Βασικοὶ μάρτυρες δὲν …ἀγνοῶνται σὲ μίαν ἀδιάβλητο ἔρευνα!!!

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις:

  • Ὄχι, δὲν ἐπετράπη νὰ κληθοῦν οἱ ἀστυνομικοί του Σαμψῶν νὰ καταθέσουν στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς
  • Ὄχι, δὲν ἐπετράπη κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρεθέντες στοὺς δύο γάμους ποὺ παρευρέθη καὶ ὁ Σαμψῶν τὸ βράδυ (στὸν πρῶτο γάμο στὴν Τύμπου) καὶ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες τῆς παραμονῆς τοῦ πραξικοπήματος (στὸν δεύτερο γάμο στὴν Λύση) νὰ κληθοῦν νὰ καταθέσουν στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς
  • Ὄχι, δὲν ἐπετράπη νὰ κληθοῦν Ἑλλαδίτες ἀξιωματικοί του 1974 νὰ καταθέσουν στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, τοὐλάχιστον αὐτοὶ ποὺ εἶδαν τὸν Σαμψῶν τὸ πρωΐ τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, εἴτε στὸ μπλόκο εἴτε μέσα στὸν θάλαμο ἐπιχειρήσεων.
  • Ὄχι, δὲν ἐκλήθη ὁ μαναδικὸς ἐπιζὼν στρατιώτης τοῦ Μηχανικοῦ Σωτήρης Καρεκλᾶς ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ (παρ’ ὅ,τι ἐγνώριζαν τὸ ὄνομά του) ποὺ διεσώθη τὸ πρωΐ τοῦ πρξικοπήματος ἀπὸ τὸν Νῖκο Σαμψῶν, νὰ καταθέσῃ στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς.

…καί, φυσικά, παρὰ ταὖτα, ἔβγαλαν πόρισμα!!!

Οἱ παραπάνω ἀπαντήσεις δίδονται λόγῳ τῶν ἐρωτημάτων ποὺ ἀνέκυψαν ἀπὸ τὴν τελευταία μου ἐκπομπή.

Οἱ ἐκπομπές μου, κάθε Τετάρτη, ἐδῶ καὶ κατόπιν ἐδῶ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply