Ἔγκλημα ἐν ἐξελίξει

Ἕνα ἔγκλημα ἐν ἐξελίξει…

Ὁλοένα καὶ συχνότερα «κόβουν» στὰ κανάλια ὅσους ὑποστηρίζουν δυναμικὴ ἀπάντηση στὰ σχέδια τῆς Ἀγκύρας καὶ προωθοῦν ὅσους μιλοῦν γιὰ εἰρήνη, ὑπομονὴ καὶ συνεκμετάλλευση μὲ τὴν Τουρκία τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας,  ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ὁ πόλεμος!

Οὐσιαστικῶς τὴν συνεκμετάλλευση μὲ τὴν Τουρκία τὴν προωθεῖ τὸ δῆθεν καὶ «δημοκρατικὸ τόξο» τῆς χώρας ποὺ τὴν ἐφούνταρε, τὴν ἔβαλε στὰ μνημόνια, ὑποθήκευσε τὴν δημοσία περιουσία γιὰ 99 χρόνια καὶ τώρα δίνουν καὶ το βρακί τους, γιατί σὲ ἐνδεχομένη πολεμικὴ σύῤῥαξη ἀναγκαστικὰ θὰ γίνη restart καὶ θὰ χάσουν τὴν …κουτάλα!

Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι αὐτοὶ πιστεύουν ὅτι θὰ γλυτώση ἡ χώρα τὸν πόλεμο ἐὰν μοιράσουν μὲ τὴν Τουρκία τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὸ Αἰγαῖο, νοτίως της Κρήτης καὶ ἴσως-ἴσως μέχρι καὶ στὸ Ἰόνιο (μὲ αὐτοὺς οὐδέποτε ξέρεις).

Οἱ αὐταπάτες δὲν ἔχουν χρῶμα, οὔτε ἰδεολογία. Ὅπως ὑπάρχουν ἀριστερὲς αὐταπάτες, ὑπάρχουν καὶ κεντρῶες ἢ δεξιές. Κοινῶς οἱ αὐταπάτες μπορεῖ νὰ εἶναι μπλέ, κόκκινες, πράσινες ἢ καὶ ῥόζ!

Οἱ Τοῦρκοι στὸ βάθος δὲν θέλουν συνεκμετάλλευση ἀλλὰ τὴν ἀνασύσταση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Συλλήβδην ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας κρύβει ἐπιμελῶς στὴν κοινὴ γνώμη τί γράφει ὁ Ἐθνικὸς Ὅρκος τῶν Τούρκων, κρύβουν τοὺς χάρτες του, ὅπως οὐδεὶς ἀναφέρεται στὸ «Στρατηγικὸ Βάθος» τοῦ Νταβούτογλου ποὺ στὴν σελίδα 209 περιγράφει τὸ πῶς θὰ ἐπιτευχθῆ ὁ στόχος ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν τὰ Βαλκάνια Ὀθωμανικά!

Ὤρα νὰ ὑπάρξῃ ὁ «Ἐθνικὸς Ὄρκος» μας…

Ἐὰν στὴν πράξη θὲς νὰ ἀποφύγῃς τὸν πόλεμο πρέπει νὰ εἶσαι ἕτοιμος γιὰ ἐκεῖνον.

Ἄλλο χρειάζεται γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὸν πόλεμο. Πυγμὴ καὶ ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Γαλλία μὲ leasing ποὺ γιὰ τὴν ὥρα δὲν σφυρᾶ κλέφτικα καὶ μπορεῖ νὰ παραδώσῃ ἄμεσα.

Τὰ ἄλλα εἶναι νὰ εἴχαμε νὰ λέγαμε. Μόνον ἕνας τρελλὸς ἐπιθυμεῖ τὸν πόλεμο καὶ μόνον ἕνας ἀφελὴς πιστεύει ὅτι θὰ τὸν ἀποφύγη ἐὰν σκύβῃ τὸ κεφάλι στὸν Τοῦρκο ποὺ δὲν ἔχει ἱστορία ἀλλὰ …ποινικὸ μητρῶο!

Λουκᾶς Συμπερᾶς 

Σημείωσις

δικαιοσύνη καὶ ἡ κουτάλα!!! 
Ὅταν τὸ δῆθεν …δημοκρατικὸ τόξο τρέμῃ νὰ μὴ χάσῃ τὴν κουτάλα καὶ δὲν πάει σόι τὸ βασίλειο νὰ ἰδῇ καὶ τὸν υἱό της πρωθυπουργό!

Ναὶ κυρία μου, νὰ βγάλετε ἔξω τὸν Στόλο καὶ ὄχι μόνο νὰ τοὺς πυροβολεῖτε ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς βουλιάξουμε γιατί καὶ στὴν Λαμία νὰ φθάσουν θὰ σοὺ ζητήσουν καὶ τὴν …Σπάρτη!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *