Γίνεται κολοσσιαία ἡ Ἑλλὰς μόνον ἐν τοῖς κινδύνοις

«Ἄλλα ἔθνη ἐν τῇ εἰρήνῃ ἠδυνήθησαν νὰ ἐτοιμασθῶσι καὶ ἐνοπλισθῶσιν· ἡ Ἑλλὰς μόνον ἐν τοῖς κινδύνοις καὶ τῇ ἐπιστάσει ἀμέσῳ ἀνάγκῃ γίνεται κολοσσιαία. Εἶναι τοῦτο στέρησις βαθέος νοός, νοὸς τηλεσκόπου, εἶναι φύσις νωχελὴς καὶ ἀπρακτοῦσα μεθ’ ὄλας τοῦ λογικοῦ τάς ὑπαγορεύσεις;

Ἴσως τὸ δεύτερον μᾶλλον. Ἡ ἀληθὴς ζωὴ παρ’ ἠμὶν εἶναι μόνος ὁ ἐνθουσιασμός.»

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1845 – 1874)
Γαλάτεια, 1872. [Εἰσαγωγή]. Γιάννης Χατζίνης (ἐπιμ.), Δ. Παπαῤῥρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασικὴ Βιβλιοθήκη, 13. Ἐκδόσεις «Ἀετὸς» Α.Ε., 1954. Σελίδες 327-328.

Φωτογραφία : Ἀθήνα. Ἀέρηδες

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply