάμ…!!!

Ἂς συνειδητοποιήσουμε, ἐπὶ τέλους, πὼς τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι τὸ ἰσλὰμ ἀλλὰ κάτι ἄλλο. Κάτι ὁπωσδήποτε καὶ πάλι ἑβραιογενοῦς λογικῆς καὶ ἐμπνεύσεως, ποὺ σαφῶς δὲν θὰ ἀμφισβητῆ τὸν Γιαχβέ, ἀλλὰ κι ἐπὶ πλέον θὰ εἶναι καὶ ἀπολύτως νεώτερον καὶ …ἐξωγενές!!! Κάτι ποὺ ἐντός του ἡ γυναῖκα θὰ εἶναι εὐτελισμένο εἶδος κι ὁ ἄνδρας κύρης, ἀφέντης καὶ «γ@μάω καὶ δέρνω» καὶ πρόθυμος νὰ πεθάνῃ γιὰ νὰ χορτάσῃ μὲ τὰ …πιλάφια του!!!

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη... (β)

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (α)

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη...9

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (β)

Ἤ μήπως εἶναι τυχαία τόση χρηματοδότησις πρός τούς νομπορντεράκηδες; Ἤ μήπως τυχαίως τόσοι ἀνεγκέφαλοι σπεύδουν νά χειροκροτήσουν πανευτυχεῖς τόν …θάνατό τους; Ἤ μήπως ὅλοι αὐτοί οἱ ἀνεγκέφαλοι δέν ἀπεδείχθησαν περισσότερο ἀπό ὅσο χρειάζονται οἱ κοινωνίες τους προοδευτικοί, γιά νά μπορέσουν νά ἀποτινάξουν ἐμμονές αἰώνων;
Καί τό ἐξέφρασαν ἔτσι, θὰ μοῦ πεῖτε… Ἔμ… τόσο ἀντιλαμβάνονται καὶ τόσο κάνουν… Ἐὰν ἀντελαμβάνοντο περισσότερο δὲν θὰ τοὺς βλέπαμε νὰ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ κόμματα καὶ ἰδεολογίες καὶ θεωρίες, ἀλλὰ θὰ ἔστρωναν τοὺς κώλους τους κάτω νὰ ἀποκτήσουν στοιχειώδεις βάσεις παιδείας, μήπως καί, ἐπὶ τέλους, ἀντιληφθοῦν τὰ ἀναγκαία…
Ἀντ’ αὐτοῦ πολεμῶντας ἁπλῶς τὸν θρησκευτισμὸ τῶν κοινωνιῶν τους κατήντησαν αὐτὸ ποὺ σήμερα βλέπουμε καὶ ἀπογοητευόμεθα. Ὄχι διότι εἶναι χρήσιμος ὁ θρησκευτισμὸς ἀπαραιτήτως, ὅταν τὸ ἄτομον διαθέτῃ στοιχειώδεις ἀρχὲς ἠθικῆς, ἀλλὰ διότι στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποφύγουν ὅσα δὲν τοὺς ἀρέσουν (σὲ ἐπίπεδα ὑποθετικά, ἐφ΄ ὅσον δὲν τὰ ἔχουν βιώση), κατήντησαν νὰ προωθοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς ἐπιστρέψουν, ὡς κοινωνίες, σὲ αὐτὰ ποὺ πράγματι δὲν θὰ μᾶς ἀρέσουν.

Οἱ θρησκεῖες, ὡς γνωστόν, εἶναι «τὸ ὄπιον τῶν λαῶν». Παρ’ ὅ,τι πράγματι τὸ ἔχουμε ἀκούση αὐτό, ἐν τούτοις ἀμφιβάλλω γιὰ τὸ ἐὰν μᾶς ἔχῃ ἀπασχολήση σὲ βάθος, ἰδίως ἐὰν ἀκροβατοῦμε μεταξὺ θεωριῶν καὶ προοδευτισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ ἀδυνατοῦμε ὅμως νὰ ἀντιληφθοῦμε εἶναι πὼς ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ θρησκεῖες ἦσαν πάντα ποὺ διατηροῦσαν ἐν τάξει τὸ πόπολον. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ πόπολον ἔχει ξεφύγη ἐν τελῶς ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν (κατὰ τόπους, μὴ κολλᾶτε στὸ ὄνομα) ἐκκλησιῶν, θὰ μᾶς φορέσουν μίαν νέα θρησκεία καὶ πολὺ θὰ τὸ ἀπολαύσουμε ἅπαντες.

Ἀστανᾶ, ἡ πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Τζᾶμπα τόσες διαβουλεύσεις γιά τήν πανθρησκεία; Ἔχουμε ἀντιληφθῆ τό τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή ἡ πανθρησκεία καί γιατί ἅπαντες οἱ «ποιμένες» μας σπεύδουν νά τήν στηρίξουν;
Τὸ γιατί προωθεῖται, προβάλλεται καὶ τελικῶς ἐπιβάλλεται, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, τῆς ὁποίας τὶς ῥίζες θὰ ἐντοπίσουμε στὸ τί ἀκριβῶς τὸ ἰσλὰμ πρεσβεύει. Κι αὐτὸ ποὺ πρεσβεύει εἶναι, σὲ γενικὲς γραμμές, ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν μαζῶν, ποὺ ἤδη διέφυγαν τοῦ ἐλέγχου καὶ κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους.

Τὸ ἰσλάμ, τελικῶς, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, μᾶς δεικνύει τὸν δρόμο ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ γνωστοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέοι τοκογλῦφοι, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουμε ἥσυχοι καὶ φρόνιμοι καὶ ὑπάκουοι καὶ ὑποτεταγμένοι πιστοὶ καὶ πλήρως ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ κέντρα καί, τελικῶς, δοῦλοι καὶ μὲ τὴν βούλα.
Καί, μεταξύ μας, ἔτσι ὅπως καταντήσαμε, πολὺ φοβᾶμαι πὼς τελικῶς θὰ ἀναφωνήσουμε τὸ «καλὰ μᾶς κάνουν, τέτοιοι ποὺ καταντήσαμε…!!!»

Τί θά εἶναι αὐτή ἡ πανθρησκεία πού μᾶς ἑτοιμάζουν; Εἴπαμε… ἰσλαμογεννοῦς λογικῆς, ἀλλὰ ἀπολύτως ἑβραιοελεγχομένη, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν προηγουμένων, ἐνᾦ, ἀπὸ πλευρᾶς προελεύσεως, ξεχνᾶμε τὰ ἐνδογήινα καὶ κυττᾶμε στὶς …ἔξω τῆς γαίας μας περιοχές.
Τζᾶμπα νομίζατε πώς χρηματοδοτούσαμε (μὲ τὸ αἷμα μας ὁμολογουμένως ἐμεῖς οἱ χαχόλοι!!!) τόσες δεκαετίες τά διαστημικά τους προγράμματα; Πῶς νομίζατε ἀπέκτησαν τήν ἀναγκαία τεχνολογία γιά νά μᾶς φέρουν …«ἐξωγηΐνους»;

Πῶς θά ἐπιτύχουν νά μᾶς φορέσουν τόν νέο …μεσσία, ἐάν δέν τόν φορτώσουν σέ ἕνα διαστημόπλοιο;

Καταλάβαμε τώρα γιατί τόσος πόνος γιά τό ἰσλάμ ἀπό τά πολιτικά σκύβαλα; Καταλάβαμε γιατί ἔστησαν στήν Ἀστανᾶ τό παγκόσμιον κέντρο τῆς νέας πανθρησκείας, ὅπου δίπλα ἀναμένει καί χῶρος ὑποδοχῆς …ἐξωγηΐνων;

Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν;

Καταλάβατε γιατί διαρκῶς …«διαῤῥέουν» πληροφορίες περί ἐπισκέψεων …ἐξωγηΐνων, πού ὅμως πάντα ἐπιλέγουν νά ἐμφανισθοῦν σέ …ἀπόμερα σημεῖα, πρό κειμένου νά «πείσουν» τούς χαχόλους γιά τήν ὕπαρξίν τους;

Νά συνοψίσουμε λοιπόν;
Τὸ ἰσλὰμ εἶναι τὸ μέσον κι ὄχι ὁ σκοπός.
Ἡ «κοσμοθεωρία» τοῦ ἰσλᾶμ μᾶς δεικνύει τὸν δρόμο ἀλλὰ ὄχι τὸ ἀποτέλεσμα.
Ἡ Εὐρώπη δὲν ἰσλαμοποιεῖται, ἀλλὰ προετοιμάζεται νὰ ἐπαναθρησκευτικοποιηθῇ, σὲ ἕνα νέο, μεσαιωνικοῦ τύπου, καθεστώς.
Ὁ ῥόλος τῆς γυναικός, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ θὰ ἐξαλειφθῇ πλήρως… (Γιατί ἄρα γέ;;;)
Οἱ ἀπίστευτες κι ἀνεκδιήγητες καὶ ὑπερβολικὲς παροχὲς πρὸς τοὺς λαθροεποίκους καταδεικνόυν ταὐτοχρόνως πὼς ὄχι μόνον δὲν θὰ ἔχουμε κάτι νὰ χωρίσουμε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον πὼς θὰ μαζοποιηθοῦμε πλήρως, πρὸ κειμένου νὰ καταντήσουμε, νοητικῶς φυσικά, κάτι ἀνάλογο μίας ὁποιασδήποτε τριτοκοσμικῆς χώρας.
Καί, φυσικά, ὅσοι ἀκροβατοῦν μεταξὺ ἀμφισβητήσεων καὶ προβληματισμῶν, παραμένοντες ἐκτὸς τῶν θρησκευτικοῦ τύπου φυλακῶν, ἤ, τέλος πάντων,
παραπλεύρως κι ὄχι ἐντὸς κάποιας θρησκείας, γιὰ λόγους προλήψεως θὰ …ἐξαφανισθοῦν, πρὸ κειμένου νὰ μὴ δημιουργήσουν συνθῆκες ἀμφισβητήσεως.
Τόσο ἁπλᾶ εἶναι τὰ πράγματα…
Δυστυχῶς μας…

Φιλονόη 

Υ.Γ.1. Αὐτὸ ποὺ δὲν εἴπαμε εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτύχη ὁ σχεδιασμός τους ἢ ἐὰν θὰ …σκονταύση κάπου. Ἔ, αὐτὰ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία ἄλλων ἐποχῶν… Γιὰ τὴν ὥρα «ἀπολαμβάνουμε» (ὁ τρόπος τοῦ λέγειν…) αὐτὰ ποὺ ἔχουμε, γιὰ ὅσο θὰ τὰ ἔχουμε…

Υ.Γ.2. Θὰ μᾶς δῶ σὲ λίγον καιρό, ὅταν θὰ προσγειώνονται οἱ …«ἐξωγήινοι» (τῆς ΝΑΣΑ βεβαίως βεβαίως, ἀλλὰ ἂς μὴ τὸ κάνουμε θέμα!!!) δίπλα μας, ἐὰν θὰ ἔχουμε τὴν ἀναγκαία ψυχραιμία νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν παρουσία τους ἢ ἐὰν θὰ τολμήσουμε νὰ μὴ πέσουμε στὰ γόνατα γιὰ νὰ προσκυνήσουμε κι ἐμεῖς, ὅπως κι ὅλοι οἱ ἄλλοι γύρω μας.

Υ.Γ.3. Τό καλλίτερον ὅλων αὐτῶν; Ἔως τῆς (ἀναγκαίας πλέον γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη ἐπανεκκινήσεως), θὰ ἀλληλοφαγωνόμεθα τόσο, ποὺ θὰ καταντησουμε …ἀνθρωποφάγοι, ἀδυνατῶντας, ὡς συνήθως, νὰ δοῦμε τὸν πραγματικό μας ἐχθρό…!!! 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ τὸ ἰσλάμ…!!!

  1. Φιλονόη! Ἰδιοφυὲς κείμενο! Μπράβο σου!
    Κύττα: Τὸ κλειδὶ ἔγκειται στὸ ἑξῆς, ὅτι δηλαδὴ ὁ Μὰρξ εἶπε ὅτι “ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τῶν λαῶν”.
    Ὡραῖα! Μέσα εἴμεθα! Γιατί ὅμως εἶναι τὸ ὄπιο τῶν λαῶν; Ὁ Μὰρξ δὲν τὸ ἐξήγησε (σκοπίμως κατὰ τὴ γνώμη μου), ὁπότε οἱ μὲν κραυγάζουνε: “Ἱεροσυλία!” καὶ οἱ δὲ ἀντικραυγάζουνε: “Ἅγιος Παστίτσιος” κ.λπ. Τὸ ὁποῖον: Καυγὰς νὰ γίνεται καὶ τίποτα νὰ μὴ γίνεται.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *