Φθάνει πιὰ μὲ τὰ …«καθρεπτάκια γιὰ ἰθαγενεῖς»!!!

Τί εἶχε ἄραγε στό μυαλό του ὁ πονηρός σουλτάνος ὅταν προσέφερε αὐτό τό δῶρο στὴν τζαμπατζοῦ φραου Μέρκελ;

Νὰ τί γράφει ὁ Μ.Ἰγνάτιου μὲ πηγὲς ἀπὸ τὴν τουρκικὴ “Sozcu” καὶ τὸν ἱστορικὸ Tolunay Sandikcioglu.

«Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὴν Τουρκία ἐδῶ καὶ αἰῶνες ὁ καθρέπτης εἶναι σύμβολο δυνάμεως καὶ πλούτου. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ παλάτια οἱ σουλτάνοι τοποθετοῦσαν τεραστίιους καθρέπτες.
Στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὁ καθρέπτης θεωρεῖτο τὸ πιὸ ὡραῖο δῶρο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δώσῃ ἕνας ἄνδρας σὲ μία γυναίκα. Ἐσήμαινε μάλιστα «δὲν μπόρεσα νὰ εὕρω γιὰ νὰ σοὺ πάρω ὀμορφότερο δῶρο ἀπὸ ἐσένα».

Καὶ ἐπειδὴ ἡ προσωπικὴ ὀμορφιὰ τῆς φράου Μερκελ εἶναι λίαν ἀμφισβητουμένη, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ φιλοφρόνησις αὐτὴ ἔχει καθαρὰ ἄλλους σκοπούς.

Ὅσο γιὰ ἐμᾶς,καιρὸς νὰ κυτταχθοῦμε λίγο στὸν δικό μας καθρέπτη καὶ νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἀλλαγὴ τρόπου σκέψεώς μας, ὅσον ἀφόρα στοὺς «συμμάχους» καὶ στοὺς «φίλους» μας.-

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply