Θέλουμε νά μή γίνῃ πόλεμος;

Νὰ τοῦ ὁμοιάσουμε, ἐὰν θέλουμε νὰ μὴ γίνῃ πόλεμος…

Ἂν θὲς νὰ σταματήσῃς τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα (ἔτσι λὲν σήμερα τὸ νταβαντζιλίκι) ἁπλῶς ἀπαντᾶς οὐσιαστικῶς καὶ ὄχι μὲ διαβήματα.
Ἡ ἑκάστοτε ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἀποδοχὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ σταματήσουμε νὰ εἴμαστε οἱ ῥαγιάδες τῆς περιοχῆς!

Καὶ ἡ «κουτσὴ Μαρία» ξέρει ὅτι ὅταν νοιώσουν σίγουροι οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὴν ἔκβαση ἑνὸς ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου θὰ τὸν κάνουν τὴν ἑπομένη στιγμή!
Ἐὰν θέλῃς πραγματικὰ νὰ μὴ γίνῃ πόλεμος, δικτυώσου στὶς ἀκριτικὲς ἐθνοφυλακές, ἀφοῦ ἔχεις ὁ ἴδιος προμηθευθῆ μὲ δικά σου ἔξοδα σχετικὸ ἱματισμό!
Τὰ ὑπόλοιπα δὲν εἶναι γιὰ νὰ δημοσιεύονται.

Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ῥόλος τῆς ἐθνοφυλακῆς ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ ἐνδέχεται νὰ ἀλλάζῃ  ἐπιχειρησιακῶς!
Ἄλλαξαν καὶ ἀλλάζουν τὰ πράγματα μὲ γοργοὺς ρυθμούς. Τὸν Ἰρανὸ τὸν ἔφαγαν ἐχθὲς οἱ γιάνκηδες μὲ UAV (σὲ ξένη χώρα) ἐνῶ ἤξερε καὶ ὅτι ἤθελαν νὰ τὸν φᾷν. Ἐσεῖς τί πιστεύετε… Δέν τόν ἐύλαγαν, εἰδικῶς μετά τό συμβάν στήν Πρεσβεία;

Σὲ ἕναν Πόλεμο σημερινῆς ἐποχῆς σὲ βλέπουν πρὶν κἂν σηκωθῇς ἀπὸ τὴν γούβα!
Τὰ λεγόμενα ἀπολυτήρια στρατοῦ εἶναι γιὰ γέλια, ἐὰν πιστεύῃ κάποιος, ὅτι θὰ πρέπη νὰ μάθῃ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ὅτι τὸν ἐκάλεσαν! Δὲν θὰ προλάβη κάποιος νὰ κάνῃ ὅ,τι δήποτε! Ξεχάστε τὴν Σοφία Βέμπο καὶ τοὺς τότε ἥρωες ποὺ χαιρετοῦσαν συγγενεῖς, γυναῖκες, παιδιὰ καὶ γκόμενες γιὰ νὰ πᾷν στὸ Μέτωπο!

Σεβασθεῖτε τὸν ἑαυτόν σας, τὴν οἰκογένειά σας, τὴν πατρίδα, τὰ παιδιά σας καὶ σκεφθεῖτε ὅτι τὸ παιχνίδι θὰ κριθῆ σὲ μερικὲς ὧρες καί, κυρίως, στὶς ἐσωτερικὲς ταραχὲς ποὺ θὰ προκύψουν ἑκατέρωθεν καὶ ὅποιος κατάλαβε …κατάλαβε!

Ὅσοι δὲν ξέρετε τί σημαίνει Ἀνταρτοπόλεμος Πόλεων καλὸ εἶναι νὰ ἀσχοληθεῖτε μαζύτου!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply