Θά πάρη τό μήνυμα ἡ «κυβέρνησις»;

Βεβαίως καὶ θὰ τὸ πάρη. Ἤδη τὰ Μέσα Μαζικῆς ἘΞαπατήσεως ἔπιασαν δουλειὰ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ προωθήσουν τὸ βασικὸ αἴτημα τῶν …Μ.Κ.Ο.:

Κοινῶς; Τὸ …«μήνυμα» ποὺ θέλουν νὰ περάσουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι πὼς «ἐφ΄ ὅσον δὲν μποροῦμε νὰ σταματήσουμε τὶς ῥοὲς τῶν ὀρδῶν, θὰ τοὺς διαμοιράσουμε σὲ κάθε …γειτονιά σας, πρὸ κειμένου νὰ μὴ σκοτώνονται καὶ οἱ νησιῶτες μὲ τὸν (κάθε) μηταράκη…»

Βέβαια οἱ (κάθε λογῆς) μηταράκηδες πανηγυρίζουν γιὰ τὶς ἀπελάσεις καὶ ὑπόσχονται νέες. Ὄχι, ὄχι, ὄχι… δὲν μᾶς ἐπεξεργάονται… Μᾶς φτύνουν κατάμουτρα…

Εἶναι καὶ μ@λάκές.
Βγαίνει ὁ ἠλίθιος ὁ Μηταράκης καὶ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἀπέλασε στὴν Τουρκία 11 παρανόμως εἰσελθόντες μετανάστες.

Ἡ ἀμέσως ἑπομένη ἐρώτησις εἶναι: «πόσοι εὑρίσκονται στὴν Λέσβο;»
Ἡ ἀπάντησις κυμαίνεται (ἀναλόγως τὴν πηγὴ) ἀπὸ 20 ἕως καὶ 40.000 ψυχές.

Ἡ ἀμέσως ἑπομένη ἐρώτησις εἶναι: «πόσοι εἰσῆλθαν σήμερα στὴν Λέσβο;».
Ἡ ἀπάντησις εἶναι (ἀναλόγων τῆς ἡμέρας) ἀπὸ 200-400 ψυχές.

Καὶ ἡ ἀμέσως ἑπομένη ἐρώτησις εἶναι…….: «Αὐτὸ τὸ μαλακισμένο ξέρει γιὰ ποιὸ πράγμα μιλᾶ;»

Ἡ ἀπάντησις εἶναι, πὼς οὔτε ξέρει, οὔτε τὸν ἀφορᾶ καὶ γιὰ αὐτό, τὸ καλλίτερο θὰ ἦταν νὰ ἀπελάσουμε τὸν ἴδιο καὶ τὸν συνυπουργό τοῦ πανηλίθιο Κουμουτσάκο.

Πρόκειται γιὰ ἀῤῥώστους μ@λάκες, οἱ ὁποῖοι αὐνανίζονται καθ’ ἕξιν καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν.

Μῆτσος

Ἄλλως τε ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, δηλώνουν ξεκάθαρα πλέον τὶς ἀπαιτήσεις τους:

Βέβαια δὲν περιμέναμε νὰ μᾶς τὸ ὁμολογήσουν ἀνοικτά, διότι ἀπὸ τὶς συμπεριφορές τους καὶ μόνον κάτι τέτοιο ἦταν διακριτό. Μὰ δὲν βαριέσαι…

Πάντως ὁ πολὺς κόσμος ποὺ ἔσπευσε νὰ διαμαρτυρηθῇ δὲν εἶχε κάτι τέτοιο κατὰ νοῦ. Ἄλλα ζητοῦσαν.

Καὶ εἶχε πολὺ κόσμο… Ναί, εἶχαν τὰ συλλαλητήρια κόσμο. Εἶχαν πάρα πολὺ κόσμο. Εἶχαν πάρα πάρα πολὺ κόσμο στὶς ἐχθεσινὲς συγκεντρώσεις/συλλαλητήρια σὲ ὅλα τὰ νησιά μας. Χίος, Λέσβος, Σάμος, Λέρος ἔδωσαν τὸ μήνυμα. Τὸ ἐὰν θὰ τὸ πάρουν (ἤ τὸ ἐὰν θὰ τὸ χρησιμοποιήσουν γιὰ ἄλλους σκοποὺς) τὰ σούργελα, ἤ ὄχι, εἶναι ἀδιάφορον πλέον.

Χίος:

Μυτιλήνη: 

Περισσότερα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

Σάμος:

εἰκόνες ἀπὸ «Σαμιῶτες Ἀκρίτες».

Καὶ στὴν Λέρο ἐπίσης:

Εἰκόνες ἀπὸ «Ὁμάδα Ἐρεύνης Μυτιλήνης».

Τί θά κάνουν ὅλα αὐτά τά σκύβαλα τῆς πολιτικῆς καί τῆς δημοσιοκαφρίας;
Μά… Τὸ κάνουν ἤδη καὶ ἡ προπαγάνδα τους ξεκίνησε ἀγριεμένη καὶ πάντα εἰς βάρος μας.

Γιὰ νὰ καταλάβετε πόσο …πεινοῦν, διαβάστε μόνον αὐτό:

Σίτισις 22.780 μεταναστῶν στὸ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ γιὰ τέσσερεις ἡμέρες (9 ἕως καὶ 12 Ἰανουαρίου 2020), δαπάνη 497.776€!!!!

διαύγεια

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Τί εἶναι;  Τίποτα σπουδαῖον… Μισὸ ἑκατομμύριον γιὰ τέσσερεις ἡμεροῦλες μόνον γιὰ νὰ σιτισθῇ ἡ Μόρια!!!
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς τὸ μεγαλύτερον ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» σήμερα γίνεται μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς …συμβάσεις!!!

πηγὴ

Ἐνῷ, γιὰ παράδειγμα, τὸν Μάιο τοῦ 2018 τὸ ἴδιο ποσὸν μποροῦσε νὰ σιτίσῃ γιὰ 11 ἡμέρες τὴν Μόρια.

Σχεδὸν μισὸ ἑκατομμύρο γιὰ νὰ σιτισθῇ (μόνον) ἡ Μόρια γιὰ 11 ἡμέρες!!! 

Ἡ σίτισις βέβαια σαφῶς καὶ εἶναι ὑπέρ-ὑπέρ-κοστολογημένη, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ λαμβάνουν προμήθειες (μὰ καὶ δωράκια!!!) ὄχι μόνον οἱ φίλοι, τῶν φίλων καὶ οἱ κουμπάροι, ἀλλὰ ὅλος ὁ μηχανισμὸς τοῦ κράτους. Πῶς θά γίνη ἡ δουλειά ἐάν δέν …μπουκωθοῦν στόματα;

Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»;

Φυσικὰ καὶ γίνεται «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» μέσα σὲ κάποια ἐξ αὐτῶν τῶν κέντρων ἑστιάσεως. Αὐτὸ ποὺ δὲν μάθαμε εἶναι τὸ πόσο καὶ σὲ ποιὸ μέγεθος «ξέπλυμα» γίνεται μέσῳ τῶν συμβάσεων -ἢ καὶ τῶν ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεων- ποὺ ξεπερνᾶ τὰ πολλὰ δισεκατομμύρια κατ’ ἔτος, ἀπὸ τὶς ἑταιρείες ποὺ τροφοδοτοῦν αὐτὲς τὶς «δομὲς φιλοξενίας». Οὔτε μάθαμε (ἀκόμη) τὸ ἐὰν δένουν κουμπαριὲς καὶ φιλίες κάποιους τωρινοὺς (φερομένους ὡς) ὑπουργοὺς μὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν.

Τέλος, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς τὸ νὰ ξεπατώνονται ἐλαιόδενδρα καὶ νὰ καταπατῶνται ἰδιοκτησίες, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Δήμων καὶ τῆς ἀστυνομίας εἶναι συνηθέστατον καὶ πλέον γνωρίζουμε τοὺς σκοπούς τους.
Ἡ διαδικασία, ὑπὸ τὴν αὐστηρὰ ἐπίβλεψιν καὶ τὸν ἔλεγχο Μ.Κ.Ο., ἔχει ὡς ἐξῆς: Ἀποψίλωσις ἐλαιοδένδρων, καταπάτησις γαιῶν, τοποθέτησις (γιὰ ἀρχή!!!) σκηνῶν, ἐν συνεχείᾳ τοποθέτησις οἰκίσκων καὶ τέλος μία ἀκόμη ἰδιοκτησία στὰ χέρια Μ.Κ.Ο. μὲ τὸ κράτος ἀπὸν καὶ τοὺς πολῖτες ἀκόμη πιὸ ἀπογυμνωμένους.

This slideshow requires JavaScript.

Φοῦρνοι ἀφγανικοὶ κατὰ ἐλαιῶνος Μοριανῶν

Τί λέγαμε λοιπόν; Τί ζητοῦν οἱ κάτοικοι; Νά κλείσουν τά σύνορα καί οἱ «δομές φιλοξενίας» καί νά ἀπελαθοῦν ἀπό τήν χώρα ὅλοι ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν ἰδιότητα πρόσφυγος; Ὡραία… καλὰ κάνουν. Ὅμως τὸ παραμύθι συνεχίζεται, τὰ συλλαλητήριά τους, ἂν καὶ μὴ καπελωμένα γενικῶς, ἔχουν ἢδη χρησιμοποιηθῆ γιὰ νὰ ἀλλοιωθοῦν τὰ αἰτήματά τους καί, φυσικά, ὅλο αὐτό, μὲ τὴν βοήθεια τῆς προπαγάνδας, θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ νὰ διασπαροῦν οἱ κάθε λογῆς εἰσβολεῖς σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια.
Εἴπατε κάτι; 

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θά πάρη τό μήνυμα ἡ «κυβέρνησις»;

 1. Φίλοι νησιώτες,

  Εισπράττετε τα επίχειρα της (ασυγγνώστου) μ ω ρ ί α ς σας!

  Υπεδέχθητε τις ο ρ δ έ ς του τελευταίου κύματος ΕΙΣΒΟΛΗΣ (από έτους 2015 και εντεύθεν) με ανοικτές αγκάλες!

  Ενώ βεβαίως εγνωρίζατε – και ωφείλατε να γωρίζετε – περί τίνος πρόκειται και τι θα επακολουθούσε, καθώς είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλα κύματα ΕΙΣΒΟΛΗΣ από του μοιραίου έτους 1991 και εξής και καθ’ όλην την διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000.

  Ακόμη δε και μετά την εκδήλωσιν του τελευταίου κύματος (2015) εξακολουθήσατε να επιδεικνύετε την αυτήν β λ α κ ώ δ η, αυτοκτονικήν, Ηροστράτειον στάσιν έναντι των εισβολέων/εποίκων!

  Η προπαγάνδα των Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως του κρατούντος ολιγαρχικού κοινοβουλευτικού αντεθνικού καθεστώτος ΔΕΝ αποτελεί δικαιολογίαν! Ωφείλατε να γνωρίζετε – και εγνωρίζατε ασφαλώς – τον άθλιον αντεθνικόν ρόλον των.

  Εξ ίσου βλακωδώς, υπεστηρίξατε διά της ψ ή φ ο υ σας, και τότε και έκτοτε και μόλις προσφάτως (εκλογές 2019) τις πολιτικές δυνάμεις τις τασσόμενες (λόγω ή/και έργω) υπέρ των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ και του ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ της Ελλάδος αλλά και πεισματωδώς και εξακολουθητικώς αρνούμενες την άσκησιν πολιτικής ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ της ΕΙΣΒΟΛΗΣ (από ΝΔ μέχρι ANTAPCIA).

  Συνάμα δε ούτε τότε ούτε έκτοτε επεδείξατε, ούτε καν σήμερα επιδεικνύετε, την παραμικράν διάθεσιν ε μ π ρ ά κ τ ο υ αναχαιτίσεως και αποκρούσεως των εισβολέων και υπερασπίσεως της γης των πατέρων σας!

  Ακόμη και τώρα, άλλως τε, δεν ζητείτε ΑΝΑΣΧΕΣΙΝ της ΕΙΣΒΟΛΗΣ και ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ του ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ αλλά …μεταφοράν των εισβολέων/εποίκων στην ηπειρωτικήν Ελλάδα (την οποίαν ήδη λυμαίνογται περί τα 6.000.000 αλλοφύλων εποίκων – το πλείστον των οποίων στις κατεχόμενες συνοικίες της πρωτευούσης).

  Άρα, είστε άξιοι της (κακής) μοίρας σας!

  Θα πιείτε το πικρόν ποτήριον μέχρι τέλους!

  Όπως και οι λοιποί Greeks, άλλως τε…

  PS: Having said this (κατά πως λέγουν και στην νεοελληνικήν!), οφείλω να υποσημειώσω, προς αποφυγήν παρεξηγήσεως, ότι δ ε ν θεωρώ ότι η όλη στάσις σας υπήρξεν και παραμένει β λ α κ ω δ ε σ τ έ ρ α εκείνης του λοιπού αυτόχθονος πληθυσμού της (πάλαι ποτέ) Ελλάδος μας…

  • Συμφωνῶ ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ψήφου (ἐὰν δὲν ἔχῃ κι αὐτὴ ἀλλοιωθῆ, ὡς γνωστόν), καθὼς φυσικὰ καὶ στὸ ὅτι πράγματι μερὶς (ἀγνοῶ τὸ μέγεθός της) ἔλαβε θέσεις ὑποστηρικτικὲς πρὸς αὐτὸν τὸν ἐποικισμό. Τώρα γιὰ τοὺς …«κυρ-Παντελῆδες» (καὶ) τῆς Μυτιλήνης θὰ μπορούσαμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ὧρες, ἀλλὰ ἐγὼ θέλω νὰ σταθῶ σὲ μίαν μικρά, ἀλλὰ ζωντανή, μερίδα μερικῶν ποὺ οὔτε κυρ-Παντελῆδες ἦσαν οὔτε δοσίλογοι καὶ οἱ ὁποίοι ἀκόμη καὶ σήμερα παλεύουν μὲ …φαντάσματα. Αὑτοὺς ὑποστηρίζω, τιμῶ, ὑπερασπίζομαι. Αὐτοὶ κάνουν τὴν διαφορά, αὐτοὶ μιλοῦσαν καὶ μιλοῦν καὶ αὐτοὶ μόνον ἀξίζουν τὸν σεβασμό μας.

Leave a Reply