Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς ΑΟΖ Ἑλλάδος – Κύπρου;

Ἠλεκτρονικὰ μάτια σὲ Αἰγαῖον καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Μάρτιο τοῦ 2019, ἰσραηλινὰ δημοσιεύματα ἔφεραν στὸ φῶς τὴν συμφωνία Ἑλλάδος – Κύπρου – Ἰσραὴλ (μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τῶν ΗΠΑ) γιὰ ἐγκατάσταση ἰσραηλινῶν ῥαντὰρ στὴν Κρήτη. 

Ἡ ἐμβέλεια τῶν συγκεκριμένων ῥαντὰρ φθάνουν τὰ 600 km καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὰ ῥαντὰρ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς στὴν Κύπρο καὶ τὰ ἤδη ἐγκατεστημένα ῥαντὰρ σὲ ἰσραηλινὸ ἔδαφος δίδουν τὴν δυνατότητα, κυρίως στὸ Ἰσραήλ, νὰ ἐλέγχῃ ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Στὰ ἴδια δημοσιεύματα ἔγινε ἀναφορὰ στὶς διευκολύνσεις τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Ἰσραὴλ τὸ 2015, ὅταν ἡ Ἰσραλινὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία ἐκπαιδεύθηκε στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἑλληνικῶν S-300, κάτι ποὺ ὡστόσο διεψεύσθη τότε καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία τῆς χώρας μας.

Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα τὰ τουρκικὰ μέσα ἔγραφαν ὅτι μὲ τὴν συγκεκριμένη κίνηση ἡ Κρήτη ἀναβαθμίζεται οὐσιαστικὰ σὲ κέντρο ἠλεκτρονικῆς ἐπιτηρήσεως τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, τονίζοντας ὅτι Ἑλλὰς – Κύπρος καὶ Ἰσραὴλ ἔχουν πιὰ τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν 24 ὧρες τὸ 24ωρο τὰ τουρκικὰ παράλια καὶ τὴν λεκάνη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἐνῶ μὴ ἐπανδρωμένα ἰσραηλινὰ κατασκοπευτικὰ ἀεροσκάφη θὰ διευκολύνουν ἀκόμη περισσότερο τὸ ἔργο τῶν τριῶν χωρῶν. Σύμφωνα πάντα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα ὅταν ἡ Ἑλλὰς «ἀνασάνῃ» οἰκονομικὰ θὰ προχωρήση καὶ ἡ ἴδια στὴν ἀγορὰ τῶν συγκεκριμένων ῥαντάρ.

Τελευταία δημοσιεύματα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἐγκατάστασις τῶν ἰσραηλινῶν ῥαντὰρ στὴν Κρήτη ὑπολογίζεται νὰ ὁλοκληρωθῇ μέσα στὸν Ἰούλιο.

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply