Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε …θεατὲς στὴν αὐλή μας!!!

Σχετικὰ μὲ τὴν μυστικὴ ἄφιξη τοῦ Χαφτὰρ στὴν χώρα μας, καταθέτω τὴν γνώμη μου ποὺ διετύπωσα ἀπὸ τὶς 20 Δεκεμβρίου.
Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ ἀναγκαζόμαστε ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ σταματήσουμε νὰ εἴμαστε …θεατὲς στὴν αὐλή μας.

Ἐπὶ τέλους ἂς ἀρχίσουμε νὰ λέμε καὶ κάποια ΟΧΙ στὴν Ε.Ε!

Ἡ εὐκαιρία τῆς Ἑλλάδος! 

Αὔριο συνεδριάζει τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο γιὰ τὸ μέγεθος τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως ποὺ θὰ στείλη στὴν Λιβύη. Τοῦρκος ἀπεσταλμένος στὴν Λιβύη λέει ὅτι «ὁ κυματισμὸς τουρκικῆς σημαίας θὰ δώση τὸ ἀπαραίτητο μήνυμα στὴν ἄλλη πλευρά».

Ἡ Αἴγυπτος ἐπίσης σκοπεύει νὰ στείλῃ στρατιωτικὴ δύναμη στὴν Λιβύη πρὸς ὑποστήριξη τοῦ Χαφτάρ, στέλνοντας οὐσιαστικὰ καὶ ἐκείνη τὸ ἀπαραίτητο μήνυμα στὴν ἄλλη πλευρά.

Ἡ Ἑλλὰς ὑποχρεοῦται νὰ σηκώσῃ τὸ γάντι καὶ νὰ στείλῃ καὶ ἡ ἰδία στρατιωτικὴ δύναμη στὴ Λιβύη.
Γιατί:

  •  Ἡ ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ δύναμις θὰ ἀποκομίση ἐμπειρίες στὸ ἐκεῖ «θέατρο ἐπιχειρήσεων».
  •  Θὰ στείλη τὸ δικό της ἀποτρεπτικὸ μήνυμα στοὺς ἀπέναντι, ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιθώρια νὰ ὑπάρξουν νέα Ἴμια.
  • Θὰ στείλη τὸ μήνυμα …«ἡ πλάκα τελείωσε» σὲ Ε.Ε καὶ ΝΑΤΟ ποὺ πιπιλοῦν τὸ δάκτυλο!
  • Οὐδέποτε θὰ θεωρηθῆ ἡ ἐκεῖ πολεμικὴ σύῤῥαξις ὡς ἕνας ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος μιᾶς  καί, ἀφ’ ἑνὸς θὰ συμμετέχη καὶ ἡ Αἴγυπτος καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὰ στρατεύματα ποὺ θὰ εὑρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ θὰ εἶναι αὐτὰ τοῦ Χαφτὰρ καὶ ἐκεῖνα τοῦ Σάρατζ.
  • Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ σύῤῥαξις γενικευθῇ ἡ χώρα μᾶς φέρει σημαντικὸ πλεονέκτημα ἔναντί της τουρκικῆς ἀεραμύνης, ποὺ τὸ βεληνεκὲς τῆς φθάνει – δὲν φθάνει νοτίως τῆς Κρήτης, πόσο μᾶλλον στὴν Λιβύη. Σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτό, οἱ δικοί μας S-300 ποὺ εὑρίσκονται στὴν Κρήτη μποροῦν. Ὡς ἐκ τούτου καὶ ἡ Πολεμική μας Ἀεροπορία ἔχει ἀκόμη ἕνα τακτικὸ πλεονέκτημα!
  • Ἡ Ἑλλὰς καλεῖται νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ «κᾶνε το ὅπως ἡ Ῥωσσία» ποὺ προτίμησε νὰ μὴν περιμένῃ τὴν Ἀραβικὴ Ἄνοιξη νὰ τῆς κτυπήσῃ τὴν πόρτα, ἀλλὰ ἐκτύπησε ἐκείνη αὐτὴν τῆς Συρίας!
  • Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ δυνάμεις τοῦ Σάρατζ ἡττηθοῦν οὐσιαστικῶς θὰ προσδώση ἠθικὸ πλεονέκτημα στὶς ΕΔ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό της χώρας. Ἐπιπροσθέτως ἡ Τουρκία θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἕνας ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος δὲν θὰ ὁμοιάζη μὲ …παιδικὸ πάρτυ ἀλλὰ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας φρενοκομείου!
  • Ὁ Ἐρντογᾶν ἀπειλεῖ τὴν WAGNER GROUP! Ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία εἶναι ῥωσσικὴ καὶ ὅπως ἡ BLACK-WATERS χρηματοδοτεῖται οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἔτσι καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὸ ῥωσσικὸ κράτος. Ἀπὸ πολλοὺς χαρακτηρίζεται ὡς …ἰδιωτικὴ παρακρατικὴ ὀργάνωσις (ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι ἀκολουθεῖ ἐντολὲς τοῦ Ποῦτιν). Ἡ WAGNER ἔχει συμμετάσχη σὲ περισσότερες ἀπὸ 14-15 μάχες στὴν Συρία, ἔχει δράση στὸ ἐσωτερικό της Οὐκρανίας καὶ τώρα πολεμᾶ στὸ πλευρὸ τοῦ Χαφτὰρ ποὺ ὁ Ἐρντογαν θέλει νὰ ἀντιμετωπίσῃ στέλνοντας τουρκικὰ στρατεύματα στὴν Λιβύη!

Συμπερᾶς Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *