Θά ἀλλάξη κάτι μέ τήν νέα χρονιά;

Χορτάσαμε τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀπὸ μπολιτισμό… Καί τί μπολιτισμό; Παρὰ φύσιν ὑπέρ-πολυ-μπολιτισμό!!! Ὅμως γιὰ νὰ ἐννοήσουμε τὸν μπολιτισμό, ποὺ τώρα μᾶς σερβίρουν, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀποφασίσουμε νὰ  κρίνουμε τὸ ἐὰν ἐμεῖς πράγματι ἔχουμε ἔως σήμερα πολιτισμό.
Ἔχουμε ἤ νομίζουμε πώς ἔχουμε; Ὑπάρχει κάτι ἄξιον λόγου τελικῶς πού ὀφείλουμε νά ὑπερασπισθοῦμε, ἀκόμη καί μέ τίς ζωές μας, ἤ ὄχι; Κι ἐάν ὄχι, τότε τί πταίει;
Γιὰ ἀρχὴ ὅμως ἂς δοῦμε τὸ τί μᾶς ἔρχεται ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸ τί ἤδη ἀπολαμβάνουμε…
Τί ἰσχύει λοιπόν σήμερα μά, κυρίως, πόσο ἀνεξάρτητο εἶναι αὐτό πού ἰσχύει, ἀπό ὅλα ὅσα ἔως σήμερα συνέβησαν στόν πλανήτη μας;

Παιδιά, κάθε ἡλικίας, στὴν ὑπηρεσία αὐτῶν ποὺ τὰ ἐκμεταλλεύονται, δίχως ὁποιανδήποτε πιθανότητα διαφυγῆς τους ἤ, ἔστᾦ κι ἐλάχιστες πιθανότητες βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν διαβιώσεώς τους, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ βίου τους. Ἡ παιδικὴ ἐργασία, γιὰ παράδειγμα, εἶναι μία πραγματικότης, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον δὲν μᾶς ἐγγίζει ἄμεσα, μποροῦμε καὶ νὰ μὴ τὴν …βλέπουμε!!!

Ἡ κοινωνικὴ ἐκπόρνευσις, μὲ κορυφαία -ἀλλὰ μὴ ὁμολογουμένη δημοσίως- τὴν παιδικὴ πορνεία (ἤ, ἄλλως, παιδεραστία) προωθεῖται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἐμμέσως ἢ ἀμέσως, ἐνᾦ μεγάλο τμῆμα τῶν «ἰσχυρῶν» τοῦ κόσμου μας ἐμπλέκονται μὲ αὐτήν, ἄλλοτε ὡς διαμεσολαβητὲς κι ἄλλοτε ἁπλῶς ὡς ἁπλοὶ μετέχοντες ποὺ …«ἀπολαμβάνουν τὰ ὀφέλη» της. Ἡ δὲ δημοσία ὁμολογία κάποιων ἐξ αὐτῶν ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνει τὸ πόση …«ἀξία» ἔχει γιὰ αὐτοὺς ἡ «παιδικὴ σάρκα»…

Ὅταν κυβερνοῦν παιδεραστὲς καὶ μισάνθρωποι…

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

Ψυχανώμαλοι παιδεραστές κυβερνοῦν τόν κόσμο μας;

Σωματέμποροι καὶ παιδεραστὲς ἐκβιάζουν πολιτικοὺς γιὰ νὰ καταστρέφουν λαούς.

Ἡ «φαβελλοποίησις» τῶν κοινωνιῶν μας εἶναι γεγονός, ἡ πτωχοποίησίς τους ἀνεγνωρισμένη παγκόσμιος κατάστασις καὶ οἱ ἐπιδοματικὲς πολιτικές, τοῦ ἐφηυσυχασμοῦ καὶ τοῦ -σὲ ὅλο καὶ σὲ πιὸ στενὰ ὅρια- συμβιβασμοῦ, διαρκῶς διαφημιζόμενες ὡς «ἐπιτεύγματα», ἢ ὡς …«ἀναγκαῖες» καὶ «ὠφέλιμες», ποὺ ὅμως τελικῶς κι αὐτὲς ἀποκρύπτουν τὴν παγκόσμιο λεηλασία. Τὸ ἀπόλυτο δὲ ὅπλο ἐκφοβισμοῦ τῶν λοιπῶν, γιὰ νὰ συμβιβασθοῦν στὶς νέες, ὅλο καὶ σκληρότερες, συνθῆκες ἐξαθλιώσεώς τους, εἶναι οἱ εἰκόνες τῶν ἀστέγων, ποὺ συχνὰ πυκνὰ κατακλύζουν τὶς ὀθόνες μας.

Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

Τὸ σχέδιον ἁπλούστατον, μά, ἀκόμη, στὰ μάτια μας φαίνεται πολύπλοκον, διότι, ἀκόμη (δυστυχῶς μας!!!), στὴν πλειοψηφία μας ἐλπίζουμε. 

Διατὶ σκοπὸς τῆς Δύσεως εἶναι ἡ μεσαιωνικοῦ τύπου πτωχοποίησις τῶν λαῶν…

Βλέπετε εἶναι καὶ ἐκείνη ἡ «κρίσις» ποὺ νυχθημερὸν παπαγαλίζεται ἀπὸ ὅλους πρὸς ὅλους, μὲ κάθε εὐκαιρία καὶ πρόσχημα, ἀκόμη κι ὅταν πράγματι εἶναι ἐκτὸς …θέματος!!! 

Δὲν εἶναι κρίσις λέμε…

Ὁ ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης δέ, μὰ καὶ ὅλης τῆς Δύσεως ἐν συνόλῳ, δρᾶ ἀπολύτως παραπλανητικῶς καὶ μᾶς καθυστερεῖ, ἀπὸ τὸ νὰ δοῦμε τὸν πραγματικὸ σκοπὸ τῶν «ἐπικυριάρχων». Κι ἔτσι, ἂν καὶ σύσσωμος ἡ ἰσλαμικὴ κοινότης, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, περιφρουρεῖ μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια τὶς (ἐκ τοῦ πονηροῦ δόλιες) ἐπιβουλὲς εἰς βάρος της, προασπίζοντας (καὶ πολὺ σωστά!!!) τὸ δικαίωμά της νὰ παραμείνῃ στὰ δικά της πεποιθησιακὰ συστήματα, ἐν τούτοις ἐμεῖς κυττᾶμε μόνον τὸν ἐποικισμό, δίχως νὰ ἐννοοῦμε τὸ ποῦ μᾶς ὠθοῦν. Κι αὐτὸ στὸ ὁποῖον μᾶς ὠθοῦν δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν ἐξισλαμισμό μας, ἀλλὰ μὲ τὸν ἐπανθρησκευτισμό μας. Κι ὅλα αὐτὰ ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἐξουσία καὶ τὸν ἔλεγχο μίας πανθρησκείας.

Ἐννοεῖται πὼς πρῶτος καὶ σημαντικότερος δάκτυλος ὅλης αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἶναι ὁ ΟΗΕ μὲ τὶς Μ.Κ.Ο. του, ποὺ ἐπίσης μᾶς παραπλανᾶ, πίσω ἀπὸ (ἐπιβεβλημένα στὶς φερόμενες ὡς κυβερνήσεις) νομομαγειρεύματα, ποὺ εὐνοοῦν κι ἐπιβραβεύουν τὴν δουλεμπορία, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ὁ κυριότερός τους στόχος εἶναι ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ἀδειάσῃ ἡ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τούς, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, κατοίκους της καί, ἀφ΄ ἑτέρου, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς «τρομοκρατίας» νὰ γιγαντωθῇ ἡ ἀστυνόμευσις τόσο, ὅσο νὰ ἀδυνατοῦμε νὰ …ἀναπνεύσουμε, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε ζωντανοί.
Καί, φυσικά, τό, ἐξ ἀρχῆς, σχέδιον δημιουργίας τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, ὑπὸ τὸ «ἀμεσο-δημοκρατικὸ πρίσμα» τοῦ (βιτρίνα τῶν τοκογλύφων) πSoros, ὡς …κερασάκι παρασύρει πολλοὺς σὲ μίαν πλάνη τέτοια, ποὺ καταλήγει αὐτοπαγίδευσίς τους.ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ἀπομειώνει διαρκῶς δυνατότητες καὶ ἐλευθερίες.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Ἠ δὲ «πεπολιτισμένη Δύσις», στὴν ὁποίαν ὑπερηφάνως «ἀνήκομεν» δύναται, κατὰ τὸ δοκοῦν, νὰ βομβαρδίζῃ ὁποιανδήποτε χώρα ἀρνεῖται νὰ …«ἐκδημοκρατευθῇ» μὲ τοὺς δικούς της ὅρους, νόμους καὶ κανόνες, ἐνᾦ πρὶν παραδοθῇ στὶς αὐθαίρετες λεηλασίες, ὅλα τὰ δημόσια περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβάζονται, μὲ …σκοτεινὲς διαδικασίες, στὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.

Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Κι ἔτσι διάφορες χῶρες, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, καταστρέφονται, γενοκτονῶνται καὶ παραδίδονται σὲ διάφορες ὁμάδες μισθοφόρων, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν κατὰ περίπτωσιν ὅπως θὰ …κρίνουν οἱ «δυνατοὶ τοῦ πλανήτου». Ἁπλὲς καὶ γνωστὲς τακτικές, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται πανομοιοτύπως ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἔτσι ἀκριβῶς λοιπόν, ὅπως ἐδῶ καὶ αἰῶνες, λήγει κι αὐτὴ ἡ χρονιά, μὲ  κυρίαρχο στοιχεῖο της τὸν ὑπέρ-μπολιτισμὸ τῆς Δύσεως, ποὺ σκοπεύει νὰ μᾶς ἐκμπολιτίσῃ ὅλους, πρὸ κειμένου νὰ συνθλιβοῦμε πλήρως. Εὐχὲς ὅμως διαμοιράζονται καὶ ἐλπίδες συντηρῶνται κανονικά, λὲς καὶ ἔχει συμβῆ κάτι ποὺ θὰ ἀλλάξη στὸ ἐλάχιστον ὁ,τι δήποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω.

Καί, εἰλικρινῶς, πολὺ θὰ ἤθελα ἀναίμακτα, ἄκοπα καὶ ἄνευ ἀπωλειῶν νὰ ἀλλάξῃ κάτι. Κρίνοντας ὅμως μόνον ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔχουν ἱστορικῶς καταγραφῆ, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι τέτοιον δὲν πρόκειται νὰ συμβῇ. Αὐτὸ ποὺ θὰ συμβῆ, εἰδικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες, εἶναι γιὰ λίγο νὰ …ξεχασθοῦμε, ὅπως ὅπως, πρὸ κειμένου μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς νέας χρονιᾶς, νὰ ξανά-σκύψουμε χαμηλότερα καὶ νὰ ἐξακολουθήσουμε τὴν πορεία μας πρὸς τὴν ἄβυσσο.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *