Φυματίωσις ὑπὸ ἔξαρσιν

Τὰ τελευταία χρόνια, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς μακροχρονίου παραμονῆς τῶν προσφύγων/μεταναστῶν σὲ συνθῆκες ὁμαδικῆς διαβιώσεως, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἐδέχθησαν σημαντικὴ πίεση καὶ ἰδιαίτερα αὐξημένο ἀριθμὸ περιστατικῶν φυματιώσεως, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἀφοροῦσαν σὲ πολυανθεκτικὲς μορφὲς τῆς νόσου.

Περισσότερα γιὰ τὸ θέμα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε σὲ ἔκθεση ἐδῶ

Ἡ διαχείρισις τῶν περιστατικῶν αὐτῶν ἦταν ἰδιαιτέρως δύσκολος, λόγῳ τῆς ἔλλείψεως κλινικῆς ἐμπειρίας καὶ καταλλήλων ὑποδομῶν γιὰ τὴν διάγνωση καὶ τὴν νοσηλεία τους στὰ σημεῖα εἰσόδου τῆς χώρας.

Ἕνα ἄλλο ἀνησυχητικὸ φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται τοὺς τελευταίους μῆνες, εἶναι ἡ ἐκ νέου αὔξησις τῶν μεταναστευτικῶν ῥοῶν ποὺ ᾡδήγησε σὲ ταχεία μετακίνηση μεγάλου ἀριθμοῦ προσφύγων καὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα. Αὐτὴ ἡ ταχεία διακίνησις, χωρὶς νὰ ἔχῃ προηγηθῆ ἔλεγχος γιὰ ἐνεργὸ φυματίωση, ἐνδέχεται νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἀκόμη μεγαλυτέρα διασπορὰ τῆς νόσου, τόσο σὲ ἀριθμὸ ἀσθενῶν ὅσο καὶ γεωγραφικῶς.

Ἡ ἐμφάνισις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ περιστατικῶν φυματιώσεως σὲ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος χωρὶς μέχρι τώρα ἐμπειρία στὴν ἀντιμετώπιση τῆς νόσου, ἐκτὸς ἀπὸ σημαντικὴ ἐπιβάρυνση τῶν ὑποδομῶν ὑγείας μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ ἐντάσεις στὶς τοπικὲς κοινωνίες.

Καλοῦμε τὴν πολιτεία νὰ ἀνταποκριθῇ στὸν ῥόλο της, εἰδ’ ἄλλως φοβόμαστε πώς, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ κληθῆ νὰ ἀντιμετωπίσῃ μία ὑγειονομικὴ κρίση ἀνεξελέγκτων διαστάσεων.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Φυματίωσις ὑπὸ ἔξαρσιν

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φυματίωσις υπό έξαρσιν | Κατάνυξη

Leave a Reply